Hotărârea nr. 620/2013

Hotărârea.nr. 620 - privind aprobarea încadrării unui sector de drum de interes judeţean, în categoria funcţională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunei BECLEAN, judeţul Braşov, precum şi aprobarea modificării lungimii şi traseului unui drum de interes judeţean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Beclean, Judeţul Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: WNW.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.620

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea încadrării unui sector de drum de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunei BECLEAN, județul Brașov, precum și aprobarea modificării lungimii și traseului unui drum de interes județean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Beclean, Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 12921/06.12.2013, întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri și Poduri, privind aprobarea încadrării unui sector de drum de interes județean (DJ 104 C: Făgăraș (DN1) - Hurez - Săsciori - Recea, km. 0+000-13+200, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunei BECLEAN, județul Brașov, precum și aprobarea modificării lungimii și traseului unui drum de interes județean situat pe teritoriul administrativ al comunei Beclean, Județul Brașov;

Luând în discuție Hotărârea nr. 59/2013 a Consiliului Local al Comunei Beclean privind aprobarea modificării tronsonului de drum ce traversează loc. Hurez DJ 104 C de la nr. adm. 164 la nr. adm. 56 pe o lungime de 500 m.l., din drum județean în drum comunal;

Având în vedere dispozițiile art.12 și 13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă încadrarea unui sector de drum de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ ai comunei BECLEAN, județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă modificarea lungimii și traseului unui drum de interes județean situat pe teritoriul administrativ al comunei Beclean, Județul Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul Administrare Drumuri și Poduri.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

BC/BC

Difuzare:

1 ex.- SADP

l.ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Primăria Comunei BECLEAN

1 ex.- Colecție


PREȘEDINTE, Aristotel Cânc&s

Anexa nr. 1

La Hotărârea nr.

încadrarea

în categoria funcțională a drumurilor de interes local a unui sector de drum județean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Beclean , județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 104C

Hurez - Beclean

0+000 - 0+500

0,500 km

DJ 104C

Vicepreședinte. Mihai Dâscu


Șef Serviciu A.D.P., Blaga Nicolae


Modificarea

lungimii și traseului unui drum de interes județean situat pe teritoriul administrativ al comunei Beclean, județul Brașov,

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DJ 104C

Făgăraș (DN1) - Hurez --Săsciori - Recea

0+000-12+700

12,700 ml

DJ 104C

Vicepreședinte

Minai Păscu


Șef Serviciu A.D.P, Blaga Nicolae