Hotărârea nr. 623/2013

Hotărârea.nr. 623 - privind prelungirea termenului de finalizare a vânzării cabinetelor medicale, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 68/2008, până la încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare ale căror procese-verbale au fost încheiate pănă la data de 31.12.2013


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.623

din data de 9.12.2013

- privind prelungirea termenului de finalizare a vânzării cabinetelor medicale, în baza Ordonanței Guvernului nr. 68/2008, până la încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare ale căror procese-verbale au fost încheiate până la data de 31.12.2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr.12957/09.12.2013 întocmit de către Compartimentul Patrimponiu privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a vânzării cabinetelor medicale în baza Ordonanței Guvernului nr. 68/2008, până la încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare ale căror procese-verbale au fost încheiate pănă la data de 31.12.2013;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 190/2012, nr. 53/2013, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 292/20.06.2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile O.U.G.nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobată prin Legea nr. 192/201 lprecum și art. 91, alin. (1) lit. „c” și alin. (4), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă prelungirea termenului de finalizare, în baza Ordonanței Guvernului nr. 68/2008, a vânzării spațiilor (proprietate privată a județului Brașov) cu destinație medicală și a celor în care se desfășoară activitate conexă actului medical, din cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, situate în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, până la încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare ale căror procese-verbale au fost încheiate pănă la data de 31.12.2013.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 292/20.06.2013 se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția prefectului Județului Brașov

1 ex.- DIUAT - Compartiment Patrimoniu

1 ex.- Colecție