Hotărârea nr. 62/2013

Hotărârea.nr.62 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiuneîncheiat cu medicul stomatolog Dr. Radu –Leluţiu Lucia Maria, pentru Cabinetulmedical nr.27, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediulîn municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.62

din data 11.03.2013

- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Radu -Leluțiu Lucia Maria, pentru Cabinetul medical nr.27, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1748 din 26.02.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 2172/2005, încheiat cu medicul, stomatolog Dr. Radu -Leluțiu Lucia Maria, pentru Cabinetul medical nr.27, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l până la data de 30 iunie.2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 385, alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările aduse de pct.24, al Art. I din Legea nr. 264/2007, coroborate cu prevederile art. 11, alin. (9) și art. 130 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România, aprobat prin Decizia nr. 5/2007 a Colegiului Medicilor Dentiști din România;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea până la data de 30 iunie 2013, a contractului de concesiune nr. 2172/2005, încheiat cu medicul stomatolog Dr. Radu -Leluțiu Lucia Maria, pentru Cabinetul medical nr.27, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu