Hotărârea nr. 60/2013

Hotărârea.nr.60 - privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru imobilul – construcţie şi teren – sediul Serviciului Public Judeţean de Protecţia Plantelor Braşov, situat în Municipiul Braşov, str. Lânii, nr. 47 şi actualizarea valorii de inventar pentru poziţiile nr. 18 - 21 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.60

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru imobilul — construcție și teren — sediul Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Lânii, nr. 47 și actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 18 - 21 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1891/27.02.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune însușirea Raportului de Evaluare întocmit în data de 25.10.2012, de către expert evaluator autorizat - membru titular - Tudor Ioan Mugurel (S.C. Oldo Silva Tei S.R.L.) pentru imobilul - construcție și teren - sediul Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Lânii, nr. 47 și actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 18 - 21 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 2A1 și art. 2A2, precum și art. 3 din O.G.R. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă Raportul de Evaluare întocmit de către expert evaluator autorizat — membru titular — Tudor Ioan Mugurel (S.C. Oldo Silva Tei S.R.L.) pentru imobilul — construcție și teren — sediul Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Lânii, nr. 47.

Art.2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 18 - 21 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002, conform Raportului de Evaluare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art«2. — Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică, vor face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr.l la H.G.R. nr. 972/200£ privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunejlor din județul Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu