Hotărârea nr. 604/2013

Hotărârea.nr. 604 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Profesională Specială Codlea pe anul școlar 2013-2014

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.604

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Profesională Specială Codlea pe anul școlar 2013-2014

2013;


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie

Analizând Referatul nr. 10553/11.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Școala Profesională Specială Codlea pe anul școlar 2013-2014;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.25 alin.(4) din H.G.R nr.538/2001 modificată, privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Școala Profesională Specială Codlea pe anul școlar 2013-2014, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Școala Profesională Specială Codlea.ȘCOALA PROFESIONALA

STR. CARPAȚI - nr.23

Tel. 0268-251902

An școlar 2013-2014


ODLEA


Aprobat,

Consiliul Jpdețean BrașovDirector

prof. Grecu Claudia 5

WTȚ   "y


NR. TOTAL POSTURI    : 40,59

PERSONAL DIDACTIC   : 30,59 din care:

didactic de conducere (director)     : 1,00

didactic de predare și instruire practică     : 29.59

PERSONAL DID. AIJX1L : 5,00

PERSONAL NEDIDACTIC: 5,00


Școala Profesională Specială Codlea

CUI: 29506350

Tel. 0268251902STAT DE FUNCȚII AN ȘCOLAR 2013-2014


Categoria de personal

Nr. post

Salariu dc încadrare

Indcmniz. de conducere

Indemniz. învă|ăm. special

Gradație de merit

lndemniza tie dirigenție

Spor Stabilit

Spor vechime

Compensafie tranzitorie dif. spor CFP

Total salariu de bază

Spor CFP 10%

Plata cu ora

Total Fond salarii

ERSONAL

JACTIC

Director

1,00

1991

597

299

498

-

-

846

-

4231

-

808

5039

Profesor

20,34

19441

-

2916

474

1099

-

4711

-

28641

-

8342

36983

Profesor de instruire practică

9,25

11079

-

1662

-

1368

-

3458

-

17567

-

998

18565

Total

30,59

32511

597

4877

972

2467

-

9015

-

50439

-

10148

60587

PERSONAL DIDACTIC

AUXILIAR

Secretar-șef, (Secretar, studii M, tr. IA)

1,00

1251

125

188

235

450

-

2249

-

2249

Asistent social gradul III, studii S.

1,00

964

-

145

166

319

-

1594

-

1594

Contabil - Șef, ( Admin financiar, studii S,gr.l)

1,00

1375

481

206

309

593

356

3320

237

3557

Administrator financiar, gradul II, studii S

1,00

1362

-

204

-

392

-

1958

-

1958

Administrator patrimoniu. gradul II, studii S

1,00

1362

-

204

235

450

-

2251

-

2251

Total

5,00

6314

606

947

945

2204

356

11372

237

11609

PERSONAL ■jiNEDIDACTIC

Magaziner

1,00

1097

-

-

-

-

-

1097

-

1097

îngrijitor

2,00

1759

-

-

-

-

-

1759

-

1759

Șofer I

1,00

1235

-

-

-

-

-

1235

-

1235

Muncitor calificat III

1,00

1047

-

-

-

-

-

1047

-

1047

Total

5,00

5138

5138

-

-

5138

9 'TOțA>UNITATE

; ,-ib'd--"O ttA "               7^

40,59

43963

1203

5824

972

2467

945

11219

356

66949

237

10148

77334îpU?


CONTABIL - ȘEF

Mircea AVigela Elena r


SECRETAR-ȘEF Pripiș CateluțaAprobat,

Președinte C.J. Brașov

Școala Profesionala SpecialaAn școlar 2013 - 2014CUPRINS

 • • PARTEA I Dispoziții generale

 • • PARTEA a II -a Organizarea invatamantului profesional special

PARTEA I

Dispoziții generale

 • • CAPITOLUL I Prevederi generale

 • • CAPITOLUL II Concepte si principii

 • • CAPITOLUL III Scopul,specificul si obiectivele invatamantului

profesional special

PARTEA a Il-a

Organizarea invatamantului profesional special

la Școala Profesionala Speciala Codlea

 • • CAPITOLUL IV Structura invatamantului special

 • • CAPITOLUL V Structura organizatorica

 • • CAPITOLUL VI Planurile de invatamant, programele si metodologiile didactice

 • • CAPITOLUL VII Organizarea interna a invatamantului special

 • • CAPITOLUL VIII Orientarea școlara si profesionala a elevilor cu CES

 • • CAPITOLUL IX înscrierea elevilor in invatamantul special

 • • CAPITOLUL X Transferul elevilor

 • • CAPITOLUL XI Evaluarea

 • • CAPITOLUL XII Activitatea educativa extracurriculara si extrascolara

 • • CAPITOLUL Xm Dispoziții tranzitorii si finale

PARTEA I

Dispoziții generale

• CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -Regulamentul de Organizare si Funcționare al Școlii Profesionale Speciale Codlea, se elaborează în conformitate cu Regulamentul de Organizare și funcționare al învățământului special și special integrat, conform Ordinului Nr.5573/7.10.2011 .

Art. 2. - învățământul special este parte integrantă a sistemului național de învățământ din România, coordonat de M.E.N.

Art. 3. - Statul garantează dreptul la educație al tuturor persoanelor cu CES.

Art. 4. Activitățile specifice procesului de învățământ de la Școala Profesională Specială Codlea, se află sub îndrumarea și coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Brașov și Consiliului Județean Brașov.

Art. 5. - Școala Profesională Specială Codlea, utilizează sediul din str.Carpati nr.23 Codlea, utilizează patrimoniul, logistica, însemnele, regimul juridic și ștampila unității/instituției de învățământ.

Art.6. Școala Profesională Specială Codlea desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare.

Art.7. Școala Profesională Specială Codlea colaborează cu: instituții conexe ale învățământului preuniversitar, cu direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului, cu operatorii economici, cu organizații guvernamentale, cu autoritățile locale/ județene, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice din țară și străinătate care au preocupări în domeniul educației.

Art.8. In Școala Profesională Specială Codlea se interzic activitati de organizare si propaganda politica,prozelitism religios sau activitati care incalca normele generale de moralitate , de conviețuire sociala sau activitati care pun in pericol sanatatea fizica si psihica a elevilor, a personalului didactic , didactic auxiliar si nedidactic.

Art.9. Prevederile prezentului Regulament se aplica si personalului angajat temporar, in cumul sau cu norma incompleta , persoanelor detașate in unitate. Conducerea școlii și profesorii diriginți au obligația prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor și părinților acestora. Prelucrarea prezentului Regulament către personalul didactic auxiliar și nedidactic se va face de către conducerea școlii.

CAPITOLUL II Concepte și principii

Art. 10. - în înțelesul prezentului regulament de la Școala Profesională Specială Codlea, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) deficiență - absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții a individului, rezultând în urma unei maladii, unui accident sau unei perturbări;

 • b) educație specială - ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activităților de învățare și asistență complexă de recuperare-compensare adaptate persoanelor care nu reușesc independent să atingă, un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei.

 • c) școală specială - unitatea de învățământ în care se asigură de către profesori specializați educație și intervenție psihopedagogică persoanelor cu diferite tipuri și grade de dizabilități/deficiențe;

 • d) cerințe educaționale speciale (CES) - necesități educaționale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți de învățare ori de altă natură;

 • e) adaptare curriculară - corelarea conținuturilor componentelor curriculumului național cu posibilitățile elevului cu CES, din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de integrare școlară și socială a acestuia;

 • f) profesor itinerant și de sprijin - cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogie care desfășoară activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu persoanele cu CES integrate în unitățile de învățământ de masă.

 • g) program de intervenție personalizat - un instrument de proiectare și implementare a activităților educațional-terapeutice utilizat pentru eficientizarea activităților de intervenție.

 • h) certificat de orientare școlară și profesională - document/act oficial eliberat de către CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 1/2011, care precizează diagnosticul/deficiența și orientează copiii, elevii și tinerii cu CES în învățământul de masă sau în învățământul special;

 • i) handicap - dezavantaj social rezultat în urma unei deficiențe ori incapacități;

 • j) adaptare curriculară - corelarea conținuturilor componentelor curriculumului național cu posibilitățile elevului cu CES sau alte tipuri de cerințe educative, din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de integrare școlară și socială a acestuia;

• CAPITOLUL III Scopul,specificul și obiectivele Școlii Profesionale Speciale Codlea

Art. 11. Scopul școlii noastre este învățarea, educarea, reabilitarea, recuperarea, adaptarea și integrarea școlară, profesională și socială a elevilor cu CES .

Art. 12. Pe timpul școlarizării, copiii cu CES din Școala Profesională Specială Codlea au acces la toate resursele educaționale și de reabilitare/recuperare psihointelectuală și socială, la alte servicii de intervenție specifice, necesare și disponibile în comunitate.

Art. 13. Organizarea și funcționarea învățământului special din școala noastră , au la bază următoarele obiective:

 • a)  prevenirea sau depistarea precoce a deficiențelor, incapacități lor și a handicapurilor;

 • b) accesul la educație al tuturor copiilor cu CES ;

 • c) egalizarea șanselor;

 • d) asigurarea serviciilor și a structurilor de sprijin necesare în funcție de amploarea, intensitatea și specificul CES ale fiecărui copil;

 • e) cooperarea și parteneriatul în educația specială ;

 • f) cooperarea și parteneriatul dintre instituțiile care oferă servicii de educație specială și autoritățile locale.

PARTEA a Il-a

Organizarea învățămîntiilui profesional special la Școala Profesională Specială Codlea

• CAPITOLUL IV Structura invatamantului special

Art. 14. (1) învățământul special de la Școala Profesională Specială Codlea, este parte componentă a sistemului național de învățământ și cuprinde:ciclul inferior al liceului tehnologic special cu durata de 3 ani și stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore , pentru obținerea nivelului 2 de calificare profesională.

(2) Școala Profesională Specială Codlea nu are cantina si internat școlar, dar asigura servirea hranei prin cantina ce aparține DGASPC - Centrul de Plasament Albina Codlea, prin protocol încheiat între părți.

Începînd cu anul școlar 2013-2014 , Școala de Arte și Meserii Codlea și-a schimbat denumirea în Școala Profesională Specială conform Hotărârii Consiliului Local Codlea nr.8/ianuarie 2013, de aprobare a rețelei școlare în Municipiul Codlea , în baza OMECTS 6564/2011 privind denumirea unităților școlare.

Art. 15. învățământul special din Școala Profesională Specială Codlea este un invatamant de zi cu frecventa si se desfasoara intr-un singur schimb, intre orele 7-15.

• CAPITOLUL V Structura organizatorica la Școala Profesională Specială Codlea

Art. 16 Școala Profesională Specială se organizează și funcționează ca unitate de tip școlar, în conformitate cu legislația actuală, respectiv Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMEC nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special în vigoare, cu modificările și completările ulterioare , H.G. nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat, Codul Muncii/2011 .

Art.17 Școala Profesională Specială se organizează și funcționează ca unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 18 Școala Profesională Specială are următoarea structură organizatorică

Organigrama - Anexa nr. 1

Personal de conducere : director

Personal didactic : - profesori de cultura generala;

 • - profesor tehnologi;

 • - profesori de instruire practica;

 • - profesor psihopedagog;

 • - profesor de cultura fizico-medicala;

 • - cadre didactice de sprijin/itinerante;

Personal didactic auxiliar: - administrator financiar /contabil sef asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile a școlii în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare

 • - administrator financiar / contabil;

 • -  secretar sef , asigură organizarea și gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității , a documentelor de studii ale elevilor , înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL

 • - administrator patrimoniu;

 • - asistent social realizează evaluarea psiho-socială în echipa de specialiști; stabilește conținutul activității de asistență socială ; alege strategii de intervenție specifice ; monitorizează evoluția elevilor.

Personal nedidactic: - magaziner

 • - muncitor calificat (electrician );

 • - sofer;(pentru microbuzul aflat in dotarea scolii)

 • - îngrijitori;

Paza scolii , este asigurata de firma S.C.N.Y.P.D.SECURITY S.R.L.,conform contractului de prestări servicii pentru paza si protecție nr.55/28.09.2011.

Art.19 Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al Școlii Profesionale Speciale va fi angajat prin concurs organizat de către consiliul de administrație al unității, în baza prevederilor art. 254 alin. (3) și (4) și art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

Art. 2ft Finanțarea activității de la Sirnala Profesională Snerială estp asionrată de la hnaetul Consiliului Județean Brașov, precum și din alte surse legal constituite.

Art21 Ocunarea nasturi lor la Școala Profesională Snecială se realizează conform metodologiei MF.N de ocnnare a posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar, aprobată anual.

Art 22 Școala Profesională Snecială noate să ansaieze colaboratori în regim de cumul sau plata cu ora, fără a depăși numărul de posturi/catedre aprobat anual.

Art 23 Personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea având norma de 8 ore pe zi.

Art. 24 Personalul nedidactic își desfășoară activitatea, cu normă de 8 ore pe zi.

Art.25. Conducerea unității de învățământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art.257.

Art. 26. Directorul este subordonat Inspectoratului Școlar Județean , reprezentat prin Inspectorul școlar general. Fișa postului și fișa de evaluare ale directorului sunt elaborate de ISJ Brașov.

Art.27 Atribuțiile generale ale directorului Școlii Profesionale Speciale Codlea sunt:

 • (1) Este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia.

 • (2) Este ordonatorul terțiar de credite al Școlii Profesionale Speciale Codlea.

 • (3) își asumă alături de consiliul de administrație , răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce.

 • (4) Propunere spre aprobare consiliului de adminstrație proiectul de buget și raportul de execuție bugetară.

 • (5) Răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea . motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din școală.

 • (6) Prezintă raportul anual asupra calității educației în Școala Profesională Specială Codlea. Raportul este prezentat în fața comitetului de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale , respectiv Consiliul Județean Brașov și a Inspectoratului Școlar Județean Brașov.

 • (7) Coordonează colectarea și transmite Inspectoratului Școlar Județean Brașov datele statistice privind sistemul național de indicatori privind educația .

Art. 28. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic titular și suplinitor și are rol de decizie în domeniul instractiv-educativ și terapeutico-recuperator. Personalul didactic auxiliar al unității școlare poate participa la ședințele Consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia. Consiliului profesoral este prezidat de către director și se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie , la propunerea directorului sau la solicitarea a minim o treime dintre membrii personalului didactic .

Principalele atribuții ale consiliului profesoral sunt următoarele :

 • (1) gestionează și asigură calitatea actului didactic .

 • (2) stabilește Codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia.

 • (3) validează fișele de autoevaluare ale personalului angajat al școlii, în baza cărora se stabilește calificativul anual.

 • (4) propune consililului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic.

 • (5) propune consililului de administrație curriculumul la dispoziția școlii.

 • (6) Alege cadrele didactice membre ale consiliului de administrație .

Art. 29. Consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învățământ , și se constituie conform Legii nr. 1/2011 art96., respectând metodologia cadru de organizare și de funcționare a consiliului de administrație stabilită prin ordin a ministrului educaței naționale. Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar , la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membrii.

Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

 • (1) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul școlii.

 • (2) adoptă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul școlii.

 • (3) adoptă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral.

 • (4) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți.

 • (5) aproba programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice , la propunerea consiliului profesoral.

 • (6) sancționează abaterile disciplinare , etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii.

 • (7) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor.

 • (8) aprobă orarul unității de învățământ.

 • (9) își asumă răspunderea publică pentru performanțele școlii , alături de director.

• CAPITOLUL VI Planurile de invatamant, programele si metodologiile didactice

Art. 30. învățământul profesional special dispune de planuri de învățământ, de programe școlare, de programe de asistență psihopedagogică, adaptate tipului și gradului de dizabilitate, aprobate de M.E.N.

Art. 31. Conținutul învățământului profesional special se reglementează prin:

 • a) curriculum specific pentru învățământul special;

 • b) curriculumul școlii de masă adaptat pentru învățământul special;

 • c) metodologii și ghiduri specifice, elaborate și aprobate de M.E.N.

Art. 32. Metodologiile didactice utilizate în școala noastra, sunt adaptate tipului și gradului deficienței/dizabilității, nivelului și potențialului individual de dezvoltare, precum și specificului de învățare la copiii cu CES.

Art. 33. Programele școlare si manualele folosite la Școala Profesională Specială Codlea,sunt cele din invatamantul de masa , la toate disciplinele de învățământ ,si care sunt adaptate tipului de deficiență/dizabilitate.

Art. 34. Parcurgerea conținuturi lor de învățare pe perioada școlară se realizează de fiecare cadru didactic prin proiectarea didactică a planificărilor curriculare, după caz, precum și prin aplicarea și realizarea unor programe de intervenție personalizate.

• CAPITOLUL VII Organizarea interna a invatamantului la Școala Profesională Specială Codlea

Art. 35. Unitățile de învățământ profesional special se organizează, de regulă, pe tipuri de deficiențe/categorii de CES: deficiențe intelectuale, fizice, motorii și neuromotorii, socioafective și de comportament sau deficiențe asociate , asa cum sunt cele de la Școala Profesională Specială Codlea .

Art. 36. Inspectoratele școlare, direcțiile și autoritățile administrației publice cu sprijinul M.E.N. asigură serviciile necesare pentru transport cu microbuzul școlar, masă și cazare pentru toti elevii cu CES care frecventează cursurile școlare , atat pentru cei interni cat si cei navetiști. Zilnic , se fac 3 transporturi dus-intors pe ruta Brasov-Codlea la începutul programului școlar si 3 transporturi, pe aceeași ruta la terminarea programului școlar.

Art. 37. Modalitatea de organizare a școlarizării in invatamantul profesional special, este : școlarizarea în regim de zi;

Art. 38. (l)Clasele din invatamantul profesional special , se organizează pentru elevii cu CES în baza deciziei comisiei de evaluare, orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE.

 • (2) Organizarea, planul de învățământ și programele analitice ale claselor de invatamant profesional special, sunt flexibile și adaptate la necesitățile de progres școlar și social pentru fiecare dintre elevii în cauză.

 • (3) Clasele din invatamantul profesional special,sunt constituite din elevii absolvenți de 8 clase, care provin din unități de învățământ special și special integrat.

A

Art. 39. încadrarea in invatamantul profesional special se face cu cadre didactice calificate și specializate pentru educația specială, conform legislației în vigoare.Toate cadrele didactice de la Școala Profesională Specială Codlea , au urmat un modul de pregătire in psihopedagogie speciala, condiție esențiala pentru a putea fi angajate.

Art. 40. (1) Elevii și tinerii cu CES, integrați în învățământul de masă,din Codlea si localitățile limitrofe, beneficiază de suport educațional prin cadre didactice de sprijin/itinerante,in număr de 4 încadrate la Școala Profesională Specială Codlea (2) Organizarea serviciilor de sprijin educațional se face de către CJRAE și se reglementează prin metodologii specifice elaborate de M.E.N.

 • (3) Elevii cu CES școlarizați în Școala Profesională Specială Codlea , beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, precum și de găzduire gratuită în internate sau centre de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene de asistență socială și protecția copilului.

 • (4) Elevii cu CES din unitățile școlare obișnuite au acces la resursele de educație specială și de reabilitare/recuperare din unitățile de învățământ special.

Art. 41. Durata calificării profesionale a elevilor cu CES prin școli profesionale speciale este de 3-4 ani.

Art. 42. La încheierea studiilor gimnaziale, elevii absolvenți ai învățământului obligatoriu special pot continua educația școlară prin școli profesionale speciale, înscrierea acestor elevi în învățământul profesional special se face pe baza certificatului de expertiză și orientare școlară emis de comisia de expertiză complexă din cadrul CJRAE.

Art. 43. Efectivele claselor de învățământ profesional special sunt:

 • a) efectivele claselor de elevi cu deficiențe moderate sau ușoare sunt de 8- 12 elevi;

 • b) în situații excepționale, M.E.N. poate aproba înființarea de clase cu efective mai reduse.

Art. 44. Clasele de învățământ profesional special sunt, de regulă, mixte. Acestea cuprind băieți și fete.

Art. 45. Integrarea școlară a copiilor cu CES din cadrul minorităților naționale se realizează corespunzător prevederilor prezentului regulament, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 sau a altor acte normative din domeniul învățământului, inclusiv în ceea ce privește cuprinderea copiilor cu CES în unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

Art. 46 Activitatea instructiv-educativă din învățământ profesional special, se organizează în conformitate cu prevederile legale generale privind organizarea și funcționarea învățământului la nivel de instituții școlare, corespunzător prevederilor planurilor de învățământ.

Art. 47 Procesul de învățământ din invatamantul profesional special, se realizează prin lecții, lucrări practice în cabinete, laboratoare sau ateliere școlare, activități complementare de educație terapeutică complexă și integrată realizată de profesori calificați, și activități de intervenție specifică, de reabilitare/recuperare, desfășurate de profesori specialiști în cabinete special amenajate.

Baza materiala de la Școala Profesională Specială Codlea cuprinde :

 • •  3 laboratoare

 • • 1 sala CFM

 • •  2 cabinete

 • •  11 săli de clasa

 • •  1 sala de sport

 • •  6 ateliere industrie ușoara si prestări servicii

 • •  4 ateliere alimentație publica

Art. 48. (1) Organizarea internă a activității din Școala Profesională Specială Codlea , este stipulată prin regulamentul intern al unității noastre de învățământ. Regulamentul intern este un document școlar obligatoriu. Acesta s-a elaborează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament si a fost aprobat in Consiliul Profesoral.

Art. 49. (1) Planificarea activității educative, de învățare, reabilitare, terapeutice este structurată prin planurile manageriale, anuale și semestriale, avizate de consiliul de administrație și de consiliul profesoral.

(2) Planurile manageriale includ activitățile manageriale generale și pe compartimente/domenii de activitate.

Art.50. Organizarea și coordonarea activității instituției de învățământ profesional special sunt asigurate de consiliul profesoral, de consiliul de administrație și de directorul unității de învățământ profesional special . în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art.51. Orarul activităților școlare este elaborat de o comisie constituită prin decizia directorului, cu respectarea cerințelor psihopedagogiei speciale.

Art. 52. La Școala Profesională Specială Codlea , durata orei de curs și a activităților realizate de cadre didactice de predare și a activităților de intervenție terapeutică specifică este de 50 de minute, iar pauzele sunt de 10 minute.Pauza mare este de 20 minute.

Art. 53. (1) Activitatea școlară în unitățile de învățământ profesional special începe, de regulă, dimineața, la ora 8,00 si se termina la orele 14.

(2) Activitatea instructiv-educativă din învățământul profesional special se compune din activitățile de predare-învățare și activitățile de terapie (terapie educațională complexă și integrată și terapii specifice de corectare și compensare). Art. 54. Ordinea, disciplina, supravegherea și securitatea elevilor din invatamantul profesional special, și activitatea extrașcolară se asigură de conducerea școlii, personalul didactic și auxiliar, conform responsabilităților stipulate prin regulamentul intern.

• CAPITOLUL VIII Orientarea școlara si profesionala a elevilor cu CES la Școala Profesională Specială Codlea

Art. 55. (1) Evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea/reorientarea școlară și profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu CES se realizează de către CJRAE, prin serviciile de evaluare și de orientare/reorientare școlară și profesională, pe baza metodologiei elaborate de M.E.N. , acordându-se prioritate integrării în învățământul de masă.

(2) Orientarea școlară și profesională a elevilor cu CES se realizează prin serviciile de evaluare și de orientare/reorientare școlară și profesională din cadrul CJRAE în baza gradului de deficiență stabilit, în colaborare cu comisia internă de evaluare continuă.

Art. 56. (1) Comisiile interne de evaluare continuă se organizează și funcționează conform metodologiilor elaborate de M.E.N.

(2) Comisiile interne de evaluare continuă asigură anual evaluarea psihopedagogică a elevilor școlarizați în unitățile de învățământ profesional special și a celor integrați în unitățile de învățământ de masă sau la solicitarea unității de învățământ, a cadrului didactic de la clasă sau a familiei ori întreținătorilor legali ai copilului.

Art.57. Expertizarea, evaluarea și diagnosticarea multidisciplinară includ examinarea medicală, psihologică, pedagogică și socială.

• CAPITOLUL IX înscrierea elevilor in invatamantul special

Art. 58. în Școala Profesională Specială Codlea , pot fi înscriși și școlarizați, de regulă, elevi cu deficiențe/dizabilități medii, si asociate , în baza certificatului de orientare din cadrul CJRAE.

Art. 59. Orientarea școlară și profesională a elevilor cu CES se face numai cu acordul familiei sau a întreținătorilor legali.

Art. 60. înscrierea elevilor în învățământul profesional special se face în fiecare an școlar, în perioada 15 august - 15 septembrie, cu posibilitatea prelungirii acestui termen.

Art. 61. Pentru înscrierea elevului într-o școală profesionala specială ,sunt necesare următoarele documente:

 • a) certificatul de expertiză;

 • b) certificatul de evaluare, orientare școlară și profesională emis de comisia de evaluare, orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE;

 • c)   copie de pe actele de identitate ale copilului/elevului și ale părintelui/reprezentantului legal;

 • e) foaia matricola,pentru dovedirea celor 8 clase absolvite;

 • f) alte documente stabilite prin metodologiile elaborate de M.E.N.

Art. 62. (1) Vârsta de înscriere în învățământul profesional special poate fi cu 2-3 ani mai mult decât pentru învățământul de masă.

 • (2) Elevul cu CES/alte tipuri de cerințe educaționale cu vârsta peste 16 ani, care nu a putut absolvi învățământul obligatoriu, obișnuit sau special, poate fi înscris într-o unitate de învățământ special profesională, curs de zi, urmând ca în paralel să își completeze cele 9 clase prin forma de învățământ cu frecvență redusă.

 • (3) Organizarea și funcționarea învățământului cu frecvență redusă pentru copiii/elevii/tinerii cu CES sunt identice cu cele din învățământul de masă, forma frecvență redusă.

• CAPITOLUL X Transferul elevilor

Art. 63 (1) Elevii din Școala Profesională Specială Codlea se pot transfera la școli similare la sfârșitul anului școlar și în vacanța intersemestrială.

(2) Transferarea elevilor cu CES dintr-o unitate de învățământ special în altă unitate de învățământ special poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la solicitarea părinților/tutorilor legali;

 • b) la schimbarea domiciliului părinților/tutorilor legali;

 • c) apariția necesității pentru un copil/elev cu CES de a urma un tratament medical;

 • d) ameliorarea/compensarea sau agravarea deficienței.

Art. 64 (1) Transferarea elevilor cu CES de la o unitate de învățământ specială la alta de același fel, pe raza localității, județului sau dintr-un județ în altul, se face cu acordul consiliilor de administrație ale celor două unități de învățământ.

 • (2) Transferarea/Reorientarea copiilor/elevilor de la o unitate de învățământ de un tip la alta de un alt tip, ca tip de dizabilitate și din punctul de vedere al categoriilor de vârstă, sau de la o unitate de învățământ special la una de învățământ de masă și invers se face la propunerea cadrului didactic al grupei/clasei, a psihologului școlar și/sau a părinților/tutorilor legali, în baza certificatului de evaluare și orientare școlară și profesională elaborat de comisia de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul.

A

 • (3) In funcție de evoluția copilului se pot face propuneri de reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și invers.

• CAPITOLUL XI Evaluarea

Art. 65. (1) Evaluarea progresului școlar la Școala Profesională Specială Codlea se face continuu, formativ, prin evaluarea secvențială de la fiecare lecție/activitate, precum și evaluarea periodică, sumativă și cea semestrială a activității școlare.

 • (2) Progresul poate fi evaluat prin probe diverse: chestionarea orală, probe scrise, probe practice, scările de apreciere, evaluarea prin proiecte, portofoliul, testul didactic, precum și prin examene. Evaluarea elevilor ține cont de tipul/gradul de dizabilitate a elevului. La evaluare se asigură un timp de lucru mai mare, 30 - 60 de minute, precum și alte adaptări specifice în vederea elaborării lucrărilor.

 • (3) Pentru elevii din școala cu deficiențe asociate, se utilizează evaluarea funcțională, nu probe standardizate.

 • (5) Pentru asigurarea de șanse egale în vederea evaluării, un elev cu dificultăți de învățare beneficiază, în mod obligatoriu, de educație remedială.

• CAPITOLUL XII Activitatea educativa extracurriculara si extrascolara

Art. 66. Conținutul educației speciale se completează, la toate nivelurile de organizare a învățământului, cu activități extracurriculare și extrașcolare, asa cum se desfasoara si la Școala Profesională Specială Codlea

Art. 67. Elevii scolii, au acces liber, în condițiile de participare cu șanse egale cu ale celorlalți copii, la toate activitățile extracurriculare organizate în cadrul cluburilor și palatelor copiilor, în tabere școlare, baze sportive, turistice și de agrement ale altor unități care organizează alte activități, beneficiind de drepturile stipulate în legislația în vigoare a învățământului special.

Art. 68. Se pot organiza activități extrașcolare în colaborare cu asociațiile de profil. Calendarul acestora se întocmește la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către CJRAE și se comunică Comisiei Naționale pentru Educație Specială.

Art. 69. Participarea elevilor cu CES din școala, la activitățile extracurriculare este stabilită de comun acord cu corpul profesoral al clasei, cu părinții și elevii.

• CAPITOLUL XIII Dispoziții tranzitorii si finale

Art. 70. Finanțarea la Școala Profesională Specială Codlea se asigură de la Consiliul Județean Brașov.

Art. 71. M.E.N. și inspectoratele școlare asigură, în conformitate cu prevederile legale, resursele necesare privind dotarea corespunzătoare a bazei didactico-materiale a unităților și structurilor de învățământ special potrivit specificului procesului de învățare și al necesităților financiare. Sursele de finanțare se pot completa în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 72. Normele de încadrare și salarizare a personalului didactic și a celorlalte categorii de personal din școala , precum și formele de organizare a ocupării posturilor/catedrelor vacante se stabilesc prin metodologie aprobată de M.E.N.

Art. 73. Formarea, perfecționarea și încadrarea personalului didactic, de conducere, auxiliar și a personalului nedidactic din Școala Profesională Specială Codlea se reglementează prin metodologii și instrucțiuni ale M.E.N., conform legislației în vigoare.

Art. 74. Evaluarea la Școala Profesională Specială Codlea se realizează de către M.E.N, prin serviciul de specialitate, în colaborare cu Comisia Națională pentru Educație Specială, respectiv de către inspectoratele școlare, prin inspectorii școlari de specialitate pentru învățământ special din județul Brașov, pe baza unor criterii specifice comune tipurilor de deficiențe, stabilite la nivel național.

Art. 75. întocmirea, completarea și elaborarea actelor de studii pentru elevii cu CES din Școala Profesională Specială Codlea se realizează potrivit prevederilor legale aplicabile sistemului de învățământ și reglementărilor M.E.N.