Hotărârea nr. 619/2013

Hotărârea.nr. 619 - privind revocarea Hotărârii nr.44/2012, a Hotărârii nr.267/2012, a Hotărârii nr. 158/2012 şi a Hotărârii nr.173/2013 adoptate de Consiliul Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.619

din data de 9.12.2013

- privind revocarea Hotărârii nr.44/2012, a Hotărârii nr.267/2012, a Hotărârii nr. 158/2012 și a Hotărârii nr. 173/2013 adoptate de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând referatul întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune revocarea Hotărârii nr.44/2012, a Hotărârii nr.267/2012, a Hotărârii nr. 158/2012 și a Hotărârii nr. 173/2013 adoptate de Consiliul Județean Brașov

Ținând cont de faptul că pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri Consiliul Județean Brașov a demarat procedurile legale pentru contractarea unui împrumut de 20.000.000 lei pentru „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene” și a unui împrumut în valoare de 21.600.000 lei pentru "Reabilitarea și/sau modernizarea unor drumuri județene”, contracte care nu au putut fi încheiate fără Avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale eliberat de Ministerul Finanțelor Publice;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea arieratelor din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative art.104 alin.(l) lit.f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Cu data prezentei se revocă următoarele hotărâri adoptate de Consiliul Județean Brașov:

Hotărârea nr.44/2012 privind aprobarea modificării perioadei de maturitate de la 17 la 10 ani, a contractului Servicii de acordare de credit în valoare de 20 milioane lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”,

Hotărârea nr.267/2012 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 20.000.000 lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”,

Hotărârea nr.158/2012 privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea nr. 267/22.05.2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 20.000.000 lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene” și

Hotărârea nr. 173/2013 privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea încheierii unui contract de împrumut pentru reabilitarea și/sau modernizarea unor drumuri județene.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu