Hotărârea nr. 624/2013

Hotărârea.nr. 624 - privind majorarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov şi corespunzător, majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu suma de 27, 80 mii lei


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.624

din data de 09.12.2013

- privind majorarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și corespunzător, majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu suma de 27, 80 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013

Analizând referatul nr.12905/09.12.2013 întocmit de Direcția Economică - Compartimentul Venituri prin care se propune majorarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și corespunzător, majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu suma de 27, 80 mii lei;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă majorarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și


corespunzător, majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu suma de 27, 80 mii lei, după cum urmează: la Venituri: Secțiunea de funcționare

Subcapitolul „Donații și sponsorizări”, cod: 37.02.01, Trim IV +27,80 mii lei;

la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare, Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”,

Titlul I, „Cheltuieli de personal”, Trim IV +25,90 mii lei;

Titlul II „Bunuri și servicii”, Trim IV +1,90 mii lei;

TOTAL CHELTUIELI +27,80 mii lei

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin