Hotărârea nr. 605/2013

Hotărârea.nr. 605 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele pe anul școlar 2013-2014

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 605

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele pe anul școlar 2013-2014

2013;


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie

Analizând Referatul nr. 10741/11.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele pe anul școlar 2013-2014;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.’’c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.25 alin.(4) din H.G.R nr.5 3 8/2001 modificată, privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele pe anul școlar 2013-2014, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Int                   ' Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet

Săcele.


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


MM

Difuzare:


1 ex. Instit. Prefectului județului Brașov

1 ex. CABINET PREȘEDINTE

1 ex. CSEIBRADET SACELE

1 ex. SRUSI

1 ex. COLECȚIE

rMINISTERUL

EDUCAȚIEI

NAȚIONALE


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „BRÂDET”

MUN. SÂCELE D.N. 1 A Km. 98 COD 505600

EMAIL: csei bradetsacele@yahoo.com

APROBAT,

•AproloaT^

Consiliul Județean Brașov—

STAT DE FUNCȚIUNI AN SC0LAR 2013-2014

PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR

Categoria de personal

Studii

Nr. post

Salariu de încadrare

Sporuri cf.Lg.l/20ll

Indemnizație de conducere

Spor vechime

Total salarii de baza

Plata cu oro

Total

Director-profesor

l

1896

758

512

792

3958

3958

Personal didactic

48.38

54678

13985

12598

81216

25369

106630

TOTAL didactic

49.38

56574

14743

512

13390

85219

25369

110588

Didactic-auxiliar

6,50

8877

2766

426

2812

14881

14881

Contabil sef gr.ll

S

l

1702

1076

426

685

3889

3889

Contabil treapta I

M

l

1149

172

330

1651

1651

Administrator gr.l

S

l

1702

255

489

2446

2446

Secretar IA

S

l

1600

516

529

2645

2645

Asistent social gr.l

S

l

1290

417

4127

21134

2134

Bibliotecar gr.l

S

0.5

666

215

220

1101

1101


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „BRĂDET”

MUN. SÂCELE D.N. I A Km. 98 COD 505600

EMAIL: csei_bradetsacele@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


Infirmiera 1

G

1

768

115

132

1015

1015

TOTAL general

55.88

57461

17509

938

16202

100100

25369

125469

PERSONAL NEDIDACTIC

Categoria de personal

Nr. post

Salariul de încadrare

Compensații

Spor vechime

Total

Total personal nedid.

6,5

4702

391

1183

6276

Magaziner

1

744

52

188

984

îngrijitor

3

2007

202

497

2706

Muncitor c II

1,5

1276

90

326

1692

Paznic

1

675

47

172

894SECRETAR,

Matache Daniela

cMĂ

ORGANIGRAMA

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “ BRĂDET”, Săcele An școlar 2013-2014

Aprobat, Consiliul Județean Brașov r Z__


Legendă:Director

Personal didactic:

Personal didactic auxiliar:

Personal nedidactic:

TOTAL:

1

 • 48.38

6,50 din care

1 contabil șef

6,50

 • 62.38CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET D.N. IA, Km.98, 505600

MUN. SACELE, JUD. BRAȘOV

EMAIL: csei_bradetsacele@yahoo.com

Aprobat, Consiliul Judeten

’ rCENTRUL ȘCOLAR pentru EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “BRĂfiET” SĂCELE-BRAȘOV (CSEI Brădet)

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE DISPOZIȚII GENERALE

ART.l

(1)

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Brădet”, mun.Săcele, jud.Brașov, se elaborează în conformitate cu ordinul MECTS 5555/07.10.2011- Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/ al municipiului București de resurse și asistență educațională, Anexa nr. 3 și în baza deciziei emise de ISJ Brașov nr.2933/06.10.2008.

(2)

Centrul școlar pentru educație incluzivă reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la educație tuturor copiilor prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educative speciale școlarizați atât în învățământul special, cât și în învățământul de masă, precum și personalului care este implicat în educația acestora.

(3)

Centrul școlar pentru educație incluzivă este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, din rețeaua școlară, aflată sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) avand ca scop si finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea si integrarea școlară si sociala a diferitelor câtegorii de copii/elevi/tineri cu deficiențe.

(4)

Activitățile specifice procesului de învățământ din Centrul școlar pentru educație incluzivă se află sub îndrumarea și coordonarea inspectoratului școlar județean, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise de orice unitate școlară din țară.

ART. 2

Centrul școlar pentru educație incluzivă utilizează sediul, patrimonial și logistica unității de învățământ fondatoare. însemnele și ștampila vor purta antetul “Centrul școlar pentru educație incluzivă”(CSEI).

ART. 3

Centrul școlar pentru educație incluzivă desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației inclusive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe etc.

ART.4

Centrul școlar pentru educație incluzivă colaborează cu: instituții conexe ale învățământului preuniversitar, cu universitățile, cu direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului, cu operatorii economici, cu organizații neguvernamentale, cu autoritățile locale/ județene, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice din țară și străinătate care au preocupări în domeniul educației.

ART.5

Centrul școlar pentru educație incluzivă dispune de planuri de învățământ, programe școlare, de manuale și metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate, în baza prevederilor art. 53 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

ART.6

în Centrul școlar pentru educație incluzivă se interzic activități de organizare și propagandă politică, prozelitismul religios sau activități care încalcă normele generale de moralitate.

SCOPUL, OBIECTIVELE, RESPONSABILITĂȚILE ȘI ATRIBUȚIILE CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

ART.7

Scopul centrului școlar pentru educație incluzivă este reprezentat de instruirea, educarea, recuperarea și integrarea socială a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale (£ES).

ART. 8

Centrul școlar pentru educație incluzivă desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației incluzive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe etc.

ART.9

Obiectivele centrului școlar pentru educație incluzivă sunt următoarele:

 • a)  intervenția directă, prin oferirea de servicii psihopedagogice, psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi/tineri cu CES, părinți, cadre didactice din școlile de masă, membri ai comunității locale;

 • b)  informarea, formarea continuă/perfecționarea și consilierea personalului didactic în domeniul educației incluzive;

 • c)  oferirea de suport metodico-științific în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă;

 • d) oferirea de servicii de învățare, de pregătire pentru viața de adult.

ART. 10

(1) Centrul școlar pentru educație incluzivă are următoarele atribuții:

 • a)

 • b)

 • c)


realizează depistarea precoce și asigură intervenția timpurie în cazul copiilor cu CES; școlarizează copii/elevi/tineri cu diverse grade și tipuri de deficiență;

realizează terapii specifice pentru copiii cu CES din învățământul special și din învățământul de masă;

evaluează și urmărește evoluția școlară a copiilor cu CES prin intermediul comisiei interne de expertiză complexă;

întocmește dosarul copiilor/elevilor/tinerilor cu CES și îl trimite către comisia de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE);

face propuneri de reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și invers, prin intermediul comisiei interne de expertiză complexă, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

realizează și aplică planuri de servicii individualizate pentru fiecare copil/elev evaluat; realizează adaptări curriculare și asigură asistența psihoeducațională a copiilor/elevilor cu CES integrați, prin profesori itineranti și de sprijin;

propune servicii de sprijin și/sau terapii specifice, după caz;

oferă consiliere și asistență psihopedagogică cadrelor didactice din învățământul de mâsr care furnizează programe de educație remedială;

promovează învățământul 1 incluziv;

asigură școlarizarea și asistența educațională și terapeutică a copiilor/elevilor nedeplasabili, prin forme de școlarizare la domiciliul elevului, cu frecvență redusă, cu scutire de frecvență, comasăte etc.;

m) monitorizează evoluția copiilor/elevilor cu CES;

n)


d)


e)


f)


 • g)

 • h)


 • i)

j)


k)

 • l)


o)


P)


q)


r)

s)


t)


U)


oferă asistență socială și servicii în regim de semiinternăt/intemăt/centru de zi pentru copiii/elevii cu CES care solicită acest lucru; informează și consiliază familiile copiilor/elevilor cu CES cu privire la problematica educației acestora;

participă, împreună cu CJRAE/CMBRAE, la activități de informare, formare, perfecționare și documentare a cadrelor didactice din învățământul obișnuit și special care se ocupă de educația copiilor cu CES;

valorifică experiența psihopedagogică pozitivă și promovează ideile moderne privind educația specială prin publicații de specialitate periodice, prin cercetare aplicativă și prin crearea de mijloace didactice;

asigură resursele umane și materiale necesare realizării practicii pedagogice în domenii ) educații ei speciale;

desfășoară activități de cercetare și consultanță metodico-științifică;

asigură propria dezvoltare instituțională prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte de finanțare, sponsorizări, donații, parteneriate etc.);

colaborează cu instituțiile care promovează alternativele educaționale aprobate și cu toate instituțiile din comunitatea locală implicite în problematica copiilor;

în vederea obținerii unei calificări și a integrării în viața activă a tinerilor cu CES, se pot organiza ateliere protejate, în baza prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.


(2) Atribuțiile personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al centrelor școlare pentru educație incluzivă sunt derivate din atribuțiile prevăzute la alin. (1) și sunt stipulate în fișa postului.


SERVICIILE OFERITE DE CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘI BENEFICIARII ACESTOR SERVICII

ART.ll

Centrul școlar pentru educație incluzivă asigură următoarele servicii specializate:

 • a) educație specială și specializată a copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilități;

 • b) compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu dificultăți de învățare, dificultăți de dezvoltare, dificultăți de adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament, dizabilități mintale, senzoriale, fizice, neuromotorii și asociate;

 • c) evaluarea psihopedagogică a competențelor fundamentale la finalul claselor a Il-a, a IV-a, a Vl-a și a IX-a;

 • d) evaluarea, diagnosticarea, orientarea școlară și profesională a elevilor din clasa a IX-a;

 • e)  asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu CES integrați în unitățile de învățământ de masă;

 • f)  informare și consiliere pentru părinți;

 • g) informarea șsi consilierea cadrelor didactice;

 • h) cercetare psihopedagogică și elaborare de studii de specialitate;

 • i)  testare și consiliere psihologică.

ART.12

De serviciile centrului școlar pentru educație incluzivă beneficiază:

 • a) preșcolari si școlari din învățământul special și din cel de masă;

 • b) părinți sau aparținători legali ai copiilor;

 • c) personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul educației speciale a copiilor;

 • d) elevi/studenți care efectuează module de practică pedagogică;

 • e) membri ai comunității locale.

COMISIA INTERNĂ DE EXPERTIZĂ COMPLEXĂ

ART.13

In vederea exercitării în mod corespunzător a atribuțiilor care îi revin comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, în fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică din învățamâinui special se înființează și funcționează comisia internă de expertiză complexă.

ART.14

Comisia internă de expertiză complexă are ca scop principal realizarea unei evaluări complexe (fizice, psihologice, intelectuale și sociale) a copilului/elevului/tânărului cu CES în vederea sprijinirii comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE în luarea unor decizii corecte, în interesul suprem al copilului.

ART.15

Comisia internă de expertiză complexă are următoarele atribuții:

 • a) efectuează monitorizarea completă a activității copiilor/elevilor/tinerilor din zona sa de acțiune, sector, județ, indiferent de forma de școlarizare pe care o urmează;

 • b) validează/invalidează diagnosticul psihologic și cei educațional;

 • c) transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din învățământul special și special integrat, precum și recomandări psihologice de orientare școlară și profesională;

 • d)  transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor care au întrerupt școlarizarea, au studii incomplete, nu au urmat nicio formă de școlarizare, au depășit cu peste 3 ani vârsta clasei școlare, aflați în situație de repetenție sau cu dificultăți grave de învățare, care au tulburări de comportament ori au fost marginalizați și face recomandări psihologice de orientare școlară și profesională;

 • e)  asigură repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din unitățile școlare de învățământ special la începutul anului școlar, după criterii obiective (diagnostic, gradul deficienței, nivelul psihointelectual, gradul de integrare socio-școlară);

 • f)  elaborează, realizează și urmărește realizarea planului de servicii individualizat al copilului/elevului cu CES;

 • g)  fundamentează din punct de vedere psihopedagogie reevaluarea absolvenților clasei a IX-a din unități de învățământ special, în vederea orientării profesionale;

 • h) efectuează reevaluarea anuala a copiilor/elevilor cu CES (la cererea părinților, reprezentantului legal sau a cadrelor didactice), în vederea orientării școlare;

 • i)  propune comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBR.^j schimbarea diagnosticului sau reorientarea școlară cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de expertiză școlară ori în situația în care se constată schimbarea condițiilor pentru care s-a eliberat certificatul.

  ART.16

  Câtegoriile de copii/elevi/tineri evaluate de comisia internă de expertiză complexă sunt următoarele:

  • a)

  • b)

  • c)


toți copiii/elevii/tinerii cu CES înscriși în învățământul special și special integrat; copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către CJRAE/CMBRAE;

copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către conducerile unităților din învățământul de masă;

 • d)

 • e)

 • f)


copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către părinții acestora;

copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de plasament;

copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de primire a minorilor; copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către medicii de familie, medicii pediatri, medicii neuropsihiatri, medicii oftalmologi, medicii neurologi, medicii ORL-iști;

copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare dc către unitățile uc învățământ cu dubia subordonare: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății etc.

ART.17

Comisia internă de expertiză complexă se înființează prin decizie a directorului unității de învățământ.

ART.18

 • 1. Comisia internă de expertiză complexă are următoarea componență:

• coordonatorul comisiei, ales de consiliul profesoral al unității de învățământ special și numit prin decizie de către directorul unității;

o membri permanenți: un profesor de educație specială, un profesor psihopedagog, de preferință cel care se ocupă de psihodiagnoză în unitatea școlară, medicul unității școlare, asistentul social al unității școlare;

• membri nepermanenți, cadre didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul ce urmează a fi evaluat: profesorul psihopedagog, profesorul de educație specială, profesorul-educator, profesorul itinerant și de sprijin.

 • 2. Coordonatorul comisiei interne de expertiză complexă este un profesor din unitatea de învățământ special, titular, absolvent al uneia dintre specializările psihologie, psihopedagogie, pedagogie, cu gradul didactic I si o vechime de cel puțin 5 ani în învățământul special sau special integrat.

 • 3.  Activitatea de evaluare continuă a comisiei interne de expertiză complexă este trecută ca sarcină în fișa postului și trebuie evaluată ca atare. Având ăn vedere că activitatea din cadrul comisiei interne de expertiză complexă prezintă particularități și necesită eforturi deosebite din partea membrilor acesteia, conducerile unităților de învățământ din care fac parte membrii comisiei vor ține cont de aceasta în acordarea premiilor, gradațiilor de merit, recompenselor, distincțiilor etc.

 • 4.  Comisia internă de expertiză complexă funcționează pe întreaga perioada a anului școlar. Ea se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.

 • 5.  Pentru asigurarea unor hotărâri corecte și obiective, membrii comisiei interne de expertiză complexă nu pot fi membri cu drept de vot ai comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, dar ei pot fi invitați pentru clarificarea unor cazuri mai dificile.

ART.19

Comisia internă de expertiză complexă colaborează cu:

 • a) comisia de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE;

 • b) comisia de protecție a copilului județeană;

 • c) centrele logopedice interșcolare;

 • d) centrele de asistență psihopedagogică;

 • e) unitățile de învățământ preuniversitar;

 • f)  asociații neguvernamentale.

ART.20

 • (1) Diagnosticarea copiilor, elevilor și tinerilor cu CES se face în baza prevederilor art. 50 alin.

 • (3) din Legea nr. 1/2011.

 • (2)  Dosarul copilului/elevului cuprinde:

 • 1.  cererea pânnților/tutorilor;

 • 2.  copii ale actelor de identitate ale părinților/tutorilor și ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES;

 • 3.  certificatul de încadrare într-un grad de deficiență, după caz;

 • 4.  certificatul medical sau scrisoarea medicală;

 • 5.  raportul și recomandarea comisiei interne de expertiză complexă;

 • 6.  fișa psihopedagogică;

 • 7.  fișa de traseu educațional;

 • 8.  rezultatul anchetei sociale;

 • 9.  caracterizarea profesorului diriginte.

ART.21

 • (1) Este interzisă înscrierea de către conducerea unității de învățământ special a unui copil/elev în cadrul învățământului special fără prezentarea, în prealabil, a hotărârii comisiei pentru orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE.

 • (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) sau nerespectarea hotărârii comisiei interne de expertiză complexă cu privire la orientarea școlară și profesională a copilului atrage sancționarea disciplinară, în condițiile legii, a persoanei vinovate.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ART. 22

Centrul școlar pentru educație incluzivă se organizează și funcționează ca unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale.

ART.23

Structura organizatorică a centrului școlar pentru educație incluzivă “Brădet” se stabilește în concordanță cu prevederile legale în vigoare și cuprinde:

A. Conducerea C.S.E.I. „Brădet” este asigurată în conformitate cu prevederile Legii 1/2011 și a anexei 3 din ordinul 5555/07.10.2011 astfel:

 • (1)    Pentru organizarea muncii și crearea unor condiții de muncă optime, în vederea desfășurării normale a activităților de profil din Centrul școlar pentru educație incluzivă și pentru întărirea ordinii și disciplinei, conducerea unității este asigurată de consiliul de administrație (CA) și de director.

 • (2)    Conducerea unității are obligația de a respecta prevederile legale în vigoare privind încadrarea și organizarea muncii conform Legii 1/2011 și a metodologiilor aferente, a Codului muncii/2005 și OUG 65/2005.

 • (3)    în domeniul securității și sănătății în muncă, conducerea unității are obligațiile ce decurg din Legea 319/2007 art. 6 și 7, respectiv cele din art 12-15 și din HG 1425/2006.

 • (4)    în domeniul apărării împotriva incendiilor, conducerea unității are obligațiile ce decurg din Legea 307/2006, art.21 și Ordinul 163/2007- NGPSI/2007.

 • (5)    Consiliul de administrație al C.S.E.I. „Brădet” este format, conform Legii 1/2011, art.92, al.(2), pct. a, din 7 membri: 3 cadre didactice ( director și două cadre didactice propuse de Consiliul profesoral), 2 reprezentanți ai Consiliului Județean și 2 reprezentanți ai Centrului de Reabilitare școlară „Brădet” (CRȘ) în calitate de reprezentanți ai părinților.


 • A.l. Președintele CA conduce ședințele de CA și semnează hotărârile adoptate în perioada mandatului.

A.2 Consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învățământ, având următoarele atribuții:

 • (1)    adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ;

 • (2)    aprobă planul de dezvoltare a unității, elaborat de directorul unității;

 • (3)    aprobă curriculumul la decizia școlii (CDȘ) la propunerea Consiliului profesoral;

 • (4)     stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;

 • (5)    organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct;

 • (6)    aprobă planul de încadrare cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic;

 • (7)    sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale angajaților, conform prezentului regulament și legilor în vigoare;

 • (8)    aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;

 • (9)    aprobă orarul unității;

 • (10)   își asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanțele unității;

 • (11)   aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea Consiliului Profesoral (CP);

 • (12)   C.A. se întrunește lunar, sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorul unității sau a 2/3 din numărul membrilor săi;

 • (13)   hotărârile CA se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți. Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și disponibilizarea personalului didactic și altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot.

 • (14)   deciziile privind bugetul și patrimoniul unității de învățământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrație.

 • (15)   îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 • (16)   Pentru validarea hotărârilor C.A. membrii acestuia sunt obligați să semneze procesele-verbale, iar hotărârile devin aplicabile dacă jumătate plus 1 din numărul membrilor prezenți votează hotărârea.

 • B. Personalul didactic

 • (1)    înainte de începerea orelor, cadrele didactice au obligația de a-și pregăti materialul didactic;

 • (2)   personalul unității trebuie să aibă o ținută decentă, un comportament model și responsabil față de elevi, să foloseacă un vocabular adecvat în concordanță cu valorile educaționale pe care trebuie să le transmită;

 • (3)    li se interzice cadrelor didactice consumul de: alimente, băuturi de orice fel și fumatul în prezența elevilor;

 • (4)    personalului din C.S.E.I. „Brădet” îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • (5)    personalului din C.S.E.I. „Brădet” îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum și agresarea fizică sau verbală a elevilor și/sau a colegilor și a personalului;

 • (6)    prin tot ceea ce face, fiecare cadru didactic trebuie să-și îndeplinească atribuțiile din fișa postului și să contribuie la creșterea prestigiului unității;

 • (7)    în timpul orelor de curs, cadrelor didactice și elevilor le este interzis să folosească telefoanele mobile;

 • (8)    sunt interzise fotografierea și înregistrarea elevilor sau a personalului școlii fără știrea și acordul acestora;

 • (9)    activitățile didactice nu pot fi înregistrate decât cu aprobarea personalului didactic care își desfășoară activitatea respectivă și a elevilor, acolo unde este posibil. Aceste imagini nu se pot folosi decât în scop profesional cu acordul C. A.;

 • (10)   personalului didactic i se interzice să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice de obținerea oricărui tip de avantaje, de la elevi, de la parinții/apartinătorii/ reprezentanții legali ai acestora sau de la alte persoane din unitatea încadratoare sau în care prestează actul didactic;

 • (11)   cadrele didactice, în special psihologii, care în activitatea lor utilizează documente cu regim special (teste cu licență emise pe unitatea școlară, ghiduri de utilizare etc.) au obligația să respecte legislația și/sau contractul cu furnizorul privind regimul de utilizare și multiplicare al acestora. Utilizarea acestor documente se face numai în interesul unității;

 • (12)   cadrele didactice sunt obligate să-și respecte programul de activitate;

(11) personalul didactic este obiigat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate;

 • (13)  în cazul unor situații deosebite (situații de boală sau imposibilitatea de a ajunge la programul zilnic), cadrele didactice au obligația de a anunța cât mai urgent secretariatul școlii, pentru a se putea asigura suplinirea orelor sau supravegherea elevilor. Anunțarea concediilor medicale se face în termen de cel mult 24 de ore de la începerea concediului. Situațiile de urgență medicală vor fi anunțate imediat ce este posibil;

 • (14)   orice situație de risc sau care pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate la

locul de muncă va fi adusă la cunoștința directorului unității de către profesorul de serviciu sau de către administrator, imediat, în vederea eliminării riscului;

 • (15)   documentele școlare vor fi completate la termenele stabilite, cu corectitudine și acuratețe. Cadrul didactic răspunde de forma și conținutul documentelor completate.

B.l.Profesorii diriginți:

 • (1)    coordonează activitatea clasei;

 • (2)    colaborează cu toți profesorii clasei și după caz, cu psihodiagnosticianul, în vederea armonizării influențelor educative și pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;

 • (3)    răspund de păstrarea și modernizarea sălii de clasă în care își desfășoară activitatea elevii cărora le sun diriginți;

 • (4)    participă în cadrul C.I.E.C. la acțiunile de orientare școlară și profesională;

 • (5)    urmăresc frecvența elevilor, cercetează cauzele absențelor și informează familia, acolo unde este cazul;

 • (6)    motivează absențele elevilor, pe baza certificatelor medicale eliberate de cabinete medicale (medic de familie, medicul din centrul de reabilitare școlară), precum și în baza cererilor personale, motivate, ale părinților sau susținătorilor legali;

 • (7)    sprijină organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare cu elevii clasei;

 • (8)    participă la întâlnirile cu părinții sau tutorii elevilor în cadrul ședințelor semestriale organizate în unitate;

 • (9)    încheie situația școlară semestrială și anuală a fiecărui elev, stabilesc clasificarea elevilor la sfârșitul anului școlar, propun acordarea premiilor, consemnează în carnetele de elev mediile semestriale și anuale;

 • (10)   completează împreună cu secretarul unității registrul matricol și răspund de exactitatea datelor trecute, certificând prin semnătură;

 • (11)   proiectează, organizează și desfășoară activități educative, de consiliere și de orientare școlară și profesională în funcție de particularitățile colectivului de elevi;

 • (12)   prezintă C.P., spre validare, situația școlară si disciplinară a elevilor la dȘrdm* semestrului/anului;

 • (13)   completează actele elevilor solicitate de CIEC și de serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE.

 • C. Personalul didactic auxiliar

C.l. SECRETAR/ARHIVIST

Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității.

Atribuții:

 • a. în calitate de secretar școlar :

 • (1) secretariatul funcționează pentru elevi, părinți, susținători legali ai elevilor, personalul unității și pentru alte persoane interesate. Programul de lucru se desfășoară în perioada orară 7,30 - 15,30 în zilele lucrătoare.

 • (2)    urmărește preluarea tuturor documentelor adresate școlii și sosite prin corespondență clasică, e-mail sau fax (adrese, decizii ale ISJ, comunicări, ordine ale ministerului, ONG-uri, sesizări, cereri scrise pentru eliberarea actelor de studiu, cereri de concediu etc.), pe care le înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri, prezentându-le directorului spre luare la cunoștință și stabilirea responsabilităților; notele telefonice le preia într-un registru și le aduce la cunoștința celor avizați pe bază de semnătură de luare la cunoștință;

 • (3)    eliberează documente sau răspunsuri la diferite solicitări după ce au fost înregistrate în Registrul de intrări-ieșiri;

 • (4)    asigură arhivarea documentelor școlare conform precizărilor nomenclatorului de arhivare a documentelor școlare;

 • (5)    ține evidența, selecționarea, păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite de Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul ministrului învățământului, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 ;

 • (6)    păstrează cataloagele școlare atât în timpul anului școlar, cât și în perioada vacanțelor, în secretariat. Verifică, zilnic la terminarea orelor, în timpul anului școlar, împreună cu ofițerul de serviciu, existența tuturor cataloagelor;

 • b. în calitate de responsabil resurse umane

 • (7)    întocmește, actualizează sau arhivează, după caz, dosarele de personal;

 • (8)    ține evidența pontajului întregului personal al unității;

 • (9)    completează, înregistrează și transmite/depune documentele și situațiile specifice privind încadrarea și salarizarea întregului personal al unității, la termenele stabilite, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (10)   actualizează datele de evidență și salarizare legate de întregul personal în momentul în care apar modificări;

 • c. în calitate de casier

 • (11)    asigură expedierea corespondenței oficiale a unității;

 • (12)   ține evidența documentelor cu regim special (bonuri BCF, foi de parcurs);

 • (13)    efectuează deconturile pentru deplasări în interes de serviciu ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.

C.2. BEBLIOTECAR/DOCUMENTARIST

Este subordonat directorului unității. Organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și este interesat de completarea, în funcție de necesitățile și specificul unității, a fondului de publicații

Atribuții:

 • (1)    îndrumă lectura și studiul și pune la dispoziția cititorilor surse de informare pe domeniul specific unității;

 • (2)    sprijină informarea și documentarea rapidă a personalului didactic;

 • (3)    participă la cursuri specifice de formare continuă;

 • (4)    organizează sau participă la organizarea de acțiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, expoziții de cărți, standuri de noutăți etc.

C.3. ASISTENT SOCIAL

Este subordonat directorului unității.

Atribuții:

 • a) în calitate de asistent social

 • (1) întocmește, păstrează și actualizează evidența elevilor din unitate în vederea alocării drepturilor ce le revin conform legislației în vigoare;

 • (2)    completează registrele școlare, foile matricole și eliberează adeverințe pentru eievi pe baza solicitărilor instituțiilor cu care colaborează unitatea noastră;

 • (3)     întocmește anchete sociale pentru elevii externi;

 • (4)     face parte din C.I.E.C. a unității și colaborează cu toți factorii educaționali și de protecție a copilului în vederea asigurării unei bune cunoașteri a elevilor, cu scopul promovării interesului acestora, al orientării și integrării/inserării lor socio-profesionale;

 • b) în calitate de personal didactic auxiliar

 • (5)     completează condica de prezență a profesorilor;

 • (6)     colaborează cu diriginții în vederea păstrării și întăririi legăturii elev-școală-familie;

 • (7)     prin sondaj efectuează, împreună cu administratorul, verificarea modului în care se realizează acoperirea, cantitativă și calitativă, a alocațiilor de hrană pentru elevi în cadrul cantinei Centrului de Reabilitare Școlară.

 • D. Compartimentul contabilitate

 • 1. Administratorul financiar de patrimoniu (contabil șef) - este subordonat directorului unității.

Atribuții :                                                                              w

 • (1)    asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea activității financiar contabile ale unității, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, prin:

întocmirea bugetului de cheltuieli la capitolele: salarii, materiale, ajutoare sociale și investiții, conform legislației în vigoare;

urmărrește executarea bugetului prin folosirea creditelor bugetare în limitele și cu destinația aprobată prin aplicarea vizei Controlului Financiar Preventiv;

organizează și ține la zi evidențele contabile și prezintă la termen bilanțul contabil și situația financiarăe conform legislației în vigoare;

 • (2)    îndeplinește orice alte sarcini financiar-contabile încredințate de director sau stipulate expres în acte normative.

 • 2. Administrator financiar de patrimoniu (contabil) - este subordonat contabilului șef. Atribuții:

 • (1)    asigură evidența creditelor și angajamentelor bugetare conform legislației în vigoare;

 • (2)    ține evidenta materialelor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul unității;

 • (3)    ține evidenta consumului de carburanți și a fișelor auto zilnice (F.A.Z.) pentru autovehicoh’’ din dotarea unității.

 • E. Compartiment administrativ

E.l. Administratorul de patrimoniu (administratorul)

Este subordonat directorului unității și face parte din categoriqpersonalului didactic auxiliar, în calitate de administrator răspunde de :

 • (1)    gestionarea și întreținerea bazei materiale a unității;

 • (2)    coordonarea activității personalului administrativ de: întreținere, curățenie, magazie, fochist și pază;

 • (3)     realizarea instruirii periodice, în baza deciziei conducătorului unității, a întregului personal, împreună cu personalul desemnat în acest scop, privind normele de siguranță în muncă și cele de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • (4)    întocmirea formelor legale de schimbare a destinației bunurilor ce aparțin unității, în colaborare cu serviciul de contabilitate;

 • (5)    stabilirea programului personalului de îngrijire, potrivit nevoilor unității și propunerea acestuia spre aprobare directorului;

 • (6)    stabilirea sectoarelor de lucru ale personalului de îngrijire. în funcție de nevoile unității, directorul poate schimba aceste sectoare.

 • (7)    folosirea personalului subordonat doar în activități necesare unității;

 • (8)    urmărește ca în activitatea zilnică, personalul nedidactic de întreținere să respecte întocmai instrucțiunile de SSM și PSI specifice tipului de reparații efectuate, iar personalul de curățenie să efectueze curățenia în sălile de clasă, cabinete, grupuri sanitare, birouri, respectând normele specifice de SSM și PSI pentru evitarea producerii de accidente propriei persoane sau persoanelor aflate la locul de muncă, elevi, cadre didactice.

în calitate de achizitor răspunde de :

 • (9)    întocmirea Planului de Achiziții estimat pe baza necesarului înaintat de personalul unității și a notei de fundamentare a proiectului de buget, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (10)    monitorizarea modului în care se realizează Planul de achiziții.

în calitate de conducător auto îndeplinește următoarele atribuțiuni:

 • (11)   întreține autovehiculul din dotare în stare corespunzătoare de funcționare și efectueză la timp și conform legislației în vigoare verificările periodice;

 • (12)    respectă legislația rutieră în vigoare;

 • (13)   întocmește actele și documentele specifice activității de conducător auto.

E.2.Personalul de întreținere

 • (1)    se subordonează administratorului unității și conform statului de funcții cuprinde muncitorul de întreținere și personalul desemnat pentru activitatea de fochist;

 • (2)    au obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului pe parcursul celor 8 ore/zi și a fracțiunii de post de fochist.

E.3. Personalul de curățenie

 • (1)    se subordonează administratorului unității și are obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului;

 • (2)   programul se desfășoară pe două schimburi între orele 7,30-15,30 și 12-20, cu excepția zilelor de vineri și a vacanțelor școlare, când activitatea are loc doar în perioada orară 7,30-15,30.

E.4.Magaziner

 • (1)    se subordonează administratorului unității și are obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului;

 • (2)    programul se desfășoară între orele 7,30-15,30

E.5. Infirmier

 • (1)    se subordonează administratorului unității și are obligația să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului;

 • (2)    programul se desfășoară între orele 7,30-15,30 sau 12-20, în funcție de nevoile unității, cu excepția zilelor de vineri și a vacanțelor școlare, când activitatea are loc doar în perioada orară 7,30-15,30.

E.6. Activitatea de pază

(1) se subordonează administratorului unității și are atribuții privind asigurarea pazei și

securității instituției, precum și a personalului care-și desiașoară activitatea în unitate;

 • (2)    în timpul programului de 8 ore/zilnic are obligația de a verifica documentele de identitate ale persoanelor care solicita accesul în unitate și de a le îndruma spre locurile solicitate;

 • (3)            în pauzele elevilor asigură supravegherea acestora împreună cu ofițerul de serviciu și cu educatorul aflat în activitate de la ora 12;

 • (4)            pe parcursul orelor va monitoriza activtatea din școală prin intermediul camerelor de supraveghere;

 • (5)            după ce s-a sunat va ajuta cadrele didactice la ducerea elevilor în clase acolo unde situația o impune;

 • (6)            în situații deosebite (agresare fizică, pătrundere prin efracție a unor persoane străine în spațiul școlar, manifestarea unor atitudini și comportamente violente din partea unor persoane străine etc.) personalul de pază are obligația de a sesiza imediat conducerea școlii și, în funcție de situație, de a solicita ajutor prin telefonul-pentru situații de urgență-112;

 • (7)            în cazul în care conducerea unității nu este prezentă, ofițerul de serviciu va lua măsurile ce se impun atunci când se semnalează situații deosebite în activitatea de pază;

 • (8)            în afara orelor de program ale paznicului, personalul de întreținere și/sau curățenie în colaborare cu ofițerul de serviciu va realiza paza și securitatea unității;

 • (9)            orice probleme ivite în timpul serviciului vor fi aduse la cunoștința ofițerului de serviciu spre a fi consemnate în registrul de procese verbale întocmit de acesta.

RESURSE UMANE: FORMAȚIUNILE DE STUDIU, NORMAREA, ÎNCADRAREA, SALARIZAREA, EVALUAREA PERSONALULUI

ART.24

 • (1) Activitatea de predare-învățare-evaluare din centrul școlar pentru educație incluzi vă se desfășoară pe nivelurile și formațiunile de studiu prevăzute la alin. (2)-(5), în baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 1/2011.

 • (2) Copiii/elevii/tinerii cu diferite grade și tipuri de deficiențe beneficiază de toate serviciile oferite de centrul școlar de educație incluzivă, inclusiv cele de terapii specifice, indiferent de nivelul de învățământ pe care îl frecventează.

 • (3) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe ușoare și/sau medii, grupele/clasele cuprind în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12.

 • (4) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe grave, grupele/clasele cuprind în medie 5 elevi, dar r^

mm       4            J

~T    AAU* 11JLOJ 111U1L UiV V.

 • (5) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe senzoriale multiple sau cu autism, grupele/clasele cuprind în medie 3 elevi, dar nu mai puțin de 2 și nu mai mult de 4.

ART.25

 • (1) In cadrul centrului școlar pentru educație incluzivă există posibilitatea redistribuirii posturiior/catedrelor în funcție de conținutul activității proiectate.

 • (2) Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al centrului școlar pentru educație incluzivă va fi angajat prin concurs organizat de către consiliul de administrație al unității, în baza prevederilor art. 254 alin. (3) și (4) și art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

ART.26

 • (1) Funcțiile, normele didactice și condițiile de ocupare a catedrelor/posturiior din centrul școlar pentru educație incluzi vă sunt:

 • a) profesor pentru învățământ preșcolar - un post pentru fiecare grupă cu program normal sau două posturi pentru fiecare grupă cu program prelungit, cu norma didactica de 16 ore săptămânal;

 • b) profesor psihopedagog - un post pentru fiecare grupă de preșcolari, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • c) profesor de educație specială pentru activitățile de predare în învățământul primar pentru elevi cu deficiențe senzoriale, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • d) profesor de educație specială pentru activitățile de predare în învățământul primar și gimnazial pentru elevi cu deficiențe mintale, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • e) profesor, cu diferite specialități, pentru activitățile de predare în învățământul gimnazial, liceal și postliceal pentru elevi cu deficiențe senzoriale, cu norma didactica de 16 ore săptămânal;

 • f) profesor psihopedagog, profesor psiholog școlar, profesor logoped, profesor de psihodiagnoză, kinetoterapeut - un post la fiecare grupă/clasă, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie sau kinetoterapie, după caz;

 • g) profesor-educator - un post la fiecare grupă/clasă, cu norma didactică de 20 de ore săptămânal;

 • h) profesor de instruire practică pentru activitățile de instruire practică, cu norma didactica de 20 de ore săptămânal;

 • i) profesor itinerant si de sprijin - un post la 8 copii/elevi cu deficiențe moderate și ușoare sau la 4 copii/elevi cu deficiențe grave, profunde sau asociate, integrați în învățământul de masă, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • j) profesor de educație specială pentru școlarizarea la domiciliu - o catedră la 4 copii/elevi/tineri cu dizabilități nedeplasabili, cu norma didactica de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie.

 • (2) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și g) este necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educația specială, în baza prevederilor art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

ART.27

Personalul didactic auxiliar din centrul școlar pentru educație incluzivă este format din:

 • a) bibliotecar - un post in unitățile cu personalitate juridică;

 • b) informatician - un post in unitățile cu personalitate juridică;

 • c) instructor de educație extrașcolară sau pedagog școlar un post pentru două clase de elevi;

 • d)  asistent social - un nost în unitățile cu personalitate juridic?.;

 • e)  secretar - un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • f)  administrator financiar - un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • g) administrator de patrimoniu - un post în unitățile cu personalitate juridică.

ART.28

Personalul nedidactic din centrul școlar pentru educație incluzivă este format din:

 • a) medic pediatru - un post pentru fiecare unitate cu personalitate juridică;

 • b) medic specialist -1/2 post la unitățile școlare unde există cabinete de specialitate dotate;

 • c) asistent medical - un post pe tura pentru unitățile cu internat săptămânal ori semestrial sau un post pe unitate în celelalte unități școlare;

 • d) infirmieră - un post pe tură la 50 de elevi, iar la clasele de elevi cu dizabilități severe, profunde și asociate se normează un post la două clase de elevi;

 • e)  supraveghetor de noapte - un post la doua clase de elevi interni;

 • f)  bucătar, muncitor la bucătărie - un post pe tură la unitățile de învățământ cu cantină;

 • g)  muncitor calificat - un post pe unitate;

 • h) îngrijitor - un post la 250 m2 de suprafață de curățat;

 • i)  șofer - un post pentru unitățile dotate cu mijloace de transport.

ART.29

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din centrul școlar pentru educație incluzivă beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011.

ART.30

 • (1) Directorul centrului școlar pentru educație incluzivă este cadru didactic cu specialitatea psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie, cu o vechime de cel puțin 5 ani în învățământul special și gradul didactic II, numit prin concurs organizat de unitatea de învățământ, prin intermediul consiliului de administrație, în baza prevederilor art. 257 din Legea nr. 1/2011.

 • (2) Directorul centrului școlar pentru educație incluzivă încheie contract de management cu președințele consiliului județean pe raza căruia se află unitatea de învățământ.

ART.31

Ocuparea posturilor în centrul școlar pentru educație incluzivă se realizează prin concurs, în baza prevederilor art. 248 și 254 din Legea nr. 1/2011.

ART.32

Centrul școlar pentru educație incluzivă poate să angajeze colaboratori în regim de cumul sau plata cu ora, fără a depăși numărul de posturi/catedre aprobat anual.

ART.33

Personalul didactic auxiliar, conform art. 249 din Legea nr. 1/2011, își desfășoară activitatea având durata timpului de muncă de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.

ART.34

Personalul nedidactic își desfășoară activitatea cu normă de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămână.

Domeniile de competență ale personalului didactic auxiliar și nedidactic sunt cele stipulate în normativele aflate în vigoare, precum și în regulamentul de ordine interioară al centrului școlar pentru educație incluzivă. In funcție de aceste documente se realizează evaluarea anuală a acestor categorii de personal.

ART.36

Evaluarea anuală a personalului didactic din centrul școlar pentru educație incluzivă se face de către conducerea centrului și de către consiliul de administrație al acestuia, conform atribuțiilor menționate în fișa postului precum ;I areglement[rilor ]n vigoare din Codul Muncii.

FINANȚAREA ȘI BAZA MATERIALĂ A CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

ART.37

Finanțarea activității centrului școlar pentru educație incluzivă se asigură de la bugetul consiliului județean, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) si art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

ART.38

 • (1) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea centrul școlar pentru educație incluzivă fac parte din domeniul public județean, si sunt în administrarea consiliului județean, în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, prin consiliile de administrație ale unității.

 • (2) Celelalte componente ale bazei materiale a centrului școlar pentiu educație incluzivă suni de drept proprietatea acestuia și sunt administrate de către consiliile de administrație ale acestuia.

ART.39

Centrul școlar pentru educație incluzivă poate beneficia de sprijin material și financiar din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, în condițiile legii.

ART.40

Centrul școlar pentru educație incluzivă poate obține venituri proprii din activități specifice, prin contract de prestări de servicii, în baza prevederilor art. 108 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011.

ART.41

Copiii și tinerii cu CES școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, rechizitelor școlare, cazarmamentului, îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cele alocate copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene de asistență socială și protecția copilului.

ART.42

Baza materială recomandată a centrului școlar pentru educație incluzivă cuprinde următoarele spații/utilități:

 • a)  săli de clasă;

 • b) cabinete pentru terapii specifice și consiliere;

 • c) cabinet pentru comisia internă de expertiză complexă;

 • d) sala de sport și cabinet de cultură fizică medicală/kinetoterapie;

 • e) laboratoare și cabinete pentru învățarea limbilor străine și de informatică;

 • f)  ateliere pentru activități practice sau de profesionalizare;

 • g) sală de festivități;

 • h) ludotecă;

 • i)  bibliotecă/centru de documentare metodico-științifîcă și în domeniul legislației școlare, care dispune și de o sală de lectură

 • j)  bază logistică necesară desfășurării activităților de formare și de editare a materialelor didactice;

 • k) sală de mese și bloc alimentar;

 • l)  spații de cazare și dormitoare;

 • m) spălătorie;

 • n) spații dejoacă special amenajate pentru copii.

DISPOZIȚII FINALE

*

ART.43

In centrul școlar pentru educație incluzivă se interzic activitățile de propaganda politica, prozelitismul religios sau activitățile care încalcă normele generale de moralitate.

ART.44.

Prezentul Regulament se aplică începând cu data de 01.02.2012