Hotărârea nr. 602/2013

Hotărârea.nr. 602 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraș pe anul școlar 2013-2014


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.602 din data de 9.12.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraș pe anul școlar 2013-2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie

2013;

Analizând Referatul nr. 10819/11.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraș pe anul școlar 2013-2014;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.25 alin.(4) din H.G.R nr.53 8/2001 modificată, privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraș pe anul școlar 2013-2014, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraș.

PREȘEDINT Aristotel CănceContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Difuzare:

1 ex. Instit. Prefectului Județului Brașov

1 ex. CABINET PREȘEDINTE

1 ex. Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraș

1 ex. SRUSI

1 ex. COLECȚIE

LEGENDA:

TOTAL POSTURI: 95,22 din care:

Personal didactic: 50,72

Personal didactic auxiliar: 19,5 din care : -1 secretar sef

Personal nedidactic: 25


CCAPROBAT CJ BRAȘOV


Presedi : Aristotel CancescuORGANIGRAMA

COLEGIUL "AUREL VUOLI” FAGARAS - INVATAMANT SPECIAL AN ȘCOLAR: 2013/2014


PROF/


feSVASILE


COLEGIUL „AUREL VIJOLI” FAGARAS - INVATAMANjT PF* 'AL

Str. Sos. Combinatului nr.3; tel. 0268211849


STAT DE FUNCȚII AN ȘCOLAR


ț- APROBAT: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV \ Președinte : Aristotel Cancescu V <2 „___

2013-2014

Categoria de personal

Nr. post

Salariul de incadrarc

Ind. de cond.

Indemniz. invatam. special

Grad, de merit

îndemn, dirigentie

Spor stabilit

Spor vechime

Comp. Tranz.

Total salariu de baza

Spor CFP 10%

Sp. noapte

Plata cu ora

Total fond salarii

PERSONAL DIDACTIC

Profesor

20,58

21664

3250

1402

941

4300

31557

2070

33627

Profesor Educator

5

7428

1114

2136

10678

10678

Profesor Psihoped. Speciala

14,02

14538

2181

442

1649

3454

22264

3910

26174

Invatator Educator

7

7500

1125

1178

9803

9803

Maistru instructor

4,12

3540

531

932

5003

1500

6503

Total

50,72

54670

8201

1844

2590

12000

79305

7480

86785

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Secretar sef, studii S gr. I

1

1677

168

252

524

2621

2621

Administrator financiar, studii S gr. II

1

1362

204

313

1879

157

2036

Administrator patrimoniu, studii M

1

1149

172

198

380

1899

1899

Asistent social, studii S gr. I

1

1160

174

133

1467

1467

Pedagog sc, studii S gr. II

1

986

148

170

196

1500

1500

Pedagog sc, stud. M(IA)

4

3740

561

686

1485

6472

390

6862

Supraveghetor noapte

3,5

2734

410

158

853

4155

590

4745

Medic

1

1680

168

1848

1848

Asistent medical

4

3712

371

168

875

5126

620

5746

Infirmier

2

1536

154

338

2028

2028

Total

19,5

19736

168

2614

1380

5097

28995

157

1600

30752

Categoria de personal

Nr. post

Salariul de încadrare

Indentiz. de conducere

Indemniz. invatam. special

Gradație de nterit

Indemniz. dirigentie

Spor stabilit

Spor vechime

Compens. Tranz.

Total salariu de baza

Spor CFP 10%

Sp. noapte

Plata cu ora

Total fond salarii

PERSONAL

NEDIDACTIC

Magaziner

1

829

207

91

1129

1129

Muncitor calif. II (BUCATAR, FOCHIST, SUDOR)

4

3400

851

346

4608

4608

Șofer

1

854

214

62

1030

1030

Muncitor calif. III ( ajutor

BUCATAR, SPĂLĂTORESE)

5

3902

975

457

5359

5359

îngrijitor

10

6750

1688

736

9280

9280

Paznic

4

2700

675

229

3620

700

4320

Total

25

18435

4610

1921

25026

700

25726

TOTAL UNITATE

95,22

92841

168

10815

1844

2590

1380

21707

1921

133326

157

2300

7480

143263


ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. HAMPU CAMELIA


ING


SECRETAR SEF, MOGHINA VALERIAREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE STRUCTURA INVATAMANT SPECIAL

parte componenta a ROF a Colegiului ”A. Vijoli” Fagaras, an școlar: 2013-2014

Capitolul IV. Organizarea activității în școală

Art.l. Invatamantul Special primar, gimnazial si liceal dispune de resursele umane și materiale care acoperă toate profilurile și ariile curriculare.

Art.2. Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administrație, cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în școală și cuprinde reglementări specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității, în concordanță cu prevederile legale, în vigoare.

Art.3. Personalul școlii și elevii au datoria și obligația cunoașterii și respectării legislației școlare și a prezentului regulament.

Art.4. Prin programele de învățământ și prin folosirea metodelor și mijloacelor didactice corespunzătoare, cadrele didactice vor asigura elevilor pregătirea de cultură generală și de specialitate în conformitate cu cerințele statului de drept. Pregătirea va fi realizată în asemenea condiții încât să corespundă cerințelor economiei de piață, necesităților pieții muncii si capacitatii elevilor de ase forma.

întreaga activitate din școală are un caracter apolitic. Se interzice cu desăvârșire desfășurarea unor activități politice străine cerințelor învățământului.

Cadrele didactice, prin activitatea educativă și creativă pe care o desfășoară, își vor aduce contribuția la reforma învățământului astfel încât aceasta să reflecte realitățile și cerințele învățământului românesc în concordanță cu transformările înregistrate de învățământ pe plan mondial.

Cadrele didactice vor respecta întocmai drepturile tinerilor conferite prin lege, de a frecventa școala, profilul sau meseria dorită. Cadrele didactice au obligația de a prezenta fiecare profil sau meserie elevilor în cadrul activității de orientare școlară și profesională.

Art.5. Conducerea, coordonarea și îndrumarea activității din școală se realizează potrivit Legii învățământului 1/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 87/2006 cu modificările și completările ulterioare și este executată de următoarele organisme:

 • a) Consiliul de administrație;

 • b) Consiliul profesoral;

 • c) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație

 • d) Catedre/ Comisii metodice

 • e) Consiliul pentru curriculum

Art.6. Atribuțiile organelor de conducere sunt prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al unitatii de invatamant este format, potrivit legii, dintr-un număr impar de 7 - 13 membri. Structura consiliului de administrație cuprinde următorii 13 membri: directorul unitatii de invatamant, patru reprezentanți ai cadrelor didactice, aleși de consiliul profesoral, , 1 reprezentant al consiliului local, 3 reprezentanți ai Consiliului Județean si un reprezentant al președintelui Consiliului Județean.

Componența numerică și structura socio-profesională a Consiliului de administrație este stabilită conform Ordinului privind modificarea si completarea Ordinului nr. 4925/ 2005 al ministrului educației si cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de invatamant preuniversitar. Consiliului de administrație se întrunește o dată pe lună, în mod excepțional ori de câte ori considera necesar directorul sau 1/3 din membrii acestuia și este legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numarulmembrilor săi. Consiliul de administrație este convocat și la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor sau a ’/a + 1 din membrii Consiliului reprezentativ al părinților.

Consiliului de administrație aprobă regulamentul intern al unității de învățământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral și în comisia paritară.

Consiliului de administrație are rol de decizie numai în domeniul administrativ și organizatoric.

Atribuțiile membrilor sunt stabilite de directorul instituției și comunicate membrilor sub semnătură. Periodic aceștia vor prezenta rapoarte în fața consiliului cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor . Președintele Consiliului de administrație invită în scris, cu 48 ore înainte de data ședinței, membrii Consiliului de administrație și observatorii, care nu fac parte din personalul școlii.

Art.7. Consiliului de administrație se poate întruni dacă sunt prezenți jumătate plus unu din membrii săi.

La ședințele Consiliului de administrație participă fără drept de vot, cu statut de observator liderul sindical din unitatea de învățământ. Punctul de vedere al liderului » sindical se menționează în procesul verbal al ședinței.

Hotărârile privind activitatea curentă din școală pot fi adoptate cu majoritate simplă (2/3 din numărul membrilor).

Reprezentanții autorității publice locale, părinților și elevilor își exercită dreptul de vot în problemele care corespund intereselor categoriei sau autorității pe care o reprezintă.

Problemele care privesc în exclusivitate cadrele didactice, salariații instituției și care nu implică interesul reprezentanților sus menționați, rămân în competența celorlalți membri ai consiliului.

Directorul este președintele Consiliului de administrație. în cazul în care directorul constată că hotărârile Consiliului de administrație sunt neconstituționale, nelegale, poate interzice aplicarea lor și este obligat să informeze în termen de 3 zile Inspectoratul Școlar General

Consiliului de administrație discută și aprobă în prealabil materialele care vor fi puse în discuția Consiliului pentru curriculum și a Consiliului profesoral. Membrii Consiliului de administrație răspund unitar pentru legalitatea lor.

în lipsa directorului, președinția Consiliului de administrație este exercitată de directorul adjunct sau de un alt membru ales copreședinte.

Art.8. Actele emise de Consiliului de administrație sunt hotărâri, memorii, apeluri etc.

Pentru a asigura consecvența și eficacitatea actelor juridice, Consiliului de administrație poate amenda actele sale dar nu și anularea lor.

Art.9. Consiliul pentru curriculum este alcătuit potrivit legii, reprezentând toate ariile curriculare.

Consiliul pentru curriculum este organ consultativ în deliberarea și elaborarea politicii educaționale a școlii în condițiile respectării politicii educaționale naționale.

Consiliul pentru curriculum se întrunește odată pe semestru sau ori de câte ori este nevoie.

Președintele Consiliului pentru curriculum este directorul instituției sau o persoană desemnată de acesta.

Art.10. Fiecare arie auriculară va fi coordonată de un responsabil. Responsabilul ariei curriculare va fi numit prin decizie, la propunerea Consiliului de administrație.

Responsabilul ariei curriculare va fi un cadru didactic cu experianță și prestigiu didactic și va avea cel puțin gradul didactic II.

Responsabilul ariei curriculare va coordona și îndruma activitatea la nivelul ariei curriculare și va prezenta periodic rapoarte în cadrul Consiliului pentru curriculum.

Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice din instituție și își desfășoară activitatea potrivit legii.

Art.ll. Președintele Consiliului profesoral este directorul unitatii. în lipsa directorului activitatea Consiliului profesoral este condusă de directorul adjunct.

Art.12. în calitate de președinte, directorul are obligația de a asigura legalitatea activității Consiliului profesoral, atât în ceea ce privește cvorumul cât și în ceea ce privește actele emise.

Pentru clarificarea și legalitatea activității directorul poate solicita Consiliului A

profesoral amânarea sau amendarea unei hotărâri. In cazuri extreme directorul poate recurge și la dreptul de veto pentru a asigura legalitatea acestei instituții de conducere.

La sfârșitul fiecărei ședințe a Consiliului profesoral, toți membrii și invitații, în funcție de situație, au obligația să semneze procesul verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unității de învățământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor ședinței respective .

Procesele verbale se scriu în Registru de procese verbale al Consiliului profesoral care se înregistrează în unitatea de învățământ pentru a deveni document oficial, se leagă și se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unității de învățământ ștampilează și semnează, pentru autentificarea numărului paginilor și a registrului. Registrul de procese verbale al Consiliului profesoral, este însoțit, în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări, etc.). Cele două documente oficiale, registrul și dosarul, se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.

Convocarea Consiliului de administrație, Consiliului pentru curriculumului și a Consiliului profesoral se poate face de către director sau directorul adjunct în lipsa directorului.

A

Aceste organisme mai pot fi convocate la solicitarea a 1/3 din membrii săi. In aceste condiții, activitatea lor se va desfășura conform normelor procedurale legale.

Art.13. Conducerea operativă a unitatii este realizată de echipa managerială : director și director adjuncț. Atribuțiile echipei manageriale sunt stabilite potrivit legii prin fișa postului, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art.14. Echipa managerială își desfășoară activitatea conform graficului de activitate și se întrunește săptămânal, de regulă lunea. Directorii vor prezenta lunar informații privind activitatea școlară în fața Consiliului de administrație. Semestrial și anual directorul va prezenta Consiliului profesoral rapoarte privind situația instituției după ce acestea vor fî avizate, în prealabil, de Consiliul de administrație.

Art.15. Pentru buna desfășurare a activității educative directorul este abilitat să emită următoarele acte:

 • •  scrisoare de intenție ;

 • •  notă internă;

 • •  dispoziție;

 • •  decizie.

 • •  circulara;

 • •  alte acte conform legii.

Art.16. Pentru buna desfășurare a activității curriculare și extracurriculare la nivelul instituției vor fi constituite și vor funcționa potrivit legii și Regulamentului învățământului preuniversitar, comisii pe domenii de activitate și comisii metodice (pe catedre).

Art.17. Comisiile metodice se constituie cu minimum 4 membrii care predau același obiect de învățământ. în cazul în care încadrarea unei discipline se realizează pe mai puțin de 4 membrii, acestea se organizează metodic pe arii curriculare.

Art.18. Comisiile școlare, responsabilii de comisii, competențele acestora, structura lor se vor stabili prin decizia conducerii. Prezentul regulament le va nominaliza și stabili atribuțiile lor.

Art.19. în cadrul instituției funcționează următoarele comisii:

 • 1. Comisii metodice (pe catedre):

 • • Catedra de limba si comunicare (limba romana + limbi moderne)

 • •  Catedra de stiinte (matematica, biologie, chimie, fizica)

 • •  Catedra de om si societate (socio-umane, istorie, geografie, religie,)

 • •  Catedra de tehnologie mecanică si ed. tehnologica

 • •  Catedra de electrotehnică , tehnologia informației

 • •  Catedra de contabilitate, legislație, alimentație publica,protecția mediului

 • •  Catedra de educație fizică, sport si arte

 • •  Catedra de consiliere și orientare profesională

® Catedra invatatorilor

 • 2. Comisii pe domenii de activitate :

« Comisia de elaborare a orarului și a schemelor orare

 • •  Comisia de încadrare

 • •  Consiliul de administrație

 • • Comisia de casare

 • •  Comisia pentru situații de urgenta (SU)

 • • Comisia de protecția muncii (SSM)

 • •  Comisia socială

 • •  Comisia de inventar

 • •  Comisia metodică a diriginților

 • • Comisia de formare continua

 • •  Comisia de verificare a documentelor școlare

 • •  Comisia de disciplină școlară

 • •  Comisia sanitară

 • •  Comisia pentru controlul și îndrumarea activității internatului

 • •  Comisia pentru controlul și îndrumarea activității din cantina

 • •  Comisia pentru controlul și îndrumarea activității muncitorilor

 • •  Comisia tehnica de instruire practica

 • •  Comisia de circulație rutiera

 • • Comisia mijloacelor mass - media

 • •  Comisia pentru acordarea burselor / bani de liceu

 • •  Comisia de promovare a ofertei școlare

 • •  Comisia pentru coordonarea examenelor de corigență / diferente

 • •  Comisia pentru proiecte si programe interne si internaționale

 • •  Comisia de activități extracurriculare si extrascolare

 • •  Comisia de evaluare si asigurare a calitatii educației

 • • Comisia de întocmire PAS

 • • Comisia pentru elaborare CDL și CDS

 • •  Comisia pentru achiyitii publice

 • •  Comisia pentru rechizite școlare

 • •  Comisia cornul si laptele

 • •  Comisia pentru invatamant integrat

 • •  Comisia recepție alimente cantina

 • •  Comisia pentru gestionarea materialelor de curățenie, întreținere si reparații. Lucrări de reparații.

 • •  Comisia pentru pregătirea și organiyarea examenelor finale

 • • Comisia de acțiune in cadrul SNAC

 • •  Comisia comunicare : secretariat, patrimoniu

 • •  Comisia de monitorizare a activitatii de acordare a drepturilor elevilor cu deficiente

 • •  Comisia de monitorizare a valorificării resturilor alimentare rezultate de la cantina scolii

 • •  Comisia de achiziționare recepție si casare a publicațiilor manualelor școlare si alte categorii de documente din biblioteca

 • •  Comisia privind selecționarea si eliminarea documentelor din arhiva scolii

 • •  Comisia de inventariere a documentelor si depunerea lor in arhiva scolii

 • •  Comisia privind constituirea grupului de lucru cu atribuții in monitorizarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele proprii de sistem managerial

Art.20. La nivelul fiecărei clase de elevi se constituie Consiliul profesorilor clasei. Acest organism își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar.

 • 3. Consiliul pentru curriculum este cel prezentat in tabelul de mai jos si are ca sef: ing. Mandras Florea

CONSILIUL PENTRU CURRICULUM MEMBRII

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

SPECIALITATEA GRAD DIDACTIC

RESPONSABIL ARIE CURRICULARÂ

1.

ANGHEL LAURA

LB.ENGLEZA GR. DID. II

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

2.

ȘERB SIMONA

MATEMATICĂ

GR.DID.I

ȘTIINȚE

3.

PANDREA ILEANA

RELIGIE GR. DID. I

OM SI SOCIETATE

4.

LAZEA AUREL

TEHN. MECANICE GR.DID.I

MECANICA

5.

SPIRIDON LILIANA

ING. AUTOMATIZĂRI SI CALCULATOARE GR.DID.II

ELECTROTEHNICA TEHNOLOGIA INF.

6.

SUCIU ANDREEA

ECONOMIST DEF.

CONTABILITATE,, ALIM PUBLICA SI PROTECȚIA MEDIULUI

7.

MERILA CARMEN

ED. FIZICA

GR. DID. 1

ED. FIZICA, SPORT SI ARTE

8.

BARBANOUĂ DOINA

INVATATOARE

INVATATORI

RESPONSABILI COMISIE METODICA - SC SPECIALA a - Profesori, invatatori ed. speciala - STĂNICÂ LIGIA b - Educatori educație speciala - MATEONIU CLAUDIA c - Logopezi si psihopedagogi -CORNEA ELISABETA d - Itineranti - SUCIU GABRIELA

RESPONSABILI CAB.RESURSE EDUCAȚIONALE SI INFORMATICA

PROF. LANGA TITEL

RESPONSABIL PLAN CADRU

PROF. PSIHOPEDAGOG STANICA LIGIA

ATRIBUȚII:

 • •  Elaborează curriculum școlii (incluzând norme de respectare a metodologiei de aplicare a planurilor de învățământ, precum și măsuri de aplicare a legilor și actelor normative);

 • •  Responsabilii ariilor curriculare răspund de activitatea fiecărei ore pe linie curriculara

 • •  Propune oferta educațională a școlii și strategia promoțională;

« Criteriile de clasificare a opțiunilor elevilor și de întocmire corectă a schemelor orare;

 • •  Schemele orare;

 • •  Metodologia de aplicare a activității de consiliere și orientare.

COMISIA DE ELABORARE A ORARULUI

RESPONSABIL : PROF. ȘERB SIMONA

PROF. PAMP ADRIANA

PROF. SPIRIDON LILIANA

PROF. STANICA LIGIA PROF. LUPE MARCELA

COMISIA DE ÎNCADRARE

RESPONSABIL : DIR. ADJ. ING.MACARIE ELENA

PROF. ANGHEL LAURA

PROF. ȘERB SIMONA

ING. LAZEA AUREL

PROF. PITU FLORENTIN PROF. SPIRIDON LILIANA PROF. SUCIU ANDREEA PROF. MERILA CARMEN INV. BARBĂNOUĂ DOINA PSIHOLOG : COMSA DOINA PROF. RENCIU LILIANA

ATIBUTII:

o Răspunde de încadrarea scolii conform normelor legale in vigoare;

o Incadreaza fiecare cadru didactic pe discipline de invatamant conform pregătirii, asigurând normarea fiecărui cadru didactic conform legii;

o Alcătuiesc orarul scolii, conform fiselor elaborate de comisia de incadrare ;

o Răspunde moral si material pentru încadrarea cadrelor didactice;

o Orarul scolii este vizat de director si devine act normativ obligatoriu de executat;

o Orice modificare in conținutul orarului fara avizul conducerii este interzisa ;

o Afîseaza la timp documentele școlare susmenționate ;

o Comisiile răspund in fata organelor interne si externe de indrumare si control;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE:

DIRECTOR PROF. JURIST ȚIFREA VASILE


RESPONSABILITĂȚI


Administrativ, financiar-contabil, resurse materiale;


DIRECTOR ADJ. ING. MACARIE ELENA

Conținutul procesului instructiv-educativ, resurse umane;

Formare și dez.profesională,comisie orar;


PROF. ȘERB SIMONA

ING. PROF.VIJOLI FLORIN Probleme tehnice-administrative, întreținere și reparații

PROF. GAVRILA LUCIAN - Coordonator școala profesionala franceza

CONSILIER EDUCATIV : PROF. SPIRIDON LILIANA - Consilier școlar cu probleme educative;

REPREZENTANTUL PRIMARULUI: dna Ioana Hârțoagă - director D.A.P.L. -Primăria Făgăraș REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL : dl.Mehedințu Ion

dLTătar Daniel -Mihai

REPREZENTANT PĂRINȚI: ING. BICA DORIN REPREZENTANT PĂRINȚI: ING. ȚAROG TEODORA REPREZENTANT PĂRINȚI PREOT ONCIU VASILE


dl. Bogdan Ion

COMISIA DE CASARE ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ

RESPONSABIL : PROF.VIJOLI FLORIN - membru C.A PROF.LAZEA AUREL PROF.COCAN MARIA MS. VASU GHEORGHE

MAGAZINER: STROIA DOINA ADM. ȘANDRUIOAN SECRETAR CORNEA MARIA

COMISIA DE CASARE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

RESPONSABIL: PROF. LANGA TITEL

ASISTENT SOCIAL: FAINA LAURA

ADM.FINANCIAR: HAMPU CAMELIA ADM.PATRIMONIU: ȘANDRU IOAN SECRETAR: MOGHINĂ VALERIA

COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

RESPONSABIL: PROF. MILOSAN GHEORGHE

PROF. LAZEA AUREL

PROF. BRANZA OVIDIU

PROF.PITU FLORENTIN

PROF. GRAURA FLORIN

PROF.LANGA TITEL

ATRIBUȚII: Comisia isi desfasoara activitatea conform regulamentului propriu de funcționare:

 • - răspunde de intreaga activitate a comisiei

 • - executa instruirile periodice si controlul activitatii

 • - prezintă informări periodice in cadrul consiliului de administrație sau consiliului profesoral

 • - răspunde de pregătirea periodica a angajatilor

COMISIA DE SECURITATE SI SANATATEA MUNCII (SSM)

PREȘEDINTE :     DIR.PROF.JR. ȚIFREA VASILE

REPREZENTANT CONDUCERE:MAISTRU VASU GHE. REPREZENTANT CONDUCERE:PROF. MÂNDRAȘ FLOREA REPREZENTANT/LUCRATOR DESEMNAT:BICA A OVIDIU REPREZENTANT/LUCRATOR :PROF.MILOSAN GHE REPREZENTANT/LUCRATOR :ADM.ȘANDRU IOAN

REPREZENTANT/LUCRATOR : PROF. POPA LOREDANA MEDIC MEDICINA MUNCII - CARSTEA NICOLAE

ATRIBUȚII:

Comisia isi desfasoara activitatea conform regulamentului propriu de funcționare :

 • - răspunde de intreaga activitate a comisiei

 • - executa instruirile periodice si controlul activitatii

 • - prezintă informări periodice in cadrul consiliului de administrație sau consiliului profesoral

 • - răspunde de pregătirea periodica a angajatilor

U                       COMISIA SOCIALA

RESPONSABIL: PROF. COCIS ALEXANDRINA

PROF. TRIMBITAS ANCA

PROF. POPMIHAELA

PROF. BARSAN MARIA

PRF. STREZA ANCA

ATRIBUȚII:

o Răspunde de problemele sociale ale angajatilor si elevilor

o Sprijină prin mijloace proprii activitatea angajatilor

o Acorda ajutor material prin solidaritatea colectivului angajatilor cu probleme

COMISIA DE INVENTAR

U     RESPONSABIL : PROF. COCIS ALEXANDRINA

PROF. TRIMBITAS ANCA

PROF. BICA CRISTINA ANIȘOARA

PROF. SURDU GABRIELA

FAINA LAURA

CURTA SIMION

REMCIU LILIANA

ZINCA GEORGE

GAVRILIU RAMONA

GROVU ADRIANA ATRIBUȚII:

o Răspunde de baza materiala a scolii

o Realizează inventarul anual

o Raportează situația bazei materiale a instituției

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR

RESPONSABIL: PROF.SPIRIDON LILIANA

PROF. BARBANOUA DOINA

PROF. PITU FLORENTIN

PROF. RENCIU LILIANA

PROFESORII DIRIGINTI

ATRIBUȚII:

o Coordonează activitatea dirigintilor pe baza unui plan managerial anual/ semestrial

o Răspunde de munca educativa in cadrul instituției asigurând si funcția de consiliere

o Comisia se intruneste de regula o data pe luna, dirigintii prezintă materiale, rapoarte in plenul ședințelor

o Comisia poate propune conducerii revocarea unor diriginti din funcție

COMISIA DE FORMARE CONTINUA

RESPONSABIL:

Prof. DOBREA ANGELA LUPE MARCELA COMSA DOINA CORNEA MARIA ANGHEL LAURA BOIER ANCA ȘERB SIMONA LAZEA AUREL SPIRIDON LILIANA SUCIU ANDREEA MERILA CARMEN BARBĂNOUĂ DOINA

ATRIBUȚII:

o Studiază si prezintă ofertele pentru cursuri de formare

o Elaborează graficul de participare la cursuri de formare

o îndruma personalul scolii in alegerea stagiilor / cursurilor de formare

o Centralizează adeverințe/ diplome obținute in urma participarii/absolvirii cursurilor

COMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ȘCOLARE

RESPONSABIL : PROF.CALIN MARIA NICULINA

PROF. MURESAN VIORICA

PROF. COCAN MARIA

PROF. CIOLAN NICOLETA-LAURA

PROF. STANICA LIGIA

PROF. SIN MARINELA

PROF.SERBAN SANDA PROF.PITU FLORENTIN PROF. PANDREA ILEANA INV. GAVRILIU RAMONA SECRETAR CORNEA MARIA

ATRIBUȚII:

 • ■  Verifica exactitatea datelor din cataloage, registre matricole si celelalte documente școlare

 • ■  Verifica notarea ritmica a elevilor

 • ■  Prezintă informații si rapoarte conducerii

COMISIA DE DISCIPLINA

RESPONSABIL : PROF. MANDRAS FLOREA

ȘERB AUREL

VIJOLI FLORIN

SPIRIDON LILIANA

SURDU GABRIELA

PITU FLORENTIN

LANGATITEL

RENCIU LILIANA

FAINA LAURA ȘANDRU IO AN ATRIBUȚII:

 • ■  Cercetează abaterile disciplinare ale elevilor/personalului in urma sesizărilor

 • ■  Propune sancțiuni conform legii

 • ■  Prezintă informări consiliului de administrație

COMISIA DE DISCIPLINA PENTRU ELEVI

RESPONSABIL: DIR.ADJ. PROF. MACARIA ELENA

PROF. SPIRIDON LILIANA ELEV TABARA FILUT ELEV BALAN ROBERT

ELEV FEGHIU SERGIU

COMISIA SANITARA

RESPONSABIL : Prof. SERBAN MARCEL

POP MIHAELA

BOIER ANCA

ARONEAS A ZOICA

RENCIU LILIANA ATRIBUȚII:

 • ■  Elaboreaza programme educative privind educația pentru sanatate

 • ■  Desfasoara acțiuni de prevenire

 • ■  Colaborează cu dirigintii, medicul școlar, consilierul școlar si alte org. abilitate COMISIA PENTRU CONTROLUL SI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII

INTERNATULUI

RESPONSABIL : As. Social : FAINA LAURA

Profesor: P ANDREA ILEANA

Profesor: ANGHEL ADRIANA

Ms. Instr. COCAN MARIA

Profesor: MERILA CARMEN

Pedagog sc.: ZSEIKI MELINDA

Pedagog sc. STREZA GABRIEL

Pedagog sc. PIRVU LIVIA

Pedagog sc. NEAMTU GABRIEL

Pedagog sc.UNGAR NICOLETA

COMISIA PENTRU CONTROLUL SI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII CANTINEI

RESPONSABIL : Ing.:. GAVRILA MARIA Adm. Patr. : ȘANDRU IOAN Magaziner: BOERIU CRISTINA Bucatar: CURTA SIMION As. Social: FAINA LAURA Dr. COMANICI ADRIANA Dr. RADOCEA CORNELIA As. Med.: VASU LETITIA

COMISIA PENTRU CONTROLUL SI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII MUNCITORILOR

RESPONSABIL:  SANDRU IOAN

FAINA LUCIA VIJOLI FLORIN

FAINA LUCIA

VIJOLI FLORIN

PACALA EUGEN DRAG AN IOAN

ATRIBUȚII:

 • ■  Asigurarea condițiilor corespunzătoare de viata in instituție a elevilor

 • ■  Va aduce zilnic la cunoștința directorului situația existenta din unitate

 • ■  Verifica periodic cum sunt gestionate bunurile date in folosința

 • ■  Recuperează distrugerile de la cei vinovati

 • ■  Coordonează activitatea in spălătorie, a muncitorilor si a îngrijitorilor

 • ■  Verifica graficele turelor, schimburilor

 • ■  Coordonează întreținerea curățeniei locului de munca si a cailor de acces aferente

 • ■  Verifica si semnalează administratorilor neregulile pe care nu le pot remedia

COMISIA TEHNICA SI DE INSTRUIRE PRACTICA

RESPONSABIL : DIR. ADJ. ING. MACARIE ELENA

COORDONATOR :     PROF. LAZEA AUREL

ȘERB AUREL

CALIN MARIA

SUCIU ANDREEA PACALA EUGEN VIJOLIFLORIN

ATRIBUȚII:

 • ■  Răspunde de instruirea practica si pregătirea de specialitate a elevilor

B Alcătuiește graficul instruirii practice a elevilor

 • ■  Stabilește contacte cu agenții economici pentru instruirea practica a elevilor

 • ■  Identifica posibilități de integrare sociala a elevilor

 • ■  Propune temele de proiecte elevilor in concordanta cu programele școlare, cerințele elevilor

COMISIA DE CIRCULAȚIE RUTIERA

RESPONSABIL :PROF. LAZEA AUREL

PITU FLORENTIN

BRANZA OVIDIU

BARSAN MARIA SURDU GABRIELA

ATRIBUȚII:

 • ■  Răspunde de educația rutiera a elevilor

 • ■  Alcătuiește si urmărește realizarea planului managerial pe acest domeniu

■ Menține legătură si conlucrează cu dirigintii, Politia rutiera si alte organizme abilitate

COMISIA PENTRU MASS-MEDIA

RESPONSABIL : dir. Prof. JR.TIFREA VASILE Dir. Adj. Ing.MACARIE ELENA

ȘERB AUREL

GAVRILA MARIA FAINA LAURA Purtător de cuvânt: SUCIU ANDREEA

ATRIBUȚII:

 • ■  Răspunde de mass-media din școala

" Răspunde de statia de emisie-receptie

 • ■  Răspunde de statia de radioamatori

 • ■  Întreține si repara mijloacele de transmisie din școala

 • ■  Realizează filmări in școala cu ocazia activităților, evenimentelor din școala la solicitări

COMISIA PENTRU BURSE

RESPONSABIL: SPIRIDON LILIANA

SURDU GABRIELA

ANGHEL LAURA

PITU FLORENTIN

TRIMBITAS ANCA

COCIS ALEXANDRINA

SECRETAR MOGHINĂ VALERIA

ATRIBUȚII:

 • ■  Primește si verifica dosarele

 • ■  Verifica periodic daca sunt indeplinite condițiile

 • ■  Primește si rezolva contestațiilor

B

COMISIA DE PROMOVARE A OFERTEI SCOLII

COORDONATOR : Dir. Adj. Ing. MACARIE ELENA RESPONSABIL:   ing. LAZEA AUREL

Prof. ȘERB AUREL

Prof. MANDRAS FLOREA

Prof. SPIRIDON LILIANA

Prof. MILOSAN GHEORGHE

Prof. GAVRILA MARIA

Prof. SURDU GABRIELA

Prof. ȘTEAVU CRISTINA înv. BARBANOUA DOINA Psiholog: COMSA DOINA Prof. MURESAN VIORICA

ATRIBUȚII:

 • ■  Testează piața muncii din Fagaras si zona

 • ■  Tine legătură cu agenții economici din Fagaras si zona

 • ■  Elaborează chestionare si administrează agentilor economici

 • ■  Elaborează pliante si alte materiale pentru promovarea scolii.

COMISIA PENTRU COORDONAREA EXAMENELOR DE CORIGENTA/DIFERENTE

RESPONSABIL: Pir. Adj. Ing. MACARIE ELENA

SECRETAR - GUESS MIHAELA

MEMBRII - după caz prin decizie ATRIBUȚII:

 • ■  Isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile regulamentului școlar și cu instrucțiunile privind desfășurarea examenelor de corigentă

COMISIA PENTRU PROGRAME INTERNE SI INTERNATIONALE

RESPONSABIL: GAVRILA LUCIAN

ȘERB SIMONA

PAMP ADRIANA

STEAVU CRISTINA

ATRIBUȚII:

 • ■  Răspunde de dezvoltarea relațiilor de cooperare interne si internaționale

 • ■  Propune si realizează proiecte de dezvoltare interna si internaționala

COMISIA PENTRU ACTIVITATI EXTRASCOLARE SIACTIVITATI EXTRACURRICULARE

COORDONATOR: prof. SPIRIDON LILIANA

ANGHEL LAURA

PITU FLORENTIN

DOBREA ANGELA

MERILA CARMEN

COCIS ALEXANDRINA PANDREA ILEANA GAVRILIU RAMONA LUPU MARIUS SURDU GABRIELA CIOPASU MIHAELA BICA CRISTINA BRANZA OVIDIU SERBAN MARCELA PASCU MIRELA GHEORGHIU FLORIN CORNEA ELISABETA -activit. cultural artistice SIN MARINELA- activit. practico-gospodaresti

U ATRIBUȚII:

 • ■  Răspunde de activitatile extracurriculare ale instituției asigurând programe si activitati pentru petrecerea timpului liber al elevilor prin : excursii, manifestări culturale, sportive, etc.

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII EDUCAȚIEI

CONDUCEREA OPERATIVA : prof.TIFREA VASILE COORDONATOR:           PAMP ADRIANA

MANDRAS FLOREA STEAVU CRISTINA CALIN MARIA LUPE MARCELA REPREZ. AGENT ECONOMIC: BICA DORIN REPREZ. COMITET PĂRINȚI: ING.TAROG TEODORA W                      REPREZ. CONS. LOCAL: MEHEDINTU ION

REPREZ. SINDICAT : VAGU LIVIU ATRIBUȚII:

 • ■  Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea unității școlare , conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare

 • ■  Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară . Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziția evaluatorului extern.

 • ■  Elaborează, după caz, plan de îmbunătățire a calității educației

 • ■  Cooperează cu Agenția Română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate , potrivit legii.

 • ■  Orice control sau evaluare externă a calității, din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației și Cercetării se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activității din unitatea școlară.

COMISIA DE ÎNTOCMIRE PAS

RESPONSABIL : DIRECTOR PROF. JR VASILE TIFREA

DIRECTOR ADJ. ING. MACARIE ELENA

PROF. ȘERB SIMONA PROF. PAMP ADRIANA PROF. CIOPASU MIHAELA

COMISIA INTERNĂ DE EXPERTIZĂ COMPLEXĂ

COORDONATOR: Prof. COMSA DOINA

Prof. Torok Alina - logoped Prof. Cornea Elisabeta - logoped Dr. Comaniciu Adriana - medic Prof. Renciu Liliana - psihopedagog Dirigintele clasei unde se face evaluarea ATRIBUȚII:

Atribuțiile sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționarea centrelor județene de resurse și asistență educațională.

COMISIA PENTRU ELABORARE CDL si CDS

RESPONSABIL:Dir prof. MACARIE ELENA

BARBANOUA DOINA

SURDU GABRIELA TRIMBITAS ANCA STREZA DANA GEORGETA STANICĂ LIGIA ȘEFII DE CATEDRE

COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR

RESPONSABIL: PROF. SUCIU ANDREEA - cu învățămânul de masă finanțat de Primărie și Consiliul local;

DORDEA CARMEN - membru

VASU GHEORGHE -membru

CISMAS GHEORGHE - membru

STROIA DOINA - secretar comisie

RESPONSABIL : MILOȘAN GHEORGHE -cu învățământul special finanțat de Consiliul Județean;

ȘANDRU IOAN -membru

FAINA LAURA - membru

HAMPU CAMELIA - membru MOGHINĂ VALERIA - secretar comisie

ATRIBUȚII:

Conform normativelor in vigoare privind activitatea de achiziții publice o Elaborarea planului de achiziții publice

COMISIA PENTRU RECHIZITE ȘCOLARE

GAVRILIU RAMONA

BARBANOUA DOINA

COMISIA CORNUL SI LAPTELE RESPONSABIL: STOICA CRISTINA

FRATILA MARIANA ARONEASA ZOICA PITU FLORENTIN LUPE MARCELA STOICA MARIA

COMISIA PENTRU INVATAMANT INTEGRAT

Psiholog: COMSA DOINA Prof. Itinerant: NAN ANCA Profesor: LUPE MARCELA

COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI

Director : Prof.jr. Țifrea Vasile

Director adj. Macarie Elena

Consilier educativ : Spiridon Liliana

Responsabil: Prof. Mândraș Florea

Prof. Langa Titel

Profesor de serviciu conf.graficului

Prof. Pascu Mirela

Adm.Șandru Ioan

Agenți de pază : Chima Narcis

Drăgan Ioan

Cosmin Gabriel

Grecu Ioan

Roșea Ioan

Nagy Ceba Pârvu Ioan

ATRIBUȚII:

Conform normativelor in vigoare privind activitatea comisiei de securitate a elevilor, personalului scolii, bazei materiale si a spațiului sc

COMISIA DE RECEPȚIE ALIMENTE CANTINA

Bucatar: CURTA SIMION

Magaziner: BOERIU CRISTINA

As. Medical :VASU LETITIA Adm patrim. :SANDRU IOAN

ATRIBUȚII:

 • • Răspunde de încadrarea in consumul specific pentru fiecare meniu, conform normelor in vigoare a rețetelor si încadrarea in consumul alocației specifice hranei

® întocmește si semnează notele de recepție si constatare de diferente cat si bonurile de consum , respectiv listele de alimente cu respectarea legislației in vigoare

COMISIA PENTRU GESTIONAREA MATERIALELOR DE CURĂȚENIE, ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII LUCRĂRI DE REPARAȚII

RESPONSABIL: PROF. VIJOLI FLORIN

SANDRU IOAN

HAMPU CAMELIA

BOERIU CRISTINA

FAINA LAURA

VASU GHEORGHE

STROIA DOINA

ATRIBUȚII:

 • •  Răspunde de lucrările de reparații, de buna funcționare a instalațiilor de încălzire, electrice si sanitare

COMISIA PENTRU PREGĂTIREA SI ORGANIZAREA EXAMENELOR FINALE

RESPONSABIL: CIOLAN NICOLETA- LAURA

GALATEAN GABRIELA

BOIER ANCA ȘERB SIMONA MURESAN VIORICA DIRIGINTII CLASELOR TERMINALE

ATRIBUȚII:

Planificarea activitatii de pregătire si evaluare, grafice pregătire, simulări, analize periodice, planuri de masuri.

COMISIA S.N.A.C

COORDONATOR - CRISTEA LUMINIȚA SURDU GABRIELA GRAURA FLORIN

COMISIA COMUNICARE, SECRETARIAT, PATRIMONIU

RESPONSABIL: DIR. PROF. JR. T1FREA VASILE DIR. ADJ. MACARIE ELENA SECRETAR CORNEAMARIA CONTABIL ȘEF : BILIBOACĂ DANIELA

COMISIA DE MONITORIZARE A ACTIVITATII DE ACORDARE A DREPTURILOR ELEVILOR CU DEFICIENTE

Adm partim.: SANDRU IOAN Contabil: HAMPU CAMELIA

As. Social: FAINA LAURA

Prof .psihoped. : STREZA ANCA MARI A

Invatator: BARBANOUA DOINA

Prof. Educator .CHERCIU ANDRA MADALINA DIRIGINTELE CLASEI

COMISIA DE MONITORIZARE A VALORIFICĂRII RESTURILOR ALIMENTARE REZULTATE DE LA CANTINA SCOLII

SANDRU IOAN

HAMPU CAMELIA

STROIA DOINA FAINA LAURA BOERIU CRISTINA

COMISIA DE ACHIZIȚIONARE, RECEPȚIE SI CASARE

A PUBLICAȚIILOR, MANUALELOR ȘCOLARE SI ALTE CATEGORII DE DOCUMENTE DIN BIBLIOTECA

RESPONSABIL: CIOLAN LAURA

GAVRILA MARIA

ANGHELLAURA

ȘERB SIMONA VÂGU LIVIU

PANDREA ILEANA GAVRILIU RAMONA

Comisia se insarcineaza cu alegerea recepția publicațiilor achiziționate si cu parcurgerea procedurilor de casare a publicațiilor din biblioteca si a manualelor școlare uzate moral si fizic

Membrii comisiei pastreza permanent legătură cu gestionarul -bibliotecar DORDEA CARMEN

COMISIA PRIVIND SELECȚIONAREA SI ELIMINAREA DOCUMENTELOR DIN ARHIVA SCOLII

RESPONSABIL: GUESS MIHAELA

CORNEA MARIA

HAMPU CAMELIA STROIA DOINA BOERIU CRISTINA SANDRU IOAN DORDEA CARMEN ATRIBUȚII:

• Conform Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, a Instrucțiunilor privind activitatea de arhiva la creatorii si deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivei Naționale prin ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996 (cap. II, lit.d, art. 29,30)

COMISIA DE INVENTARIERE A DOCUMENTELOR SI DEPUNEREA LOR IN ARHIVA SCOLII

COMPARTIMENT SECRETARIAT : MOGHINÂ VALERIA -înv. special

GUESS MIHAELA - înv.de masă

COMPARTIMENT CONTABILITATE : HAMPU CAMELIA - înv.special

l •

4.


STROIA DOINA - înv.de masă COMPARTIMENT ADMINISTRATIV: BOERIU CRISTINA

SANDRU IOAN

DORDEA CARMEN

ATRIBUȚII:

 • •  Conform Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, a Instrucțiunilor privind activitatea de arhiva la creatorii si deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivei Naționale prin ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996 (cap. II, lit.c, art. 23)

 • •  Serviciul secretariat deține Compartimentul de arhiva, eliberează documentele la cerere, numai cu aprobarea conducerii scolii conf. art. 43,44 lit. g

 • •  Reprezentanții celor 3 compartimente vor lua la cunoștința prevederile art. 113, 114 lit.k din aceeași lege.

COMISIA PRIVIND CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU CU ATRIBUȚII IN MONITORIZAREA, COORDONAREA SI ÎNDRUMAREA METODOLOGICA CU PRIVIRE LA SISTEMELE PROPRII DE CONTROL MANAGERIAL

MACARIE ELENA - COORDONATOR GRUP

SP1R1DON LILIANA - consilier educativ

COCAN MIOARA - responsabil cu elaborarea si actualizarea registrului riscurilor/ centralizarea riscurilor de la compartimente

SUCIU ANDREEA - responsabil compartimente : secretariat, biblioteca, contabilitate, sala de sport

MILOS AN GHEORGHE - responsabil compartimente : Phare, Cămin 3, paza, centrala termica, muncitori

SANDRU IOAN - responsabil compartimente : cantina, spălătorie, cămin internat, școala mica, conducător auto

Responsabili pe fiecare compartiment:

CORNEA MARIA - secretariat DORDEA CARMEN - biblioteca HAMPU CAMELIA - contabilitate

SERBAN MARCEL - sala de sport CALIN MARIA NICULINA - Phare - ateliere alimentație

VIJOLI FLORIN - ateliere electro

VASU GHEORGHE - ateliere mecanice

LAZEA AUREL - Cămin 3

PARVU IOAN - serviciu paza STAMP IOAN - muncitori

CURTA SIMION - cantina

FAINA LUCIA - spălătorie

Dr.ADRIANA COMANICI/As. Soc. FAINA LAURA — cămin internat

RENCIU LILIANA - responsabil școala speciala

PITU FLORENTIN - școala I - VIII

Capitolul V : DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE CADRELOR DIDACTICE

Art.l.Legea nr. 87/2006,cu modificările si completările ulterioare si Legea Educației naționale nr. 1/2011, reglementează funcțiile,competentele, responsabilitățile, drepturile si obligațiile personalului didactic de predare si instruire practica ale personalului didactic auxiliar.

Art.2. Cadrele didactice au obligația de executarea a normelor didactice in calitatea si cantitatea ceruta de orice invatamant modern

Art.3. Pentru realizarea acestei obligații fiecare cadru didactic poate folosi in limita posibilităților intreaga dotare materiala si didactica a scolii.

Personalului din invatamant îi este interzis sa desfasoare acțiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului,viata intima, privata si familiala a acestuia.

Personalului din invatamant îi este interzisa aplicarea de pedepse corporale, precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor.

Se interzice personalului didactic sa condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasa de obținerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la parinti/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practice, dovedite, se sancționează cu excluderea din invatamant.

Personalul didactic de predare si de instruire practica din invatamantul preuniversitar are drepturile si obligațiile prevăzute in Legea nr. 1/2011.

La nivelul fiecărei unitati de invatamant,prin regulamentul de ordine interioara,se pot stabili drepturi si obligații specifice,cu consultarea reprezentantului/reprezentantilor organizatiei/organizatiilor sindicale din unitate.

Art.4. Cadrele didactice au obligația de a efectua in afara normei:

 • •  pregătirea suplimentara a elevilor

 • •  organizarea de cercuri cu elevii si activitati extrascolare

Art.5. Fiecare cadru didactic are obligația de a efectua cel puțin o data pe saptamana serviciul pe școala, internat, cantina, ateliere, în funcție de graficul stabilit. Sarcinile profesorului și elevului de serviciu sunt stabilite in Anexa nr.l si 2

Art.6. Profesorul de serviciu va fi ajutat in activitatea sa de elevul de serviciu. Activitatea elevului de serviciu, stabilit printr-un grafic, va fi coordonata de profesorul de serviciu, care la ora 7,30 îi va face și instruirea.

Art.7. Cadrele didactice dețin si funcția de diriginți. Sarcinile diriginților sunt stabilite prin acte normative.

Art.8. Cadrele didactice au calitatea de diriginte și vor conlucra cu părinții prin:

• ședința cu părinții, cel puțin una pe semestru;

 • •  vizite la domiciliu;

 • •  lectorate cu părinții;

 • •  întâlniri individuale;

 • •  întâlniri comune diriginte-părinte-elev-cadre didactice.

 • •  Consultații periodice în ziua și ora stabilită de comun acord

  Art.9. Dirigintele organizează elevii în cadrul grupului


  un colectiv de conducere al clasei formai din 2-4 elevi:


  clasă și numește cu elevii


 • - liderul clasei;

 • - adjunct;

 • - responsabil cu amenajarea și buna funcționare a spațiului de clasa (serviciul zilnic, curățenie);

 • - responsabil cu organizarea activităților extracurriculare;

 • - membru;

Ari. 10. Dirigintele numește, prin consultarea elevilor. colectivul de conducere al clasei dintre elevii cu rezultate bune Ia învățătură și care sunt un model de comportament în orice împrejurare.

Art.l 1. Dirigintele stabilește împreună cu elevii regulile de bună funcționare a clasei și amenajează împreună cu ei sala de clasă. In fiecare sală de clasă vor 11 a Li sate:

 • - componenta colectivului de elevi:

 • - colectivul de conducere al clasei cu atribuții ie fiecărui membru:

 • - comitetul de părinți:

 • - orarul clasei:

 • - graficul elevilor de serviciu:

 • - .> e c ț i u n ea ..E I e v i P d i n R O F1P

An. 12. Dirigintele iși exercită calitatea de președinte ai consiliului profesorilor clasei și va fi în măsură să rezolve, la termenele fixate. problemele clasei:

 • - dosarele pentru acordarea burselor în termenele și conform metodologiei anunțate dc secretari;

 • - va rezolva conflictele clasei prin conlucrarea cu profesorii clasei și părinții, conform atribuțiilor ce-i revin din ROF1P, cu sprijinul consilierului psiholog;

 • - va cere părinților să anunțe scutirile .medicale ale elevilor în momentul primirii acestora de la medic: va primi scutirile numai de la părinți pentru elevii minori și nu va primi a doua scutire până nu o va primi pe prima.

Art.l.3. Dirigintele va stabili o listă cu elevii care au probleme, specificând natura lor și o va înainta consilierului educativ. Se vor avea în vedere:

 • - elevii cu părinții plecați în străinătate - evidență •••• numele și adresa tutorelui;

 • - elevii cu absente motivate și nerooiivate în număr mare;

 • - elevii care au comis fapte antisociale;

 • - elevii cu un comportament ostii față de școală:

-- elevii care au probleme emoționale, comportamentale.. de învățare;

 • - alte cazuri ( probleme materiale, familiale etc j

Ari. 14. Dirigintele va întocmi și completa documentele școlare ale clasei conform cerințelor și regulamentelor școlare: catalogul clasei, carnetul de noic. caietul dirigintelui, fișa psiho-pedagogică a fiecărui elev, planificările orelor educative și activităților extrașcolarc.

Art.15. Problemele școlare ale elevului vor li rezeivate cu implicarea ambilor părinți. In cursul anului școlar dirigintele va face ce! puțin o vizită la domiciliu elevilor cu probleme.

Artl.6. Pentru elevii propuși pentru exmatriculare se va întocmi din timp un dosar cure va cuprinde:

 • - 2 avertismente de exmatriculare, înregislrate la secretariat și în catalog (la 20 și 30 dc absențe nemotivatej, înmânate direct părintelui, sula semnătură, dacă elevul este minor, sau. pentru elevii rnajoii, personal:

 • - declarații de la părinți de luare la cunoștință a faptelor, a absențelor, alimdmii f.;tă de școală și învățătură a elevului:

 • - un proces-verbai de la Consiliul profesorilor clasei din care să rezulte că a fesî discutată, situația elevului și ce măsuri au fost propuse după înregistrarea celor 20 si 30 de absențe nmnot’vate,

 • - o consemnare de luare la cunoștința a părinților despre situația școlară a elev ului dm momentul vizitei la domiciliu, semnată de părinți și diriginte:

 • - o copie a proccsuhn-verbal dc la comisia de disciplină unde s-a discutai cazul cIm-u2■ i: Art.J7. Dirigintele împreună cu pâri mii și elevii se vor preocupa de donarea și păstrarea mobilierului dasei. ca și de amenajarea acesteia eu cele necesare unui cadru ambiem f corespunzătoi. Dirigintele va lua măsuri de remediere a stricăciunilor produse in da vi. Ari.18. însoțirea elevilor clasei și suprtneghcrca acestora la diverse acid ități omammm de școală este obligatorie.

ArtJ9. Dirigintele, ca președinte a! Consiliului clasei, va asigura funcționarea corespunzătoare a acestuia și va colabora cu toți profesorii clasei.

Arf.29. Fiecare diriginte va avea douăirnâlniri cu părinții pe semestru.

Art.21. Cadrele didactice, care dețin funcția de șefi de catedra si de comisii, răspund de coordonarea intregii activitati a catedrei lor si isi dsfasoara activitatea pe baza unui plan de munca.

Art.22. Activitatea didactica va fi sprijinita de personalul didactic auxiliar

Atr.23. Activitatea si programul laborantilor se stabilesc in cadrul catedrei de specialitate.

Art.24. Biblioteca scolii va funcționa conform programului stabilit. Bibliotecarul va populariza, prin intermediul cadrelor didactice si prin activitatea la orele de dirigentie, fondul de carte. Biblioteca răspunde si de manualele școlare.

Art.25. Activitatea internatului este organizata conform programului stabilit de comun acord cu elevii interni si pe baza Regulamentului de funcționare a internatului.

Art.26. Administratorul scolii repartizează pentru personalul de serviciu sectoare cu atribuții si sarcini bine definite.

Art.27. Sistemul informațional in scola va fi asigurat prin:

 • •  serviciu secretariat;

 • •  profesorul de srviciu;

 • •  elevul de serviciu;

 • •  statia de amplificare;

 • •  internet

Circulația informațională se va realiza prin metodele anunțate rapid și cu maximă eficientă.

Art.28. In cadrul Consiliului de administrație, comisia dirigintilor si la nivelul cadrelor vor fi comunicate sarcinile si hotărârile organelor ierarhice.

Art.29. Pentru rezolvarea unor probleme personale stringente,catedrele didactice se pot invoi conform legii si in următoarele condiții:

 • •  prin suplinirea cu cerere

 • •  concediu fara plata in condițiile legii;

 • •  orice absente nemotivate atrag după sine aplicarea legislației in vigoare.

Art.30. Responsabili de serviciu, au dreptul și obligația de a menționa absențele și alte abateri cu roșu în condica de prezentă, atât la cadrele didactice ,cât și la personalul TESA, directorul va confirma mențiunea.

Capitolul VI: DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC-AUXILIAR

(învățători, profesori educație speciala, profesori logopezi, profesori de diferite discipline, psihodiagnosticieni, profesori educație fizica si CFM, maiștrii instructori, pedagogi).

-Pregătirea si adaptarea planurilor de munca conform planului de invatamant, programelor analitice, manualelor școlare in concordanta cu cerințele din Curriculumul național.

-Realizarea orelor de predare in raport cu norma didactica care respecta ariile curriculare din planul cadru de invatamant.

-Dirijarea opțiunii elevilor spre activitati opționale, care completează schema orara si intocmirea planurilor de munca.

-Adaptarea continuturilor activitatilor la nivelul de dezvoltare al elevilor.

-întocmirea proiectelor de tehnologie didactica, schite ale acestora in funcție de perfecționarea cadrului didactic

-întocmirea planificărilor pentru perioada de evaluare semestriala pe baza descriptorilor de performanta stabiliți la nivelul fiecărei clase.

-Asigura insusirea conținutului programei de către elevi.

-realizează o evaluare permanenta pe parcursul semestrului respectând ritmicitatea evaluării si noile forme de evaluare.

-Realizează completarea cataloagelor, a carnetelor de elevi, completarea fiselor de observație psihopedagogice, statistici, etc.

-Colaborează cu familiile elevilor, cu Centrele de Plasament, cu cabinetul medical si cu celelalte cadre didactice care predau la clasa.

-Efectuează serviciu pe școala si internat.

-Organizează activitati educative, extrascolare cu caracter de socializare.

-Răspunde de inventarul clasei si de manualele repartizate elevilor.

-Soluționează problemele ivite in colectivul de elevi.

-Participa la activitati metodice organizate la nivelul instituției sau la nivel de cerc pedagogic.

-Menține legătură cu invatatorul sau profesorul pentru o cat mai buna indrumare a elevilor in aprofundarea cunoștințelor si formarea deprinderilor.

-Participa la ședințele Consiliului Profesoral, al Consiliului de Administrație când este solicitat.

-Pune in practica idei noi pentru modernizarea procesului de invatamant.

Respecta cu strictete disciplina muncii specifice unitatii de invatamant special integrat.

-Nu desfasoara in spațiul școlar activitati politice.

-Nu poarta discuții neprincipiale si relații de natura sa umbrească prestigiul profesiei de educator.

-Evita discuții critice cu elevii si părinții pe tema competentei de specialitate sau pedagogice a altor cadre didactice precum si a disputelor care vizeaza aspectele vieții personale ale cadrelor didactice.

-Alcătuiește planul saptamanal al activitatii instructiv-educative si recuperatorii.

-Asigura securitatea elevilor pe intreg parcursul activitatii din școala.

-Pentru clasele I-VIII se asigura securitatea elevilor si in afara scolii cu ocazia deplasărilor la domiciliu.

-Sa aduca la cunoștința elevilor a regulamentului de ordine interioara.

-Sa aduca la cunoștința elevilor normele P.S.I., P.M., regulile de circulație.

Capitolul VII: DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PERSONALUI NEDIDACTIC

 • I. Personalul administrativ:

-se subordonează directorului conform organigramei scolii.

-secretarul, contabilul, administratorul, asistentul social si cadrele medicale vor efectua sarcinile de serviciu repartizate conform funcției de pe fisa postului.

 • II. Personalul de îngrijire si de curățenie:

-se subordonează direcțiunii si administratorului scolii.

-asigura curățenia spatiilor repartizate.

-răspunde de obiectele de inventar din interiorul spatiilor repartizate.

-in pauze sprijină activitatea cadrului didactic de serviciu.

-pe perioada vacantelor școlare participa la lucrările de întreținere (zugrăveli, vopsiri, igienizarea spatiilor școlare etc.)

-respecta cu strictete fisa postului.

 • III. Personalul de întreținere:

-se subordonează direcțiunii si administratorului scolii.

-răspunde de buna funcționare a instalațiilor de încălzire, electrice si sanitare ale scolii.

-răspunde de repararea tamplariei din internat si cantina, incinta scolii

-respecta cu strictete fisa postului.

 • IV. Paznici-portari:

-se subordonează direcțiunii si administratorului scolii.

-asigura paza si securitatea instituției si nu paraseste perimetrul stabilit de conducere.

-răspunde de bunurile scolii, de ordine si disciplina in timpul serviciului si anunța telefonic orice neregula (directorul, administratorul, politia etc.)

-respecta cu strictete fisa postului

-consemnează orice eveniment petrecut in timpul serviciului in registru de procese verbale.

-nu permite persoanelor străine intrarea in școala decât justificat si pe baza prezentării actului de identitate.

-nu consuma băuturi alcoolice in timpul serviciului.

ALTE DREPTURI ALE ANGAJATILOR

-dreptul la concediu;

-beneficiază de asigurări sociale;

-beneficiază de acordarea treptelor si gradațiilor;

-dreptul la promovarea in munca si pregătirea profesionala;

-dreptul la apreciere obiectiva anuala;

-dreptul la pensionare la limita legala de varsta;

-libertatea de a exprima opinii profesionale in spațiul școlar si poate intreprinde acțiuni in nume propriu daca acestea nu afecteaza prestigiul invatamantului si demnitatea profesiei de educator.

Capitolul VIII: DREPTURILE ELEVILOR SCOLII SPECIALE

-Elevii cu cerințe educative speciale se bucura de toate drepturile legale si nici o activitate din școala nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.

-Au acces liber, in condiții de participare si sanse egale cu ceilalți elevi la toate activitatile extracurriculare organizate in cadrul cluburilor si palatelor copiilor, in tabere școlare, baze sportive, turistice si de agrement, beneficiind de drepturi stipulate in legislația in vigoare a invatamantului special integrat.

-Elevii beneficiază de invatamant de stat gratuit, manuale școlare, asistenta medicala, acordarea facilităților prevăzute de legislația de protecție si ocrotire stabilite prin decizia autoritatilor competente in domeniu.

-Elevii pot utiliza gratuit sub indrumarea cadrelor didactice, baza materiala si didactica de care dispune unitatea școlara.

-Au dreptul la bilete cu preț redus la spectacole , manifestări sportive, transport in comun, etc.

-Elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primească premii si recompense pentru rezultatele deosebite la activitati curriculare si extracurriculare.

-Elevilor cu deficiente care locuiesc in internat, li se asigura finanțarea deplasării, a mesei si cazarii de către Consiliul Județean.

-Acordarea drepturilor bănești lunar sau semestrial.

Capitolul IX : ÎNDATORIRILE ELEVILOR SCOLII SPECIALE

-Respectarea programului scolii prin punctualitate si prezenta la toate activitatile -Respectarea Regulamentului de ordine interioara a scolii.

-Participarea la activitati școlare si extrscolare organizate de cadrele didactice.

-Acordarea respectului cuvenit tuturor angajatilor instituției si elevilor școlarizați in unitate.

-Pastrarea curățeniei in clasa, in școala, in internat, in cantina si curtea scolii.

-Sa aiba o atitudine corespunzătoare si atitudine de elev

-Se interzice elevilor fumatul si consumul de băuturi alcoolice in incinta scolii.

-Se interzice folosirea celularelor, a radiourilor, casetofoanelor in incinta scolii pe tot intervalul programului școlar.

-Respectarea traseului de deplasare in instituție destinat elevilor.

-Respectarea orei si traseului de venire si plecare din școala.

-Elevii integrați in invatamantul de masa au aceleași obligații ca si ceilalți elevi

-Elevii au obligația sa cunoască si sa respecte normele PSI, PM, regulile de circulație si cele cu privire la apararea sanatatii.

-Este interzis elevilor:

 • a) sa distrugă documentele

 • b) sa deterioreze bunurile din baza materiala a scolii

a) sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen, sa vorbească urat, etc.

Capitolul X : PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Art.l. Părinții elevilor sunt parteneri egali in procesul de instructie.Ei participa la elaborarea politicii educaționale atat direct cat si prin reprezentanții lor.

Art.2. La nivelul fiecărei clase se constituie Comitetul de părinți pe clasa. Comitetul de părinți este format dintr-un număr de 3-5 membri din care: un președinte, un casier si un secretar. Comitetul de părinți va deține un registru pentru a evidenția activitatea sa.

Art.3. Comitetele de părinți pe clasa vor sprijini si vor conlucra cu Consiliul profesorilor clasei pentru realizarea standardelor educaționale.

Art.4. Comitetele de părinți răspund pentru activitatea lor in fata adunării părinților pe clasa.

Art.5. La nivelul instituției se constituie Consiliul reprezentanților părinților, format din reprezentanții comitetelor de părinți pe clase.

Art.6. Consiliul reprezentanților părinților, isi desfasoara activitatea potrivit Regulamentului.

Consiliul reprezentanților părinților participa la elaborarea politicii școlare care corespunde politicii școlare guvernamentale.

Consiliul reprezentanților părinților este condos de un comitet format din 5-7 membri, din care: președinte, 2 vicepreședinți, 1 secretar, directorul instituției si membrii.

Consiliul răspunde pentru activitatea sa in fata părinților, caruia îi prezintă rapoarte anuale.

Art.7. Conducerea instituției dezvolta relații de parteneriat cu administrația publica locala, județeană,cu comunitatea locala si cu societățile comerciale locale,județene si naționale,ONG-uri,alte unitari de invatamant si Clubul copiilor.

Aceste relații au ca scop cunoașterea ofertei educaționale școlare care trebuie sa corespunda cerințelor pieței forței de munca, cerințelor comunităților locale.

In același timp, aceste relații trebuie sa atraga resurse extrabugetare pentru a asigura o buna funcționare invatamantului.

In baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii școlare, directorul va incheia cu parintele/elevul de clasa a- IX-a , un accord de parteneriat scoala-familie după modelul din anexa 5.

Art.8. Instituția trebuie sa gaseasca resurse extrabugetare.Aceste resurse pot proveni din donații, sponsorizări, prestări de serviciu, închirieri si alte activitati care pot aduce foloase scolii.

Art.9. Activitatea din internat se desfasoara in baza unui Regulament propriu care face parte din prezentul regulament.

Capitolul XI: DISPOZIȚII FINALE

Art.l. Prezentul regulament a fost alcătuit in spiritul si litera actelor normative care organizează invatamintul in Romania.

Atr.2. Fiecare cadru didactic si fiecare elev are obligația sa respecte acest regulament.

Art.3. Sancțiunile aplicate in caz de incalcare sunt cele prevăzute de legea 1/2011, Regulamentele școlare si celelalte acte normative care organizează invatamantul in perioada de tranziție.

Organele de conducere au obligația să aducă la îndeplinire conținutul său.

REGULAMENTUL

DE FUNCȚIONARE AL INTERNATULUI

DISPOZIȚII GENERALE

Internatul este parte componenta a unitatii de formare.

Prin intermediul internatului se asigura cazarea elevilor de la toate formele de invatamant,in cadrul acestei instituții.

In limita posibilităților pot fi cazați si elevi de alte instituții școlare din munucipiu. Pentru a intregi bugetul de venituri al instituției, in limita locurilor disponibile, in timpul scolii si in special, in perioada vacantei pot fi cazați, temporar, elevi, studenti si alte persone, contra cost, in limitele sumelor stabilite de normele legale in vigoare.

DREPTURILE ELEVILOR

Elevii interni au dreptul să folosească baza materială a internatului, astfel încât să dispună de condiții de invatare si de viata necesare pregătirii lor.

Ei au dreptul la cazarmament (paturi, cearceafuri, perne) in limita posibilităților, la fete de masa, perdele, covoare, etc.

Elevii pot folosi spalatoria pentru spalat si intretinere lenjerie de corp si dormit, cu următorul program: o data pe saptamana lenjeria de corp, in cazuri excepționale de cate ori este nevoie, la doua saptamani lenjeria de pat si alte bunuri.

Fiecare elev va preda personal bunurile respective la spălătorie. Elevilor li se asigura hrana prin intermediul cantinei gratuit sau contra cost in conformitate cu legile in vigoare.

în activitatea lor zilnica elevii sunt ajutati de personalul încadrat in internat si cantina. Cu avizul directorului elevii pot fi vizitați de părinți si rudele apropiate.

Elevii interni pot petrece timpul liber în biblioteca scolii sau sala de sport.

Elevii beneficiază de plecare la sfârșitul săptămânii la cererea părinților și cu aprobarea direcțiunii; plecarea se face cu bilet de voie semnat pedagog, diriginte și avizul conducerii școlii.

SANCȚIUNI

Pentru abateri de la programul internatului elevii vor suporta următoarele sancțiuni:

 • -  mustrarea in fata clasei si a colectivului din cămin;

 • -  interzicerea părăsirii internatului - consemnarea;

 • -  informarea scrisa a părinților;

 • -  chemarea părinților la școala;

 • -  scăderea notei la purtare;

 • -  sancționarea materiala privind recuperarea bunurilor distruse;

 • -  interzicerea folosirii bazei sportice si a altor mijloace de agrement. Elevii interni vor suporta, in funcție de abateri,si sancțiunile prevăzute de Regulamentul de ordine interioara si Regulamentul școlar.

In cazul unei abateri grave de la disciplina școlara se va solicita Inspectoratului Școlar Județean mutarea elevilor in alte instituții de invatamant

PERSONALUL DE DESERVIRE

In conformitate cu statul de funcțiuni internatul funcționează cu un număr de angajați ce asigura buna desfășurare a activitatii din acest sector.

Toți salariatii sunt obligați sa respecte programul si normele specifice legale de funcționare a internatului. Fiecare angajat are obligația sa-si aduca contribuția prin mijloace specifice postului la educarea elevilor de la Școala profesionala cu strucruri speciale.

Zilnic conducerea instituției va fi informata de pedagogul sef ( sau după caz de către șeful internatului) cu privire la modul de desfășurare a activitatii din internat.

Personalul medical va supraveghea si va contribui la respectarea normelor igienico-sanitare din internat.

DISPOZIȚII FINALE

De respectarea prezentului regulament răspund dirigintii, personalul din internat si elevii.

La inceputul fiecărui semestru va fi adus la cunoștința elevilor conținutul prezentului regulament.DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI CANTINA

Art. 1 Personalul TESA, muncitori, personalul de îngrijire au drepturi si îndatoriri materiale, morale si profesionale in conformitate cu prevederile Codului muncii si Legii nr. 1/2011 cuprinse si in contractul colectiv de munca.

Art. 2 Personalul TESA, muncitorii, personalul de îngrijire au obligația sa execute norma de munca in calitatea si cantitatea ceruta de legile in vigoare.

Art.3 Pentru realizarea acestei obligații fiecare angajat poate folosi in limita posibilităților întreaga dotare materiala a scolii.

Art.4 Activitatea cantinei este organizata conform programului stabilit, pe baza regulamentului de organizare si funcționare a scolii si Codului muncii.

Art.5 Administratorul scolii repartizează pentru personalul de serviciu, sectoare cu atribuții si sarcini bine definite.

Art. 6 Petru rezolvarea unor probleme personale stringente, personalul se poate in voi in condițiile legii si in următoarele condiții:

• învoiri se pot acorda după cum urmeaza :

o prin suplinirea in cadrul aceleiași meserii

o prin suplinirea prin recuperare

o concediu fara plata in condițiile legii

Orice absenta nemotivata atrage după sine aplicarea legislației in viguare.

SARCINILE PERSONALULUI

Art. 7. Sarcinile personalului TESA, muncitori si personal de îngrijire sunt in funcție de specificul incadrarii acestuia, astfel:

7. ADMINISTRATOR CANTINA

 • -  Coordonează si răspunde de intreaga activitate din cantina

 • -  Răspunde de aprovizionarea ritmica, cantitativa si calitativa cu alimente a cantinei

 • -  Răspunde de calitatea hranei

 • -  întocmește meniul zilnic si il prezintă spre aprobare șefului unitarii si medicului școlar

 • -  Verifica zilnic respectarea meniului

 • -  Verifica zilnic modul de păstrare si conservare a alimentelor aflate in beciuri si magazii

 • -  Controlează ordinea interioara in blocul alimentar, magazii si sala de mese

 • -  Răspunde de efectuarea controlului medical periodic al personalului ce incadreaza cantina

 • -  Răspunde conform normelor in viguare de deratizarea, dezinfectia si dezinsectia cantinei

 • -  Controlează modul cum este organizata servirea hranei de către elevi, precum si modul cum este spalata vesela

 • -  Verifica permanent curățenia din sala de mese

 • -  Verifica saptamanal modul cum este dezinfectată vesela

 • -  Aduce la cunoștința șefului unitatii orice nereguli sau neajunsuri aparute in sectorul de care răspunde

 • -  Răspunde de normele PM si PSI

 • -  Răspunde de transportul in cele mai bune condiții a alimentelor de la furnizor la depozitul de alimente.

 • -  Asigura vesela suficienta si materialele necesare pentru intretinerea acesteia

 • -  Sa aiba analizele medicale la zi.

 • 2. MAGAZINER CANTINA

 • -  Verifica calitatea și cantitatea alimentelor cumpărate înainte de introducerea acestora în depozitul de alimente.

 • -  Răspunde de depozitarea si pastrarea in cele mai bune condiții a alimentelor si a celorlalte buniri materiale pe care le gestionează.

 • -  Se subordonează directorului unitatii si administratorului cantinei

 • -  Răspunde in mod direct de aprovizionarea cu cele mai bune produse(calitativ)

 • -  Distribuie conform meniului zilnic, alimentele către bucătărie pe baza de fise, registre, sub semnătură.

 • -  Întocmește zilnic documentele privind consumul de alimente

 • -  Tine in permanenta legătură cu personalul din cantina si cu șeful cantinei pentru rezolvarea oricăror probleme aparute

 • -  Răspunde de normele PM si PSI.

 • 3. BUCĂTAR

 • -  Răspunde de prepararea hranei, de cantitatea si calitatea acesteia

 • -  Verifica si instruiește zilnic personalul din bucătărie

,          - Primește pe baza de semnătură zilnic, alimentele de la magazia cantinei.

 • -  Participa la intocmirea meniului

 • -  Răspunde de ordinea si curățenia in bucătărie

 • -  Prezintă zilnic mediului unitatii mostre de hrana si le pastreaza in frigider 36 de ore

 • -  Aduce la cunoștința conducerii scolii orice nereguli aparute in bucătărie

 • -  Răspunde de normele PM si PSI

 • -  Nu permite intrerea in bucătărie decât a persoanelor aprobate de către directorul unitatii

 • -  Răspunde de afișarea zilnica a meniului

 • -  Răspunde de buna desfășurare a servirii mesei

 • -  Schițează saptamanal meniul aproximativ pentru saptamana următoare.

 • 4. PERSONAL BUCĂTĂRIE

 • -  Se subordonează bucătarului

 • -  Sa aiba analizele medicale la zi

 • -  Dezechiparea si echiparea se face la vestiar

 • -  Sa poarte bonete si halate

 • -  Sa lucreze in condiții de igiena perfecta

 • -  Sa asigure o servire promta si ireproșabila

 • -  Sa aiba atitudine cuviincioasa fata de elevi

 • -  Răspunde de normele PM si PSI

 • 5. ELEVII

 • -  Sa se duca in coloana de cate doi, supravegheati de pedagogi

 • -  Sa intre in liniște si sa servească in liniște si disciplina masa

 • -  Sa vorbească cuviincios cu personalul din cantina

 • -  Sa nu arunce mancarea pe jos

 • -  Sa păstreze curățenia din cantina

 • -  Sa nu ia in cămin vesela din cantina

DISPOZIȚII FINALE

 • -  întreg pesonalul din cantina este obligat sa respecte cu strictete programul de lucru

 • -  Orice schimbare in grafic este avizata de direcțiune

 • -  Intrarea si staționarea persoanelor neautorizate in cantina, bucătărie si săli de protocol este strict interzisa

 • -  Fumatul in incinta cantinei este interzis cu desavarsire

 • -  Consumul băuturilor alcoolice in incinta cantinei este interzis cu desavarsire

 • -  Orice masa festiva organizata in cantina se face cu aprobarea direcțiunii

 • -  Ținuta vestimentara corespunzătoare personalului din cantina este obligatorie pentru toti angajatii(halat, boneta, ecuson)

 • -  Meniul zilnic este intocmit de :

o Bucătarul care face propuneri

o Administratorul cantinei care întocmește meniul propriu-zis

o Magazionerul care confirma ca exista si oferă alimentele necesare meniului respectiv

o Cel puțin un membru al comisiei

Art. 13 Prezentul regulament a fost alcătuit in spiritul si in litera actelor normative care organizează invatamantul in Romania.

Art. 14 Fiecare angajat are obligația sa execute acest regulamet.

Art. 15 Sancțiunile aplicate in caz de incalcare sunt cele prevăzute le Legea nr. 1/2011 si Codul Muncii si alte acte normative.

Organele de conducere au obligația sa aduca la îndeplinire conținutul acestui regulament.

Prezentului regulament se ataseaza anexa A si anexa B.

ANEXA A (ROI)


PE SCURT

CANTINA

o Accesul persoanelor străine in cantina este interzis.

o In cantina au acces doar angajatii cantinei, elevii, conducerea scolii, inspectori, autoritatile locale sau județene.

o In cantina fumatul si consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise.

o Fisele de alimente se întocmesc si se prezintă direcțiunii zilnic.

o Aprovizionarea cantinei se realizează cu mașinile firmelor care au castigat licitația si au incheiat contracte cu școala sau cu mașina scolii în cazul aprovizionării din sector particular

o Meniul zilei se afișează permanent la cantinăANEXA B (ROI)

NOTAINTERNA privind organizarea activitatii din CANTINA

Directorul Colegiului «Aurel Vijoli » Fagaras numit prin DECIZIA NR.197/2013 a Inspectoratului Școlar Județean Brașov,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprovizionarea cantinei se face de către administrator, pe baza listei de cerințe si necesitați intocmita de magaziner, produsele achiziționate fiind însoțite de certificate de calitate și conformitate sau de producător după caz

Art. 2 Aprovizionarea se face cel puțin cu o zi înainte de consum.

Art. 3 Lista de alimente, necesara zilnic, se întocmește de către administrator in funcție de meniul zilei respective.

Art. 4 Meniul zilnic se întocmește de către administrator si magaziner, cu consultarea bucătarului.

Art. 5 Reteta zilnica/meniu(adica gramajul pe articole) se Stabilește de către bucatar. Art. 6 Reteta se prezintă medicului scolii spre avizare cu o zi înainte.

Art. 7 Alimentele se scot din magazie, tinandu-se cont de reteta si de numărul de elevi care servesc masa in ziua respectiva.

Art. 8 Numărul de elevi care servesc zilnic masa se raportează dimineața la magazioner pentru a se avea in vedere la stabilirea necesarului zilnic de alimente.

Art. 9 Medicul școlar calculează conținutul caloric/ meniu si avizeaza sau propune modificări la meniu sau gramaj.

Art. 10 Serviciul contabilitate calculează valoarea pe meniu si pe componentele lui.

Art. 11 Direcțiunea este infoemata de toate aceste acțiuni si etape si avizeaza sau midifica, după caz, lista de alimente, meniul, incadrarea in consumurile specifice, in cuantumul alocației zilnice de hrana, privind consumul caloric pe meniu.

Art. 12 Cu ducerea la indeplinire se ocupa Serviciul secretariat.

TRANSFERAREA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE

-Transferarea elevilor cu deficiente din școlile speciale integrate dintr-o unitate de invatamant la alta se realizează la sfârșitul fiecărui an școlar, in următoarele condiții si cazuri:

-obținerea mediei de trecere la toate obiectele de invatamant

-la solicitarea parintilor/tutorilor legali

-la schimbarea domiciliului părinților

-apariția necesității elevului cu nevoi speciale de a urma un tratament medical care se poate face numai intr-o alta localitate.

ACORDAREA RECOMPENSELOR

 • 1. Pentru cadrele didactice si nedidactice

-evidențierea in fata colectivului de munca

-acordarea calificativului FB pentru activitatea deosebita depusa intr-un an școlar.

-acordarea de salarii de merit pe perioade de un an sau de gradații de merit pe perioade de 4 ani,

 • 2. Pentru elevi:

-evidențierea in fata colectivului de elevi

-comunicarea orala si scrisa părinților

-participarea la excursii gratuite

-premii speciale in bani si obiecte pentru rezultate deosebite obținute in cadrul unor manifestări culturale sau competiții

-distincții sau diplome pentru rezultate deosebite obținute in cadrul unor manifestări culturale sau competiții diplome si premii in obiecte pentru rezultate deosebite obținute la sfârșitul anului școlar.

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARA SI MATERIALA

1.Pentru cadrele didactice si nedidactice

a)Sanctiuni:

-observații verbale

-observații scrise

-avertismentul

-diminuarea salariului de baza pana la 15% -retragerea de gradații sau trepte de retribuire -reducerea unor sporuri

-retrogradarea din funcție

-desfacerea contractului de munca

-penale

 • b) Ridicarea sancțiunilor sau reabilitarea:

-după 6 luni sau 1 an la propunerea conducerii unitatii

2. Pentru elevi:

-observații si mustrare individuala

-observații si mustrare in fata colectivului

-instiintarea in scris a părinților

-mustrarea scrisa si mustrarea in fata Consiliului Profesoral -scăderea notei la purtare

-sesizarea organelor de politie in cazul constatării unor delicte grave savarsite.

ATRIBUȚIILE PROFESORULUI DE SERVICIU

Profesorul de serviciu va fi prezent la școală la ora 7.40 și răspunde de executarea programului școlar prin următoarele atribuții:

 • •  respectarea programului de muncă (intrarea și ieșirea profesorilor de la ore, asigurarea suplinirii în cazul absentării unui profesor);

 • •  controlează spațiul școlar;

 • •  asigură accesul elevilor la clasă (închiderea ușilor după ce s-a sunat de intrare);

 • •  supraveghează întreaga activitate din școală în timpul programului;

 • •  în pauze este prezent în mijlocul elevilor, asîgur\nd securitatea acestora

 • •  In cazul unor situații neprevăzute ia masuri imediate si / sau anunța dirigintii, direcțiunea, medicul școlar, administratorul, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta (tel. 112) numai in situațiile extrem de urgente care justifica acest apel

 • •  asigură securitatea actelor școlare din cancelarie;

 • •  urmărește cataloagele, condicile de prezență;

 • •  stabilește legătura directă cu diriginții și cu elevii pentru rezolvarea unor probleme;

® urmărește curățenia din spațiul extrașcolar și din clase;

 • •  îndepărtează din școală persoanele străine;

 • •  supraveghează intrarea la ore plecând ultimul din cancelarie;

 • •  în lipsa directorilor profesorul de serviciu asigură buna desfășurare a procesului educațional;

® tine permanent legătură cu elevul de serviciu iar la finalul programului preia de la acesta ecusonul si registrul

 • •  informează zilnic conducerea liceului cu privire la modul de desfășurare a serviciului pe bază de proces-verbal (stricăciuni);

IN CONDICA DE PROCESE VERBALE PROFESORUL DE SERVICIU VA CONSEMNA:

 • - existenta sau absenta cataloagelor la începutul si sfârșitul programului

 • - situațiile deosebite aparute in cadrul programului instructiv - educativ (profesori absenți, abasteri disciplinare ale elevilor

 • - deteriorările bunurilor materiale si masurile luate ,dirigintii anunțați si care vor urmării recuperarea bunurilor distruse

 • - starea de curățenie in incinta scolii

ANEXA 2 ELEVUL DE SERVICIU PE ȘCOALĂ

SARCINI

A

In vederea întăririi ordinei ți disciplinei școlare și a unei conlucrări mai bune, profesor de serviciu -elevi, se instituie, conform Regulamentului de ordine interioară, sarcina de elev de serviciu pe școală

Elevii de serviciu pe școală vor fi programați în ordinea descrescândă a claselor, o dată pe an școlar sau cel mult o dată pe semestru. Elevul de serviciu este considerat în activitatea școlii și nu i se trec absențe în catalog.

Elevul de serviciu are următoarele atributiuni:

9

 • •  se prezintă la școala la 7.45

 • •  menține legătura permanentă cu profesorul de serviciu executând atribuțiile stabilite de acesta;

 • •  asigură legătura între elevi și profesori în timpul pauzelor ;

 • •  legitimează persoanele străine care intră în școal ă;

 • •  ajută aceste persoane în vederea rezolvării problemelor lor ;

« în funcție de programul școlii, sună de intrare și ieșire ;

 • •  răspunde de ceea ce se intampla pe parcursul zilei, in cazul susținerii tezelor sau cazuri de urgenta anunța profesorul de serviciu si de comun acord găsesc un inlocuitor care semnează de preluarea serviciului

® elevii îndeplinesc și alte sarcini stabilite de conducerea instituției.

>

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament de ordine interioară, în special Anexa 2, va fi prelucrat cu toate clasele.

Elevii vor lua act sub semnătură de conținutul regulamentului.

Regulamentul va fi afișat în fiecare clasă (Anexa 2).

 • -  Respectarea programului școlar;

 • -  Este interzis elevilor:

 • a) să distrugă documente școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc;

 • b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ;

 • c) să aducă și să difuzeze, in unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;

 • d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează frecvența la cursuri a elevilor;

 • e) să blocheze căile de acces in spațiile de învățământ;

 • f) să dețină și să consume, in perimetrul unității de învățământ și in afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice și țigări și să participe la jocuri de noroc;

 • g) să introducă, in perimetrul unității de învățământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniție, petarde, pocnitori etc., care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului unității de învățământ;

 • h) să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

 • i) să utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor;

 • j) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;

 • k) să aibă ținută, comportamente și atitudini ostentative și provocatoare;

 • l) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate in limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ.

 • - Este interzisă (cu excepția navetiștilor) intrarea în instituția de învățământ, după ora 8,00 și părăsirea acesteia înainte de terminarea orelor de curs.

 • - Elevii au obligația de a participa la orele de curs în uniformă școlară specifica SE INTERZICE ELEVILOR:

 • - folosirea in alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate : instalațiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri, instalații de gaz, apa, incalzire si iluminat

 • - executarea de reparații la reparațiile sus menționare

 • - deschiderea si aplecarea peste pervazul geamurilor. Dirigintii vor stabilii geamurile care se deschid pentru aerisire

 • - urcatul pe banei, catedre sau scaune

 • - orice lucrare de reparații in clasa (zugrăvit, vopsit, reparații banei, scaune) se vor face numai cu avizul conducerii si al dirigintelui si numai in prezenta acestuia

 • -  urcarea si folosirea balustradei scărilor, deschiderea geamurilor pe coridoare, împiedicarea sau ingreunarea circulației pe coridoare a grupurilor de elevi

 • - alergatul pe coridoare si scări, elevii vor folosi numai urcările ce le sunt destinate

 • - aducerea persoanelor străine in incinta liceului

 • - Se interzice părăsirea incintei instituției în timpul programului fără motiv și învoire;

Să se folosească corect, conform normelor de funcționare toate bunurile destinate procesului de învățământ;

Grupurile sanitare vor fi folosite corect, se interzice staționarea elevilor in aceste locuri Curtea liceului destinata recreerii elevilor va fi folosita in mod corespunzător elevilor revenindu-le următoarele obligații:

 • - sa mențină curățenia

 • - sa folosească corect coșurile de gunoi

 • - sa participe la curățenie in sectorul repartizat

 • - se interzice cu desăvârșire urcatul în pomi sau pe clădiri sau în alte locuri care ar prezenta pericol de accidente.

-Se interzice deplasarea cu bicicleta prin curtea liceului; bicicletele vor fi parcat la locuri amenajate.

-Se interzice cu desăvârșire aducerea persoanelor străine în incinta liceului;

-Se interzice elevilor de la cursurile teoretice să pătrundă în incinta atelierelor și laboratoarelor ; aceste spații vor fi folosite de elevi numai în timpul programului; -întreaga bază sportivă va fi folosită conform regulamentului în prezența și sub supravegherea profesorilor de sport;

-Se interzice prezența persoanelor străine , a elevilor care nu au program de sport la sala de sport sau pe terenurile de sport;

-Folosirea bazei sportive în alte scopuri și de persoane străine este strict interzisă;

 • •  Numărul de membri/reprezentanti din fiecare clasa - 1 (baiat sau fata)

 • •  Exista un membru reprezentant al personalului didactic - cadru didactic coordonator, care prezidează întrunirile ;

 • •  Alegerile se desfasoara prin vot deschis ;

 • •  Perioada pentru care sunt aleși reprezentanții este de un an ;

 • •  Alegerile se fac la începutul primului semestru ;

 • •  Cei patru care alcătuiesc Agenda intalniriior sunt membri C.E. împreuna cu cadrul didactic coordonator. Aceasta trebuie sa conțină patru puncte importante :

o succese școlare; o inițiative școlare ;

o evenimentul saptamanii/lunii;

o evaluare.

 • •  Secretarul este responsabil pentru elaborarea Agendei întâlnirii, pe care o afiseaza cu cateva zile înainte, pentru a o face cunoscuta consilierilor la Afisierui C.E.;

 • •  Persoana care conduce întrunirea este președintele C.E. impreuna cu cadrul didactic coordonator, care trebuie sa prezinte celorlalți profesori problemele ridicate de elevi si sa se asigure ca discuțiile întrunirilor sunt corecte si civilizate ;

 • •  Elevii-consilieri participa la întruniri, pregătiți sa vorbească concis despre problemele propuse spre a fi dezbătute ;

 • •  Profesorii pot asista la intruniri ca observatori;

 • •  Directorul scolii este implicat in problematica C.E.

o C.E. se întrunește in mod regulat in, o dat ape luna;

 • •  deciziile luate sunt transmise tuturor profesorilor si elevilor;

© Revistele scolii vor sprijini activitatea C.E. si vor promova in paginile lor inițiativele C.E.

 • •  Discuțiile din cadrul C.E. se transmit in rezumat tuturor elevilor, in cadrul orei de dirigentie;

 • •  Fiecare membru al C.E. poarta ecuson;

 • •  Lunar se dezbate corespondenta prin posta elevilor ;

® Banii adunați din amenzile prevăzute de Codul de conduita al elevilor vor fi folosiți pentru a sponsoriza activitatile educative școlare si extrascolare.

NORME DE CONDUITĂ

 • •  Relațiile dintre elevi și personalul instituției are la bază normele prevăzute de legislația școlară în vigoare.

 • •  Elevii cu nevoi speciale se bucură de protecția legii, care trebuie cunoscută de întreg personalul din internat și școală.

 • •  Personalul instituției are obligația să cunoască nevoile speciale ale elevilor atât sub aspect medical cât și sub celelalte aspecte (aspectul fizic, inteligența, situația familială).

 • •  Relațiile cu elevii se bazează pe respect reciproc, pe înțelegerea cerințelor elevilor.

 • •  Personalul poartă discuții individuale cu fiecare elev, urmărind să realizeze convingeri.

A

 • •  In funcție de încadrarea și postul ocupat personalul instituției va urmări să realizeze la elevi cu nevoi speciale următoarele deprinderi:

-cunoașterea normelor elementare de conviețuire în colectivitate;

-realizarea igienei personale;

-păstrarea și realizarea igienei în camere;

-modul de folosire și utilizare a lenjeriei și îmbrăcămintei corporale; -întreținerea și păstrarea îmbrăcămintei;

-modul de adresare către terți;

-pregătire și servitul mesei;

-circulația internă și externă a elevilor.

© Este interzisă aplicarea unor pedepse corporale, psihice sau de orice altă natură care afectează viața elevilor.

 • •  Personalul instituției va conlucra și cu părinții.

© Personalul va informa responsabilii de compartimente privind activitatea elevilor, care, la rândul lor vor informa conducerea instituției.

 • •  Personalul va milita să realizeze și să dezvolte relații normale de conviețuire între elevi.

 • •  Elevii au obligația să respecte personalul și să se respecte reciproc.

Art. 1 Orice faptă săvârșită de elevi prin care se încalcă prevederile prezentului regulamentele dispozițiilor conducerii colegiului,ale hotărârilor consiliului profesoral sau ale consiliului de administrație ale colegiului precum și ale oricărui act legal în vigoare sau prin care se aduce atingere prestigiului colegiului constituie abatere disciplinară ce se sancționează în funcție de gravitatea acesteia.

2 Gravitatea abaterii este stabilită de directorul colegiului,cu consultarea dirigintelui, pe baza informării scrise a celui care a sesizat abaterea. în urma acestei hotărâri, fapta ce constituie abatere este încadrată într-unul din articolele referitoare la sancționarea elevilor, sancțiunea aplicându-se conform procedurii stabilite de articolul respectiv. Art. 2 (1) Sancțiunea cea mai ușoară ce se aplică elevilor este “observația INDIVIDUALĂ”.

 • (2) “ observația individuală” se aplică de către diriginte sau de către director și nu necesită informare scrisă.

 • (3) Aplicarea sancțiunii nu atrage și alte măsuri disciplinare.

Art. 3(1) Următoarea sancțiune, ca severitate, ce se aplică elevilor este „mustrarea în FAȚA CLASEI/ A CONSILIULUI CLASEI / A CONSILIULUI PROFESORAL”.

 • (2) Sancțiunea este aplicată de către diriginte sau de către director cu consultarea dirigintelui, pe baza unei informări scrise.

 • (3) Aplicarea acestei sancțiuni este însoțită de scăderea notei la purtare cu un punct pe semestrul respectiv.

Art. 4 (1) Următoarea sancțiune,ca severitate,ce se aplică elevilor este „mustrarea SCRISĂ”.

 • (2) Sancțiunea este aplicată de către director,cu consultarea dirigintelui,pe baza unei informări scrise.

 • (3) Aplicarea acestei sancțiuni este însoțită de scăderea notei la purtare cu un punct pe semestrul respectiv.

Art. 4 (1) Următoarea sancțiune,ca severitate,ce se aplică elevilor este „retragerea TEMPORARĂ SAU DEFINITIVĂ A BURSEI”.

 • (2) Sancțiunea este aplicată de către director,cu consultarea dirigintelui, pe baza unei informări scrise.

 • (3)  Aplicarea acestei sancțiuni este însoțită de scăderea notei la purtare cu un punct pe semestrul respectiv.

Art. 5 (1) Următoarea sancțiune, ca severitate, ce se aplică elevilor este „preavizul de EXMATRICULARE”.

Art. 6 (1) Elevii care se fac vinovați de deteriorarea bunurilor aflate în patrimoniul liceului, pe lângă sancțiunea disciplinară pe care o primesc, sunt obligați să suporte toate

cheltuielile necesare reparațiilor sau înlocuirii bunurilor deteriorate, să repare sau să înlocuiască aceste bunuri,conform hotărârii conducerii.

A

(2) In cazul în care vinovatul pentru deteriorarea bunurilor nu se cunoaște, răspunderea materială pentru repararea sau înlocuirea acestora,în condițiile alineatului precedent, devine colectivă,conform hotărârii conducerii.

A. ATRIBUȚIILE CONDUCERII UNITATII

Art.l. Directorul, directorul adjunct, responsabilii de compartimente si șefii de catedra au obligația de a organiza, coordona si controla intreaga activitate instructiv -educativa, recuperatorie si administrativ gospodăreasca.

Art.2. Asigura aplicarea programului guvernamental in domeniul invatamantului special integrat, a prevederilor Legii Invatamantului si a celorlalte acte normative privind invatamantul special, a statutului Personalului Didactic in vigoare, a Regulamentului de Organizare si Funcționare a instituțiilor de invatamant special, a altor reglementari ale M.E.N. Respecta convențiile si tratatele la care Romania a aderat privind protecția si drepturile copilului.

Art.3. Răspunde de aplicarea planului de invatamant in vigoare, de parcurgerea programelor școlare si realizarea planurilor individualizate de recuperare.

Art.4. întocmește informările despre activitatea desfasurata in unitate si planului managerial unic, supunandu-1 aprobării Consiliului de Administrație si urmărește respectarea acestuia.

Art.5. întocmește si răspunde de aplicarea Regulamentului de Ordine Interioara, întocmește fisele postului pentru cadrele didactice, didactice auxiliare si personalului nedidactic.

Art.6. Organizează, coordonează si controlează activitatea de perfecționare a cadrelor didactice prin comisiile metodico-stiintifice din școala, numește responsabilii comisiilor metodico-stiintifice, numește responsabilii de compartimente, stimulează si îndruma perfecționarea cadrelor didactice prin grade didactice si alte forme de perfecționare prevăzute de reglementările in vigoare.

Art.7. Răspunde de constituirea catedrelor stabilește dirigintii, educatori si pedagogi pe clase (sau grupe) ținând cont de obiectivele procesului instructiv- educativ -recuperator si de resurse umane existente.

Art.8. Controlează si răspunde de prezenta cadrelor didactice la serviciu asigurând suplinirea acestora. Asigura concediul de odihna si concediul fara plata conform normelor legale.

Art.9. întocmește fisele de evaluare a personalului didactic si nedidactic, propune calificative anuale, pe baza unei informări obiective si le supune aprobării Consiliului de Administrație.

Art.10. Exercita control permanent si exigent asupra modului cum sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către fiecare salariat si ia masuri corespunzătoare împotriva celor care incalca disciplina muncii. Face propuneri de premieri si aplicare de sancțiuni.

Art.ll. Asigura buna desfășurare a activitatii Consiliului de Administrație si repartizarea sarcinilor pe membrii acestuia, stabilește tematica ședințelor acestuia.

Art.12. Asigura respectarea drepturilor legale ale personalului angajat precum si îndeplinirea obligațiilor ce revin fiecăruia.

B.ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație răspunde de :

Art.l. Organizarea si buna desfășurare a procesului instructiv-educativ si recuperator din școala.

Art.2. Gospodărirea si folosirea tuturor mijloacelor financiare si materiale ale invatamantului special integrat.

Art.3. Respectarea prevederilor legale in adoptarea hotărârilor.

Art.4. întreaga activitate a scolii:

 • a) aproba proiectul planului managerial pe durata unui an școlar

 • b) stabilește atributele membrilor personalului scolii ce revin prin fisa postului

 • c) aproba constituirea claselor, repartizarea invatatorilor si profesorilorde alte specialități, aproba numirea responsabililor de catedra, a comisiilor metodice si a comisiilor pe domenii de activitate.

 • d) definitivează si aproba tematica si graficul Consiliului de administrație propuse de director

 • e) discuta si aproba Regulamentul de ordine interioara

 • f) discuta si aproba proiectul planului de școlarizare

 • g) aproba calificativele anuale ale personalului didactic si nedidactic propuse de șefi de compartimente

 • h) aproba acordarea salariilor de merit

 • i) acorda gradațiile personalului auxiliar

 • j) aproba vacantarea posturilor si reducerile de activitate, asigura incadrarea scolii cu personal didactic si nedidactic

 • k) asigura aplicarea tuturor reglementarilor legale referitoare la organizarea si funcționarea invatamantului special integrat

 • l) aproba oferta educaționala pe scoli

 • m) elaborează criteriile de acordare a salariului si gradației de merit, precum si de acordare a recompenselor, ajutoarelor materiale pentru elevi

 • n) elaborează criteriile de acordare a calificativelor anuale

 • o) elaborează proiectele manageriale ale scolii, schema de salarizare.

C. ACTIVITĂȚILE CONSILIULUI PROFESORAL

Art.l. Are rol de decizie in domeniul instructiv educativ

Art.2. Aproba planul general si planurile semestriale de munca si analizeaza indeplinirea acestora.

Art.3. Rezolva problemele de organizare a activitatii școlare

Art.4. Propune si alege prin vot membrii Consiliului de Administrație

Art.5. Urmărește si dezbate principalele aspecte ale activitatii instructiv-educative

Art.6. Aproba cererile cadrelor didactice de participare la cursurile de perfecționare

Art.7. Propune Consiliului de Administrație acordarea salariului de merit.

Art.8. Analizeaza cazurile de indisciplina școlara si stabilește masuri in conformitate cu prevederile Regulamentului școlar.

D. ATRIBUȚIILE RESPONSABILILOR DE COMISII METODICE

Art.l. Proiectarea activitatii de formare continua a cadrelor didactice la nivelul comisiilor

Art.2. Monitorizează aplicarea noului Curriculum național a evaluării formative Art.3. Informează conducerea unitatii asupra necesităților de materiale pentru o continua perfecționare a procesului instructiv-educativ recuperator.

Art.4. Propune Consiliului de Administrație calificativele anuale pe baza de fise de evaluare anuala

Art.5. întocmește, pastreaza si completează documentația comisiei metodice.

ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU IN ȘCOALA

SPECIALA

-Activitatea instructiv-educativa din școala si in afara scolii se organizează si se desfasoara pe baza planului managerial si a planurilor de munca semestriale.

-Activitatea școlara incepe in fiecare zi la orele 800 si se termina conform orarului de lucru.

-Durata lecțiilor:

 • a) clasele I-VIII: orele 8,00-8,45

8,55-9,40

9,50-10,35

10,45-11,30

11,40-12,25

- Pauza de masa -

13,30-14,15

14,25-15,10

 • - Masa de prânz se servește intre orele 12,45-13,20.

 • - Clasele DMS au program școlar intre orele 8,00-13,20.

 • - Clasele DMM au program școlar intre orele 8,00-15,10.

 • b) invatamantul liceal -orele sunt de 50 minute si pauzele de 10 minute, respectiv 20 minute pauza mare.

 • - Elevii claselor DMS sunt insotiti si supravegheati permanent de către profesorii de la clasa.

-Norma cadrelor didactice la invatamantul special este de 18 ore pe saptamana pentru profesori, invatatori , itineranti si 20 ore pe saptamana pentru educatori si maiștri instructori.

-Profesorii de serviciu pe școala isi desfasoara activitatea incepand de la ora

800 pana la incheierea programului conform graficului.

 • - Programul de activitate are la baza actele normative care reglementează sistemul de funcționare al invatamantului de toate gradele si formele.

DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti angajatii si elevii scolii speciale integrate.

Prezentul Regulament de ordine interioară este structurat pe organigrama de desfășurare a activității în cadrul școlii.

Informația va circula conform organigramei având funcții de subordonare bine precizate , atit de sus în jos cît și invers.

Intre compartimente și servicii vor exista relații de colaborare.

Acordarea liberelor se face prin înștiințarea șefului direct pentru maxim 4 ore pe zi din orele realizate peste program. Pentru o zi liberă se face cerere, se vizează de șeful direct și se prezintă spre aprobare directorului, specifîcându-se sursa orelor libere cerute, înlocuirea profesorilor pentru susținerea orelor se face numai cu aprobarea directorului.

Concediile de odihnă se dau în funcție de desfășurarea anului școlar de regulă în vacanța de vară, eșalonate astfel încît să asigure minimul de servicii necesare.

Orice activitate în afara procesului instructiv-educativ se desfășoară în conformitate cu Planul Managerial, cu avizul directorului și cu respectarea ROI.

Nerespectarea ROI atrage după sine sancțiuni în conformitate cu Legea învățământului, Statutul personalului didactic, Regulamentul de organizare și funcționare din învățământul preuniversitar și Codul Muncii.

Prezentul regulament a fost discutat in Consiliul Profesoral si validat in Consiliul de Administrație, pentru anul școlar 2013-2014.