Hotărârea nr. 601/2013

Hotărârea.nr. 601 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pe anul școlar 2013-2014


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 601

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Resurse și Asistența Educațională Brașov pe anul școlar C 2013-2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie 2013;

Analizând Referatul nr.10676/11.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pe anul școlar 2013-2014;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, precum și art.25 alin.(4) din H.G.R nr.538/2001 modificată, privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pe anul școlar 2013-2014, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov.           z

PREȘEDIN Aristotel CăncContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

MM

Difuzare:

1 ex. Instit. Prefectului Județului Brașov

1 ex. CABINET PREȘEDINTE

1 ex. C J R ASIST EDUCAȚIONALA BRAȘOV

1 ex. SRUSI

1 ex. COLECȚIE

APROBAT,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PREȘEDINTE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI

U                     FUNCȚIONARE

A

CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

BRAȘOV

BRAȘOV 2013

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov - denumit în continuare Centru - este organizat și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat, Legii Educației Naționale nr.l / 2011, art.48, 49, 50, Ordinului M.Ed.C.T.S. nr. 5.573 / 07.10.2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat M.Ed.C.T.S. nr. 5.555 / 07.10.2011 (prin care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională), Ordinului M.Ed.C.T.S. nr. 5.574/2011 privind Metodologia de organizare a serviciilor de sprijin educațional pentru copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, Ordinului M.Ed.C.T.S. nr. 5.575/2011 privind Metodologia - cadru privind școlarizaea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale, Ordinul M.Ed.C.T.S. nr. 6.552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale.

Art 2.

Centrul are sediul în municipiul Brașov, strada Aurel Vlaicu nr. 26 B.

Art. 3.

 • (1)    Centrul reprezintă o instituție de învățământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/ elevilor/tinerilor, cadrelor didactice, părinților și membrilor comunității pentru a asigura tuturor accesul la o educație de calitate precum și asistența necesară în acest sens.

 • (2)    Centrul coordonează, monitorizează și evaluează, la nivel județean, activitatea Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică și a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare, colaborează cu centrele școlare pentru educație incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaționale specializate, coordonează, monitorizează și evaluează servicii specializate de mediere școlară.

 • (3)    Centrul este unitate conexă a învățământului pre uni verși tar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educației Naționale și coordonat de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.

 • (4)    Finanțarea Centrului se asigură de la bugetul Consiliului Județean Brașov, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) și art. 110 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITAE Art. 4.

Scopul activității îl constituie asigurarea calității serviciilor educaționale în domeniile menționate la art. 3.

Art. 5.

Obiectivele principale ale activității Centrului sunt:

 • -  cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/elevilor/tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale;

 • -  asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurării educației de calitate în funcție de potențialul bio-psiho-social al fiecărui copil/tînăr;

 • -  informarea și consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activității didactico-educative;

 • -  colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viața școlară, socială și profesională;

 • -  implicarea părinților în activități specifice unei relații eficiente școală-familie-comunitate, ca bază a adaptării școlare și a integrării sociale a copiilor/tinerilor;

 • -  organizarea elaborării de studii privind abandonul școlar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitățile extrașcolare/timpul liber;

 • -  organizarea de programe și proiecte antiviolență în mediul educațional.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 6.

 • (1) Centrul are următoarea structură organizatorică:

Conducerea:

 • -  Consiliul de Administrație

 • -  Director

 • -  Director adjunct

Structuri funcționale

 • -  Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională;

 • -  Compartiment Coordonare Cabinete de Asistență Psihopedagogică și Interșcolare

(Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică - CJAP)

• Cabinete școlare/ interșcolare de asistență psihopedagogică

 • -  Compartimentul Coordonare Cabinete Logopedice Interșcolare (Centrul Logopedic)

© Cabinete logopedice interșcolare;

 • -  Centrul de documentare și informare

 • -  Compartimentul Administrativ

 • -  Contabil șef

Secretar șef,

 • (2) Structura organizatorică este prevăzută în Organigramă (anexa 1).

Art. 7.

Personalul Centrului este format din

 • -  personal didactic;

 • -   personal didactic auxiliar

 • -  personal nedidactic.

Art. 8.

 • (1) Conducerea Centrului este asigurată de Consiliul de Administrație, de director și de directorul adjunct, care este și coordonatorul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică.

 • (2) Consiliu de Administrație are un număr impar de membri, respectiv 9 membri, cu următoarea componență:

 • -  Directorul Centrului;

 • -  Reprezentantul Consiliului Județean Brașov;

 • -  Reprezentantul Inspectoratului Școlar Brașov, desemnat prin decizia inspectorului școlar general;

 • -  Coordonatorul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică;

 • -  Coordonatorul Centrului Logopedic Interșcolar;

 • -  Reprezentantul mediatorilor școlari,

 • -   3 (trei) reprezentanți ai cadrelor didactice, desemnați de Consiliul profesoral.

Art 9.

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională. Personalul Serviciului este format din:

 • (1) Personal didactic - profesori atestați în psihologie educațională, profesor pshihopedagog, profesor de psihopedagogie specială;

 • (2) Personal didactic auxiliar - asistent social, medic pediatru.

Art. 10.

Compartimentul Coordonare Cabinete de Asistență Psihopedagogică și Interșcolare (Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică) are următoarea structură organizatorică:

 • (1) Coordonatorul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică - director adjunct al Centrului de Resurse și de Asistență Educațională;

 • (2) Personal didactic - consilieri școlari, prin care se înțeleg: profesori psihologi, profesori pshihopedagogi, profesori sociologi, profesori pedagogi cu specializări conform centralizatorului aprobat.

 • (3) Personal didactic auxiliar - secretar, informatician, asistent social.

Art. 11.

Cabinetele școlare / interșcolare de asistență psihopedagogică sunt subordonate

Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică și sunt formate din:


 • (1) Personal didactic - consilieri școlari (profesor psihopedagog/psihopedagogie specială, profesor psiholog, profesor sociolog, profesor pedagog).

Art. 12.

Compartimentul Coordonare Cabinete Logopedice Interșcolare (Centrul Logopedic) are următoarea structură organizatorică:

(1) Personal didactic - profesori logopezi (din care se numește coordonatorul centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare).

Art. 13.

Cabinete de logopedie sunt organizate astfel:

 • (1) Personal didactic - profesori logopezi

Art. 14.

Contabilul șef este personal didactic auxiliar (administrator financiar) cu funcție de conducere.

Art. 15.

Secretarul șef este personal didactic auxiliar (secretar) cu funcție de conducere.

Art. 16.

Statul de funcții

 • (1) Statul de funcții al Centrului, avizat de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov și aprobat de Consiliul Județean Brașov cuprinde:

 • a.  un post didactic de profesor cu funcția de director;

 • b.  un post didactic de profesor cu funcția de director adjunct (coordonator compartiment CJAP);

 • c.  un post didactic auxiliar de administrator financiar, cu atribuțiuni de contabil șef;

 • d.  un post didactic auxiliar de secretar, cu atribuțiuni de secretar șef;

 • e.  posturi didactice de profesori consilieri școlari și profesori logopezi;

 • f.  posturi didactice auxiliare (asistent social, administrator patrimoniu, bibliotecar, informatician, medic pediatru);

 • g.  posturi nedidactice.

 • (2) Numărul de posturi didacice / catedre din cadrul Centrului se aprobă pentru fiecare an școlar de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, la propunerea Centrului;

 • (3) înființarea posturilor didactice din cabinetele de asistență psihopedagogică și din cabinetele logopedice interșcolare se face în condițiile stabilite de lege;

 • (4) Personalul Centrului va fi încadrat de către directorul Centrului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 17.

întregul personal al Centrului este subordonat directorului și răspunde în fața acestuia pentru executarea sarcinilor de serviciu încredințate potrivit fișelor posturilor.

Art. 18.

 • (1)    La nivelul Centrului funcționează Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) și comisii de specialitate numite prin decizii ale directorului, hotărâri de consiliu de administrație care reunesc reprezentanți din mai multe compartimente și decizii ale inspectorului șolar general al județului Brașov.

 • (2)    Comisia de Orientare Școlară și Profesională funcționează în baza prezentului regulament și a OMECTS nr. 6.552/13.12.2011.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚII

Art. 19.

Centrul:

 • A. îndeplinește următoarele funcții:

 • -  de coordonare, realizare, monitorizare și evaluare a serviciilor educaționale din județul Brașov;

 • -  dc monitorizare a evoluțiilor beneficiarilor serviciilor educaționale menționate;

 • -  de informare și documentare pentru toți membri comunității (cadre didactice, părinți, copii, studenți, autorități locale etc.);

 • -   de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum și cu organizații și asociații la nivel național și internațional.

 • B. dezvoltă următoarele servicii:

 • -   servicii de asistență psihopedagogică și orientare școlară și profesională, furnizate prin Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Brașov (denumit în continuare CJAP) și prin cabinetele de asistență psihopedagogică;

 • -  servicii de terapii logopedice, furnizate prin Centrul Județean Logopedic și prin cabinetele logopedice interșcolare;

 • -  servicii, de evaluare, orientare/reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și invers prin intermediul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP), în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 și a OMECTS 6.552 din 13.12.2011;

servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate de centrele școlare de educație incluzivă;

 • -   servicii de orientare a formării inițiale și continue prin parteneriate cu instituțiile abilitate să ofere formare inițială și continua în baza unor acorduri cadru conform art 239 (2), (3), (4) din legea nr 1/2011;

 • -   servicii de informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți alți membri ai comunității;

C. are următoarele responsabilități:

 • -  coordonează, monitorizează și evaluează metodologic și științfic serviciile educaționale realizate de instituțiile de învățământ preuniversitar enumerate la cap. I, art. 3;

 • -   evaluează specialiștii care oferă servicii educaționale din centrele de asistență psihopedagogică și din centrele logopedice;

 • -   realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor;

 • -  constituie echipe multidisciplinare de intervenție timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea și asistență precoce corespunzătoare a celor cu cerințe educaționale speciale sau cu risc în dezvoltarea competențelor personale;

 • -  oferă servicii de evaluare complexă și diagnosticare a gradului de deficiență pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale din învățământul special, special integrat și din învățământul de masă, furnizate prin intermediul CSEI, pe baza colaborării între comisiile din cadrul Centrului și Comisia pentru protecția copilului din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului a județului Brașov (conform art. 50. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011), în baza unui protocol de colaborare;

 • -   participă la formarea inițială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unități de învățământ preuniversitar din județ/municipiu în baza acordurilor/ parteneriatelor;

 • -  participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare și furnizează servicii în domeniu conform art. 244 din Legea nr 1/2011.

 • -   colaborează cu instituțiile acreditate în scopul formării inițiale și continue (Casa Corpului Didactic, instituții de învățământ superior, ONG-uri etc.) în baza unor acorduri-cadru/parteneriate;

colaborează cu centrele școlare de educație incluzivă în scopul oferirii de servicii de consultanță pentru educație incluzivă;

 • -  realizează materiale și mijloace de învățământ cu valoare de suport metodico-științific pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar;

 • -  analizează și gestionează propunerile venite din partea unităților de învățământ preuniversitar privind înființarea de cabinete de asistentă psihopedagogică și cabinete logopedice, pentru a oferi serviciile educaționale direct beneficiarilor cu avizul/sprijinul Consiliului Județean și al 1SJ Brașov;

 • -   realizează studii și cercetări privind corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței forței de muncă și implementarea strategiilor modeme de predare-învățare-evaluare în actul didactic;

 • -   facilitează rclaționarea unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte și programe;

 • -  propune ISJ școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase sau de grupe în spitale conform, art.52, (3) din Legea Educației Naționale;

 • -  evaluează și orientează școlar și profesional, în colaborare cu specialiștii din unitățile școlare, toți copiii/elevii cu CES;

 • -  emite și eliberază certificatul de orientare școlară și profesională și propune prin intermediul comosiei de evaluare, orientare școlară și profesională, planul de servicii al copilului , conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 1/201 lși asigură asistența psihoeducațională a elevilor cu școlarizare la domiciliu;

 • -  monitorizează procesul instructiv-educativ-recuperatoriu și de integrare;

 • -  avizează programele școlare adaptate de către cadrele didactice de specialitate din unitățile școlare organizatoare a școlarizării la domiciliu elaborate pe baza planurilor individuale de școlarizare la domiciliu;

identifică unitățile de învățământ de masă de pe raza județului care asigură cele mai bune condiții de dezvoltare psihoindividuală în funcție de tipul și gradul de deficiență;

 • -   oferă consultanță de specialitate tuturor unităților de învățământ în vederea îndepliirii condițiilor optime pentru asigurarea serviciilor educaționale de sprijin;

 • -   oferă consultanță de specialitate pentru părinți și elevi;

 • -  organizează echipe multidisciplinare pentru depistarea tuturor copiilor/elevilor cu CES și pentru aplicarea planurilor de servicii individualizate;

 • -  organizează întâlniri de lucru, simpozioane etc. în vederea diseminării exemplelor de bune practici în domeniul educației incluzive;

 • -   identifică, în colaborare cu specialiștii unităților școlare, copii/elevii cu dificultăți de învățare, dezvoltare sau de adaptare școlară care se găsesc la un moment dat în situație de eșec școlar ori de risc de abandon școlar și organizează echipe multidisciplinare care să asigure servicii de ducație remedială, consiliere psihopedagogică în funcție de nevoile pe termen lung sau scurt ale acestora;

 • -  între ISJ Brașov, Centru și unitatea școlară desemnată să asigure școlarizarea la domiciliu se vor încheia anual protocoale de colaborare pentru fiecare elev aflat în această situație;

 • -  încheie protocoale de colaborare, pentru o comunicare interinstituțională eficientă, cu toate instituțiile răspunzătoare de aplicarea Legii nr. 1/2011 și a legislației secundare și cu terți;

 • -   colectează, anual, propunerile de înființare de clase/grupe de la spitale și le înaintează la ISJ Brașov, termenul limită fiind finalul lunii octombrie al fiecărui an;

 • -   coordonează și certifică activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară;

 • -  gestionează registrul de evidență a angajaților din subordine, cu excepția personalului din centrele școlare pentru educație incluzivă;

informează și consiliază cadrele didactice în domeniul educației incluzive; informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera.

Art. 20.

Consiliul de Administrație

 • (1) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art.96:

 • (a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul Centrului;

 • (b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul Centrului;

 • (c) stabilește poziția centrului în relație cu terți;

 • (d) organzează concursul de ocupare al funcțiilor de director și de director adjunct;

 • (e) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic;

 • (f) aprobă programe de dezvoltare profesionlă a cadrelor didactice la propunerea Consiliului profesoral;

 • (g) sacționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice conform legii;

 • (h) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;

 • (i) aprobă orarul Centrului;

 • (j) își asumă răspunderea publică pentru performanțele Centrului, alături de director;

 • (k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației, respectiv ale Ministerului Educației Naționale;

 • (2)    Hotărârile CA se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți, mai puțin a celor stabilite la art. 93. Hotărârile CA care vizează personalul din unitate (procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcțiilor de conducere, acordarea gradației de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele asemenea) se iau prin vot secret. Membrii CA care se află în conflict de interese nu participă la vot.

 • (3)    Deciziile privind bugetul și patrimoniul centrului se iau cu majoritatea din totalul membrilor CA.

Art. 21.

Directorul

 • (1)  Asigură conducerea Centrului și este numit prin decizie a Inspectorului General al Inspectoratului Școlar al Județului Brașov;

 • (2)   Este ordonator terțiar de credite;

 • (3)   Asigură calitatea și eficiența activității Centrului;

 • (4)   îndeplinește sarcina de președinte al Consiliului de Administrație, calitate în care convoacă lunar sau de câte ori consideră necesar Consiliului de Administrație sau membri ai acestuia pentru rezolvarea operativă a unor probleme curente sau prevăzute în planul managerial anual al Centrului;

 • (5)   întocmește Planul Managerial anual al Centrului, care va fi vizat și aprobat de inspectorul școlar județean;

 • (6)   întocmește criteriile de evaluare pentru fiecare angajat din subordine - personal didactiv auxiliar / nedidactic și controlează ducerea la îndeplinire a sarcinilor (secretarului, contabilului, documentaristului, asistentului social, îngrijitoarelor);

 • (7)  Informează permanent Inspectoratul Școlar Județean (anual sau de câte ori este nevoie) cu privire la activitatea desfășurată sau cu problemele deosebite ce apar în activitatea Centrului;

 • (8)   Participă la activitatea de perfecționare în domeniul managementului instituțional și educațional, precum și la perfecționarea profesională prevăzută în legislație;

 • (9)   Organizează sistemul de înregistrare a activității, in conformitate cu prevederile legale;

 • (10) Supervizează activitatea de informare și consiliere a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive, precum și în domeniul consilierii privind cariera;

 • (11) Organizează întocmirea bazei de date privitoare la:

© Situația elevilor cu dizabilități și/sau cu CES integrați în școlile de masă

e Situația serviciilor oferite beneficiarilor

 • (12) Răspunde de întocmirea și aprobarea în Consiliul de Administrație a proiectului de buget pe care îl prezintă Consiliului Județean;

 • (13) întocmește, aprobă și semnează (după caz) documentele oficiale ale instituției și pe cele elaborate de specialiștii din subordine;

 • (14) Sprijină înființarea cabinetelor de resurse în școlile de masă pentru a oferi servicii educaționale direct beneficiarilor, după consultarea inspectorului școlar de specialitate pentru învățământ special și special integrat;

 • (15) Coordonează realizarea, în cadrul Centrului, de materiale și mijloace de învățământ cu valoare de suport metodico-știintific pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar integrat și special;

 • (16) Verifică corectitudinea gestionării cărților de muncă ale personalului din subordine;

 • (17) Organizează și realizează studii și cercetări privind corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței forței de muncă și implementarea strategiilor modeme de predare-învățare-evaluare în actul didactic;

 • (18) Facilitează relaționarea unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar (incluziv și special) cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte și programe;

 • (19) Sprijină desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, alături de persoanele desemnate de ISJ în acest scop;

 • (20) Respectă deontologia profesională în activitățile desfășurate cu superiorii, subalternii și colaboratorii;

 • (21) Duce la îndeplinire sarcinile specifice Centrului, care îi sunt delegate de ISJ și Ministerul Educației Naționale;

 • (22) Se informează permanent, aplică și popularizează legislația și dispozițiile primite de la forurile superioare, referitoare la activitatea Centrului;

 • (23) Răspunde de corecta și judicioasa gospodărire a fondurilor obținute de la buget, precum și din alte surse.

 • (24) Fișa postului directorului este prevăzută în anexa nr. 2 și se completează cu prevederi elaborate de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov;

Art. 22.

Directorul adjunct

 • (1)   asigură conducerea CJAP și este numit prin decizie a directorului Centrului;

 • (2)   reprezintă Centrul în cazurile încredințate prin delegare;

 • (3)   Asigură calitatea și eficiența activității CJAP;

 • (4)   întocmește Planul Managerial anual al CJAP, care va fi vizat și aprobat de directorul Centrului;

 • (5)   întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine;

 • (6)   întocmește criteriile de evaluare pentru fiecare angajat din subordine și controlează ducerea la îndeplinire a sarcinilor;

 • (7)   asigură mijloacele de învățământ cu valoare de suport metodico-științific pentru personalul didactic din CJAP și din cabinetele de asistență psihopedagogică;

 • (8)   elaborează oferta de programe și servicii oferite de CJAP;

 • (9)   organizează activitatea de informare și consiliere a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive, precum și în domeniul consilierii privind cariera;

 • (10) organizează întocmirea bazei de date privitoare la:

o situația elevilor cu dizabilități și/sau cu CES integrați în școlile de masă

® situația serviciilor oferite beneficiarilor

 • (11) întocmește, aprobă și semnează (după caz) documentele elaborate de specialiștii din subordine;

 • (12) coordonează realizarea, în cadrul CJAP, de materiale și mijloace de învățământ cu valoare de suport metodico-știintific pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar integrat și special;

 • (13) organizează și realizează studii și cercetări privind corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței forței de muncă și implementarea strategiilor moderne de predare-învățare-evaluare în actul didactic;

 • (14) facilitează relaționarea unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar (incluziv și special) cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte și programe;

 • (15) respectă deontologia profesională în activitățile desfășurate cu superiorii, subalternii și colaboratorii;

 • (16) duce la îndeplinire sarcinile specifice CJAP, care îi sunt delegate de ISJ și director;

 • (17) se informează permanent, aplică și popularizează legislația și dispozițiile primite de la forurile superioare, referitoare la activitatea CJAP;

 • (18) răspunde de corecta și judicioasa gospodărire a fondurilor obținute de la buget, precum și din alte surse;

 • (19) fișa postului directorului adjunct este prevăzută în anexa nr. 3. și se completează cu prevederi elaborate de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov;

Art. 23.

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP)

 • (1) Scopul evaluării, asistenței psiho-educționale, orientării/reorientării școlare și profesionale a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educționale speciale este identificarea nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.

 • (2) Finalitatea evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării/reorientării școlare și profesionale a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale este aceea de a asigura integrarea socială și profesională a acestora prin egalizarea șanselor.

 • (3) Cadrul legislativ care reglementează metodologia privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale, este asigurată de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, secțiunea 13, privind învățământul special și special integrat. Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului nr. 272/2004 precum și de OMECTS nr. 6.552 din 13.12.2011 privind

>                       Metodologia de evaluare, asistență psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea

profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu CES, OMECTS nr. 5.555/2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a CJRAE, OMECTS nr. 5.573/2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat. OMECTS nr.5.574/2011 privind Metodologia de organizare a serviciilor de sprijin educațional pentru copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, OMECTS nr. 5.575/2011 privind Metodologia - cadru privind școlarizaea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale.

 • (4) SEOSP va solicita consimțământul familiei/tutorelui legal instituit pentru serviciile de evaluare.

 • (5) SEOSP oferă informații despre caracteristicile psihologice ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES familiei/tutorelui legal constituit și unității școlare unde aceștia învață numai după ce s-a realizat o evaluare adecvată, care să susțină științific și metodologic afirmațiile și concluziile lor, indiferent dacă este vorba de recomandări, rapoarte sau evaluări, precizând limitele afirmațiilor, concluziilor și recomandărilor lor.

 • (6) SEOSP, prin conducerea Centrului, are obligația de a sesiza și a implica forurile superioare ale autorităților locale/județene în cazul în care se constată că familia/tutorele legal nu acționează în interesul superior al copilului/elevului/tânărului cu CES, pentru

kwr                       asigurarea egalității de șanse.

 • (7) Orientarea școlară și profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale se realizează de către Comisia de orientare școlară și profesională (COSP) numită prin decizie a Inspectorului școlar județean al județului Brașov la propunerea Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul Centrului.

Art. 24.

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP)

 • (1) asigură servicii specializate pentru copii, părinți, cadre didactice din școlile județului Brașov, la solicitarea acestora și/sau la recomandarea psihologului școlar atunci când:

 • - cazul presupune colaborare între specialiști;

 • - cazul depășește competența psihologului școlar practicant.

Aceste servicii presupun:

 • - informarea și consilierea preșcolarilor/elevilor, părinților, educatoarelor, învățătorilor,

institutorilor și profesorilor pe diferite subiecte: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinți;

 • - consilierea și asistența psihopedagogică pentru copiii cu cerințe educative speciale.

 • - aplicarea de metode, procedee și tehnici specifice pentru prevenirea și diminuarea

factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

 • - examinarea psihologică pentru elevi;

 • - organizarea de servicii de consiliere și cursuri pentru părinți.

 • (2)   propune și organizează programe de consiliere educațională pentru elevi și părinți și de orientare școlară, profesională și a carierei elevilor;

 • (3)   sprijină și asigură asistența și consilierea metodologică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar brașovean;

 • (4)   elaborează studii psiho-sociologice pe diverse domenii tematice cât și privind oricnterea școlara și profesională e elevilor din școlile brașovene în vederea corelării ofertei educaționale cu cererea pieței forței de muncă;

 • (5)   recomandă părinților consultarea altor instituții pentru problemele care nu sunt de competența psihologului specialist (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinetele psihiatrice);

 • (6)   elaborează materiale suport necesare desfășurării educației, în funcție de potențialul bio-psiho-social al fiecărui copil, ghiduri educaționale, buletine informative, articole;

 • (7)   asigură participarea personalului la cursuri de formare continuă, perfecționare curentă și prin grade didactice, în scopul autoperfecționării, la cursuri, la conferințe, sesiuni de comunicări științifice,etc.;

 • (8)   sprijină desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară;

 • (9)   coordonează și sprijină cabinetele interșcolare din unitățile de învățământ brașovean;

 • (10) colaborează cu personalul de la Agenția locală de ocupare și formare profesională Brașov;

 • (11) este implicat alături de ISJ Brașov în examinarea propunerilor tuturor unităților de învățământ preuniversitar din rețea și a ofertei privind planul de școlarizare;

 • (12) monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri școlari proprii, situațiile de abandon școlar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unitățile de învățământ preuniverisat din județul Brașov, în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinete școlare, cu prezentarea de rapoarte semestriale:

 • (13) monitorizează proiectele/programele, parteneriatele educaționale intene sau internaționale derulate pe plan local cu autoritățile din învățământ,autoritățile locale,asociații și fundații cu preocupări în domeniu vizând problematica consilierii, orientării școlare, profesionale și a carierii elevilor;

 • (14) colaborează cu cabinetele logopedice;

 • (15) colaborează cu mediatorii școlari;

 • (16) organizează grupuri de intervizare;

 • (17) personalul CJAP este format din profesori consilieri școlari;

 • (18) activitatea profesorilor consilieri școlari din CJAP se desfășoară în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului, anexa 4, precum și a normelor deontologice ale profesiei.

Art. 25.

Cabinetele școlare de asistență psihopedagogie!

 • (1)   asigură informarea și consilierea preșcolarilor/elevilor, părinților, educatoarelor, învățătorilor, institutorilor și profesorilor pe diferite subiecte: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinți;

 • (2)   asigură servicii de consiliere și asistență psihopedagogie! pentru copiii cu cerințe educative speciale.

 • (3)   asigură prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice prevenirea și diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic. Tehnicile de intervenție in domeniul psihoterapiei și consilierii psihologice pot fi utilizate doar de profesorul psiholog conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din România;

 • (4)   propun și organizează programe de orientare școlară, profesională și a carierei elevilor în școlile unde își desfășoară activitatea, în colaborare cu consilierii educativi;

 • (5)   asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinți;

 • (6)   sprijină și asigură asistența și consilierea metodologică a educatoarelor, învățătorilor, institutorilor, profesorilor și diriginților.

 • (7)   elaborează studii psiho-sociologice privind opțiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învățământul profesional și liceal precum și tipurile de școli din cadrul rețelei;

 • (8)   recomandă părinților consultarea altor instituții pentru problemele care nu sunt de competența cabinetului de asistență psihopedagogie! (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinetele psihologice etc.)

 • (9)   colaborează cu mediatorii școlari;

 • (10) realizează investigarea psihopedagogie! a copiilor și elevilor;

 • (11) propun în cadrul curricumului la decizia școlii cursuri opționale vizând dezvoltarea personală a elevilor;

 • (12) colaborează cu cabinetele logopedice;

 • (13) colaborează cu cadrele didactice de itinerante și de sprijin;

 • (14) personalul cabinetelor școlare de asistență psihopedagogică este format din profesori consilieri școlari:

 • (15) activitatea profesorilor consilieri școlari din cabinete se desfășoară în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului, anexa 5, precum și a normelor deontologice ale profesiei.

Art. 26.

Compartimentul Coordonare Cabinete Logopedice Interșcolare (Centrul Logopedic)

 • (1)  coordonează metodologic profesorii logopezi;

 • (2)   elaborează și realizează programe/proiecte specifice corepunzătoare principalelor disfuncționalități ale limbajului și comunicării;

 • (3)   îndrumă din punct de vedere logopedic educatoarele, învățătorii și instructorii de educație cu privire la activitatea de intervenție logopedică;

 • (4)   colaborează la acțiuni de formare continuă, oferind sprijin pentru practica studenților de la facultățile de profil.

 • (5)   monitorizează proiectele/programele. parteneriatele educaționale intene sau internaționale derulate pe plan local cu autoritățile din învățământ, autoritățile locale, asociații și fundații cu preocupări în domeniu vizând problematica disfuncționalităților de limbaj și comunicare ale copiilor/elevilor;

 • (6)   examinează logopedic și psiho-pedagogic copiii luați în corectare, în colaborare cu familia și cadrele didactice, în scopul identificării tuturor factorilor care au influențat negativ evoluția limbajului și a comunicării copilului din unitățile școlare din județul Brașov unde din motive obiective nu funcționează cabinete logopedice interșcolare;

 • (7)   profesorul logoped angajat în Centrul Logopedic este cordonatorul centrului și este ales de profesorii logopezi din cabinetele logopedice interșcolare;

 • (8)  activitatea profesorului logoped coordonator se desfășoară în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului, anexa 6, precum și a normelor deontologice ale profesiei.

Art. 27.

Cabinetele logopedice interșcolare (CLI)

 • (1)   depistează, evaluează și identifică tulburările de limbaj și de comunicare la copiii preșcolari înscriși sau nu în grădinițe sau la școlarii mici;

 • (2)   asigură caracterul preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordaea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj în grădinițe, în scopul prevenirii instalării dificultăților de învățare a scrisului și cititului la vârstă școlară;

 • (3)   orientează terapia logopedică spre corectarea, recuperarea, compensarea, adaptarea și integrarea școlară și socială;

 • (4)   corectează tulburările de limbaj și de comunicare în vedera diminuării riscului de eșec școlar;

 • (5)   Sprijină cadrele didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și comunicare;

 • (6)  organizează/realizează acțiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice din școli și grădinițe, în vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburărilor ușoare de limbaj;

 • (7)   organizează/realizează dezbateri tematice privind importanța consolidării limbajului în procesul de corectare a tulburărilor ușoare de limbai;

 • (8)   intervențiile logopedice se desfășoară în centrele / cabinetele logopedice care-și au sediul, de regulă, în șcololile sau grădinițele din învățământul de masă din județul Brașov;

 • (9)  într-un CLI pot funcționa unul sau mai multe cabinete logopedice, în funcție, de numărul copiilor/elevilor din unitățile de învățământ din zona arondată care au nevoie de terapie logopedică, precum și de numărul profsorilor logopezi normați și încarați;

 • (10) depistarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj, planificarea activității și programarea copiilor la cabinet se vor realiza în decurs de o lună de la începutul fiecărui an școlar;

 • (11) activitățile de reevaluare/reexaminare se realiează la începutul semestrului al Il-lea, timp de două săptămâni;

 • (12) personalul din cabinetele logopedice interșcolare este format din profesori logopezi;

 • (13) activitatea profesorilor logopezi din CLI se desfășoară în conformitate cu atribuțiile și

Lr                      responsabilitățile prevăzute în fișa postului, anexa 7, precum și a normelor deontologice ale

profesiei.

Art. 28.

Centrul de Documentare și Informare

 • (1) Centru’ de Documentare și Informare are următoarele funcții: funcția de primire, funcția de informare generală, funcția pedagogică, funcția de orientare școlară și profesională, funcția de comunicare cu exteriorul, funcția tehnică și funcția recreativă.

 • (2) Centrul de Documentare și Informare oferă elevilor, cadrelor didactice și comunității locale un spațiu de formare, comunicare și informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaționale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire și integrare.

 • (3) reprezintă un element important în prevenirea și combaterea eșecului școlar. Pentru elevii în dificultate școlară, Centrul de Documentare și Informare organizează acțiuni destinate să le aducă acestora sprijin individual pentru ameliorarea și rezolvarea problemelor identificate de către profesorii din cabinetele de asistență psihopedagogică, profesorii din cabinetele de logopedie sau alte cadre didactice;

 • (4) facilitează accesul la informația privind orientarea școlară și profesională.

 • (5) favorizează accesul la informație și cultură a elevilor, cadrelor didactice și a membrilor comunității locale;

 • (6) pentru a răspunde nevoilor de informare si documentare ale utilizatorilor, centrul de documentare și informare dispune de un fond documentar corespunzător;

 • (7) Activitatea bibliotecarului/documentaristului din cadrul Centrului de Documentare și Informare se desfășoară în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului, anexa 8.

Art. 29.

Contabilul șef

 • (1)   asigură îndeplinirea sarcinilor privind folosirea rațională a resurselor financiare și materiale alocate pentru buna funcționare a Centrului;

 • (2)   asigură respectarea prevederilor privind parcurgerea celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

 • (3)   întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și răspunde de execuția acestuia, după aprobare;

 • (4)   reprezintă Centrul în cazurile încredințate prin delegare;

 • (5)   conduce evidența contabilă analitică și sintetică a încasărilor și plățlor, a salariilor, a materialelor, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • (6)   întocmește lunar balanțele de verificare a conturilor, dările de seamă contabile lunare, trimestriale și anuale privind execuția bugetului de venituri și cheltuielilor aprobat și le prezintă ordonatorului principal de credite la termenele stabilite;

 • (7)   fundamentează necesarul fondurilor de salarizare în corelație cu statul de funcțiuni aprobat;

 • (8)   stabilește necesarul fondurilor pentru cheltuieli materiale corelat cu volumul de activitate al Centrului;

 • (9)   efectuează plățile privind drepturile bănești ale personalului Centrului și asigură decontarea tuturor cheltuielilor;

 • (10) urmărește încadrarea cheltuielilor în buget și pe destinațiile aprobate, iar dacă este necesar întocmește un raport fundamentat pentru suplimentarea bugetului la anumite categorii de cheltuieli necesare, pe care îl supune spre aprobare;

 • (11) asigură evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • (12) urmărește cuprinderea în buget a lucrărilor de investiții și reparații curente sau capitale ale Centrului și face plata în condițiile legii;

 • (13) asigură activitatea de controlul financiar preventiv propriu;

 • (14) asigură efectuarea operațiunilor financiare și contabile privind bunurile imobile, obiectele de inventar și materialele și face confruntări cu magazia, referitoare la gestionarea bunurilor aflate în folosință și stocul materialelor din magazie, și ia măsurile necesare pentru recuperarea eventualelor pagube;

 • (15) asigură plata furnizorilor de energie electrică și termică, apă, telefoane, și alte prestații de servicii și materiale, potrivit contractelor încheiate și actelor normative în materie.

 • (16) ține evidența la zi a debitorilor și a creditorilor și întocmește actele necesare în vederea recuperării debitelor;

 • (17) elaborează decizia directorului privind inventarierea periodică a bunurilor, privind casarea sau transferul acestora la alte instituții, întocmind actele pentru înregistrarea acestor operațiuni în contabilitate;

 • (18) asigură întocmirea situațiilor statistice financiare lunare, trimestriale și anuale prevăzute de legislație;

 • (19) asigură evidența operațiunilor financiar - contabile pe fiecare lună, păstrarea și arhivarea documentelor;

 • (20) Fișa postului Contabilului Șef este prevăzută în anexa nr. 9.

Art. 30.

Secretarul șef

(A) pe linie de secretariat

 • (1) executarea lucrărilor de registratură generală (sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea);

 • (2) lucrări de corespondență primită și emisă de unitate; lecturarea corespondenței primite, prezentarea la conducere, înregistrarea, repartizarea și urmărirea rezolvării corespondenței primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondenței sau alte materiale; pregătirea corespondenței pentru expediere, expedierea

 • (3) multiplicarea materialelor, dactilografierea folosind calculatorul, folosirea imprimantei calculatorului, utilizarea mașinilor de copiat, corectarea greșelilor, cunoașterea unor sisteme de corectare a materialelor pentru editorial.

 • (4) organizarea sistemului informațional: primirea prelucrarea și transmiterea informațiilor.

 • (5) primirea și transmiterea comunicărilor telefonice;

 • (6) organizarea ședințelor și a materialelor necesare;

 • (7) difuzarea în Centru a deciziilor și instrucțiunilor cu caracter de circulară.

(B) pe linie de resurse umane

 • (1) evidența personalul didactic și nedidactic;

 • (2) gestionează registrul de evidență al salariaților din subordine, realizează modificările privind salarizarea, gradele și treptele, gradațiile și celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente, pe baza criteriilor emise de directorul Centrului;

 • (3) întocmirea documentelor de personal (adeverințe, copii) pentru angajații Centrului, la solicitarea scrisă a acestora și aprobată de director.

 • (4) întocmirea statelor de plata, corelate cu prezența înregistrată în foile de pontaj;

 • (5) întocmește declarațiile privind sumele datorate Bugetului de stat și Bugetului asigurărilor sociale și Fonduri speciale;

 • (6) Fișa postului Secretarului Șef este prevăzută în anexa nr. 10.

Art. 31.

Compartimentul Administrativ

 • (1) personalul angajat în Compartimentul Administrativ se compune din administrator de patrimoniu și personal nedidactic de întreținere;

 • (2) sarcinile administratorului de patrimoniu sunt:

 • -  organizează, planifică și conduce activitatea specifică în conformitate cu metodologia și legislația în vigoare;

 • -  elaborează planul anual de achiziții publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, program care se aprobă de director și asigură aplicarea procedurilor de achiziție publică;

 • -  elaborează documentația necesară derulării procedurii de achiziție publică, indiferent de modalitatea de atribuire sau de tipul contractului de achiziție publică;

 • -  răspunde de aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, conform legii, răspunde de stabilirea circumstanțelor de încadrare prevăzute în legislația pentru aplicarea fiecărei proceduri de achiziție sau cumpărare directă;

 • -  elaborează și păstrează toate documentele referitoare la achizițiile efectuate;

 • -  rezolvă, cu aprobarea conducerii instituției, toate problemele ce revin sectorului administrativ;

 • -  asigură încheierea contractelor cu furnizorii de energie electrică și termică, apă, telefonie și diverse alte servicii și ia măsuri pentru derularea corespunzătoare a acestora;

 • -  elaborează propuneri privind planul de investiții și reparații pentru imobile, instalații aferente și celelalte mijloace fixe aflate în administrarea Centrului, urmărește realizarea lucrărilor respective și participă la efectuarea recepțiilor;

 • -  asigură paza și securitatea întregului patrimoniu, ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor și răspunde de protecția muncii în Centru;

 • -  întocmește inventare de camere în toate încăperile Centrului și le afișează în spațiul respectiv, după ce sunt semnate de predare-primire;

 • -  face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite (propuneri de casare);

 • -  răspunde de executarea lucrărilor de întreținere, utilizare și evidența imobilelor, a instalațiilor aferente, a celorlalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea sau gestiunea Centrului;

 • -  asigură efectuarea curățeniei în birouri și celelalte încăperi și spații aferente, întreținerea căilor de acces și a spatiilor verzi;

 • -  se ocupă de procurarea materialelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției, precum și a unor obiecte de inventar, pentru desfășurarea unor activități specifice Centrului.

 • -  întocmește planul de muncă al sectorului, stabilește sarcini concrete pe fiecare angajat din subordine și urmărește rezolvarea lor;

 • (3) fișa postului administratorului de patrimoniu este prevăzută în anexa nr. 11.

Art. 32.

Comisia de orientare Școlară și Profesională

a. Componența este următoarea:

Directorul CJRAE, președinte al comisiei;

Inspectorul școlar pentru învățământul special și special integrat;

Un reprezentant din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului;

Un reprezentant din partea Consiliului Județean Brașov;

Un reprezentant din partea fiecărei instituții de învățământ special cu personalitate juridică;

Un asistent social din cadrul SEOSP, cu rol de secretar al COSP.

b. Competențe:

 • 1. Emite certificatele de orientare/reorientare școlară și profesională la propunera Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul Centrului;

 • 2. Colaborează cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu cabinetele medicale în scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale;

c. Funcționare

 • 1. Finanțarea COSP se realizează prin Centru din bugetul CJ Brașov.

 • 2. Comisia se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de căte ori este necesar în ședințe extraordinare.

 • 3. COSP este legal constituită în prezența majorității membrilor săi.

 • 4. Convocarea ședințelor se face de către secretarul comisiei, iar în absența acestuia de către directorul Centrului. Convocarea se face în scris cu cel puțin trei zile înainte de data ședinței și cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia.

 • 5. Prezența membrilor COSP la ședință este obligatorie. în cazul în care un membru al COSP absentează de la ședințe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, Consiliul Județean Brașov va fi cel care va propune sancționarea celui în cauză. Punerea în aplicare a sancțiunii se va face de către instituția din care face parte cel sancționat.

 • 6. Ședințele COSP nu sunt publice. COSP poate admite să fie de față și alte persoane decât cele chemate, dacă apreciază că prezența lor este utilă.

 • 7. Salarizarea membrilor comisiei se stabilește în regim de indemnizație de ședință, cu aprobarea Consiliului Județean Brașov.

 • 8. COSP, la propunerea SEOSP Brașov hotărăște orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu CES și eliberează certificatul de orientare școlară și profesională. Acest certificat este valabil de la data emiterii până la finalizarea nivelului de învățământ pentru care a fost orientat sau până la o nouă orientare școlară și profesională. Hotărârea COSP este executorie.

 • 9. Eventualele contestații privind orientarea școlară și profesională se depun în termen de 48 de ore de la data comunicării sub semnătură a certificatului de orientare școlară și profesională la SEOSP din cadrul Centrului. Centrul are obligația să soluționeze în termen de 30 de zile de la data depunerii contestația privind orientarea școlară și profesională, prin desemnarea unei alte comisii cu aceeași structură a membrilor. Decizia comisiei nou constituite privind orientarea școlară și profesională poate fi atacată doar injustiție.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE


Art. 33.

Prevederile prezentului regulament se completează cu cele din Regulamentul de organizare și funcționare a Centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5.555 / 07.10.2011.

Art. 34.

Normele prezentului regulament sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal al Centrului, indiferent de locul de muncă, de funcția ocupată, de natura raportului de serviciu sau de forma de angajare.

Art. 35.

însușirea și respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare este obligatorie pentru întregul personal. Personalul Centrului nu poate invoca necunoașterea prevederilor regulamentului, spre a fi exonerat de răspundere.

Art. 36.

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări legislative sau în structura Centrului.

Art. 37.

 • (1) Prevederile prezentului Regulamentului de Organizare și Funcționare se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Brașov de aprobare. Se aduce la cunoștința personalului propriu și a persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de Internet a Centrului.

 • (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice dispoziție contrară.


Consiliul Județean Brașov

Centrul Județean de Resurse si de Asistenta Educaționala

CF 18657250

f- APROBAT COI.jILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE Ai ’ * ‘ eseuSTAT DE FUNCȚII VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2013

Funcția

Norma la funcția de

baza

Nivel studii (M/SSD/S)

Grad

didactic/treapta

Transa de vechime in inv.

Salariul de baza si alte drepturi incluse in salariul de baza

Sporuri

SALARIUL BRUT EFECTIV

cfp suma

ind. zone izolate suma

DIRECTOR

1

S

1

35-40

4,583

4,583

DIRECTOR ADJ

1

S

1

14-18

3,331

3,331

CONTABIL SEF

1

S

1

3,679

264

3,943

SECRETAR SEF

1

S

1

2,484

2,484

TOTAL CONDUCERE

4

14,077

264

0

14,341

PROFESOR 1

17

S

DEB

0-2

24,656

182

24,838

PROFESOR 1

15

S

DEF

2-6

22,141

91

22,232

PROFESOR 1

15

S

DEF

6-10

22,756

151

22,907

PROFESOR 1

4

S

DEF

10-14

7,684

39

7,723

PROFESOR 1

3

S

DEF

14-18

5,523

0

5,523

PROFESOR 1

2

S

DEF

18-22

3,869

0

3,869

PROFESOR 1

1

S

DEF

22-25

2,588

0

2,588

PROFESOR 1

9

S

GR.II

6-10

15,411

37

15,448

PROFESOR 1

7

S

GR.II

10-14

13,512

0

13,512

PROFESOR 1

3

S

GR. II

14-18

5,856

0

5,856

PROFESOR 1

3

S

GR.II

18-22

4,148

44

6,308

PROFESOR 1

3

S

GR.II

22-25

6,675

0

6,675

PROFESOR 1

1

S

GR.II

30-35

2,423

0

2,423

PROFESOR 1

1

S

GR.I

6-10

2,486

0

2,486

PROFESOR 1

2

S

GR.I

10-14

4,650

0

4,650

PROFESOR 1

6

S

GR.I

14-18

14,334

0

14,334

PROFESOR 1

3

S

GR.I

18-22

8,277

0

8,277

Funcția

1

Norma la funcția de

baza

Nivel studii (M/SSD/S)

Grad

didactic/treapta

Transa de vechime in inv.

--P

Salariul df baza si alte drepturi incluse in salariul de baza

cfp suma    /

k

Q

2 ind. zone izolate “ suma

SALARIUL BRUT EFECTIV

PROFESOR 1

6

S

GR.I

22-25

16,215

0

16,215

PROFESOR 1

6

S

GR.I

25-30

18,783

0

18,783

PROFESOR 1

5

S

GR.I

30-35

14,315

0

14,315

PROFESOR 1

3

S

GR.I

35-40

11,016

63

11,079

TOTAL DIDACTIC

115

227,318

0

607

230,041

SECRETAR

1

S

2,411

2,411

ASIST SOCIAL

1

S

1,781

1,781

ASIST SOCIAL

1

S

1,855

1,855

ADMINISTRATOR PATRIMONIU

1

S

1,958

1,958

BIBLIOTECAR

1

S

2,161

2,161

MEDIC PEDIATRU

1

S

2,570

2,570

INFORMATICIAN

1

S

2,706

2,706

TOTAL DIDACTIC AUXILIAR

7

15,442

15,442

ÎNGRIJITOR

1

M

788

788

TOTAL NEDIDACTIC

1

788

788

TOTAL GENERAL

127

257,625

264

607

260,612

APROBAT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV y Președintei » j Aristotel Căne^cLprT/^^

ORGANIGRAMA CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BRAȘOV

(an școlar2013-2014)

ORDONATOR DE CREDITE