Hotărârea nr. 603/2013

Hotărârea.nr. 603 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Învățământul special -Colegiul Tehnic Dr. “Alexandru Bărbat” Victoria pe anul școlar 2013-2014

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.603

din data de 9.12.2013


- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru învățământul special -Colegiul Tehnic Dr. “Alexandru Bărbat” Victoria pe anul școlar 2013-2014


2013:


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie


Analizând Referatul nr.10968 /Îl.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru învățământul special -Colegiul Tehnic Dr. “Alexandru Bărbat” Victoria pe anul școlar 2013-2014 ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.25 alin.(4) din H.G.R nr.538/2001 modificată, privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru învățământul special -Colegiul Tehnic Dr. “Alexandru Bărbat” Victoria pe anul școlar 2013-2014, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Colegiul Tehnic Dr. “Alexandru Bărbat” Victoria.


PREȘEDJjh

Aristotel CwliContrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuMM

Difuzare:

1 ex. Instit. Prefectului Județului Brașov

1 ex. CABINET PREȘEDINTE

1 ex. DR ALEXANDRU BARBAT VICTORIA

1 ex. SRUSI

1 ex. COLECȚIE

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

AN ȘCOLAR 2013/2014

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

A

In România statul garantează fiecărui cetățean dreptul la educație indiferent de sex, de rasa, naționalitate, apartenența politica sau religioasă, fără nici o îngrădire ce ar putea constitui o discriminare.

Activitatea de instruire și educație are în vedere principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului și ale Convenției cu privire la Drepturile Copilului.

în incinta unităților de învățământ de stat sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea activităților de organizare și propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Tipurile de unități școlare, formele și nivelurile de învățământ , modul de înființare al acestora sunt stabilite de Legea învățământului și de alte normative emise de MEC.

Conform Codului Muncii

Art. 241

Regulamentul intern se intocmeste de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariatilor, după caz.

Art. 242


Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

 • a) reguli privind protecția, igiena si securitatea in munca in cadrul unitarii;

 • b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al înlăturării oricărei forme de incalcare a demnității;

 • c) drepturile si obligațiile angajatorului si ale salariatilor;

 • d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;

 • e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

 • f) abaterile disciplinare si sancțiunile aplicabile;

 • g) reguli referitoare la procedura disciplinara;

 • h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

 • i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Art. 243

 • (1) Regulamentul intern se aduce la cunoștința salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.

 • (2) Obligația de informare a salariatilor cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinita de angajator.


 • (3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se Stabilește prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern.

 • (4) Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.

Art. 244

Orice modificare ce intervine in conținutul regulamentului intern este supusa procedurilor de informare prevăzute la art. 243.

Art. 245

 • (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, in măsură in care face dovada încălcării unui drept al sau.

 • (2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Art. 246

 • (1) întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează in termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului cod.

 • (2) In cazul angajatorilor înființați după intrarea in vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) începe sa curgă de la data dobândirii personalității juridice.

Prezentul regulament conține prevederi privind organizarea și funcționarea unitațiilor de invățământ în conformitate cu Constituția României, Legea educației nationaleLegea 1/2011, Publicata in Monitorul Oficial nr. 0018 din 10 Ianuarie 2011, Statutul personalului didactic nr.l28/1997.Codul Muncii, Legea nr 40/2011, Regulamentul de organizare si funcționare a Invatamantului preuniversitar 2005

Regulamentul de organizare si funcționare a invatamantului speciala OMEN 4217/1999,Regulamentul de organizare si funcționare a centrelor judetene/al municipiului București de resurse si de asistenta educaționala si a regulamentelor-cadru ale instituțiilor din subordine nr.5418/2005,Regulamentului de funcționare a invatamantului special si special integrat Regulamentul cadru de înființare si funcționare a centrelor școlare pentru educație incluziva și cu actele normative elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și de alte ministere.

Organizarea și funcționarea unitațiilor de învățământ de stat se realizează în conformitate cu documentele normative menționate și cu deciziile inspectoratelor școlare; la nivelul fiecărei unități școlare va fi elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care va cuprinde prevederi pentru elevi și părinți, sarcini specifice condițiilor concrete din fiecare școală.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII GENERALE

Artl Centru Școlar pentru Educație Incluziva Victoria reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigura accesul la educație tuturor copiilor prin educație formala si servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educative speciale specializați atat in invatamantul special, cat si in invatamantul de masa, precum si personalului care este implicat in educația acestora.

Art2 CSEI desfasoara activitati de predare-invatare -evaluare normate in baza legislației in vigoare si dezvolta servicii educaționale in domeniul educației incluzive, de tipul:formare,informare,documentare, consiliere,proiectesi programe,etc.atat pentru nevoi proprii cat si pentru școlile arondate,părinți si cadre din școlile de masa,elevi/studenti care efectuează module de practica pedagogica, membri ai comunității locale.

Art.3.CSEI colaborează cu: instituții de invatamant, cu instituții conexe ale invatamantului preuniversitar, cu direcțiile județene de asistenta sociala si protecția copilului, cu autoritatile locale, cu agenti economici,cu organizații neguvemamentale, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice din tara si străinătate care au preocupări in domeniul educației.

Art.4.Educatia speciala este practicata de cadrele didactice calificate pregătite in mod special in munca cu copiii care prezintă cerințe educative speciale, de alti Specialiști si de personalul didacticauxiliar si nedidactic corespunzător.

Art5.Scolarizarea copiilor cu CES se face in regim de zi, semiintemat care include si participarea elevului la activitatile complementare de educație terapeutica integrate ce se desfasoara de regula dupa-masa dub îndrumarea învățătorilor si profesorilor educatori la activitatile spe cifice de recuperare, realizate de profesori specialisti.Elevii cu CES integrați in școlile de masa vor respecta regimul si programul din școlile arondate.

Art6.Educatia școlara a copiilor cu cerințe speciale trebuie sa corespunda nevoilor de dezvoltare a copiilor, prin valorificare adecvata a potențialului de invatare-dezvoltare si realizarea recuperării si compensării deficientelor.

Art.7.Activitatea in CSEI se realizează intre orele 7.30-16.00 in doua schimburi conform planului de invatamant pe baza schemei orare stabilite, iar in școlile arondate după programe stabilite. Copiii cu CES din localitățile arondate care isi desfasoara activitatea in școlile se masa vor fi monitorizați, îndrumați si sprijiniți in activitatea instructiveducativa prin profesorii itineranti/de sprijin si cadrele didactice specializate de centru .

Art8.La încetarea programului clădirile si curtea scolii se vor incuia de personalul abilitat care va verifica, in prealabil, respectarea masurilor adaptate privind paza contra incendiilor si siguranța imobilelor.

Art9.Procesul instructiv-educativ-recuperator este îndrumat si coordonat de directorul scolii in colaborare cu Consiliul Profesoral si Consiliul de Administrație.

Art.10 Prevederile prezentului Regulament se aplica tuturor persoanelor angajate in instituție si elevilor școlarizați in unitate

Art.ll Toate persoanele care intra in incinta instituției sunt obligate sa respecte prevederile acestui Regulament. Persoanele străine au acces in instituție numai pe baza de legitimație, datele lor fiind înscrise in registrul de intrari-iesiri.

Pentru realizarea obiectivelor invatamantului participa cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, cadrele nedidactice angajate la CSEI.Victoria prin contract de munca.

STRUCTURA ȘCOLARĂ

în conformitate cu planurile de școlarizare aprobate anual de Inspectoratul Școlar și avizate de MEC în cadrul Centrului școlar pentru educație incluziva funcționează următoarele forme de învățământ:

 • > învățământ primar

 • > învățământ gimnazial

Clasele se constituie la începutul primului an de studiu in funcție de recomandările Direcției pentru protecția copilului.

Structura anului școlar, efectivele claselor și standardele curriculare pentru toate formele de învățământ se organizează cu respectarea normativelor elaborate de Serviciul National de Evaluare si Examinare.

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI ȘCOLII

Drepturile și obligațiile personalului școlii se stabilesc în conformitate cu prevederile Codului Muncii și ale regulamentelor pentru organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ.

Art. 37 CM Drepturile si obligațiile privind relațiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

Art. 38 CM Salariatii nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Art. 39.CM (1) Salariatul are, in principal, următoarele drepturi:

 • a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

 • b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

 • c) dreptul la concediu de odihna anual;

 • d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

 • e) dreptul la demnitate in munca;

 • f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

 • g) dreptul la acces la formarea profesionala;

 • h) dreptul la informare si consultare;

 • i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condițiilor de munca si a mediului de munca;

 • j) dreptul la protecție in caz de concediere;

 • k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

 • l) dreptul de a participa la acțiuni colective;

 • m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

 • n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

 • (2) Salariatului ii revin, in principal, următoarele obligații:

 • a) obligația de a realiza norma de munca sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce ii revin conform fisei postului;

 • b) obligația de a respecta disciplina muncii;

 • c) obligația de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

 • d) obligația de fidelitate fata de angajator in executarea atribuțiilor de serviciu;

 • e) obligația de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

 • f) obligația de a respecta secretul de serviciu;

 • g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

Art. 40.CM (1) Angajatorul are, in principal, următoarele drepturi:

 • a) sa stabilească organizarea si funcționarea unitarii;

 • b) sa stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, in condițiile legii;

 • c) sa dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;

 • d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;

 • f) sa stabilească obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizării acestora.

 • (2) Angajatorului ii revin, in principal, următoarele obligații:

 • a) sa informeze salariatii asupra condițiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relațiilor de munca;

 • b) sa asigure permanent condițiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si condițiile corespunzătoare de munca;

 • c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

 • d) sa comunice periodic salariatilor situația economica si financiara a unitarii, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitarii. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;

 • e) sa se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariatilor in privința deciziilor susceptibile sa afecteze substanțial drepturile si interesele acestora;

 • f) sa plateasca toate contribuțiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contribuțiile si impozitele datorate de salariati, in condițiile legii;

 • g) sa înființeze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregistrările prevăzute de lege;

 • h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

 • i) sa asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Pentru angajarea în muncă solicitantul trebuie să prezinte actele cerute de secretariatul școlii conform normelor în vigoare.

Directorul școlii este obligat să fixeze cu precizie locul de muncă și atribuțiile angajatului ținînd seama de calificarea și specialitatea lui.

La primirea în muncă, șeful de compartiment aduce la cunoștință celor angajați prevederile regulamentului de ordine interioară, instrucțiunile specifice locului de muncă, regulile privitoare la protecția muncii, tehnica securității muncii și igiena muncii.

Se interzice angajaților:

-să vină în stare de ebrietate la scoală;

 • - să părăsească anticipat lucrul;

-să întrebuințeze în scopuri personale, să comunice pe orice altă cale, fără autorizație scrisă a directorului, acte, schițe, desene, note, date etc. privind activitatea școlii (această interdicție se extinde și asupra datelor ori actelor personale din dosarele angajațiilor);

 • - să execute lucrări proprii sau în interes particular în timpul serviciului;

-să comită acte imorale, calomnii sau injurii la adresa angajațiilor sau elevilor;

 • - să introducă sau să răspândească în instituție orice fel de afiș, text sau ilustrație cu caracter de propagandă politică;

 • - să scoată din școală bunuri fără formele legale;

-să folosească elevii sau angajații în scopuri personale;

-să provoace, să mijlocească sau să comită vreun fals în actele școlii sau în evidențele angajațiilor;

La încetarea angajării, instituția eliberează carnetul de muncă completat cu motivul și indicarea articolului din Codul Muncii pe baza căruia a încetat angajarea. Lichidarea definitivă a situației fostului angajat se poate face după depunerea de către acesta la secretariatul școlii a dovezii eliberate de administrația școlii, din care să rezulte că a restituit toate bunurile aflate în folosința sa.

Programul de lucru al angajațiilor școlii este următorul:

-personalul didactic de predare - conform orarului și normelor anuale întocmite;

-personalul administrativ gospodăresc, secretariat, contabilitate - program conform graficelor aprobate de director

Celor care lucrează numai schimbul 1 li se acordă o pauză de 15 minute, cuprinsă între 11,30 - 12,00 cu obligația respectării de către toți salariații.

Semnarea condicii este obligatorie pentru toți salariații la intrarea și ieșirea din servici, după ridicarea condicii nu se mai permite semnarea decît în cazuri speciale.

Peste cele 8 ore de serviciu obligatorii se vor efectua ore suplimentare numai cu avizul conducerii școlii existând în acest scop o evidență pe bază de pontaj.

RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI PENTRU ANGAJAȚI

Pentru realizări deosebite, angajații pot fi propuși pentru primirea unei gradații de merit in cuantum de pana la 25% din salariul de baza, sau trecerea într-o gradație superioară cu respectarea normelor legale in vigoare. Persoanele care beneficiază de gradație de merit se stabilesc o dată pe an în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. La trecerea într-o gradație superioară se ține seama de calitățile personale, concretizate prin rezultatele obținute, notate cu calificativul “foarte bun” sau “bun” Vechimea minimă necesară pentru trecere este de 3 ani, derogările se fac conform legii.

Abaterile de la îndatoriri, săvârșite de către angajați atrag după sine sancțiuni disciplinare.

- Răspunderea disciplinara

Art. 247 (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca aceștia au savarsit o abatere disciplinara.

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legătură cu munca si care consta intr-o acțiune sau inacțiune savarsita cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art. 248 (1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

 • a) avertismentul scris;

 • b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăși 60 de zile;

 • c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1—3 luni cu 5—10%;

 • d) reducerea salariului de baza si/sau, după caz, si a indemnizației de conducere pe o perioada de 1— 3 luni cu 5—10%;

 • e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

 • (2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabilește un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta, Statutul personalului didactic nr,128/1997,

 • (3) Sancțiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sancțiune disciplinara in acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Art. 249 (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2) Pentru aceeași abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sancțiune.

Art. 250 Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere următoarele:

 • a) împrejurările in care fapta a fost savarsita;

 • b) gradul de vinovăție a salariatului;

 • c) consecințele abaterii disciplinare;

 • d) comportarea generala in serviciu a salariatului;

 • e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 251 (1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

 • (2) In vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana împuternicita de către angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.

 • (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută in condițiile prevăzute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispună sancționarea, fara efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 • (4) In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa susțină toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputemicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivațiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Art. 252 (1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștința despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

 • (2) Sub sancțiunea nulității absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

 • a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

 • b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;

 • c) motivele pentru care au fost înlăturate apararile formulate de salariat in timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3) , nu a fost efectuata cercetarea;

 • d) temeiul de drept in baza caruia sancțiunea disciplinara se aplica;

 • e) termenul in care sancțiunea poate fi contestata;

 • f) instanța competenta la care sancțiunea poate fi contestata.

 • (3) Decizia de sancționare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicării.

 • (4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau reședința comunicata de acesta.

 • (5) Decizia de sancționare poate fi contestata de salariat la instanțele judecătorești competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Constituie abateri disciplinare:

-nerespectarea programului de lucru al unitarii

-absenta nemotivata de la serviciu

-întârzierile repetate

-plecările repetate inainte de terminarea programului

-denigrarea imaginii instituției sau ale colegilor

-nerespectarea fisei postului

 • - neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor conform legii trasate de către conducerea unitatii

 • - Răspunderea patrimoniala

Art. 253 (1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, sa il despăgubească pe salariat in situația in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau in legătură cu serviciul.

 • (2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanțelor judecătorești competente.

 • (3) Angajatorul care a plătit despăgubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, in condițiile art. 254 si următoarele.

Art. 254 (1) Salariatii răspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legătura cu munca lor.

 • (2) Salariatii nu răspund de pagubele provocate de forța majora sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

 • (3) In situația in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul pârtilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

 • (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul pârtilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Art. 255 (1) Când paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul răspunderii fiecăruia se Stabilește in raport cu măsură in care a contribuit la producerea ei.

(2) Daca măsură in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul sau net de la data constatării pagubei si, atunci când este cazul, si in funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

Art. 256 (1) Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.

(2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabilește potrivit valorii acestora de la data plătii.

Art. 257 (1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depăși impreuna cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel in cauza jumătate din salariul respectiv.

Art. 258 (1) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza înainte ca salariatul sa il fi despăgubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publica, după caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de către angajatorul păgubit.

(2) Daca persoana in cauza nu s-a încadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui contract individual de munca ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, in condițiile Codului de procedura civila.

Art. 259 In cazul in care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de rețineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc in condițiile Codului de procedura civila.

- Răspunderea contravenționala

 • b) incalcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;

 • c) împiedicarea sau obligarea, prin amenințări ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa muncească in timpul grevei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

 • d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozițiilor legale, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 • f) prestarea muncii de către o persoana fara încheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

 • g) incalcarea de către angajator a prevederilor art. 139 si 142, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 • h) incalcarea obligației prevăzute la art. 140, cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;

 • i) nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

m) incalcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 27 si 119, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

p) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.

 • (2) Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de munca.

 • (3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplica dispozițiile legislației in vigoare.

Răspunderea penala

Art. 261 Neexecutarea unei hotarari judecătorești definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesata constituie infracțiune si se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

Art. 262 Neexecutarea unei hotarari judecătorești definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat constituie infracțiune si se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

Art. 263 (1) In cazul infracțiunilor prevăzute la art. 261 si 262 acțiunea penala se pune in mișcare la plângerea persoanei vatamate.

(2) Impacarea pârtilor inlatura răspunderea penala.

Art. 264 (1) Constituie infracțiune si se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, Stabilește pentru salariatii încadrați in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevăzut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează si infracțiunea constând in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispoziția acestora documentele solicitate, potrivit legii.

OBSERVAȚIA

Este încunoștințarea făcută verbal angajatului prin care se atrage atenția asupra abaterilor comise și i se dă îndrumarea să se corecteze . Ea se aplică angajatului care se află pentru prima dată în culpă pentru abateri de mică însemnătate sau neglijență fără vreo urmare pentru îndeplinirea serviciului.

MUSTRAREA

Este notificarea ce se face în scris angajatului pentru a i se pune în vedere că nu și-a îndeplinit în mod normal atribuțiile sale . Ea se aplică angajatului care a fost sancționat cu observație sau aceluia care deși nu a fost sancționat se face totuși vinovat pentru fapte mai grave decât cele prevăzute la observație.

MUSTRARE SCRISĂ CU AVERTISMENT

Se sancționează abateri grave de la îndatoririle de servici sau abateri repetate sancționate cu observație si mustrare.

RETROGRADAREA ÎN FUNCȚIE

Constă în trecerea angajatului într-o treaptă de salarizare mai mică (sau reducerea salariului cu un anumit procent) pe o durată de maximum 3 luni fără a trece angajatatul dintr-o muncă calificată într-alta necalificată. Ea se aplică pentru nerespectarea îndatoririlor principale de serviciu sau pentru pagube importante aduse instituției. Retrogradarea în funcție nu se aplică cadrelor didactice. Faptele pentru care se aplică sancțiunile disciplinare nu sunt limitativ enumarate ele încadrîndu-se la una din sancțiuni în funcție de gravitate . De regulă se respectă ordinea acordării acestora.

DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Se face în cazul în care angajatul încalcă în mod sistematic obligațiile sale de muncă sau cînd

<        săvârșește o abatere pentru care legea prevede în mod expres desfacerea contractului de muncă.

Desfacerea se face în conformitate cu prevederile Codului Muncii. La stabilirea sancțiunii se ține seama de gravitatea faptelor, de pagubele pricinuite, precum și de împrejurările în care s-a comis abaterea. Sancțiunea se stabilește de către ISJ Brașov la sesizarea directorul școlii și consiliul de administrație. împotriva sancțiunilor disciplinare aplicate de conducere, salariatul are dreptul să depună contestație în termen de 3 zile de la primirea deciziei, la care va primi răspuns în termen de 15 zile.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA SCOLII

Numirea cadrelor de conducere (director, director adjunct) ale imitațiilor școlare se face conform Legii învățământului și a Statutului personalului didactic.

Conducerea Centrului Școlar pentru Educație incluziva se face pe baza organigramei aprobate de Consiliul de Administrație conform normativelor mai sus menționate și are ca prim organ de conducere Consiliul profesoral

CONSILIUL PROFESORAL

Este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice din cadrul școlii. Directorul este președintele Consiliului profesoral.

Se întrunește la începutul si sfârșitul fiecărui semestru si ori de cate ori președintele considera ca este necesar acest lucru. Participarea la Consiliul Profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. Absenta nemotivata de la ședințele consiliului se considera abatere disciplinara.

La ședințele Consiliului profesoral participă, ca invitați, reprezentanți ai părinților, ai asociațiilor elevilor, ai autoriații locale, ai partenerilor sociali, etc.

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

 • 1. Dezbate si aproba proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al unitatii de invatamant prezentate de director.

 • 2. Dezbate si aproba rapoartele de activitate si programele semestriale, precum planul anual de activitate.

 • 3. Alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administrație.

 • 4. Valideaza situația școlara semestriala si anuala prezentata de diriginte, precum si situația școlara după încheierea sesiunii de diferente si corigente.

 • 5. Numește comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din unitatea de invatamant conform art.l 19 din Statutul personalului didactic.

 • 6. Decide asupra sancțiunilor disciplinare pentru elevi , personalul didactic de predare conform prevederilor Statutului personalului didactic, prezentului regulament de ordine interioara.

 • 7. Stabilește notele la purtare sub 7.

 • 8. Decide asupra acordării recompenselor pentru elevi, personalul didactic de predare si personalul didactic auxiliar conform Statutului personalului didactic, prezentului regulament de ordine interioara.

 • 9. Stabilește prin vot disciplinele opționale care se predau la școala.

 • 10. Aproba proiectul planului de școlarizare.

 • 11. Aproba proiectele curriculare care se dezvolta in școala.

 • 12. Formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de predare care solicita acordarea salariului de merit sau a gradației de merit.

 • 13. Aproba Regulamentul intern al unitatii de invatamant

Componenta consiliului profesoral

La nivelul fiecărei clase își desfășoară activitatea Consiliul profesorilor clasei contribuind la orientarea și consilierea elevilor și părinților, la elaborarea fișelor de observare a fiecărui elev. El se întrunește ori de cite ori dirigintele socotește necesar, pentru armonizarea cerințelor educaționale ale cadrelor didactice, evaluarea progresului școlar și a comportamentului fiecărui elev, analiza volumului temelor pentru acasă, pentru stabilirea de măsuri educaționale comune și propunerea de recompense și sancțiuni.

Președintele Consiliului profesorilor clasei este dirigintele.

După perioada de evaluare semestrială sau anuală, Consiliul profesorilor clasei va analiza, după caz, în fața părinților, global sau individual, rezultatele obținute și va stabili:

-activități recuperatorii sau de dezvoltare ulterioară a elevilor;

-metodologia de evaluare;

- criteriile de selecție;

Când este necesar, directorul poate convoca Consiliul profesorilor clasei, pe care îl prezidează.

Consiliul profesorilor clasei stabilește :

-activitatile recuperatorii pentru elevii cu CES

-notele la purtare pentru toți elevii clasei;

-recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

-sancțiunile prevăzute în prezentul regulament;

Consiliul profesorilor clasei colaborează cu Comitetul de părinți al clasei în vederea realizării unei influențe educative unitare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • 1. Asigura    respectarea prevederilor Legea 1/2011, legea educației naționale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 0018 din 10 Ianuarie ale Statutului personalului didactic, ale 10

actelor normative emise de Ministerul Educației si Cercetării si ale deciziilor Inspectoratului Școlar Județean si ale C.J.de Resursesi de asistenta educaționala

 • 2. Elaborează strategia educaționala pe termen scurt.

 • 3. Elaborează regulamentul de ordine interioara ale unitatii invatamantului.

 • 4. Elaborează fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant pe baza metodologiei Ministerului Educației si Cercetării pe întregul personal, in vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit.

 • 5. Stabilește calificative anuale pentru intreg personalul pe baza propunerii șefilor catedrelor / comisiilor metodice si după validarea lor de către directorul unitatii de invatamant.

 • 6. Aproba înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de pentru personalul didactic si pentru ceilalți membrii ai colectivului. Pentru personalul didactic de predare aprobarea se acorda pe baza aprecierilor sintetice ale Consiliului profesoral.

 • 7. Stabilește perioadele concediilor de odihna, pe baza solicitărilor individuale ,scrise de personalul didactic de predare si a propunerii directorului.

 • 8. Stabilește competenta si atribuțiile comisiilor de lucru din unitate.

 • 9. Controlează periodic parcurgerea materiei si evaluarea ritmica a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea șefilor de catedra, comisiilor metodice.

 • 10. Analizează raportarea trimestriala de venituri si cheltuieli.

 • 11. Avizează proiectele de plan anual de școlarizare, de state de funcții si de buget ale unitatii de invatamant.

 • 12. Valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea școlara si promovează masuri ameliorative, conform normelor in vigoare.

 • 14. Aproba acordarea burselor școlare, conform legislației in vigoare;

 • 15. Avizează si propune consiliului județean, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri si cheltuieli, întocmit de director si contabilul sef, pe baza solicitărilor șefilor de catedra / comisiilor metodice si ale compartimentelor funcționale;

 • 16. Hotărăște strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare;

 • 17. Propune nivelul indemnizației de conducere a directorului;

 • 18. Stabilește structura si numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educației si Cercetării, pentru fiecare categorie de personal;

 • 19. Aproba strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unitatii școlare.

 • 20. Monitorizeaza prin intervenție directa si consiliere activitatea de formare,informare si educație specifica desfasurata bin centru si in școlile arandate pentru copiii cu CES.

Competentele Consiliului de Administrație

 • a) asigura aplicarea tuturor reglementarilor legale referitoare la organizarea si funcționarea invatamantului de stat;

 • b) elaborează oferta educaționala a scolii;

 • c) elaborează criterii de acordare a salariului si a gradației de merit, precum si de acordare a recompenselor si ajutoarelor materiale pentru elevi;

 • d) elaborează criterii de acordare a calificativelor anuale;

 • e) elaborează proiectul managerial al scolii, conform indicilor cuprinși in Legea 154/1998. Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație

Răspund de îndrumarea, coordonarea si controlul întregii activitati urmărind respectarea legislației școlare.

Răspund de aplicarea legislației financiare, de păstrare si îmbogățire a bazei didactice a scolii; Indnima si coordonează, controlează activitatea comisiilor si a Consilierului pe proiecte si programe, Propun discipline operaționale cu specific educativ

DIRECTORUL

Numirea cadrelor de conducere (director, director adjunct) ale unităților școlare se face conform Legii învățământului și a Statutului personalului didactic.

Directorul unității școlare este direct subordonat inspectorului școlar general al Inspectoratului Județean și are responsabilitățile prevăzute în fișa postului elaborată de acesta care cuprinde:

-eliberează la nivelul unității regulamentul de ordine interioara și-1 propune spre aprobare Consiliului de administrație;

-coordonează activitatea Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral;

-coordonează la nivelul unității școlare, planul managerial, în concordanță cu planul managerial al Inspectoratului școlar, cu calendarul reformei și specificul unității;

-asigură, prin activitate de monitorizare, înfăptuirea planului managerial propus; -comunică Inspectoratului școlar posturile vacante din unitatea de învățământ, în vederea atragerii pe aceste posturi a celor mai competente cadre didactice;

-coordonează utilizarea eficientă a bazei didactico-materiale și contribuie la dezvoltarea și modernizarea acesteia;

-se preocupă permanent de atragerea de resurse materiale și financiare extrabugetare prin activități proprii unității de învățământ, sponsorizări sau donații;

CONSILIULUI CONSULTATIV

ATRIBUȚII:

 • - se implica in activitatea de proiectare generala a activitatii;

 • - colaborează in activitatea de asistenta metodologica si informare-documentare;

 • - colaborează in activitatea de asistenta psihopedagogica.

CAPITOLUL IV

COMPETENTE

Conform organigramei școlii directorul are în subordine nemijlocită următoarele comisii și servicii înfăptuind actul de conducere prin șefii acestora :

Comisii:

 • > comisia rutiera si de protecție civilă;

 • > comisia de licitații și aprovizionare cu bunuri;

 • > comisia de recepție a bunurilor materiale

 • > comisia de OSP și propagandă școlară;

 • > consiliu pentru curriculum;

 • > comisia de orar și serviciu pe școala si de control a documentelor școlare;

 • > comisia de evaluare continua si interna

 • > comisia de PM si PSI;

 • > comisia de inventariere și păstrare a bazei materiale;

 • > comisia de casare;

 • > comisiile metodice

Cadre didactice;

Servicii:

 • >  secretariat;

 • >  contabilitate;

 • > administrativ

 • > pază

 • > muncitori întreținere;

 • > îngrijitori cabinet medical;

 • > Asistent social

 • > Muncitor bucatatie

 • > Șofer

 • >

CAPITOLUL V

SARCINI SPECIFICE COMISIILOR, CONSILIILOR CONSTITUITE

La nivelul fiecărei unități școlare se constituie comisii și colective de lucru care sunt conduse de către un responsabil numit de către Consiliul de administrație. Normele de funcționare ale acestora în cadrul Centrului nostru sunt cuprinse în prezentul regulament de ordine interioară.

Componența nominală a comisiilor se face prin decizie dată de directorul școlii.

CONSILIUL PENTRU CURRICULUM

Fiecare școala își va construi schema orară proprie pe baza planurilor- cadru de învățământ elaborate de MEC, conform proiectului managerial și curricular pe care îl realizează (în funcție de “personalitatea” pe care intenționează să și-o creeze ,în timp, școala).

Școala decide privind numărul de ore pentru disciplinele obligatorii și cele opționale în funcție de:

-utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale;

-interesele elevilor;

-pregătirea personalului didactic;

-cerințele părinților;

-interesele și legăturile cu comunitatea locală;

Numărul total de ore din schema orară stabilită de școală nu trebuie să depășească numărul maxim de ore pe săptămână indicat în planul cadru.

Consiliul pentru curriculum elaborează:

-un proiect curricular (ce va fi aprobat de către Consiliul profesoral) prin care stabilește oferta curriculara, adică:

-trunchiul comun;

-disciplinele opționale;

-finalitățile și obiectivele școlii;

-metodologia de evaluare;

-criteriile de selecție;

-oferta pentru anul școlar următor va fi făcută publică și prezentată elevilor până la sfîrșitul semestrului I al anului școlar în curs.

- schemele orare;

-metodologia de aplicare a activității de consiliere și orientare;

Consiliului pentru curriculum :

COMISIA INTERNA DE EVALUARE CONTINUA

Atribuțiile comisiei sunt:

 • > efectuează monitorizarea completa a activitatii copiilor / elevilor cu deficiente, din zona sa de acțiune, indiferent de forma de școlarizare pe care o urmeaza;

 • > transmite Comisiei județene pentru protecția copilului printr-o fisa model, recomandări psihopedagogice de orientare a elevilor deficienti, care nu s-au putut adapta sau integra in tipul si forma de școlarizare recomandate;

 • > asigura repartizarea pe grupe / clase / ani de studiu a elevilor deficienti la începutul anului școlar, după criterii obiective (diagnostic, deficiente asociate, nivel intelectual, grad de integrare sociala si școlara, etc.)

 • > stabilește prin probe de evaluare si de cunoștințe, clasa sau anul de studiu corespunzător pe ciclu de invatamant pentru elevii care au un nivel corespunzător de dezvoltare intelectuala sau depasesc varsta clasei;

 • > elaborează, realizează si aplica programe de intervenție personalizata, precum si adaptari auriculare;

 • > fundamentează, din punct de vedere psihopedagogie, reevaluarea absolvenților de la clasa a VIII-a, in vederea profesionalizării;

 • >  Stabilește forma de școlarizare si/sau de profesionalizare pentru elevii / tinerii care au studii incomplete, au întrerupt școlarizarea, nu au urmat nici o forma de școlarizare, au depășit peste trei ani varsta clasei școlare, au fost excluși temporar de la școlarizare, au fost marginalizati.

 • > avizeaza structura si conținutul fisei de evaluare anuala, elaborează modele de fisa pentru fiecare tip si grad de deficienta;

 • > colaborează cu Comisia județeană pentru protecția copilului in vederea stabilirii unui diagnostic corect chiar din faza inițiala.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DIDACTIC

 • a) învățătorii, profesorii de educație speciala, profesorii logopezi, psihodiagnosticieni, profesori de educație fizica si CFM si maiștrii instructori.

 • -  pregătirea planurilor de munca conform planului de invatamant, programelor analitice , manualelor școlare in concordanta cu cerințele de curriculum național;

 • -  realizarea orelor de predare in raport cu norma didactica, care respecta ariile curriculare din planul cadru de invatamant;

 • -  dirijarea opțiunii elevilor spre activitati operaționale, care completează schema orara si întocmirea planurilor de munca;

 • -  adaptarea continuturilor activitatilor la nivelul de dezvoltare a elevilor;

 • -  întocmirea proiectelor de tehnologie didactica, schite ale acestora in funcție de gradul de perfecționare al cadrului didactic;

 • -  întocmirea planificărilor pentru perioada de evaluare semestriala pe baza descriptorilor de performanta stabiliți la nivelul fiecărei clase;

 • -  asigura insusirea conținutului programei de către elevi;

 • -  realizează o evaluare permanenta pe parcursul semestrului respectând ritmicitatea evaluării si noile forme pentru clasele I-IV;

 • -  realizează completarea cataloagelor, a canetelor de elev, completarea fiselor de observații psihopedagogice, statistici, etc;

 • -   colaborează cu familiile elevilor, cu asistenta medicala si cu celelalte cadre didactice care predau la clasa pentru cunoașterea mai buna a elevilor;

 • -   efectuează obligatoriu serviciul pe școala;

 • -   organizează activitati educative extrascolare cu caracter de socializare;

 • -  răspunde de inventarul clasei si de manuale repartizate elevilor;

 • -  soluționează probleme ivite in colectivul de elevi;

 • -  participa la activitatile metodice organizate la nivelul instituției sau la nivel de cerc pedagogic;

 • -  menține legătură cu învățătorul sau profesorul pentru o cat mai buna îndrumare a elevilor in aprofundarea cunoștințelor si formarea deprinderilor;

 • -  participa la ședințele consiliului profesoral ale consiliului de administrație când este solicitat;

 • -  pune in practica idei inovatoare pentru modernizarea procesului de invatamant;

 • -   potrivit specialității desfasoara in unitate si in școlile arondate centrului activitati de informare,formare continua/perfectionare si consiliere a personalului didactic in domeniul educației incluzive.

 • -  respecta cu strictete disciplina muncii specifice unitarii de invatamant(orar, regulament de ordine interioara);

 • -   nu desfasoara in spațiul școlar activitati politice;

 • -  nu poarta dispute neprincipiale si relații de natura sa umbrească prestigiul profesiei de educator;

 • -  evita discuții critice cu elevii si părinții pe tema competentei de specialitate sau pedagogice a altor cadre didactice, precum si a disputei care vizeaza aspectele vieții personale ale cadrelor didactice.

 • b) Invatatorii si profesorii educatori

 • -  contribuie la educarea si recuperarea elevilor conform programei de terapie educaționala complexa si integrata;

 • -  desfasoara activitati cognitive, ludice, culturale, de organizare si formare a autonomiei personale si sociale;

 • -  alcătuiește planul saptamanal al activitatii instructiv- educative si recuperatorii corelat cu cel al învățătorilor si profesorilor de educație speciala de la aceeași clasa;

 • -   asigura securitatea elevilor pe întreg parcursul activitatii din școala si in afara ei cu ocazia deplasărilor la activitate;

 • -  menține o permanenta relație de colaborare cu dirigintele clasei si cu ceilalți profesori care predau la clasa pentru asigurarea continuității procesului instructiv-educativ;

 • -  organizează activitati metodice la nivelul instituției sau la nivel de cerc pedagogic, participa la activitati de perfecționare, organizate la diferite nivele;

 • -  indeplineste sarcinile cadrului didactic de serviciu pe școala.

ATRIBUȚIILE DIRIGINTILOR

Conform Ordinului M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte organizarea si desfășurarea activităților specifice acestei funcții se vor desfasura după cum urmeaza: -coordonarea activităților clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unității, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică, care predau la clasa respectivă, -directorul unității numește dirigintii, respectând principiul continuității si al performantei, după consultarea cu șefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu șeful comisiei dirigintilor/coordonatorul pentru proiecte si programe educative școlare siextrascolare.

-funcția de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate.

-activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fisa postului cadrului didactic de predare si de instruire practică investit cu această responsabilitate.

-pentru activitățile educative, dirigintele se află în subordinea directă a directorului care răspunde de activitatea educativă școlară si extrascolară din unitate

-dirigintele desfășoară activități de suport educațional, consiliere si orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.

-activitățile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor școlare pentru aria curriculară „Consiliere si orientare” în vigoare si în concordantă cu specificul vârstei si cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activitățile cuprind si teme privind educația rutieră, educația si pregătirea antiinfractională a elevilor, protecția civilă, educația antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte, actelor normative si ale strategiilor naționale, precum si în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educației, Cercetării si Inovării în colaborare cu alte ministere, instituții si organizații.

-dirigintele desfășoară si activități educative extrascolare, activități pe care le stabilește după consultarea elevilor si în concordantă cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

-pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă si eficientă cu părinții, dirigintele realizează activități de suport educațional si consiliere pentru părinți.

Dirigintele are următoarele atribuții:

 • - organizează si coordonează:

 • a) activitatea colectivului de elevi;

 • b) activitatea consiliului clasei;

 • c) ședințele cu părinții, semestrial si ori de câte ori este cazul;

 • d) acțiuni de orientară școlară si profesională pentru elevii clasei;

 • e) activități educative si de consiliere;

 • f) activități extracurriculare, în scoală si în afara acesteia;

 • - monitorizează:

 • a) situația la învățătură a elevilor;

 • b) frecventa elevilor;

 • c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competițiile școlare;

 • d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare si extrascolare;

 • e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora în activități de voluntariat;

 • f) nivelul de satisfacție a elevilor si a părinților acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ;

 • - colaborează:

 • a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative școlare si extrascolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților școlare si pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

 • b) cu consilierul școlar, în activități de consiliere si orientare a elevilor clasei;

 • c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea si dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme/situatii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

 • d) cu părinții si comitetul de părinți al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor si evenimentele importante în care aceștia sunt implicați si cu alti parteneri implicați în activitatea educativă școlară si extrascolară;

 • e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare si a actelor de studii ale elevilor clasei;

 • f) cu persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării si actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

-informează:

 • a) elevii si părinții acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a unității ale regulamentului intern al scolii;

 • b) elevii si părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale si cu privire la alte documente care reglementează activitatea si parcursul școlar al elevilor;

 • c) părinții despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, în ora destinată acestui scop, la sfârșitul fiecărui semestru si an școlar, precum si ori de câte ori este nevoie;

 • d) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situațiile de corigentă, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetentie;

- alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fisa postului.

Responsabilitățile dirigintelui:

 • (1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, consiliul clasei;

 • (2) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

 • (3) motivează absentele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 • (4) Stabilește, împreună cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 • (5) aplică, dacă este cazul, sancțiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar si regulamentul intern al scolii;

 • (6) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfarsit de semestru si de an școlar si o consemnează în catalog si în carnetele de elev;

 • (7) realizează ierarhizarea elevilor la sfarsit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către aceștia la învățătură si purtare;

 • (8) propune consiliului de administrație acordarea de alocații si burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;

 • (9) întocmește, semestrial si anual, si prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situației școlare si comportamentale a elevilor;

 • (10) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-1 coordonează;

 • (11) elaborează portofoliul dirigintelui.

Desfășurarea activităților specifice funcției de diriginte

-activitățile de suport educațional, consiliere si orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt desfășurate de diriginte, în funcție de prevederile planurilor-cadru, astfel:

 • a) în cadrul orei de orientare si consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul - cadru;

 • b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare si consiliere. în această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care acesta va fi la dispoziție elevilor, pentru desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere si orientare profesională, într-un spațiu prestabilit si destinat acestei activități. Intervalul orar este anuntat elevilor, părinților si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unităt, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezentă a cadrelor didactice.

 • (2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează de către acesta semestrial si anual si se avizează de către directorul unității.

 • (3) Planificarea activităților extrascolare va conține minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în condica de prezentă a cadrelor didactice.

 • (4) Planificarea activităților dirigintelui va conține o oră pe săptămână în care dirigintele va fi la dispoziția părinților, pentru desfășurarea activităților de suport educațional si consiliere pentru părinți, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezentă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfășoară aceste activități va fi aprobat de directorul unității si va fi anuntat părinților, elevilor si cadrelor didactice. în cadrul acestei ore, se desfășoară ședințele semestriale/ocazionale cu părinții, precum si întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinții. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul.

Activitățile specifice fimctiei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale.

Precizările referitoare la activitățile specifice funcției de diriginte sunt valabile si pentru activitățile corespunzătoare ale învățătoarei/ învățătorului/ educatoarei.

ATRIBUȚIILE PROF./INV./EDUCATOR DE SERVICIU PE UNITATE

-efectuarea serviciului pe școala este obligatorie pentru toate cadrele didactice .In timpul recreațiilor inv./prof./educatorul de serviciu va supraveghea elevii atat pe culoare cat si in curtea scolii.

-inv./prof./educatorul de serviciu se va prezenta la școala cu 15 minute înainta de începerea primei ore de curs.

-asigura securitatea documentelor școlare (cataloage, condici, etc)

-supraveghează intrarea si ieșirea elevilor din școala

-semnalează conducerii scolii nereguli constatate in timpul serviciului

 • - întocmește procesul-verbal de predare primire a serviciului pe școala.

-supraveghează scoaterea elevilor din clase după fiecare ora de curs de către inv.sau prof.

-de pagubele materiale produse in timpul pauzelor, in sălile de curs răspunde profesorul care nu a scos elevii din clasa.

 • - pe timp nefavorabil supraveghează elevii care vor ramane in pauze pe culoaruri.

-in cazul unor accidente petrecute in clasa,pe durata pauzelor, isi vor asuma răspunderea inv./prof./educatorii.

ATRIBUȚIILE RESPONSABILILOR DE COMISII METODICE

proiectarea activităților de formare continua a cadrelor didactice la nivelul comisiilor;

 • •  informarea conducerii unitatii asupra necesităților de materiale pentru o continua perfecționare a procesului instructiv-educativ-recuperator;

 • •  propunerea calificativelor anuale pe baza de fise de evaluare anuala către consiliul de administrație;

 • •  întocmirea, pastrarea si completarea documentelor comisiei metodice.

Comisiile si colectivele de lucru sunt conduse de către un responsabil numit de Consiliul de Administrație.

Școala decide numărul de ore pentru disciplinele obligatorii (in cazul existentei plajelor orare I-II) si disciplinele opționale in funcție de:

 • -   utilizarea eficienta a resurselor umane si materiale;

 • -   interesele copiilor;

 • -  pregătirea personalului didactic;

 • -   cerințele părinților

Comisii

1.Comisia metodica a învățătorilor, profesorilor, educatorilor si dirigintilor

Se constituie în școală cu scopul de a ajuta cadrele didactice în aplicarea la specificul școlii a îndrumărilor cu caracter metodic general.

A

In cadrul comisiei se dezbat în special următoarele probleme:

-întocmirea planurilor de muncă anuale și semestriale ale diriginților și fixează temele majore care vor fi dezbătute în orele de dirigenție;

-unitatea dintre și familie, cu privire la cerințele educative;

-conținutul și școală conducerea metodica orelor de dirigenție;

-îmbunătățirea muncii educative în școală și în cadrul activităților extrașcolare;

 • - colaborează cu școlii pentru găsirea modalitațiilor de stimulare a elevilor pentru a obține rezultate bune la învățătura;

-organizează schimburi de experiență prin interasistențe și lecții deschise în scopul popularizării experienței pozitive și a sprijinirii cadrelor tinere.

 • 2.Comisia metodica a profesorilor de logopedie, psihodiagnoza si itineranti:

3.Subcomisia de securitate si sanatate in munca, C.T. P.S.I. si subcomisia pentru Situații de Urgenta:

Atribuții:

-instruiește întreg personalul cu norme specifice

-Stabilește normele specifice pentru elevi

-verifica respectarea normelor si completează fisele de protecție

-intervine in situațiile create de nerespectarea normelor.

Se formează și îsi desfășoară activitatea sub supravegherea directorului

Are următoarele sarcini principale:

-întocmește planul de autoapărare împotriva incendiilor și îl prezintă pentru aprobare Consiliului de administrație. Completările și modificările efectuate ulterior sunt aprobate de conducătorul școlii;

-acordă sprijin șefilor de compartimente și celorlalte cadre pentru instruirea personalului privind stingerea incendiilor la locul de muncă pe principiul autoapărării;

-stabilește obligații, sarcini și răspunderi concrete privind prevenirea și stingerea incendiilor pentru întreg personalul;

-controlează aplicarea normelor, normativelor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, pentru înlăturarea cauzelor care prezintă pericol de incendiu, explozie și avarie;

-verifică modul de întreținere și funcționare a materialului de stingere a incendiilor și stabilește măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea bunei funcționări a acestora;

 • - stabilește necesarul de echipament pentru prevenire și stingerea incendiilor și se preocupă de achiziționarea acestuia;

-asigură pregătirea tehnică a personalului și elevilor prin exerciții de alarmare;

-în caz de calamități naturale sau catastrofe ia măsurile oraganizatorice necesare pentru prevenirea oricărui incendiu;

-ține legătura cu inspectorul teritorial de prevenire a incendiilor;

Subcomisia pentru Situații de Urgenta

Atribuții:-sa prevină producerea de accidente datorita unor probleme generate de fluctuații de temperatura căderi de zapada, de țurțuri, copaci, bucăți de acoperiș, etc.

4.Subcomisia de circulație rutiera si protecție civila:

Colaborează cu comisia de protecție civilă de la nivel local, filiala de cruce roșie precum și cu doctorul școlar.

Are ca principale sarcini:

-elaborează planul de pretecție civilă al școlii ca parte integrantă a planului local;

-întocmește planul de acțiune al formațiunii de apărare civilă cu sarcini precise ale membrilor acesteia;

-urmărește desfășurarea acestor acțiuni;

-instruiește membrii formațiunii de apărare civilă după reglementările în vigoare;

-ține legătura cu cadrele MApN care coordonează activitatea zonală a formațiunilor de apărare civilă;

-împreună cu doctorul școlar și diriginții claselor organizează orele de educație sanitară la nivelul școlii;

-asigură propaganda vizuală la nivelul școlii (gazeta de perete , pliante , broșuri etc.) având ca teme educația sanitară și formațiunea de cruce roșie.

-asigura cunoașterea normelor de educație rutiera in rândul elevilor -pregătește elevii in vederea participării la competiții specifice -asigura cunoașterea normelor de protecție civila in rândul elevilor

 • 5. Comisia de recepție a bunurilor materiale:

6. Comisia de achiziții.

își desfășoară activitatea în temeiul prevederilor articolului 107 din Constituția României și ale articolelor 81, 101 și 110 din Ordonanța Guvernului nr. 118/1999 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare și are urmatorele prerogative:

-constituirea comisiei conform prevederilor legale , sub conducerea directorului școlii;

 • - studiul pieței și consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executanții sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobîndirea produselor, lucrărilor, respectiv a serviciilor pe care școala intenționează să le achiziționeze;

-transmiterea invitațiilor de participare furnizorilor , executanților sau prestatorilor de la care există premisele obținerii celor mai bune oferte; invitațiile trebuie să fie însoțite de un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

-întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, solicitate de către furnizori, executanți sau prestatori care au primit invitație de paricipare;

-primirea plicurilor care conțin ofertele și documentele care le însoțesc.

-îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art.53 și art. 57 alin. 1 din ordonanță și anume:

 • - deschiderea ofertelor;

-examinarea ofertelor prezentate de ofertanți și stabilirea completărilor și clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

-respingerea ofertelor necorespunzătoare;

-evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare în funcție de criterii prestabilite;

-întocmirea și înaintarea către conducerea școlii a raportului final cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

-încheierea contractului de achiziție publică;

7.Subcomisia de orar, de analiza periodica a notarii, frecventei si de control a documentelor școlare si de arhivare a documentelor școlare:

Se constituie și funcționează în baza normativelor privind evidențele școlare și regimul documentelor cu statut special din unitațiile de învățămînt și este sub directa monitorizare a dirctorului școlii.

Are ca sarcini principale:

-urmărește încheierea și completarea corectă a situațiilor școlare în cataloage la sfîrșitul semestrelor și anului școlar;

-urmărește întocmirea necesarului de tipizate școlare și aprovizionarea cu acestea;

-asigură datele necesare secretariatului școlii pentru completarea corectă a registrelor de evidență școlară;

-urmărește modul de completare și eliberare a diplomelor de absolvire, modul în care acestea corespund situației școlare reale;

-asigură fluxul legal al deplasării documentelor școlare;

-urmărește completarea la zi a tuturor documentelor școlare;

-se documentează și instruiește pe cei ce mînuiesc documente școlare privind normele legale de lucru;

-urmărește modul de arhivare a documentelor școlare, precum și modul de stocare a acestora;

-sesizează conducerea de iregularitățiile constatate în urma controlului;

-studiază la începutul fiecărui an școlar structura materiilor necesare pentru formele de învățământ constituite;

-colaborează cu șefii catedrelor constituite pentru a vedea acoperirea existentă cu cadre didactice de specialitate;

-contabilizează eventualele ore neacoperite și informează conducerea școlii pentru a găsii soluții;

-conturează orarul provizoriu zilnic pe clase și ani de studiu până la definitivarea acestuia;

-elaborează orarul definitiv ținând cont de echilibrul de încărcare informațională săptămânală a elevilor;

-ține cont pe cît posibil în elaborare de propunerile de structură ale cadrelor didactice;

 • - completează și afișează orarul stabilit;

 • - studiază necesarul de profesori de servici pe diferite sectoare din cadrul școlii;

 • - stabilește graficele de servici ale acestora și sarcinile în funcție de regulamentele școlare; Atribuții:

-verifica întocmirea corecta a documentelor școlare

-remediază eventualele greșeli in întocmirea acestora -semnalează conducerii scolii cazurile repetate de nerespectare a normelor de completare a documentelor școlare

-verifica periodic ritmicitatea notarii si frecventa elevilor

-arhivarea corecta a documentelor școlare

 • 8. Comisia de control a stadiului întreținerii patrimoniului scolii (mijloace de invatamant, instalații, aparatura):

9. Comisia de inventariere:

Conform HG 945-1990 și Legii 82-1991, conducătorul unității are obligația de a asigura efectuarea inventarierii patrimoniului în condiții și la intervale stabilite de Ministerul de Finanțe.

Conducătorul și contabilul șef răspund de efecturea cu regularitate a operațiunilor periodice de inventariere a valorilor materiale.

Pentru aceasta directorul școlii trebuie să ia următoarele măsuri:

-să numească prin dispoziție scrisă comisia de inventariere;

-să dispună prelucrarea cu tot personalul antrenat în acțiunea de inventariere a sarcinilor stabilite;

-să analizeze rezultatele inventarierii și să ia măsurile ce se impun în cazul existenței lipsurilor sau plusurilor în gestiune;

Contabilul șef are sarcina de a stabili termenele de începere și terminare a inventarierii, de a verifica soldurile care trebuie confruntate cu conturile corespondente din evidența contabilă, de a înregistra în termen de 5 zile plusurile și minusurile rămase definitive, de a întocmi documente de răspundere materială a celor vinovați.

Comisia deinventariere alcătuită, sub directa conducere a directorului adjunct, are ca sarcini principale:

-controlează dacă evidența bunurilor materiale este ținută la zi;

 • - ia de la fiecare gestionar o declarație tip, scisă sub semnătură proprie, declarație semnată și de comisie;

-verifică existența tuturor elementelor patrimoniale ale unității la o anumită dată;

-sigilează încăperile cu material inventariat până la terminarea operațiunii completează în listele de inventar la rubrica stoc faptic cantitațiile inventariate și le înaintează contabilității pentru confruntare cu evidențele contabile după ce au fost semnate de gestionar și comisie;

-întocmește lista cu obiectele cu termen de folosința depășit, uzate sau deteriorate și care nu mai pot fi folosite pentru a fi propuse spre casare;

-întocmește procesul verbal și dosarul final cu formularele tipizate privind modul în care s-a desfășurat inventarierea;

-efectuează inventarierea bunurilor scolii la termenele stabilite

-semnalează eventualele neajunsuri.

lO.Comisia de casare.

Se formează și își desfășoară activitatea în condiții de organizare similare comisiei de inventariere, sub conducerea directorului adjunct și are ca sarcini principale:

 • - studiază listele cu propunerile de casare și încadrare a obiectelor propuse în termenele legale;

 • - fixează graficul de desfășurare a acțiunii pe gestionari;

-preia obiectele propuse pentru casare de la gestionari și le distruge prin dezmembrare sau ardere, conform listelor de propuneri;

 • - completează listele cu părțile componente dezmembrate care pot fi folosite, pentru reinventariere,

 • - întocmește procesele verbale de casare conform formularelor tipizate specificînd cantitățile de materiale refolosibile;

ll.Subcomisia de disciplina:

H.Subcomisia pentru activitati extrascolare si extracurriculare:

13.Subcomisia de colaborare cu familia, de prevenire a abandonului școlar, de orientare școlara, profesionala si propaganda școlara:

-asigura documentația pe linie de O.S.P

-răspunde de întocmirea situațiilor pe linie de O.S.P

-elaborează strategia promovării unei imagini pozitive precum si mijloacele de realizare.

14.Subcomisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii:

Atribuții:

-elaborează si coordonează aplicarea procedurilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de conducerea unitarii școlare, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de legislația in vigoare;

-elaborează anual un raport de evaluare interna privind calitatea educației in unitatea școlara pe baza caruia directorul elaborează raportul general privind starea si calitatea invatamantului din școala. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare si este pus la dispazitia evaluatorului extern.

-elaborează propuneri de îmbunătățire a calitatii educației.

-cooperează cu agenția romana specializata pentru asigurarea calitatii ,cu alte agenții si organisme abilitate sau instituții similare din tara ori străinătate ,potivit legii.

-orice control sau evaluare externa a calitatii ,din partea Agenției Romane de Asigurarea a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Cercetării si Tineretului se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea noastra

15.Consilier școlar si subcomisia pentru programe interne si internaționale :

 • - Elaborează si propune Consiliului de Administrație programul de activitatii extrascolare

 • - face propuneri pentru planificarea activitatilor tematice ale consiliului de administrație

 • - propune discipline operaționale cu specific educativ

 • -  intocmeste baza de date privind starea disciplinara a scolii, absenteismul, abandonul școlar,

 • -  coordonează activitatea comisiei ariei curiculare

 • -  monitorizează activitatea dirigintilor

 • -  coordonează activitățile culturale, ecologice, sportive si turistice

 • -  organizează si facilitează legaturile si schimburile școlare naționale si internaționale cu elevii, desfășurate in cadrul programului de parteneriat educațional si proiecte

16. Comisia de formare continua:

Activitatea de perfecționare si autoperfectionare a membrilor colectivului didactic in anul școlar 2012-2013 se realizează prin:

 • -  comisii metodice (conform planului de munca)

 • -  comisii metodice reunite;

 • -  inscrierea la examene pentru obținerea gradelor didactice;

 • -  cursuri psihopedagogice speciale organizate de Universități;

 • -  organizarea de parteneriate cu scoli generale;

 • -  schimburi de experiența organizate cu scoli speciale similare din Fagaras, Bradet si Brașov;

 • -  cursuri de perfecționare organizate de asociația Pro Educatione;

 • -  cursuri organizate de către C.C.D

Atribuții:

-realizează legătură școala -CCD

-realizează evidenta activitatii de perfecționare si cercetare -asigura formarea continua a cadrelor didactice in colaborare cu CCD ,ISJ,

 • 17. Comisia de igiena

18. S.N.A.C.

Dispoziții privind desfasurarea activitatii extracurriculare: planificarea activităților extracurriculare pe particularitățile colectivului de elevi, dar si pe interesele lor in vederea realizării activitatilor educaționale complexe si integrate a copilului cu C.E.S.;

 • -  completarea documentelor in vederea realizării excursiei in timp util pentru obținerea aprobării Inspectoratului Școlar Județean sau a direcțiunii (după caz);

 • -  efectuarea instructajului pentru insusirea normelor de protecție si securitate a copiilor;

 • -  anunțarea administratorului pentru comanda hranei necesare;

 • -   interzicerea plecării din școala a copiilor in timpul programului instructiv-educativ al scolii fara acordul direcțiunii.

CAPITOLUL VI

PERSONAL DIDACTIC

CADRELE DIDACTICE DE PREDARE

Conform prevederilor Statutului cadrelor didactice, acestea au ca scop principal instruirea și educarea elevilor prin lecții și lucrări practice, în laboratoarele, atelierele și cabinetele școlare, potrivit sarcinilor cuprinse în norma didactică de predare, precum și prin organizarea și desfășurarea unor activități în afara clasei sau extrașcolare. Deasemenea necesită perfecționarea pregătirii în domeniul specialității și a pedagogiei, participând activ la diferite forme de perfecționare organizate în acest scop.

Activitatea profesorului se împarte în activitate didactică și activitate metodică: ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Cuprinde ca forme activitatea cu elevii în clase și în afara clasei.

Activitatea cu elevii în clasă constă în principal din:

 • - lecții de clasă, laborator, cabinet școlar, atelier școală, etc.

-evaluarea și notarea elevilor;

-pregătirea materialului didactic și organizarea lucrărilor de laborator, a lucrărilor practice;

-corectarea lucrărilor scrise:

-lucrări scrise semestriale;

 • - lucrări scrise de verificare a cunoștințelor;

Activitatea cu elevii în afara clasei constă în principal din:

-confecționarea de material didactic;

-întocmirea planurilor de lecții zilnice, sau pentru lecțiile de recapitulare; -pregătirea individuală pentru lecțiile ce urmează a fi predate eleviilor; -studierea manualelor, programelor și a literaturii de specialitate; -participarea și pregătirea de rapoarte pentru Consiliul pedagogic;

-participarea la ședințele catedrelor pe spcialitați, interasistențe, lecții deschise, referate și comunicări de specialitate;

-participarea la comisia metodica a dirigințiilor;

-participarea la cercurile pedagogice;

-participarea la elaborarea de programe, teme pentru manualele școlare, îndrumări metodice etc. Prin toată activitatea lor cadrele didactice trebuie să fie exemplu de conduită morală în școală, în societate, în familie și de a avea în toate privințele o ținută demnă, civilizată. ACTIVITATEA METODICĂ

Activitatea metodică propriuzisă constă din:

-pregătirea lecțiilor;

-planificarea calendaristică a materiei;

-întocmirea planurilor de lecții zilnice, sau pentru lecțiile de recapitulare; -pregătirea individuală pentru lecțiile ce urmează a fi predate eleviilor; -studierea manualelor, programelor și a literaturii de specialitate; -participarea și pregătirea de rapoarte pentru Consiliul pedagogic;

-participarea la ședințele catedrelor pe spcialitați, interasistențe, lecții deschise, referate și comunicări de specialitate;

-participarea la comisia metodica a dirigințiilor;

-participarea la cercurile pedagogice;

-participarea la elaborarea de programe, teme pentru manualele școlare, îndrumări metodice etc. Prin toată activitatea lor cadrele didactice trebuie să fie exemplu de conduită morală în școală, în societate, în familie și de a avea în toate privințele o ținută demnă, civilizată.

EVIDENTA MUNCII CADRELOR DE PREDARE

Are ca puncte principale:

-prezența la școală se face cu minim 5’ înainte de începerea cursurilor;

-înainte de a intra la oră profesorul semnează în condica de prezență consemnând și tema lecției. Orele neefectuate se vor tăia de către direcțiunea școlii și vor fi reținute din salar;

-recuperarea de ore neefectuate se face numai cu aprobarea directorului școlii și se semnează în condică în ziua recuperării,indicând acest lucru la rubrica “OBSERVAȚII”;

-evidența realizării sarcinilor trasate de direcțiunea școlii în cadrul obligației de muncă metodică se face prin condica de activități metodice. Aici se va senina pentru realizarea sarcinilor trasate de către direcțiune sau responsabilul comisiei metodice;

-după efectuarea serviciului pe școală sau internat, profesorul întocmește un proces verbal unde consemnează principalele evenimente petrecute în perioada serviciului;

-verificarea și îndrumarea activității profesorilor la catedră se face prin asistențe din partea direcțiunii și a organelor de control venite în școală în acest scop;

-abateri sau schimbări față de programările aprobate de Consiliul profesoral sau direcțiunea școlii se pot face numai cu aprobarea direcțiunii;

-activitățile extrașcolare cu elevii de consemnează în condica specială, la terminarea activității;

-este interzisă învoirea elevilor de la ore de către profesori. Abaterea se sancționează cu avertizare scrisă, conform Contractului Muncii;

-fișa postului se îmnânează profesorului la începutul anului școlar.

PROFESORUL DIRIGINTE

Dirigintele de clasă îndrumă și coordonează întreaga activitate instructiv-educativă a clasei de care răspunde.

Scopurile urmărite de profesorul diriginte sunt:

-cristalizarea la elevi a unor reprezentări, noțiuni și convingeri morale;

-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter;

-realizarea disciplinei conștiente la elevi;

-dezvoltarea fizică armonioasă și întărirea sănătății elevilor;

-educarea estetică a elevilor din colectivul clasei de care răspunde;

Aceste scopuri se pot realiza eficient prin folosirea celor mai judicioase mijloace metodice și alegerea celor mai bune tematici în desfășurarea orelor de dirigenție, printr-o colaborare strînsă și sistematică cu ceilalți factori educativi din școală și din afara ei.

Obiective de atins de către profesorul diriginte pentru realizarea acestor scopuri:

-ține legătură cu toți profesorii care predau la clasa respectivă în vederea coordonării eforturilor pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în instruirea și educarea elevilor;

-aduce la cunoștiință elevilor drepturile și îndatoririle lor școlare, prevederile Regulamentului de ordine interioară și de funcționare a școlii și urmărește respectarea acestora;

-studiază periodic situația la învățătură a elevilor și ia măsuri pentru îndreptarea acesteia;

-urmărește frecvența el urmărește frecvența elevilor, cercetează cauzele absențelor și ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea situației.

-urmărește starea sănătății elevilor și realizarea educației sanitare în colaborare cu asistenta și medicul școlii;

-urmărește să cultive la elevi dragostea pentru meseria aleasă;

-ține legătura cu părinții elevilor, îi informează despre rezultatele obținute, eventualele sancțiuni aplicate, dă îndrumări pentru educarea elevilor în familie:

-organizează activități extra școlare cu colectivul clasei;

-informează Consiliul profesoral și conducerea școlii despre activitatea pe care o desfășoară clasa pe care o conduce;

-predă la sfîrșitul anului școlar catalogul clasei cu toate rubricile completate, purtând pe ultima pagină viza directorului școlii ,”BUN PENTRU ARHIVĂ”;

PROFESORUL DE SERVICIU

Se numește de conducerea școlii dintre cadrele didactice cu funcție de bază în școală. Serviciul se asigură pe perioada cursurilor, adică zilnic între orele 730-2100.

Profesorul de servici are următoarele sarcini:

-asigură respectarea programului zilnic;

-înregistrează și comunică responsabililor de sectoare stricăciunile ce au avut loc în timpul serviciului, precum și lipsurile constatate;

-primește persoanele străine venite în școală care i se anunță de către elevul de servici pe școală;

-consemnează în procesul verbal încheiat la sfârșitul serviciului constatările făcute;

-raportează directorului de serviciu cazurile mai grave de indisciplină constatate;

-sprijină acțiunile organizate de școală - reuniuni, seri distractive etc.;

-la primirea și predarea serviciului verifică cataloagele;

-răspunde de respectarea normelor de P.M. în timpul serviciului;

PARAMETRII DE EVALUARE A MUNCII CADRULUI DIDACTIC

 • A. PROIECTAREA ACTIVITATII

 • 1.  Capacitatea de a proiecta activitatea in concordanta cu varsta elevilor, cu specificul clasei si cerințele existente (după programa școlara aprobata de M.E.C.)

 • 2.  Capacitatea de a corela probele diagnostice (evaluări inițiale, continue si finale) cu obiectivele educational-recuperatorii, in viziune globala.

 • 3. Existenta preocupărilor pentru selecționarea de conținuturi relevante si de strategii pedagogice participative si succesuale.

 • 4.  Capacitatea proiectării activitatilor educative

 • B. DESFASURAREA ACTIVITATII

 • 1. Parcurgerea sistematica a proiectelor de activitate instructiv-educativa si recuperatorie (frontala, diferențiale, individuale).

 • 2.  Utilizarea de către toti copiii a timpului de lucru pentru rezolvarea sarcinilor incredintate (tratarea diferențiata a elevilor).

 • 3.  Utilizarea unor strategii didactice adecvate in raport cu:

 • -   conținutul activitatii;

 • -   specificul vârstei elevilor si particularitățile clasei;

 • -   condițiile concrete de lucru.

 • 4.  Eficienta utilizării mijloacelor didactice in activitate.

 • 5.  Ritmicitatea evaluării cunoștințelor elevilor.

 • 6. Completarea documentelor școlare in termen si potrivit prevederilor legale.

 • 7. Completarea fiselor de observare psiho-pedagogica a elevilor cu C.E.S.

 • 8.  Calitatea relației de comunicare dintre cadrul didactic si elevi.

 • 9. Colaborarea cu celelalte cadre didactice implicate in activitatea cu clasa. Colaborarea cu familiile elevilor (vizite, ședințe, rezolvarea unor situații deosebite ivite etc.)

 • C. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE A CADRULUI DIDACTIC

 • 1. îndeplinirea unor responsabilități: sef catedra, comisie metodica, microcerc sau cerc pedagogic;

 • 2. Realizarea de:

Lecții demonstrative

Prezentări teoretice de materiale

Confecționarea de material didactic

 • 3.  Participarea cu rezultate foarte bune la perfecționare prin:

Casa Corpului Didactic Schimburi de experiența cu scoli similare

 • D. ALTE CATEGORII DE ACTIVITATI CU REZULTATE DEOSEBITE CARE NU INTRA IN STRUCTURA DE SARCINI CURENTE (PUNCTAJ SUPLIMENTAR)

 • 1. Publicarea de materiale de specialitate (programe școlare, caiete speciale etc.)

 • 2. Aplicarea de proiecte sau programe care sa implice mai multe clase

 • 3. Participarea activa la simpozioane, sesiuni de comunicări.

ACORDAREA RECOMPENSELOR

l.Pentru cadrele didactice si nedidactice

 • •  evidentirea in fata colectivului de menea;

 • •  acordarea calificativului F.B.pentru activitatea depusa intr-un an școlar;

 • •  acordarea gradației de merit pe perioada de 5 ani.

CAPITOLUL VII

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

încadrarea cu personal didactic auxiliar se face conform normativelor în vigoare ținându-se cont de necesarul și specificul fiecărei școli. Sarcinile acestuia se stabilesc potrivit regulamentului de organizare și funcționare a compartimentelor în care lucrează.

 • 1. Asistent social 0,5

 • 2. Administrator financiar 1

 • 3. Asistent medical 1

5.lnfirmier 1

6.Administrator patrimoniu 1

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

1)Atribuțiile asistentului social

- se preocupa de existenta in școala a tuturor dosarelor cu hotarari de internare pentru elevii cu cerințe educative speciale;

 • - se implica in activitatea de consiliere a copiilor cu tulburări de comportament;

 • - gestionează carnetele de alocații ale elevilor;

 • - convoacă ,dupa caz,la școala părinții sau susținătorii legali ai copiilor cu probleme sau face deplasări la domiciliul elevilor pentru a găsi împreuna cu părinții soluții de rezolvare a problemelor ivite.

 • - Tine permanent legătură cu dirigintii claselor pentru urmărirea rezolvării problemelor copiilor cu abateri menționate mai sus.

 • - întocmește anchete sociale pentru întocmirea dosarelor de redistribuire la alte unitati specializate a copiilor

 • - Pregătește,la finele anului școlar,dosarele elevilor absolvenți in vederea trecerii lor la alte scoli,insoteste elevii la Policlinica de copii in vederea O.S.P.

 • - Pastreaza permanent legătură cu școlile profesionale unde sunt cuprinși elevii absolvenți ai scolii noastre in vederea trimiterii tuturor situațiilor școlare, fisei medicale si a altor acte solicitate de aceasya.

 • - Conlucrează cu Direcția pentru Protecția Copilului Brașov.

 • - La solicitarea dirigintilor , a conducerii scolii,participa ca insotitor a unor grupuri de elevi,la acțiuni desfășurate in afara scolii.

Se subordonează directorului scolii.

2-Administrator financiar atribuții

Serviciul contabilitate este condus de contabilul șef sub directa supraveghere a directorului și are următoarele sarcini:

-întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare, planurile de casă precum și orice alte lucrări de planificare financiară în termenele și condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • - urmărește executarea lor în scopul unei judicioase și integrale utilizări a creditelor bugetare alocate, informând periodic conducerea școlii;

 • - întocmește actele justificative și documentele contabile cu respectarea formelor și regurilor de alcătuire și completare stabilite;

-organizează conform dispozițiilor legale circuitul actelor justificative și al documentelor contabile și înregistrarea lor în mod sistematic în evidența contabila;

 • - organizează și exercită controlul preventiv în conformitate cu legea;

 • - efectuează operațiunile contabile de evidența sintetică și analitică;

 • - stabilește obligațiile către bugetul statului și varsă sumele corespunzătoare;

-primește și execută formele de poprire și le comunică la secretariatul școlii în vederea efectuării reținerilor;

-întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturile bancare pentru urmărirea debitorilor și achitarea creditorilor;

 • - organizează evidența contractelor încheiate de școală, urmărește executarea lor și reprezintă școala injustiție dacă conducerea școlii i-o cere;

 • - organizează inventarierea valorilor materiale și bănești;

 • - întocmește și pune în aplicare statul de funcțiuni al întregii unități;

 • - urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea și participă la stabilirea lor;

 • - verifică statele de plată a retribuției și listele de burse precum și alte drepturi bănești;

 • - se îngrijește de obținerea fondurilor necesare efectuării reparațiilor și dotărilor necesare;

 • - întocmește planurile de investiții și obține aprobările necesare pentru derularea lor;

-asigură prin semnătura sa, alături de director, angajarea școlii în toate operațiunile patrimoniale;

 • - întocmește balanțele de verificare, bilanțurile trimestriale și anuale și le depune în termen la forul superior;

-întocmește toate situațiile necesare pe linie financiară;

 • - rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative fînanciar-contabile;

3.Asistenta medicala-atributii

 • -  examen de bilanț

 • -  triaj epidemiologie

 • -  supraveghere epidemiologica verificare si urmărire

 • -  imunizări

 • -  igiena individuala

 • -   educație sanitara

 • -  verificarea personalului

Activitățile specifice cabinetului medical din școala in perioada vacantelor sunt cuprinse in anexa fisei postului.

Cabinetul medical se subordonează directorului scolii.

Programul de lucru al asistentei medicale incepe la ora 7,45 si se termina la ora 15,45 de luni pana vineri

4.1nfinnier-atributii

 • -  supraveghează elevii pe parcursul intregului proces instructiv-educativ;

 • -  participa efectiv la activitatile clasei alaturi de cadrul didactic urmărind copiii cu tulburări de comportament;

 • -  preia gustarea pentru pauza mare si asigura servirea hranei la masa de prânz in condiții igienice;

 • -   controlează zilnic starea de igiena a copiilor si a spatiilor școlare;

 • -   sprijină îngrijitoarele in menținerea curățeniei la clase;

 • -  indeplineste orice sarcina trasata de director, responsabil de compartiment si respecta obligațiile salariatilor cuprinse in R.O.I.

Se subordonează directorului scolii si responsabilului de compartiment.

6.Administrator patrimoniu -atribuții

Coordonează întreaga activitate a sectorului administrativ și este direct subordonat directorului

având ca sarcini principale următoarele:

 • -  rezolvă cu conducerea școlii toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodaresc;

 • -  întocmește planul de muncă al sectorului pe care-1 supune aprobării conducerii școlii, repartizând sarcini concrete fiecărui angajat în parte și urmărește rezolvarea lor;

 • -  coordonează, îndrumă și controlează munca angajațiilor din subordine;

 • -  răspunde de înzestrarea și aprovizionarea laboratoarelor și cabinetelor;

 • -  răspunde de justa planificare, repartizare și întrebuințare a materialelor;

 • -  administrează și răspunde de păstrarea bunurilor mobile și imobile și de inventarul școlii pe care-1 repartizează pe gestionari și a căror evidență o ține;

 • -  urmărește executarea contractelor încheiate de școală și reprezintă școala în problemele de resort la însărcinarea conducerii școlii;

 • -  face parte din comisia de inventariere și casare a bunurilor școlii;

 • -  administrează imobilele instituției, asigură curețenia lor și se ocupă de încălzitul și iluminatul lor;

 • -  asigură paza și securitatea clădirilor și ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor și pagubelor materiale;

 • -  asigură funcționarea în bune condițiuni a parcului auto, planifică transporturile și ține evidența carburanților;

 • -  completează F.A.Z;

 • -  ia măsurile necesare pentru a se efectua reparațiile capitale localurilor și mobilierului deteriorat;

 • -  răspunde de justa repartizare a personalului de serviciu în funcție de spațiu, de nevoile școlii și de obligațiile legale de muncă;

 • -  se ocupă de pregătirea școlii pentru începutul anului școlar din punct de vedere administrav

 • -  urmărește afișarea zilnică a meniurilor si verifică prin sondaj dacă porțiile servite corespund cantitățiilor stabilite pentru meniul din ziua respectivă

 • -  are calitatea de gestionar de bunuri și materiale, pentru ca unitatea școlară nu are post de magazioner;

 • -  ține evidența operativă a sumelor datorate ca magazioner primește și eliberează materialele din magazie, ține evidența lor conform normelor legale;

 • -  se îngrijește de completarea stocurilor;

 • -  face parte din comisia de recepție;

 • -  face propuneri pentru promovare, premiere și sancționarea personalului din subordine;

CAPITOLULVIII

PERSONAL NEDIDACTIC

1 .Muncitor bucătărie 1

2.1ngrijitoare 2

3 Șofer 1

 • 4. Portar 1

 • 5. Muncitor întreținere 1

ATRIBUȚII PERSONAL NEDIDACTIC

1.muncitor bucătărie

-sa pregătească gustarea de dimineața si pachetul pentru masa de seara a elevilor ca aceasta sa îndeplinească cerințele de calorii si gramaj conf. Legii

-sa introducă in gustările elevilor toate alimentele primite de la bucătărie

-sa ajute la pregătirea ingredientelor pentru pregătirea meniului

-sa sesizeze asistentul medical si directorul in cazul in care alimentele nu corespund din punct de vedere calitativ si in privința gramajului.

-sa lucreze igienic cu alimentele .

-sa distribuie corect porțiile elevilor

-sa execute curățenie in sala de mese ,in bucătărie ca sa nu existe surse de inbolnavire a elevilor.

-sa aranjeze mesele in vederea servirii prânzului si sa realizeze debarasarea lor

-sa anunțe conducerea scolii in cazul unor nereguli care apar in activitatea cantinei.

2.1ngrijitori

Se subordonează direct administratorului școlii având următoarele sarcini:

-se prezintă la program conform orarului stabilit în plenitudinea forțelor și semnează condica de prezență;

-asigură curețenia localului școlii, căminului, a sălii de sport, atelierului etc.

-folosește la maximum timpul efectiv de muncă pentru a întreține sectoarele repartizate conform sarcinilor specifice pe fiecare loc de muncă;

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are;

-îndeplinește funcția de curier și oricare alte însărcinări primite de la administratorul școlii; -supraveghează persoanele care intră și ies din școală și răspund de securitatea bunurilor și a localurilor școlii;

-verifică apa, lumina, gazul și ferestrele la terminarea programului;

-predă incintele paznicului de servici la plecare;

-Se subordonează directorului si administratorului scolii.

3 Muncitor întreținere

Se subordonează direct administratorului școlii și au ca sarcini principale următoarele:

-se prezintă la program conform orarului stabilit, apți de muncă și semnează condica de prezență;

-execută la termenul fixat toate reparațiile și lucrările indicate de administratorul școlii asigurând calitatea acestor operații;

-întocmește din timp necesarul de scule și materiale de care are nevoie pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere pe care le va prezenta administratorului școlii;

 • - să manifeste inițiativă personală în remedierea stricăciunilor ivite;

 • - au obligația ca zilnic să treacă prin sector pentru depistarea eventualelor stricăciuni și a trece neîntîrziat la înlăturarea lor;

 • - răspunde și întreține inventarul din dotare;

 • - dau concursul la identificarea autorilor stricăciunilor produse în localurile școlii și la stabilirea valorii acestora;

 • - răspunde la orice altă chemare și execută oricare altă sarcină trasată în timpul serviciului de către administratorul școlii;

4.Sofer

-are in răspundere mașina scolii;

-se subordonează administratorului si directorului

-are obligația sa se prezinte la serviciu in plenitudinea forțelor fara a fi sub influenta băuturilor alcoolice;

-executa cursele comandate de administrator si conducerea scolii;

-completează foaia de parcurs;

-verifica înainte de plecare starea tehnica a mașinii si semnează de primire pe foaia de parcurs; -asigura reparațiile necesare la defecțiunile curente ale mașinii;

-asigura pastrarea inventarului mașinii;

-executa sarcinile de merceolog atunci când nu are insotitor in cursele de aprovizionare;

-face necesarul de piese pentru reparațiile curente si capitale;

-pastreza curățenia mașinii;

-se perfecționează continuu cu noile prevederi ale codului circulației rutiere.

5.Portar

Respectă sarcinile și consemnul paznicilor conform Legii 333 precum și N.T.S și P.S.I la locul de muncă Cunoaște și îndeplinește întocmai sarcinile și prevederile “Planului de pază” aprobat de poliție. Sunt subordonați administratorului școlii și au ca sarcini specifice următoarele:

 • - se prezintă la locul de muncă conform graficului, în deplinătatea forțelor, fără a fi consumat băuturi alcoolice;

 • - verifică în timpul serviciului sistemele de închidere de la uși și ferestre, apă, gaz și lumină electrică;

-asigură paza bunurilor date spre îngrijire acordând maximum de atenție la caserie, magazii, chioșc, laboratoarele de informatică, întocmind procese verbale la predarea serviciului;

 • - din oră în oră va controla sistemele de închidere ale școlii și celorlalte clădiri;

 • - va prelua de la femeia de servici la plecarea acesteia inventarul școlii verificând să nu rămână persoane străine la închidere;

 • - va raporta în scris sau verbal conducerii școlii despre neregulile constatate în timpul serviciului și măsurile luate până la rezolvarea situației;

 • - răspunde de toate sectoarele, asigurând paza si securitatea lor si a unitarii de invatamant

 • - supraveghează starea si mișcarea bunurilor aflate in raza de acțiune

 • - controlează formele legale de intrare-iesire a bunurilor din incinta unitatii de invatamant

 • - la intrarea in schimb controlează clădirile, magaziile si celelalte spatii din dptarea scolii

 • - răspunde de integritatea dotărilor si perfecta funcționare a pichetelor de incendii potrivit normelor de prevenire si stingerea a incendilor

 • - in afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror persoane străine in școala , cu excepția persoanelor autorizate si a părinților elevilor.consemneaza in registrul intrările si ieșirile persoanelor străine de unitate ;

 • - interzice accesul in instituție a persoanelor aflate sub influenta băuturilor alcoolice sau a celor turbulente,precum si a celor care au intenția vădită de a deranja ordinea si liniștea publica.

 • - interzice intrarea persoanelor insotite de câini ,cu arme sau obiecte contondente ,cu substanțe toxice ,explozivo-pirotehnice,iritante-lacrimogene,sau ușor inflamabile,cu publicații avand caracter obscen sau instigator,precum si cu stupefiante sau băuturi alcoolice.Se interzice comercializarea acestor produse in incinta si in imediata apropiere a Scolii Speciale .

 • - are obligația sa supravegheze comportarea vizitatorilor si sa verifice sălile in care aceștia sunt invitați ,pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin conținutul lor pot produce evenimente deosebite.

 • - răspunde pentru neregulile constatate pe timpul sericiului

 • - preda sectorul administratorului unitatii de invatamant, in cazul plecări in concediu de odihna sau al părăsirii locului de munca din diferite motive

ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU IN ȘCOALA

 • • Activitatea instructiv-educativa din școala si din afara scolii se organizează si se desfasoara pe baza planului managerial si a planurilor de munca semestriale;

 • • Activitatea școlara incepe in fiecare zi la orele 8.00 si se termina conform orarului;

 • • Durata lecțiilor, activităților este de 45 de min., iar pauzele de 15 min.;

 • • Norma cadrelor didactice este de 40 de ore pe saptamana, activitățile care includ catedra de predare, activitati metodice, activitati cu părinții elevilor, serviciu pe școala, etc;

 • • Ofițerii de serviciu pe școala isi desfasoara activitatea intre orele 7.45-12,00 si respectiv 12.00-16 si au următoarele atribuții:

-ofițerul de serviciu prestează serviciul pe școala conform graficului anexat:

-orele 7.45-13.00 cadrele didactice din programul de dimineața sau conform orarului la clasa: -orele 11.45-16 cadrele didactice din programul de dupa-amiaza;

-in lipsa directorului răspunde de bunul mers al tuturor activitatilor din școala;

-se implica in rezolvarea problemelor curente, respectând fisa postului si atribuțiile primite de la conducătorul unitatii;

-se implica in rezolvarea problemelor disciplinare din ziua respectiva;

-in limita timpului liber face interasistente la clasa unde funcționează; -orice schimbare in programare se anunța cu doua zile inainte la direcțiune; -observațiile, constatările din timpul zilei sa noteaza in Jurnalul ofițerului de serviciu.

CAPITOLUL IX

ELEVII

Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, rasă, națianalitate, apartenență politică sau religioasă, care este înscrisă și participă la activitățile școlare și extrașcolare ale unei instituții de învățământ.

DOBÎNDIREA CALITĂȚII DE ELEV

în învățământul liceal, profesional și postliceal înscrierea elevilor în primul an se face la cerere pe baza rezultatelor obținute la examenul de capacitate și, după caz, la proba de aptitudini în limita numărului de locuri aprobat. în cazul în care elevul admis nu se prezintă la cursuri până la 1 octombrie fără să justifice absențele va pierde calitatea de elev.

Elevii promovați vor fi înscriși automat în anul școlar următor cu excepția celor care fac cerere de retragere.

Elevii retrași, exmatriculați cu drept de reinscriere, cu abandon școlar, se pot reinmatricula, la cerere, în învățământul de zi, în următorii 2 ani școlari consecutivi anului pierderii temporare a calității de elev, cu aprobarea Consiliului de administrație al școlii.

EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV

Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățiile curiculare și extracuriculare existente în programul fiecărei școli.

Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesori, care consemnează în catalog absențele.

Absențele datorate înbolnăvirii sau altor cazuri de forță majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. Motivarea absențelor se face de diriginte după consultarea părinților pe baza următoarelor acte:

 • a) adeverință eliberată de medic;

 • b) adeverință eliberată de spital în caz de internare;

 • c) cerere a părinților pentru situații deosebite, fără a depăși 7 zile pe semestru;

Actele pe baza cărora se face motivarea vor fi prezentate în termen de 10 zile de la reluarea activității și vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului școlar. Adeverințele medicale vor fi vizate de medicul școlar.

ÎNCETAREA EXERCITĂRII CALITĂȚII DE ELEV

Se realizează la absolvire. Calitatea de elev încetează și în condițiile exmatriculării fără drept de reînscriere sau în condițiile de abandon școlar. Deasemenea încetarea calității de elev poate avea loc și la cererea scrisă a elevului (a părinților sau susținătorii legali în cazul minorilor).

TRANSFERAREA ELEVILOR

Elevii din invatamantul speciala si sp.integrat se pot transfera la scoli sau grupe similare la sfârșitul anului școlar cu condiția promovării la toate disciplinele de invatamant ,iar la purtare sa aiba cel puțin nota 8.

Forme ,structuri si modalitati de organizare școlara a copiilor cu cerințe educative speciale conform Regulamenrului de organizare si funcționare a invatamantului special si special integrat capitolul VI. DREPTURILE ELEVILOR

Elevii se bucură de toate drepturile legale și nici o activitate din școală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea. Astfel:

 • a) elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care o vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor făcând din timp opțiunea din oferta cuprinsă în curriculum-ul la decizia școlii;

 • b) elevii beneficiază de învățământ de stat gratuit;

 • c) elevii pot beneficia de burse, de suport financiar din resurse extrabugetare ale școlii;

 • d) elevii pot utiliza gratuit, sub supravegherea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială și didactică de care dispune școala;

 • e) elevii au dreptul să participe la toate activitățile extracurriculare organizate de unitatea școlară;

 • f)  în timpul școlarizării elevii beneficiază de asistență medicală gratuită;

 • g) au dreptul să fie premiați și evidențiați pentru rezultatele deosebite la activitațiile curriculare și extracurriculare;

 • h) elevii beneficiază de libertatea de informare și exprimare fără a aduce atingere procesului de învățământ;

 • i)  la nivelul școlii se constituie Consiliul elevilor format din reprezentanți ai elevilor din fiecare clasă. Acesta îsi desemnează reprezentanți în Consiliul de administrație în funcție de prevederile Regulamentului de ordine interioară;

 • j)  elevilor le este garantat, conform legii, libertatea de asociere în cercuri științifice, culturale, artistice, sportive sau civice în școală sau în afara ei;

 • k) dreptul de reuniune se exercită în afara activitățiilor curriculare, iar activitățiile pot fi susținute în școală, numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de inițiativă. Aprobarea de desfășurare a acțiunii va fi condiționată de acordarea de garanții privind asigurarea securității persoanelor și bunurilor de către organizatori, precum și a respectării limitelor dintr-o societate democratică privind intresul siguranței naționale, ordinea publică protejarea sănătății și moralității, sau drepturile și libertățiile altora;

 • l)  în caz de nerespectare a limitelor menționate anterior directorul școlii poate suspenda sau interzice activitatea;

 • m) în școală este garantată, conform legii, libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste școlare proprii, care respectă legislația privind forma și conținutul;

 • n) elevilor cu rezultate foarte bune la învățătura sau celor cu probleme sociale dificile li se pot acorda burse de merit sau sociale. Solicitările sunt analizate de comisia de burse;

 • o) elevii cu aptitudini și performanțe școlare excepționale pot promova 2 ani într-unul, conform metodologiei elaborate de M.E.C.;

DREPTURILE ELEVILOR CU CES

 • • elevii cu CES se bucura de toate drepturile legale si nici o activitate din școala nu le poate leza demnitatea sau personalitatea;

 • • au acces liber, in condiții de participare si sanse egale cu ceilalți copii, la toate activitățile extracurriculare organizate in cadrul cluburilor si palatelor copiilor, in tabere școlare, baze sportive,turistice si de agrement, beneficiind de drepturi stipulate in legislația in vigoare a invatamantului special;

 • • elevii beneficiază de invatamant de stat gratuit, manuale școlare , asistenta medicala, acordarea facilităților prevăzute de legislația de protecție si ocrotire stabilite prin decizia autorităților competente in domeniu;

 • • elevii pot utiliza gratuit , sub îndrumarea cadrelor didactice, baza materiala si didactica a scolii;

 • • au dreptul la bilete cu preț redus la spectacole, manifestări sportive,transport in comun;

 • • elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primească premii si recompense pentru rezultatele deosebite la activitati curriculare si extracurriculare.

 • • copiii cu cerințe educative speciale in invatamantul special au dreptul la rechizite școlare,precum si la o alocație zilnica de hrana precum întreaga perioada a programului școlar

 • • copiii cu cerințe ecucative speciale din invatamintul special,care se afla in sistemul de protecție sociala,primesc drepturile menționate mai sus prin unitatea de invatamint la care sunt inscrisi ,pe toata durata cursurilor școlare , si prin sistemul de protecție sociala,in vacante,sambata si duminica.

 • • Copiii/elevii/tinerii cu cerințe educative speciale din invatamintul special si special integrat,care nu se afla in sistemul de protecție sociala,au alocație zilnica de hrana in același cuantum si primesc rechizite in aceeași cantitate cu cei care se afla in sistemul de protecție sociala,iar in internatele școlare beneficiază de prevederile Legii nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiți de servicile publice specializate pentru protecția copilului ,mamele protejate in centre matemale,precum si copiii încredințați sau dati in plasament la asistenți matemali profesioniști , modificata prin Legea nr. 111/2004 ,prin unitatea de invatamint la care aceștia sunt inscrisi.

RESPONSABILITĂȚILE ELEVILOR

Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atît în școală, cît și în afara ei, trebuie să cunoască și să respecte legile statului, regulamentul școlar și cel de ordine interioară, regulile de circulație și cele cu privire la apărarea sănătății, normele de tehnica securității muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, cele de protecția civilă și protecția mediului.

Este interzis elevilor:

 • a) să distrugă documente școlare (cataloage, foi matricole, carnete de note etc.);

 • b) să deterioreze bunurile din baza materială a școlii;

 • c) să aducă și să difuzeze în școală materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională;

 • d) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

 • e) să fumeze și să consume băuturi alcoolice sau droguri;

 • f)  să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

 • g) să folosească telefoane mobile în timpul orei;

 • h) să vină la școală în pantaloni scurți băieții sau un mini exagerat fetele;

 • i)  să poarte părul neîngrijit sau vopsit băieții iar fetele să fie fardate strident;

Elevii au obligația:

 • a) să poarte asupra lor carnetul de elev și să-1 prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor precum și părinților pentru informare în legătură cu situația școlară;

 • b) să respecte în toate împrejurările directorii, profesorii, pedagogii și restul de personal angajat al școlii;

 • c) să cunoască și să respecte dispozițiile date de conducerea școlii, diriginți, profesori și pedagogi în ce privește ținuta și comportarea în școală;

 • d) să se supună examinărilor medicale periodice precum și altor acțiuni medico-sanitare;

 • e) să respecte programul de școală conform orarului precum și programele de funcționare a atelierelor, laboratoarelor și cabinetelor;

 • f)  să participe la toate acțiunile obligatorii organizate de școală;

 • g) să aibă comportare cuvincioasă față de colegi și să ia atitudine față de cei care încalcă disciplina școlară;

 • h) intrarea/ieșirea elevilor în/din școală se face numai pe ușile de acces destinate elevilor

 • i)  părăsirea curții școlii în timpul programului, în cazuri speciale se face doar cu bilet de voie;

 • j)  să introducă persoane străine în școală

RESPONSABILITĂȚILE ELEVILOR CU CES

Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata atat in școala cat si in afara ei, trebuie sa cunoască si sa respecte Regulamentul școlar , reguli de circulație si cele cu privire la apararea sanatatii, normele de tehnica,securității muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor si protecția mediului.

Este interzis elevilor:

 • -  sa distrugă documentele;

 • -  sa deterioreze bunurile din baza materiala a scolii;

 • -  sa fumeze si sa consume băuturi alcoolice;

 • -  sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen;

 • -  sa folosească telefoanele mobile in timpul programului instructiv educativ

 • -  sa paraseasca școala inainte de terminarea cursurilor.

 • -   sunt interzise actele de violenta fizica si verbala

Viața în școala:

- Sa poarte însemnele unitatii

 • •  respectarea programului scolii prin punctualitate si prezenta la toate activitatile;

 • •  respectarea Regulamentului Intern al scolii;

 • •  participarea la activitatile școlare si extrascolare organizate de cadrele didactice;

 • •  acordarea respectului cuvenit tuturor angajatilor instituției si elevilor școlarizați in imitate;

 • •  pastrarea curățeniei in clasa, in școala si in curtea scolii;

 • •  respectarea traseului de deplasare in instituție ,destinat elevilor si accesare numai a activitatii destinate lor;

 • •  respectarea disciplinei școlare.

Frecvența la ore

 • a) prezența elevilor la ore este obligatorie;

 • b) întârzierile la ore nu pot fi decât cazuri excepționale întârzierile la ore nu pot fi decât cazuri excepționale. Absențele puse întârzierilor se motivează la sfârșitul orei de către profesor, numai în cazuri bine întemeiate. Repetarea abaterii este semnalată dirigintelui și duce la scăderea notei la purtare;

 • c) absențele de lungă durată se justifcă numai cu certificat medical/adeverință medicală, confirm Regulamentului de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar;

 • d) în cazuri de forță majoră, părintele are obligația de a prezenta,, personal, directorului (dirigintelui) act justificativ/cerere scrisă pentru absențele copilului său. Termenul în care părintele este obligat să se prezinte la școală este de 7 (șapte) zile de la reluarea activității elevului;

 • e) nici un elev nu are dreptul să iasă din curtea școlii în timpul programului de școală. Abaterea este consemnată în Procesul Verbal al profesorului de serviciu și se aplică observația. Repetarea abaterii este adusă la cunoștință dirigintelui și duce la scăderea notei la purtare;

 • f)  în cazuri excepționale, elevii pot părăsi orele de curs cu avizul directorului/profesorului de serviciu, pe bază de bilet de înviore (biletele se găsesc la secretariat, înseriate);

 • g) motivarea absențelor se face cu act justificativ (adeverință medicală/ cerere de învoire din partea părintelui) însoțit de bilet de învoire, semnat de unul din părinți. în caz contrar, absențele nu se motivează.

Igienă, ținută, securitate

 • a) este interzis fumatul și consumul de băuturi alcoolice în școală. Nerespectarea acestui articol atrage după sine aplicarea sancțiunilor corespunzătoare conform Regulamentului de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar. De asemena se va scădea nota la purtare;

 • b) consumul de droguri este interzis. Nerespectarea acestui articol atrage după sine anunțarea Poliției, aplicarea sancțiunilor corespunzătoare conform Regulamentului de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar, începând cu observația individuală. De asemena se va scădea nota la purtare în funcție de gravitatea faptei;

 • c) sunt interzise în școală: alergarea pe holuri, în clase și pe scări, manifestarea unor stări necontrolate (țipete, urlete, etc.), joaca cu apă sau cu zăpadă, practicarea jocurilor de noroc, practicarea Jocurilor” de fotbal pe holuri sau în clase, aruncarea resturilor de alimente și băuturi în alte locuri decât în cele special amenajate, trântirea voită a ușilor din școală, distrugerea voită a bunurilor școlii, scuipatul;

 • d) este interzis ca elevii să pătrundă în incinta școlii cu aparate, obiecte sau substanțe periculoase care pot duce la periclitarea securității personale, a securității clădirilor sau chiar a perturbării orelor de curs;

 • e) consumul de semințe, gumă de mestecat, sau introducerea în școală a articolelor neigienice este interzisă;

 • f) se interzice folosirea aparatelor de telefonie mobilă în timpul orelor de curs.

Nerespectarea acestui articol atrage după sine confiscarea telefonului, care se va restitui părintelui elevului, prin proces verbal. Repetarea abaterii duce la scăderea notei la purtare.

RECOMPENSE

Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

 • a) evidențierea în fața colegilor de clasă;

 • b) evidențierea de către director în fața colegilor de școală și a Consiliului profesoral;

 • c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, cu mențiunea faptelor deosebite pentru care este evidențiat;

 • d) trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;

 • e) acordarea de recompense materiale acordate de stat, de către agenții economici sau sponsori;

 • f)  premii, diplome, medalii și insigne;

 • g) premiul de onoare al școlii;

La sfîrșitul anului școlar se acordă premii pentru cei mai buni din clase. !n conformitate cu Legea învățământului școala și alți factori interesați subvenționează activitățile de performanță ale elevilor la nivel național și internațional.

SANCȚIUNI

Elevii care săvârșesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare și Regulamentului de ordine interioară vor fi sancționați în funcție de gravitatea faptelor.

Actele de violență fizică sau verbală, injuriile aduse de către elevi personalului școlii, alte fapte care duc la perturbarea procesului de învățământ la clasă, vor fi analizate de urgentă, în Consiliul Profesorilor clasei, care se întruneșre de îndată. Măsura luată (scăderea a 4 puncte din nota la purtare) va fi adusă la cunoștința părinților de către diriginte;

Orice abatere a elevilor de la Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar va fi adusă la cunoțtinșa părinților de către diriginte, prin adresă oficială.

Elevii care absentează nemotivat 20 de ore la diferite obiecte de studiu , sau 10% din totalul orelor la un singur obiect, cumulat pe întregul an școlar, vor fi avertizați, ei și familiile lor, ca la 40 ore absențe nemotivate din totalul orelor de studiu sau 20% absențe din totalul orelor la un singur obiect, cumulate pe întreg anul școlar, vor fi exmatriculați.

Este obligatoriu înștințarea părinților elevilor propuși pentru sancționare înainte de întrunirea ședinței în care se decide sancționarea.

Elevii vinovați de deteriorarea bunurilor școlii vor plăti toate lucrările necesare reparațiilor, în cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă (a clasei).

Contestațiile privind sancțiunile se vor adresa, în scris, Consiliului de administrație în termen de 5 zile de la aplicarea sancțiunii. Răspunsul la contestație va fi dat în termen de 30 zile.

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARA SI MATERIALA

Pentru elevi CES

 • -   observații si mustrare individuala;

 • -   observații si mustrare in fata colectivului;

 • -   instiintarea in scris a părinților;

 • -  mustrare scrisa si mustrare in fata consiliului profesoral;

 • -   scăderea notei la purtare;

 • -  sesizarea organelor de politie in cazul constatării unor delicte grave savarsite.

CAPITOLUL X

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR

Se organizează la nivelul școlii și funcționează în baza unui regulament propriu fiind ales de adunarea generală a comitetelor de părinți ai fiecărei clase. Desemnează reprezentantul părinților în Consiliul de administrație și are ca sarcini principale:

 • a)   să participe la elaborarea proiectului unității de învățământ atât pentru activitățiile curriculare, cît și pentru cele extracuriculare;

 • b)   să sprijine clasa și școala în organizarea și desfășurarea activitățiilor extracuriculare;

 • c)   să atragă persoane fizice sau juridice care, prin contribuții materiale sau financiare, susțin programe de modernizare a instrucției, educației și bazei materiale a școlii;

 • d)   să contribuie la îndeplinirea strategiei de dezvoltare instituțională a școlii, în sensul utilizării resurselor financiare și materiale, a înbunătățirii cuprinderii elevilor în procesul educațional, a frecvenței acestora, precum și în dezvoltarea capacitățiilor de învățare și a competențelor atitudinale și comportamentale;

 • e)   sprijină diriginții și conducerea școlii în organizarea consultațiilor și dezbaterilor pedagogice cu părinții, pe probleme privind educarea;

La începutul fiecărui an școlar între unitatea școlară și Consiliul reprezentativ se încheie un cotract care stipulează obligațiile ambelor părți privind obiectivele de îndeplinit, stabilirea de comun acord a contribuției financiare și materiale a părinților elevilor școlarizați în unitatea de învățământ în vederea realizării finalitățiilor menționate mai sus.

CAPITOLUL XI

Reguli privind protecția mediului

Pentru pervenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor ,salariatii din domenii de activitate specifica au următoarele obligații:

-interdicția aruncării bateriilor,acumulatoarelor folosite in gunoiul menajer,ele urând a fi depozitate in locuri special amenajate

-evitarea scurgerilor de chimicale si alte substanțe din diferite ambalaje

-depozitarea corespunzartoare a deșeurilor care nu sunt biodegradabile cum ar fi :pungile de plastic,ambalaje,lemn,etc.

-recuperarea deșeurilor refolosite si valorificarea lor prin intermediul persoanelor juridice specializate

-întreținerea spatiilor verzi,a gardurilor vii,arborilor existete pe terenul scolii pt.imbunatatirea calitatii mediului ambiant

REGULI PENTRU SITUAȚII SPECIALE

Reguli pentru sezonul rece

-înainte de începerea sezonului rece vor fi controlate instalațiile de încălzire,conductele,corpurile si elementele de încălzit si după caz,vor fi înlăturate defecțiunile constatate .Conducerea scolii si serviciul administrativ sunt răspunzătoare de îndeplinirea acestor obligații

-Componentele instalațiilor de stingere (hidranti) ce sunt expuse înghețului vor fi protejate corespunzător fiind responsabile persoanele cu atribuții P.S.I.

-Se vor asigura unelte si accesorii pentru dezapezirea cailor de acces,de evacuare si de intervenție ,corespunzătoare fiind Serviciul evidenta.intretinere si administrare patrimoniu

-Daca temperaturile scad sub -20 grade pe o perioada de cel puțin 2 zile lucratoare consecutive,corelate cu condiții de vânt intens,se vor lua următoarele masuri pentru ameliorarea condițiilor de munca:

-distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5 1 /persoana -asigurarea climatului corespunzător in birouri,alte încăperi;

-acordarea primului ajutor si asigurarea asistentei medicale de urgenta in cazul afectării stării de sanatate in timpul programului de lucru,cauzata de temperaturi scăzute ;

Reguli pentru perioade caniculare

Daca temperaturile depasesc +35 de gr.C pe o perioada de cel puțin 3 zile consecutive, se vor lua următoarele masuri pentru ameliorarea condițiilor de munca :

-asigurarea ventilației la locurile de munca

-asigurarea zilnica a 2 1 apa minerala /persoana

-reducerea programului de lucru, intensității si ritmului activitatii fizice.

Reguli pentru formarea profesionala

 • -  Formarea profesionala a salariatilor are următoarele obiective principale :

 • -  adaptarea salariatului la cerințele postului sau locului de munca

 • -   obținerea unor calificări superioare

 • -   actualizarea cunostiintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de baza

Participarea la cursuri sau stagii de formare profesionala poate fi inițiata de angajator sau de salariat cu respectarea dispozițiilor legale ,a prezentului Regulament Intern ,a contractului colectiv de munca si a contractului individual de munca,astfel incat atitudinea pârtilor sa nu constituie abuz de drept. Modalitatea concreta de formare profesionala,drepturile si obligațiile pârtilor,durata formarii profesionale,precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala ,inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului in raport cu Centru Școlar Pentru Educație Incluziva care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala se stabilesc prin acordul pârtilor si fac obiectul unor acte adiționale la cantractele de munca.

Formarea profesionala si evaluarea cunoștințelor salariatilor Centrului, se poate realiza prin următoarele forme:

-participarea la cursuri organizate de către universitatea BV. sau alte instituții abilitate

-stagii de practica si specializare in tara si străinătate

-alte forme de pregătire convenite,prevăzute de legislația in vigoare

Reguli privind răspunderea Juridica a persoanelor aflate in raporturi juridice de munca cu Centrul Școlar pentru Educație Incluziva

Salariatii Centrului au următoarele obligații de disciplina a muncii:

-sa respecta programul de lucru, conform dispozițiilor din prezentul Regulament

-sa achite sarcinile de servici ce fac obiectul fisei postului, precum si cele solicitate de superiorii ierarhici,promt,eficient,calitativ si in acord cu procedurile si celelalte reglementari in vigoare.

-sa participe cu simt de răspundere la instructajul de PM si PSI.

-sa aplice si sa respecte normele legale de securitate si sanatate in munca,de prevenire a stingerii incendiilor.

-sa respecte circuitul oficial al documentelor ,toate documentele intra in instituție vor fi înregistrate la secretariatul centrului si vor fi aduse la cunoștința directorului si repartizate compartimentelor specializate.

-sa poarte la locul de munca o tinuta decentasi sa aiba o comportare civilizata

-sa dea dovada la locul de munca, atat in relația cu colegii, cat si in interacțiunea cu terte persoane, de solicitudine si principialitate.

-sa lucreze la solicitarea angajatorului, peste orele de program-atunci când condițiile de forța majora o cer-dandu-si, in acest sens, acordul, cu respectarea prevederilor legislației in vigoare.

-sa anunțe cu maxima promptitudine superiorul ierathic despre orice situație de pricol iminent despre care are stiinta

-sa anunțe, in cazul unor situații excepționale, șefii ierarhici, in situația in care sunt obligați sa lipsească de la serviciu din motive de sanatate, constatate prin acte legal eliberate, care trebuie prezentate pana cel târziu in prima zi de revenire la locul de munca.

Neanuntarea incidentului in termen determina nerecunoasterea de către conducerea Colegiului a certificatului medical si pontarea salariatului absent ca nemotivat.

-sa-si efectueze verificarea medicala la angazare si periodica, pe durata executării contractului individual de munca.

-sa anunțe secretariatul despre orice modificare a datelor personale intervenite in situația sa

-sa nu divulge informații administrative si /sau științifice cu regim intern special (de ex.idei novative inca nebrevetate, respectiv nepublicate de către autorii lor, etc.) unor persoane neautorizate sa le cunoasca,din interiorul sau din afara Centrului Școlar.

-sa respecte si sa asigure, pe toata durata derulării contractului individual de munca, confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale colegilor, inclusiv referitoare la salariile acestora, in condițiile prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil.

Salariatiilor Centrului Școlar de Educație Incluzuiva le este interzis:

-sa consume băuturi alcoolice in timpul programului de lucru sau sa se prezinte la serviciu in stare de ebrietate;

-sa presteze munci contrare prevederilor medicale

-sa adreseze injurii si/sau jigniri celorlalți membrii ai scolii indiferent de raporturi ierarhice -sa hartuiasca si/sau sa calomnieze alti membri ai comunității, indiferent de raporturilr ierarhice -sa desfasoare in incinta Centrului activitati politice de orice fel

-sa utilizeze numele Centrului in scopuri care pot duce la prejudicierea prestigiului instituției -sa comită orice alte fapte interzise de prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament de ordine interioară este structurat pe organigrama de desfășurare a activității în cadrul școlii.

Informația va circula conform prezentării diagramei având funcții de subordonare bine precizate, atit de sus în jos cît și invers.

Intre compartimente și servicii vor exista relații de colaborare.

Acordarea liberelor se face prin înștiințarea șefului direct pentru maxim 4 ore pe zi din orele realizate peste program. Pentru o zi liberă se face cerere, se vizează de șeful direct și se prezintă spre aprobare directorului, specificându-se sursa orelor libere cerute. înlocuirea profesorilor pentru susținerea orelor se face numai cu aprobarea directorului.

Concediile de odihnă se dau în funcție de desfășurarea anului școlar de regulă în vacanța de vară, eșalonate astfel încît să asigure minimul de servicii necesare.

Orice activitate în afara procesului instructiv-educativ se desfășoară în conformitate cu Planul Managerial, cu avizul directorului și cu respectarea RI.

Nerespectarea RI atrage după sine sancțiuni în conformitate cu Legea învățământului, Statutul personalului didactic, Regulamentul de organizare și funcționare din învățământul preuniversitar și Codul Muncii.

Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale în Consiliul de administrație. Toate dispozițiile, regulamentele, instrucțiunile și ordinele anterioare care contravin prezentului regulament își încetează aplicabilitatea.


COLEGIUL TEHNIC “DR. ALEXANDRU| RBAT* Invatamant special -

Str.Salcamilor Nr.2, Or.Victoria,Tel-Fax:0268242790

Email:specialavictoria@yahoo.com

Nr. 3495/24.10.2013

STAT DE FUNCȚIIMINISTERUL

EDUCAȚIEI

NAȚIONALE


Categorie de personal

Studii

Nr. posturi

Salar de baza

Sporuri

Compensații

Plata cu

ora

Total

Pers.didactic

Profesori inv.special

Col.Tehn.Dr.Al.Barbat

-

20,32+

2,98

-

-

-

136

-

Total

2330

27.636

12.471

-

520

40.627

Pers.did.auxiliar

Contabil (Admin.fm.1)

S

1

1.702

1.336

225

3.263

Administrator patrimoniu.III

M

1

907

592

-

1.499

Asistent social II

S

0,5

542

281

-

823

Asistent medical I inv.special

PL

1

1.287

841

-

2.128

Infirmiera II inv.special

G

1

768

292

-

1.060

Total

4,5

5.206

3.342

225

8.773

Pers. Nedidactic

îngrijitoare

2

1.354

338

1.692

Muncitor calificat III

1

792

201

993

Muncitor calificat IV

1

756

189

945

Șofer I

1

933

189

1.122

Portar

1

756

189

945

Total

6,00

4.591

1.106

-

5.697

TOTAL GENERAL

33,80

37.433

16.919

225

520

55.097

p

COLEGIUL TEHNIC “DR. ALEXANDRU BARBAT”

VICTORIA
CONSILIULORGANIGRAMA COLEGIULUI TEHNIC « DR.ALEXANDRU BARBAT » VICTO   -invatamant special


AN ȘCOLAR 2013-2014