Hotărârea nr. 621/2013

Hotărârea.nr. 621 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 355/2013, în sensul completării art. 1 cu aprobarea ieşirii din indiviziune a cabinetului medical nr. 20 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.621

din data de 9.12.2013

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 355/2013, în sensul completării art. 1 cu aprobarea ieșirii din indiviziune a cabinetului medical nr. 20 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul nr. 12956/09.12.2013 întocmit de către Direcția investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se solicita modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 355/2013, în sensul completării art. 1 cu aprobarea ieșirii din indiviziune a cabinetului medical nr. 20 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 355/23.07.2013 privind aprobarea dezmembrării cabinetului medical nr. 20 din imobilul situat în mun. Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit”c” și “f” si art. 123 alin 3 din Legea nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 355/2013, în sensul completării art. 1 din hotărâre, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă dezmembrarea cabinetului medical nr. 20 din imobilul situat in municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, în două loturi, respectiv Lotul I - cabinet dr. Berariu Mariana și Lotul II - cabinet - Județul Brașov, conform documentației cadastrale anexate, întocmită de pers, fizică autorizată - Categ. A, dipl. Ing Adrian Bolocan.

Se aprobă, totodată, și ieșirea din indiviziune a cabinetului medical nr. 20 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1”.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.

PREȘEDINTĂ Aristotel Cant esiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu