Hotărârea nr. 622/2013

Hotărârea.nr. 622 - privind aprobarea demarării procedurilor de vânzare prin licitaţie publică a mansardei imobilului situat în municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.622

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea demarării procedurilor de vânzare prin licitație publică a mansardei imobilului situat în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 12958/09.12.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimponiu privind aprobarea demarării procedurilor de vânzare prin licitație publică a mansardei imobilului din municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, domeniul privat al județului Brașov, care este liberă din punct de vedere juridic și faptic;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 190/17.06.2010, nr. 235/08.06.2011, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 429/09.11.2011;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile O.U.G.nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobată prin Legea nr.l92/201 lprecum și art. 91, alin. (1) lit. „c” și alin. (4), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă demararea procedurilor de vânzare prin licitație publică a mansardei imobilului situat în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, domeniul privat al Județului Brașov, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 235/08.06.2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 429/09.11.2011 .

Art,2.- Se aprobă întocmirea unei expertize valorice, de către un expert evaluator, atestat AN EV AR, care urmează a fi însușită de către plenul Consiliului Județean Brașov.

Art,3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- DIUAT - Compartiment Patrimoniu

1 ex.- Colecție