Hotărârea nr. 607/2013

Hotărârea.nr. 607 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei DOGAR MANUELA, cu domiciliul în oraşul Rîşnov, pentru doamna DOGAR LENUŢA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: ofii£e@jLldbl2£Q£& Website: www.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.607

din dala de 9.12.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar. în sumă de 2.000 lei, doamnei DOGAR MANUELA, cu domiciliul în orașul Rîșnov, pentru doamna DOGAR LENUȚA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 12058/03.11.2013, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei DOGAR MANUELA, cu domiciliul în orașul Rîșnov, pentru doamna DOGAR LENUȚA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Ținând cont de cererea doamnei DOGAR MANUELA, înregistrată sub nr.l 1001/2013, formulată în același sens;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, doamnei DOGAR MANUELA, cu domiciliul în orașul Rîșnov, pentru doamna DOGAR LENUȚA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


PREȘEDINTE Aristotel Căncqsau

V

Red. BC: Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor

Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov 1 ex. - Colecție