Hotărârea nr. 61/2013

Hotărârea.nr.61 - privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobilul – construcţie şi teren – Şcoala Specială de Arte şi Meserii Codlea, situat în Municipiul Codlea, str. Carpaţilor, nr. 23 şi actualizarea valorii de inventar pentru poziţiile nr. 435 - 445 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002


CONSILIULJUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.61 din data de 11.03.2013

- privind însușirea Raportului de Evaluare pentru imobilul - construcție și teren — Școala Specială de Arte și Meserii Codlea, situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr. 23 și actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 435 - 445 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1892/27.02.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune însușirea Raportului de Evaluare nr. 21/20.07.2012, întocmit de către expert evaluator - Grapă Dumitru (S.C. Jagdturist Diana S.R.L.) pentru imobilul - construcție și teren - Școala Specială de Arte și Meserii Codlea, situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr. 23 și actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 435 - 445 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 2A1 și art. 2A2, precum și art. 3 din O.G.R. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă Raportul de Evaluare nr. 21/20.07.2012, întocmit de către expert evaluator - Grapă Dumitru (S.C. Jagdturist Diana S.R.L.) pentru imobilul - construcție și teren - Școală Specială de Arte și Meserii Codlea. situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr. 23.

Art.2. - Se aprobă actuali ea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 435 - 445 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002, conform Raportu

Art-3. - Președintde Evaluare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Ep6nomică, vor face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr.l la H.G.R. nr. 972^2002 privind atestarea domeniului public al orașelor și conțunelor/âin județul Brașov.


județului Brașov, precum și al municipiilor,


PRE

Aristotâl'C
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu