Hotărârea nr. 600/2013

Hotărârea.nr. 600 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov pe anul școlar 2013-2014


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.600

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov pe anul școlar 2013-2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie

2013;

Analizând Referatul nr. 10829/11.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov pe anul școlar 2013-2014;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.25 alin.(4) din H.G.R nr.538/2001 modificată, privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov pe anul școlar 2013-2014, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Incluzivă Brașov.

PREȘEDfl^T^

cu


Europeană și Centrul Școlar pentru Educație


PREȘEDfl jk istotel Ca w


Aristotel


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


MM

Difuzare:

1 ex. Instit. Prefectului județului Brașov

1 ex. CABINET PREȘEDINTE

1 ex. C S EINCLUZIVA BRAȘOV

1 ex. SRUSI

1 ex. COLECȚIE

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV Str. 13 Decembrie nr 125


APROBAT, Consiliul Județean BrașovTel:/Fax: 0268/548138

Nr. / 23-

STAT DE FUNCȚIUNI AN ȘCOLAR 2013 - 2014

PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR

Categoria de personal

Nr. post

Salariu de încadrare

Sporuri cf. Lg. 1/2011

Indemniz. conducere

Spor vechime

Salariu de bază

Plata cu ora

TOTAL drepturi salariale

Director - profesor

1

2095

838

629

891

4453

0

4453

Director adj.-profesor

1

1814

726

454

749

3743

0

3743

Personal didactic

97,5

123086

25357

0

26519

174962

33672

208634

Total didactic

99,5

126995

26922

1083

28159

183158

33672

216830

Contabil sef (administrator financiar

S.tr 1.)

1

1702

255

511

370

3487

0

3487

Administrator financiar S. I (contabil)

1

1620

904

0

373

2236

0

2236

Administrator patrimoniu

1

1149

370

0

380

1899

0

1899

Secretar sef S II

1

1600

564

320

621

3105

0

3105

Secretar I.A

1

1251

188

0

360

1799

0

1799

Asistent social S/1

1

1290

194

0

223

1707

0

1707

Bibliotecar M

0,5

555

89

0

161

805

0

805

Medic

1,5

2628

702

0

591

3921

0

3921

Asistent medical pr.

1

1287

415

0

340

2042

0

2042

Asistent medical

1

1151

173

0

199

1523

0

1523

Infirmiere

5

3840

1238

0

1270

6348

0

6348

Total didactic auxiliar

15

18073

5080

831

4888

28872

0

28872

PERSONAL NEDIDACTIC

Categoria de personal

Nr. post

Salariu de încadrare

Spor special/ Compensație

Indemniz conducere

Spor vechime

Salariu de bază

Spor noapte

Plata cu ora

TOTAL drepturi salariate

Personal nedidactic:

17

12200

1333

0

3039

16572

0

0

16572

Șofer

1

933

65

0

233

1231

0

0

1231

Magaziner I

1

780

55

0

156

991

0

0

991

Muncitor calific II

2

1700

120

0

426

2246

0

0

2246

Muncitor calif. V

2

1362

95

0

365

1822

0

0

1822

îngrijitoare I

7

4725

790

0

1183

6698

0

0

6698

îngrijitoare

1

675

67

0

169

911

0

0

9131

Paznici I

2

1350

94

0

338

1782

0

0

1782

Paznic I - vacant

1

675

47

0

169

891

0

0

891

TOTAL GENERAL

131,5

157268

33355

1914

39757

228602

0

33672

262274

Total posturi — 131,5

Funcții de conducere: 4

Funcții de execuție: 127,5

Total fond de salarii didactic+didactic auxiliari-nediactic =  262274 leiSECRETAR ȘEF, Nagyi Annemaria

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

Str. 13 Decembrie, nr. 125                                            f

Tel. 0268 548 138, 0368 401800

e-mail scoala.speciala@yahoo.com


Aprobat Consiliul Județean BrașovLegenda: total posturi =131,5 Directori                 =

Cadre didactice         = 97,5

Personal did. auxiliar

Personal nedidactic


ORGANIGRAMA

2013/2014

®®>* MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV Str. 13 Decembrie nr. 125, Tel./Fax. 0268/548138,

E-mail: scoala.speciala@yahoo.com

Cod fiscal: 4384125REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

ART.l


 • (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzi vă Brașov jud.Brașov se elaborează în conformitate cu ordinul MECTS 5555/07.10.2011- Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/ al municipiului București de resurse și asistență educațională, Anexa nr. 3.

 • (2)  Centrul școlar pentru educație incluzivă reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la educație tuturor copiilor prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educative speciale școlarizați atât în învățământul special, cât și în învățământul de masă, precum și personalului care este implicat în educația acestora.

 • (3) Centrul școlar pentru educație incluzivă este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, din rețeaua școlară, aflată sub coordonarea Ministerului Educației Naționale(MEN) avand ca scop si finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea si integrarea școlară si sociala a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficiențe.

 • (4) Activitățile specifice procesului de învățământ din Centrul școlar pentru educație incluzivă se află sub îndrumarea și coordonarea inspectoratului școlar județean, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise de orice unitate școlară din țară.


 • (5) In baza dispozițiilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, în baza metodologiei pentru organizarea și funcționarea învățământului special și special integrat privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative special din cadrul sistemului de învățământ special și special-integrat •

 • (6) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la educația tuturor copiilor prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educative speciale școlarizați atât în învățământul special, cât și în învățământul de masă.

(7) Activitățile specific procesului de învățământ din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă se află sub îndrumarea și coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Brașov si Consiliului Județean Brașov.

ART.2 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov utilizează sediile din str. 13 Decembrie nr.125 și str. Pictor Luchian nr.26 B, utilizează patrimoniul, logistica, însemnele, regimul juridic și ștampila unității/instituției de învățământ fondatoare. După transformarea unității/instituției în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, însemnele și ștampila vor purta antetul acestuia. (C..S.E.I. Brașov).

ART.3 Centrul școlar pentru educație incluzivă desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației incluzive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte programe etc.

ART.4 Centrul școlar pentru educație incluzivă colaborează cu: instituții conexe ale învățământului preuniversitar, cu universitățile, cu direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului, cu operatorii economici, cu organizații eguvemamentale, cu autoritățile locale/județene, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice din țară și străinătate care au preocupări în domeniul educației.

ART.5 Centrul școlar pentru educație incluzivă dispune de planuri de învățământ, programe școlare, de manuale și metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate, în baza prevederilor art. 53 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

ART. 6 (1) Regulamentul, elaborat cu consultarea reprezentantului organizației sindicale din unitatea școlară,cuprinde prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității,în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare.


(2) După aprobarea în Consiliul Profesoral, respectarea Regulamentului de organizare și funcționare ( ROF ) este obligatorie pentru personalul de conducere, pentru personalul de predare-învățare-evaluare (profesorii de psihopedagogie specială , maiștrii-instructori), pentru personalul pentru activități de terapii specifice (profesori psiho-pedagogi pentru terapia tulburărilor de limbaj, profesori de kinetoterapie), pentru învățători-educatori și profesori-educatori pentru terapia educațională complexă și integrată,pentru cadrele didactice de sprijin/itinerante, pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, pentru elevii și părinții/tutorii,centre de plasament, care vin în contact cu unitatea de învățământ.

ART. 7 în România, cetățenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ, indiferent de condiția socială și materială, de sex, de rasă, de naționalitate, de apartenență politică sau religioasă, fără restricții care ar putea constitui o discriminare ori o segregare.

ART.8 Activitatea de predare-învățare-evaluare,de terapie specifică .diagnoză ,consiliere, de recuperare, reabilitare se desfășoară potrivit principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului, ale Convenției cu privire la drepturile copilului și potrivit actelor normative generale și speciale.

ART.9 (1) Unitatea de învățământ este organizată și funcționează în baza legislației generale și speciale, a actelor normative elaborate de MEN, a deciziilor ISJ Brașov și a Regulamentului Intern.

(2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației incluzive, de tipul : formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe, etc.

ART.10 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov colaborează cu instituții de învățământ, instituții conexe ale învățământului preuniversitar, cu Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu autoritățile locale, cu agenți economici, cu organizații neguvernamentale, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice din țară și din străinătate care au preocupări în domeniul educației.

ART.ll în Centrul Școlar pentru Educație Ineluzivă se interzic activități de organizare și propagandă politică, prozelitism religios sau activități care încalcă normele generale de moralitate, de conviețuire socială sau activități care pun în pericol sănătatea fizică și psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

ART. 12 Prevederile prezentului Regulament se aplică și personalului angajat temporar, în cumul sau cu normă incompletă, persoanelor detașate în unitate.                    '

Conducerea școlii și profesorii diriginți au obligația prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor și părinților acestora. Prelucrarea prezentului Regulament către personalul didactic auxiliar și nedidactic se va face de către conducerea școlii, iar pentru personalul de pază , de către administrator.

CAPITOLUL II

FUNCȚIILE , ATRIBUȚIILE Șl SERVICIILE CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

ART.13 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov îndeplinește următoarele funcții:.

 • - de intervenție directă prin servicii psihopedagogice , psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi cu cerințe educative speciale, părinți, cadre didactice din școlile de masă

 • - de informare, formare continuă/perfecționare și consiliere a personalului didactic în domeniul educației incluzive;

 • - de suport metodico-științific în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă;

 • - de învățare, de pregătire pentru integrare școlară și profesionalăA

ART. 14 - (1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov are următoarele atribuții:

 • - întocmește dosarul copiilor/elevilor/tinerilor cu CES și îl trimite către Comisia de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE);

 • - face propuneri de reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și invers, prin intermediul Comisiei Interne de Expertiză Complexă, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

 • - realizează și aplică planuri de servicii individualizate pentru fiecare copil/elev evaluat;

 • - realizează adaptări curriculare și asigură asistența psihoeducațională a copiilor/elevilor cu

CES integrați, prin profesori itineranti și de sprijin;

 • - propune servicii de sprijin și/sau terapii specifice, după caz;

 • - oferă consiliere și asistență psihopedagogică cadrelor didactice din învățământul de masă

care furnizează programe de educație remedială;

 • - promovează învățământul 1 incluziv;

 • - asigură școlarizarea și asistența educațională și terapeutică a copiilor/elevilor nedeplasabili, prin forme de școlarizare la domiciliul elevului, cu frecvență redusă, cu scutire de frecvență, comasate etc.;

 • - realizează depistarea precoce și asigură intervenția timpurie în cazul copiilor cu cerințe educative speciale;

 • - școlarizează copii cu diverse grade și tipuri de dizabilități;.

 • - realizează depistarea precoce pentru copiii cu cerințe educative speciale din învățământul special și din învățământul de masă;

 • - realizează și aplică planuri de servicii personalizate pentru fiecare copil evaluat;

 • - realizează adaptări curriculare pentru copiii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul obișnuit;

 • - propune servicii de sprijin și /sau terapii specifice,după caz;

 • - asigură asistență psihoeducațională copiilor cu cerințe educative speciale,-prin cadre didactice de sprijin/itinerante;

 • - promovează învățământul incluziv;

 • - asigură asistență educațională copiilor/elevilor nedeplasabili, la domiciliul elevului;

 • - monitorizează evoluția copiilor cu cerințe educative speciale;

 • - informează și consiliază familiile copiilor cu cerințe educative speciale cu privire la problematica educației copiilor lor;

 • - asigură asistență educațională copiilor/elevilor nedeplasabili, la domiciliul elevului;

 • - monitorizează evoluția copiilor cu cerințe educative speciale;

 • - informează și consiliază familiile copiilor cu cerințe educative speciale cu privire la problematica educației copiilor lor;

 • - desfășoară activități de cercetare și consultanță metodico-științifică, sub coordonarea

Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională;

 • - asigură propria dezvoltare instituțională prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte

de finanțare, sponsorizări, donații, parteneriate , etc.);

 • - colaborează cu toate instituțiile care promovează alternativele educaționale aprobate;

 • - colaborează cu toate instituțiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor.

 • - asistență educațională și terapeutico-recuperatorie pentru copiii/elevii cu cerințe educative speciale integrați în unitățile de învățământ de masă din municipiul Brașov; •

 • - informare și consiliere pentru părinți;

 • - informare și consiliere a cadrelor didactice;

 • - cercetare psihopedagogică la nivelul comisiilor metodice specifice ariilor de intervenție educaționala și terapeutică din unitate;

 • - testare și consiliere psihologică (realizate numai de către profesorii psihologi atestați de Colegiul Psihologilor din România).

 • (2) Atribuțiile personalului didactic, didactic auxiliar, și nedidactic sunt derivate din atribuțiile prevăzute la alin. (1) și sunt stipulate în fișa postului Anexa nr. 2.

ART.15 Centrul Școlar pentru Educație Inciuzivă Brașov asigură servicii specializate în

următoarele domenii;

 • - educație specială și specializată a copiilor/elevilor cu deficiență mintală ușoară sau moderată, copiilor/ elevilor cu deficiență mintală gravă,severă,profundă și/sau asociată ;

 • - compensare prin terapii specifice (terapia tulburărilor de limbaj, kinetoterapie) pentru copii/elevii cu dificultăți de învățare , dificultăți de dezvoltare , dificultăți de adaptare , tulburări de

limbaj, tulburări de comportament, deficiențe fizice și neuromotorii, etc.;

 • - evaluare psihopedagogică, diagnosticare, orientare școlară și profesională prin Comisia Internă de Expertiză Complexă din instituție.

ART. 16 De serviciile Centrului Școlar pentru Educație Inciuzivă beneficiază :

 • - preșcolarii din învățământul special integrat;

 • - școlari din învățământul special și special integrat;

 • - părinți sau aparținători legali ai copiilor/elevilor;

 • - personalul angajat în școlile integratoare sau în alte instituții care acționează în

domeniul educației speciale a copiilor/elevilor;

 • - elevi/studenți care efectuează module de practică pedagogică;

 • - membri ai comunității locale .

CAPITOLULUI

RESURSE UMANE Șl MATERIALE

ART. 17 - (1) Statul de funcții al Centrului Școlar pentru Educație Incluzi vă Brașov cuprinde :

 • - posturi/catedre didactice , didactic auxiliare , și nedidactice în conformitate cu OMEC nr. 1.251/2005 Cap. III Art. 14, Anexa Nr. 3 privind normarea și încadrarea personalului didactic,didactic auxiliar,nedidactic,medical și administrativ,în conformitate cu planul anual de școlarizare anual prin hotărâre a Guvernului;

 • - posturi/catedre didactice .personal didactic auxiliar și nedidactic, în funcție de necesarul de resurse umane cerut de asistența educațională și aprobate prin decizie a ISJ Brașov;

 • (2) Numărul total de posturi/catedre nu poate să depășească pe cel aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov.

 • (3)  în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov există posibilitatea redistribuirii posturilor/catedrelor în funcție de conținutul activității proiectate.

 • (4) Personalul didactic și didactic auxiliar al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov este încadrat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov,cu respectarea prevederilor art. 7 și 8 din Legea nr. 1/21011 - Legea Educației Naționale.

ART. 18 Activitatea de predare-învățare-evaluare din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov se desfășoară în următoarele formațiuni de studiu:

 • - clase speciale pentru elevi cu deficiențe moderate sau ușoare -I - IV

 • - clase speciale pentru elevi cu deficiențe moderate sau ușoare - V - VIII

 • - clase speciale pentru elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate

 • - elevi cu cerințe educative speciale integrați în unitățile de învățământ de masă .integrați individual, sau elevi care beneficiază de servicii de sprijin.

ART. 19 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov își desfășoară programul educațional și terapeutico-recuperator beneficiind de bază didactico-materială:

 • - săli de clasă -14 în str. 13 Decembrie nr.125

 • - 8 în str. Pictor Luchian nr.26B

 • - cabinete pentru terapia tulburărilor de limbaj:

 • - 5 în str. 13 Decembrie nr.125,

 • - 2 în str.Pictor Luchian nr.26B.

 • - cabinete de psihodiagnoză, terapie și consiliere :

-1 în str. 13 Decembrie nr.126

-1 în str. Pictor Luchian nr.26B

 • - cabinete pentru kinetoterapie, câte unul în ambele locații;

 • - cabinet pentru Comisia Internă de Expertiză Complexă;

 • - cabinete metodice, câte unul în ambele locații;

 • - sală pentru educație fizică și sport;

 • - sală-atelier pentru activități practico-aplicative și de preprofesionalizare;

- în locația din str. 13 Decembrie nr.125

 • - sală pentru stimulare psihosenzorială și ludoterapie în locația din str. 13 Decembrie nr.125

 • - bibliotecă

 • - bucătărie ,în str.Pictor Luchian nr.26B

 • - sală de mese și bloc alimentar în ambele locații.

STRUCTURA ORGANIZATORICA

ART.20 Centrul Școlar pentru Educație Inciuzivă Brașov se organizează și funcționează ca unitate de tip școlar, în conformitate cu legislația actuală, respectiv Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMEC nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special în vigoare, cu modificările și completările ulterioare , H.G. nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat, Codul Muncii/2011 .

ART.21

Centrul Școlar pentru Educație Inciuzivă se organizează și funcționează ca unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale.

Structura organizatorică a Centrului Școlar pentru Educație Inciuzivă se stabilește în concordanță cu prevederile legale în vigoare.


1-

Personal

2-

Membrii

3-

Personal


ART.22 Centrul Școlar pentru Educație Inciuzivă Brașov are următoarea structură organizatorică

Organigrama - Anexa nr. 1 de conducere : director- Anexa nr .3 director-adjunct Comisiei Interne de Expertiză Complexă- Anexa nr.4 didactic : - profesori de psihopedagogie specială;

 • - profesor de tehnologie;

 • - profesori psihopedagogi pentru terapia tulburărilor de limbaj;

 • - profesori psihopedagogi pentru psihodiagnoză, consiliere;

 • - învățători-educatori pentru terapia educațională complexă și integrată;

 • - profesori-educatori pentru terapia educațională complexă și integrată;

 • - profesor pentru documentare;

 • - cadre didactice de sprijin/itinerante;

 • 4. Personal didactic auxiliar: - administrator financiar /contabil sef;

 • - administrator financiar / contabil;

 • - secretar sef;

 • - secretar;

 • - administrator patrimoniu;

 • - medic specialist;

 • - asistente medicale;

 • - asistent social;

 • - bibliotecar;

 • - infirmiere;

 • 5. Personal nedidactic: - magaziner;

 • - bucatar;

 • - muncitor cantina;

 • - muncitori întreținere;

 • - șofer;

 • - îngrijitoare;

 • - portar/paznici.

ART.23(1) In cadrul Centrului Școlar pentru Educație Inciuzivă există posibilitatea redistribuirii posturilor/catedrelor în funcție de conținutul activității proiectate.

(2)Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al Centrului Școlar pentru Educație Inciuzivă va fi angajat prin concurs organizat de către consiliul de administrație al unității, în baza prevederilor art. 254 alin. (3) și (4) și art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

ART.24 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov poate beneficia de sprijin material și financiar din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate jn condițiile legii.

ART. 25 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov poate organiza prestări de servicii de tipul celor precizate la art.21 către terți, pentru activitățile care se subscriu prezentului regulament ,în baza unui contract de prestări de servicii.

ART. 26 Finanțarea activității Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov este asigurată de la bugetul Consiliului Județean Brașov, precum și din alte surse legal constituite.

ART. 27 Ocuparea posturilor Centrului pentru Educație Incluzivă se realizează conform metodologiei MEN de ocupare a posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar, aprobată anual.

ART. 28 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă poate să angajeze colaboratori în regim de cumul sau plata cu ora, fără a depăși numărul de posturi/catedre aprobat anual.

ART. 29 Personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea având norma de 8 ore pe zi.

ART. 30 Personalul nedidactic își desfășoară activitatea, cu normă de 8 ore pe zi.

ART.31

 • (1) Activitatea de predare-învățare-evaluare din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă se desfășoară pe nivelurile și formațiunile de studiu prevăzute la alin. (2)-(5), în baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 1/2011.

 • (2) Copiii/elevii/tinerii cu diferite grade și tipuri de deficiențe beneficiază de toate serviciile oferite de Centrul Școlar de Educație Incluzivă, inclusiv cele de terapii specifice, indiferent de nivelul de învățământ pe care îl frecventează.

 • (3) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe ușoare și/sau medii, grupele/clasele cuprind în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12.

 • (4) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe grave, grupele/clasele cuprind în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.

 • (5) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe senzoriale multiple sau cu autism, grupele/clasele cuprind în medie 3 elevi, dar nu mai puțin de 2 și nu mai mult de 4.

ART.32

 • (1) In cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă există posibilitatea redistribuirii posturilor/catedrelor în funcție de conținutul activității proiectate.

 • (2) Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă va fi angajat prin concurs organizat de către consiliul de administrație al unității, în baza prevederilor art. 254 alin. (3) și (4) și art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

CONDUCEREA CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

Art 33 - Conducerea unității de învățământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art.257.

Art. 34 - Directorul este subordonat Inspectoratului Școlar Județean , reprezentat prin Inspectorul școlar general Fișa postului și fișa de evaluare ale directorului sunt elaborate de ISJ Brașov, Directorul Centrului Școlar pentn Educație Incluzivă încheie contract de management cu președințele Consiliului Județean Brașov.

Art. 35- Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile delegate de către director pe perioade determinate, precum ș pe cele stabilite prin Regulamentul Intern și conform fișei postului ( Anexa nr. 2 ) ,cu excepția dreptului de . semna documentele contabile și actele de studii.

Art. 36- Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic titular și suplinitor și are rol d* S decizie în domeniul instructiv-educativ și terapeutico-recuperator. Personalul didactic auxiliar al unității școlar* poate participa la ședințele Consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitate; acestuia.

ART.37 Ocuparea posturilor în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă se realizează prin concurs, în baza prevederilor art. 248 și 254 din Legea nr. 1/2011.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă poate să angajeze colaboratori în regim de cumul sau plata

cu ora, fără a depăși numărul de posturi/catedre aprobat anual.

CAPITOLUL VI

COMISIA PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII

ART. 38 - (1) Ministerul Educației Naționale adoptă standarde , standarde de referință , indicatori de performanță, precum și metodologia de asigurare a calității.


(2) în baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării unitatea școlară

elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.

ART. 39 -(1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membrii. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta.

- (2) Componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din Centrul Școlar pentru Educație Inciuzivă Brașov , precum și atribuțiile acesteia s-au stabilit conform legislației în vigoare (Anexa nr. 8).

CAPITOLUL VII

COMISIA INTERNĂ DE EXPERTIZĂ COMPLEXĂ

ART.40 Comisia internă de expertiză complexă are ca scop principal realizarea unei evaluări complexe (fizice, psihologice, intelectuale și sociale) a copilului/elevului/tânărului cu CES în vederea sprijinirii comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/ în luarea unor decizii corecte, în interesul suprem al copilului.

ART.41 Comisia internă de expertiză complexă are următoarele atribuții:

 • a)  efectuează monitorizarea completă a activității copiilor/elevilor/tinerilor din zona sa de acțiune, sector, județ, indiferent de forma de școlarizare pe care o urmează;

 • b) validează/invalidează diagnosticul psihologic și cel educațional;

 • c) transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/ dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din învățământul special și special integrat, precum și recomandări psihologice de orientare școlară și profesională;

 • d)  transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/ dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor care au întrerupt școlarizarea, au studii incomplete, nu au urmat nicio formă de școlarizare, au depășit cu peste 3 ani vârsta clasei școlare, aflați în situație de repetenție sau cu dificultăți grave de învățare, care au tulburări de comportament ori au fost marginalizați și face recomandări psihologice de orientare școlară și profesională;

 • e)  asigură repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din unitățile școlare de învățământ special la începutul anului școlar, după criterii obiective (diagnostic, gradul deficienței, nivelul psihointelectual, gradul de integrare socio-școlară);

 • f)  elaborează, realizează și urmărește realizarea planului de servicii individualizat al copilului/elevului cu CES;

 • g)  fundamentează din punct de vedere psihopedagogie reevaluarea absolvenților clasei a IX-a din unități de învățământ special, în vederea orientării profesionale;

 • h) efectuează reevaluarea anuala a copiilor/elevilor cu CES (la cererea părinților, reprezentantului legal sau a cadrelor didactice), în vederea orientării școlare;

 • i)  propune Comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/Bv schimbarea diagnosticului sau reorientarea școlară cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de expertiză școlară ori în situația în care se constată schimbarea condițiilor pentru care s-a eliberat certificatul.

ART.42 Categoriile de copii/elevi/tineri evaluate de comisia internă de expertiză complexă sunt următoarele:

 • a)  toți copiii/elevii/tinerii cu CES înscriși în învățământul special și special integrat;

 • b) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către CJRAE/;

 • c) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către conducerile unităților din învățământul de masă;

 • d) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către părinții acestora;

 • e) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de plasament;

 • f)  copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de primire a minorilor; copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către medicii de familie, medicii pediatri, medicii neuropsihiatri, medicii oftalmologi, medicii neurologi, medicii ORL-iști;

 • g) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către unitățile de învățământ cu dublă subordonare: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății etc.

ART.43 Comisia internă de expertiză complexă se înființează prin decizie a directorului unității de învățământ.

ART.44 l.Comisia internă de expertiză complexă are următoarea componență:

 • •  coordonatorul comisiei, ales de Consiliul profesoral al unității de învățământ special și numit prin decizie de către directorul unității;

 • •  membri permanenți: un profesor de educație specială, un profesor psihopedagog, de preferință cel care se ocupă de psihodiagnoză în unitatea școlară, medicul unității școlare, asistentul social al unității școlare;

 • •  membri nepermanenți, cadre didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul ce urmează a fi evaluat: profesorul psihopedagog, profesorul de educație specială, profesorul-educator, profesorul itinerant și de sprijin.

PĂRINȚII

Art. 41-(1) Părinții/tutorii legali au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea de învățământ în vederea realizării obiectivelor educaționale ,în conformitate cu ROFUiP/2005 ,art. 45 ,alin. 1 .

-(2) Părinții/tutorii legali au obligația ca , cel puțin o dată pe lună , să ia legătura cu învătătorul/dirigintele pentru a cunoaște evoluția copilului lor ,în conformitate cu ROFUIP/2005 , art.45 , alin. 2 .

-(3) Părinții/tutorii legali constituiți sau susținătorii legali sunt obligați .conform legii să asigure frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu ,în conformitate cu ROFUIP/2005 ,art. 45 ,alin 3 .

-(4) Colaborarea părinților cu unitatea de învățământ , armonizarea opțiunilor acestora cu oferta educațională , realizarea scopurilor finale pe care și le propun atât părinții, cât și unitatea școlară sunt obiective majore . La începutul anului școlar, părinții semnează un parteneriat cu școala, după modelul prezentat în Anexa nr. 9.

-(5) La nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov s-a constituit comitetul cetățenesc și acesta este alcătuit din părinți, un cadru didactic responsabil cu colaborarea cu familia , responsabilul comisiei diriginților, un profesor

CAPITOLUL

IX

EVALUAREA

ART. 42-(l) Evaluarea rezultatelor elevilor la învățătură se realizează în mod ritmic , pe parcursul semestrelor sau în vacanțele școlare ,conform prevederilor Ministerului Educației și Cercetării , stipulate în Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

-(2) Evaluarea progresului școlar se face continuu ( formativ ) prin evaluarea secvențială de la fiecare lecție/activitate , precum și evaluare periodică , sumativă și cea semestrială a activității școlare . Progresul poate fi evaluat prin probe diverse :orale , scrise .simulări și prin examene ,în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat.

-(3) înregistrarea evaluării progresului școlar se face prin sistemul utilizat în întreg învățământul românesc, conform Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat în vigoare.

PERSONALUL DIDACTIC , DIDACTIC AUXILIAR Șl NEDIDACTIC

ART.44 în sistemul național de învățământ funcționează personal didactic de predare și instruire practică .personal didactic auxuliar și nedidactic cu calități morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaționeze corespunzător cu elevii, părinții și cu colegii.

ART.45 Personalul din învățământ are obligația de a participa la programe de formare continuă , în conformitate cu specificul activității și cu reglementările în vigoare .pentru fiecare categorie.

ART.46 Personalul din învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.

ART.47 Personalul din învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului.

ART.48 Personalul din învățământ trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii și cu părinții/reprezentanții legali ai acestora.

ART.49 Personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.

Art 50 Personalului din învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal sau fizic elevii și/sau colegii.

FINANȚAREA ȘI BAZA MATERIALĂ A CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

ART.51

Finanțarea activității centrului școlar pentru educație incluzivă se asigură de la bugetul Consiliului Județean, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) si art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

ART.52

 • (1) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea centrul școlar pentru educație incluzivă fac parte din domeniul public județean, si sunt în administrarea consiliului județean, în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, prin consiliile de administrație ale unității.

 • (2) Celelalte componente ale bazei materiale a centrului școlar pentru educație incluzivă sunt de drept proprietatea acestuia și sunt administrate de către consiliile de administrație ale acestuia.

ART.53

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă poate beneficia de sprijin material și financiar din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, în condițiile legii.

ART.54

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă poate obține venituri proprii din activități specifice, prin contract de prestări de servicii, în baza prevederilor art. 108 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011.

ART.55

Copiii și tinerii cu CES școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați b alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice d» hrană, rechizitelor școlare, cazarmamentului, îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cele alocat» copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele d» asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene de asistență socială și protecția copilului.

DISPOZIȚII FINALE

ART.56 în Centrul Școlar pentru Educație Incluzi vă Brașov se interzic activitățile de propagandă politică, prozelitismul religios sau activitatea care încalcă normele generale de morală.

ART.57 Prezentul Regulament se aplică cu data de 01.09.2011.


DIRECTOR ADJ, Prof.Brătucu Tamara Oana