Hotărârea nr. 599/2013

Hotărârea.nr. 599 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Brașov pe anul școlar 2013-2014


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 599

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov pe anul școlar 2013-2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie 2013;

Analizând Referatul nr. 11704/12.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov pe anul școlar 2013-2014;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.25 alin.(4) din H.G.R nr.538/2001 modificată, privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare


pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov pe anul școlar 2013-2014, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

MM

Difuzare:

1 ex. Instit. Prefectului județului Brașov

1 ex. CABINET PREȘEDINTE

1 ex. HIPOACUZICI-

1 ex. SRUSI

1 ex. COLECȚIE


BRAȘOV


CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA DE RECUPERARE HIPOACUZICI BRAȘOVMINISTERUL

EDUCAȚIEI NAȚIONALE

1


Nr. 577/17.10.2013


APROBAT,


STAT DE FUNCȚIUNI - AN ȘCOLAR 2013 - 2014

La 01.10.2013

PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR

Nr. crt.

Funcția didactica

Catedra

Nr.post

Nivel studii

Gr.did

Total salariu de baza brut

1.

Profesor I

Prof. itinerant

2.63

S

I

8396

2.

Profesor I

Prof.

2,00

S

II

3765

psihoped.

3.

Profesor I

Prof. Itinerant

2.00

S

Def.

3675

4.

Profesor I

Prof. itinerant

1.00

S

deb

1310

1

TOTAL PROFESORI

7,63

17146

1.

Profesor inv. Prese. I

educatoare

3.00

S

I

8125        ,

1

2.

Profesor inv. Prese. I

educatoare

1.00

S

i                                                                                      i

II                        i

1925

3.

Educator

educatoare

1.00

PL

11

1800

4.

Educator

educatoare

1.00

S

necalificat

880

necalificat

TOTAL EDUCATOARE

6,00

12730

TOTAL PERS. DIDACTIC

13.63

29876

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Nr

Funcția

Nr.post

Nivel

Grad/treapta

Total salariu de

crt.

studii

baza brut

L

Contabil sef (ad-tor

grad 1

1,00

S

3956

financiar)

2.

1

, Secretar sef

grad I

1,00

S

IV

2428

3.

Ad-tor financiar II

1,00

SSD

II

1784

4.

Asistent medical invatamant special

1,00

PL

I

1850

5.

Infirmiera

2,00

M

I

2030

invatamant special

6.

Supravechetor de noapte

1.00

G

I

1318

TOTAL PERS. DIDACTIC AUXILIAR

7.00

1

13366

PERSONAL NEDIDACTIC

Nr.

Funcția

Nr.post

Nivel

Treapta

Total salariu

crt.

studii

de baza brut

1.

îngrijitor

2,50

G

I

2278

2.

Muncitor calificat.

2,00

G

II

2246

TOTAL PERS. NEDIDACTIC

4.50

4524

TOTAL GENERAL

25.13

47766


SECRETAR SEF, CIOBOTA LUpiANA

REGULAMENTDE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DE RECUPERARE HIPOACUZICI

BRAȘOV

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la educație tuturor copiilor prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați atât în învățământul special cât și în învățământul de masă, precum și personalului care este implicat în educația acestora.

-(2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, statut obținut in baza documentației depuse la ISJ Brașov si aprobat prin Decizia nr. 2932/01.10.2008; face parte din rețeaua școlară organizată de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, având ca scop și finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea și integrarea școlară și socială a copiiilor/elevilor cu deficiențe de auz.

-(3) Activitățile specifice procesului de învățământ din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei se află sub îndrumarea și coordonarea Inspectoratului Școlar Județean, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise de orice unitate de învățământ preuniversitar din țară.

-(4) Termeni și sintagme specifice învățământului special și special integrat:

Deficiență: absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (leziune anatomică,

tulburare fiziologică sau psihologică) a individului, rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi împiedică participarea normală la activitate în societate.

Educația specială este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activităților de învățare și asistență complexă de recuperare-compensare (psihoterapeutică, medicală, socială, culturală) adaptate persoanelor care nu reușesc independent să atingă, temporar sau pe toată durata școlarizării, un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei, pentru formarea competențelor de bază în vederea pregătirii pentru viața de adult.

Școală specială - unitate de învățământ în care se asigură educație și intervenție psihopedagogică de către profesori specializați, persoanelor cu diferite tipuri și grade de dizabilități/deficiențe.

Integrarea (școlară) este procesul de adaptare a persoanei cu cerințe educaționale speciale la normele și cerințele școlii pe care o urmează, de stabilire a unor relații afective pozitive cu membrii grupului școlar (grupă/clasă) și de desfășurare cu succes a activităților școlare.

Incluziunea (școlară) este procesul permanent de îmbunătățire a serviciilor oferite de unitățile de învățământ pentru a cuprinde în procesul de educație toți membri comunității, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultățile acestora.

Școala incluzivă este unitatea de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii și reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare și segregare. Copiii/elevii din aceste unități de învățământ beneficiază de toate drepturile și serviciile educaționale, psihoterapeutice, medicale și sociale, conform principiilor incluziunii sociale, echității și al asigurării egalității de șanse.

Cerințe educaționale speciale (CES) sunt necesități educaționale suplimentare, complementare, care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe sau tulburări/dificultăți de învățare, precum și o asistență complexa

Adaptare curriculară: corelarea conținuturilor componentelor curriculumului național cu posibilitățile elevului cu CES, din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de integrare școlară și socială a acestuia.

Profesor itinerant și de sprijin este cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogie care desfășoară activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu persoanele cu CES integrate în unitățile de învățământ de masă în colaborare cu toți factorii implicați.

Planul de servicii individualizat reprezintă modalitatea de programare și coordonare coerentă a resurselor și serviciilor individualizate pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în unități de învățământ de masă, fiind focalizat pe nevoile de dezvoltare ale acestora.

Programul de intervenție personalizat reprezintă un instrument de proiectare și implementare a activităților educațional-terapeutice, utilizat pentru eficientizarea activităților de intervenție și atingerea finalităților prevăzute în planul de servicii personalizat.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) - unitate conexă cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care desfășoară servicii de asistență psihopedagogică pentru părinți, copii, cadre didactice și care coordonează, monitorizează și evaluează, la nivel județean, activitatea și serviciile educaționale oferite de către: Centrele școlare pentru educație incluzivă, Centrele logopedice interșcolare și cabinetele logopedice, Centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică, mediatorii școlari.

Certificat de orientare școlară și profesională- document/ act oficial eliberat de către C.J.R.A.E./ C.M.B.R.A.E, în colaborare cu comisiile pentru protecția copilului din cadrul direcțiilor generale județene/ a municipiului București de asistență socială și protecția copilului, conform precizărilor cuprinse în Legea nr. 1/5.01.2011 Legea educației naționale, care precizează diagnosticul/ deficiența și orientează copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale pentru a fi integrați în învățământul de masă.

Incapacitate - limitări funcționale cauzate de disfuncționalități (deficiențe) fizice, intelectuale sau senzoriale, de condiții de sănătate ori de mediu și care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate (motrică sau cognitivă) sau un comportament.

Handicap - dezavantaj social rezultat în urma unei deficiențe sau incapacități și care limitează sau împiedică îndeplinirea de către individ a unui rol așteptat de societate.

Dizabilitatea - rezultatul sau efectul unor relații complexe dintre starea de sănătate a individului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale acestui individ. Datorită acestei relații, impactul diverselor medii asupra aceluiași individ, cu o stare de sănătate dată, poate fi extrem de diferit. Dizabilitatea este termenul generic pentru afectări, limitări ale activității și restricții de participare - conform CIF*.

CIF reprezintă Clasificarea internaționala a funcționării, dizabilității și sănătății - document elaborat de Organizația Mondială a Sănătății, Geneva, 2001

Afectarea - o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului sau a unei funcții fiziologice (inclusiv funcțiile mintale). Prin noțiunea de anormalitate înțelegem aici variațiile semnificative de la norma stabilită statistic (adică o deviație de la media populației stabilită conform normelor standard măsurate) și ea trebuie utilizată exclusiv în acest sens - conform CIF*.

Funcționarea - termen generic pentru funcțiile organismului, structurile corpului, activități și participare. Ele denotă aspectele pozitive ale interacțiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) și factorii contextuali în care se regăsește (factori de mediu și personali) - conform CIF*.

Cerințele educative speciale (CES) - necesități educaționale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți de învățare sau de altă natură, precum și o asistență complexă (medicală, socială, educațională etc.).

Art. 2. - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei colaborează cu: unități de învățământ, cu unități conexe ale învățământului preuniversitar, cu universitățile, cu direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului, cu autoritățile locale, cu agenți economici, cu organizații neguvemamentale, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice din țară și din străinătate care au preocupări în domeniul educației.

Art. 3. - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei dispune de planuri de învățământ, programe școlare, de manuale și metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate, în baza prevederilor art. 53 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

CAPITOLUL II

Scopul, obiectivele, responsabilitățile și atribuțiile

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei

Art. 4. - Scopul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei este reprezentat de instruirea, educarea, recuperarea și integrarea socială a copiilor, elevilor și tinerilor cu deficiență de auz.

Art. 5. - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației incluzive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe etc.

Art. 6. - Obiectivele Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei:

 • a) intervenția directă prin oferire de servicii psihopedagogice, psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale, părinți, cadre didactice din școlile de masă, membri ai comunității locale;

 • b) informarea, formarea continuă/perfecționarea și consilierea personalului didactic în domeniul educației incluzive;

 • c) oferirea de suport metodico-științific în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă;

 • d) servicii de învățare, de pregătire pentru viața de adult.

Art. 7 - (1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei are următoarele atribuții:

 • a) realizează depistarea precoce și asigură intervenția timpurie în cazul copiilor cu deficiență de auz;

 • b) școlarizează copiii cu deficiență de auz;

 • c) realizează terapii specifice pentru copiii cu deficiență de auz din cadrul centrului, din învățământul de masă sau din familie;

 • d) evaluează și urmărește evoluția școlară a copiilor hipoacuziei prin intermediul comisiei interne de expertiză complexă;

 • e) întocmește dosarul copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale/ hipoacuziei și îl trimite către comisia de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE-Brașov;

Dosarul copilului/elevului cuprinde:

 • 1) cererea pari nților/tutori lor,

 • 2) copii după actele de identitate ale părinților/tutorilor și ale copiilor/elevilor cu C.E.S.,

 • 3) certificatul de încadrare într-un grad de deficiență (după caz),

 • 4) certificat medical sau scrisoarea medicală,

 • 5) raportul și recomandarea comisiei interne de expertiză complexă,

 • 6) fișa psihopedagogică,

 • 7) fișa de traseu educațional,

 • 8) ancheta socială,

 • 9) caracterizarea profesorului diriginte.

 • f) face propuneri de reorientare dinspre școala specială spre școală de masă și invers, prin intermediul comisiei interne de expertiză complexă, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

 • g) realizează și aplică planuri de servicii individualizate pentru fiecare copil/elev evaluat;

 • h) realizează adaptări curriculare și asigură asistență psiho-educațională copiilor/eleviilor cu deficiență de auz integrați, prin profesori itineranți și de sprijin;

 • i) propune servicii de sprijin și/sau terapii specifice, după caz;

 • j) oferă consiliere și asistență psihopedagogică cadrelor didactice din învățământul de masă care furnizează programe de educație remedială;

 • k) promovează învățământul incluziv;

 • l) asigură școlarizarea și asistență educațională și terapeutică copiilor/elevilor nedeplasabili prin formele de școlarizare: la domiciliul elevului, cu frecvență redusă, cu scutire de frecvență, comasat, etc.;

 • m) monitorizează evoluția copiilor/elevilor cu deficiență de auz;

 • n) oferă asistență socială și servicii în regim de semiintemat/internat/centru de zi pentru preșcolarii hipoacuziei care solicită acest lucru, informează și consiliază familiile copiilor/eleviilor cu deficiență de auz cu privire la problematica educației copiilor lor;

 • o) participă, împreună cu CJRAE-Brașov, la activități de informare, formare, perfecționare și documentare a cadrelor didactice din învățământul obișnuit și special, care se ocupă de educația copiilor cu deficiență de auz;

 • p) valorifică experiența psihopedagogică pozitivă și promovează ideile moderne privind educația specială prin publicații de specialitate periodice, prin cercetare aplicativă și prin crearea de mijloace didactice;

 • q) asigură resursele umane și materiale necesare realizării practicii pedagogice în domeniul educației speciale;

 • r) desfășoară activități de cercetare și consultanță metodico-științifică;

 • s) asigură propria dezvoltare instituțională prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte, de finanțare, sponsorizări, donații, parteneriate etc.);

 • t) colaborează cu instituțiile care promovează alternativele educaționale aprobate și cu toate instituțiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor;

-(2) Atribuțiile personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic sunt derivate din atribuțiile prevăzute la alin. 1 și sunt stipulate în fișa postului.

CAPITOLUL III

Servicii oferite de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei și beneficiarii acestor servicii

Art. 8. - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei asigură următoarele servicii specializate:

 • a)  educație specială și specializată a copiilor/elevilor cu deficiențe de auz;

 • b) compensare prin terapii specifice pentru copii/elevi cu deficiențe de auz și asociate;

 • c) asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu deficiențe de auz integrați în unitățile de învățământ de masă;

 • d) informare și consiliere pentru părinți;

 • e)  informare și consiliere a cadrelor didactice;

 • f)  cercetare psihopedagogică și elaborare de studii de specialitate;

 • g) testare și consiliere psihologică.

Art. 9. - De serviciile Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei beneficiază:

 • a) preșcolari și școlari din învățământul special și din cel de masă;

 • b) părinții sau aparținătorii legali ai copiilor;

 • c) personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul educației speciale a copiilor;

 • d) elevi/studenți care efectuează module de practică pedagogică;

 • e) membri ai comunității locale.

CAPITOLUL IV

Comisia internă de expertiză complexă

Art. 10. - în vederea exercitării în mod corespunzător a atribuțiilor ce revin comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, în fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică din învățământul special, se înființează și funcționează comisia internă de expertiză complexă.

Art. 11. - Comisia internă de expertiză complexă se înființează prin decizia directorului unității de învățământ.

Art. 12. - Comisia internă de expertiză complexă are ca scop principal realizarea unei evaluări complexe ( fizică, psihologică, intelectuală și socială) a copilului/elevului/tânărului cu cerințe educaționale speciale în vederea sprijinirii comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE în luarea unor decizii corecte, în interesul suprem al copilului.

Art. 13. - Comisia internă de expertiză complexă are următoarele atribuții:

 • a) efectuează monotorizarea completă a activității copiilor/elevilor din zona sa de acțiune (sector, județ), indiferent de forma de școlarizare pe care o urmează;

 • b) validează/invalidează diagnosticul psihologic și cel educațional;

 • c) transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE- Brașov dosarul complet al copiilor/elevilor cu deficiențe de auz din învățământul special și special integrat precum și recomandări psihologice de orientare școlară și profesională;

 • d) transmite comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE- Brașov dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor care au întrerupt școlarizarea, au studii incomplete, nu au urmat nici o forma de școlarizare, au depășit cu peste 3 ani vârsta clasei școlare, aflați în situație de repetenție sau cu dificultăți grave de învățare, au tulburări de comportament, au fost marginalizați și face recomandări psihologice de orientare școlara și profesională;

 • e) asigură repartizarea pe grupe/clase a copiilor/elevilor la începutul anului școlar după criterii obiective (diagnostic, gradul deficienței, nivelul psihointelectual, gradul de integrare socio-școlară);

 • f)  elaborează, realizează și urmărește realizarea planului de servicii individualizat al copilului/elevului cu deficiență de auz;

 • g) fundamentează, din punct de vedere psihopedagogie, reevaluarea absolvenților clasei a IX-a din unitățile de învățământ de masă în vederea orientării profesionale;

 • h) efectuează reevaluarea anuală a copiilor/elevilor cu deficiențe de auz (la cererea părinților, reprezentantului legal sau a cadrelor didactice) în vederea orientării școlare;

 • i) propune comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE-Brașov schimbarea diagnosticului sau reorientarea școlară cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de expertiza școlară sau în situația în care se constată schimbarea condițiilor pentru care s-a eliberat certificatul.

Art. 14. - Categorii de copii/elevi evaluate de comisia internă de expertiză complexă:

 • a) toți copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (deficiențe de auz) înscriși în învățământul special și special integrat;

 • b) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către CJRAE-Brașov;

 • c) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către conducerile unităților din învățământul de masă;

 • d) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către părinții acestora;

 • e) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de plasament;

 • f) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către centrele de primire a minorilor; copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către medicii de familie, medicii pediatri, medicii neuropsihiatri, medicii oftalmologi, medicii neurologi, medicii O.R.L.-iști;

 • g) copiii/elevii/tinerii propuși spre evaluare de către unitățile de învățământ cu dublă subordonare ( MECTS și Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul de Justiție, Ministerul Sănătății, etc.);

Art. 15. - (1) Comisia internă de expertiză complexă are următoarea componența:

 • a) coordonatorul comisiei, ales de consiliul profesoral al unității de învățământ special și numit prin decizie de către directorul unității;

 • b) membrii permanenți: un profesor de educație specială, un profesor psihopedagog, de preferința cel care se ocupă de psihodiagnoză în unitatea școlară, medicul unității școlare, asistentul social al unității școlare;

 • c) membrii nepermanenți, cadre didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul ce urmează a fi evaluat: profesorul psihopedagog, profesorul de educație specială, profesorul-educator, profesorul itinerant și de sprijin;

-(2) Coordonatorul comisiei interne de expertiză complexă este un profesor din unitatea de învățământ special, titular, absolvent al uneia dintre specializările psihologie, psihopedagogie, pedagogie, cu gradul didactic I și o vechime de cel puțin 5 ani în învățământul special sau special integrat.

-(3) Activitatea din cadrul comisiei interne de evaluare continuă este trecută ca sarcină în fișa postului și trebuie evaluată ca atare. Având în vedere că activitatea din cadrul comisiei prezintă particularități și necesită eforturi deosebite din partea membrilor acesteia, conducerile unităților de învățământ din care fac parte membrii comisiei vor ține cont de aceasta în acordarea premiilor, gradațiilor de merit, recompenselor, distincțiilor etc.

-(4) Comisia funcționează pe întreaga perioadă a anului școlar. Ea se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar, în condiții extraordinare.

-(5) Membrii comisiei interne de expertiză complexă nu pot fi membri cu drept de vot ai comisiei de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE- Brașov pentru asigurarea unor hotărâri corecte și obiective, dar ei pot fi invitați pentru clarificarea unor cazuri mai dificile.

Art. 16. - Comisia internă de expertiză complexă colaborează cu:

 • a) Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE- Brașov;

 • b) Comisia de protecție a copilului Brașov;

 • c) Centrele logopedice interșcolare;

 • d) Centrele de asistență psihopedagogică;

 • e) Unitățile de învățământ preuniversitar;

i) Asociații nonguvernamentale.

Art. 17. - Diagnosticarea copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educaționale speciale se face în baza prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Art. 18. - (1) Este interzisă înscrierea de către conducerea unității de învățământ special a unui copil/elev în cadrul învățământului special, fără prezentarea, în prealabil, a hotărârii comisiei pentru orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE Brașov.

-(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) sau nerespectarea hotărârii comisiei cu privire la orientarea școlară și profesională a copilului atrage sancționarea disciplinară, în condițiile legii, a persoanei vinovate.

CAPITOLUL V

Structura organizatorică

Art. 19. - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei este organizat și funcționează ca unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 20. - (1) Structura organizatorică a Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei este stabilită în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL VI

Resurse umane : formațiuni de studiu, normarea, încadrarea, salarizarea, evaluarea personalului

Art. 21. - (1) Activitatea de predare-învâțare-evaluare din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei se desfășoară pe următoarele niveluri și formațiuni de studiu, în baza prevederilor art.23 din Legea nr. 1/2011.

 • a) educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare pentru copii cu deficiențe de auz;

 • b) învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV pentru elevi cu deficiențe de auz integrați în învățământul de masă;

 • c) învățământul secundar, care cuprinde:

 • - învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-IX pentru elevi cu deficiențe de auz integrați în învățământul de masă;

 • - învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-XI pentru elevi cu deficiențe de auz integrați în învățământul de masă;

 • - învățământul profesional, cu durata de 3 ani și stagiu de pregătire practică, pentru elevi cu deficiențe de auz integrați în învățământul de masă;

 • - învățământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretica, vocațional și tehnologică pentru elevi cu deficiențe de auz integrați în învățământul de masă;

 • - învățământ terțiar nonuniversitar care cuprinde învățământul postiiceal, pentru elevi cu deficiențe de auz integrați în învățământul de masă;

 • (2) Copiii/elevii/tinerii cu diferite grade și tipuri de deficiențe de auz beneficiază de toate serviciile oferite de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei, indiferent de nivelul de învățământ pe care îl frecventează.

 • (3) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe ușoare și/sau medii, grupele/clasele cuprind în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12.

 • (4) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe grave, grupele/clasele cuprind în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.

 • (5) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe senzoriale multiple sau cu autism, grupele/clasele cuprind în medie 3 elevi, dar nu mai puțin de 2 și nu mai mult de 4.

Art. 22. - (1) în cadrul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei exista posibilitatea redistribuirii posturilor/catedrelor în funcție de conținutul activității proiectate.

(2) Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei va fi angajat prin concurs organizat de către consiliul de administrație al unității, în baza prevederilor art. 254 alin. (3) și (4) și art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

Art. 23. - (1) Funcțiile, normele didactice și condițiile de ocupare a catedrelor/posturilor din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei sunt:

 • a) profesor pentru învățământ preșcolar/ 6 posturi - trei posturi pentru fiecare grupă cu program săptămânal, cu norma didactică de 25 ore săptămânal;

 • b) profesor psihopedagog/ 2 posturi - un post pentru fiecare grupă de preșcolari, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

 • c) profesor itinerant și de sprijin/5,63 norme - un post la 8-12 copii/elevi cu deficiențe moderate și ușoare sau la 4-6 copii/elevi cu deficiențe grave, profunde sau asociate, integrați în învățământul de masă, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie;

(2) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și g) este necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educația specială, în baza prevederilor art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

Art. 24. - Personalul didactic auxiliar din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei este format din:

 • a) secretar/ un post - un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • b) administrator financiar/un post - un post în unitățile cu personalitate juridică;

 • c) administrator de patrimoniu/un post - un post în unitățile cu personalitate juridică.

Art. 25. - Personalul nedidactic din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei este format din:

 • a) asistent medical/un post - un post pe tură pentru unitățile cu internat săptămânal;

 • b) infirmieră/ 2 posturi - un post pe grupă de preșcolari;

 • c) supraveghetor de noapte - un post la două grupe de preșcolari;

 • d) bucătar, muncitor la bucătărie un post- 0,5 post pe tură;

 • e) muncitor calificat - un post pe unitate;

 • f) îngrijitor 2 posturi- un post la 350 m2 de suprafață de curățat;

Art. 26. - Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011.

Art. 27. - (1) Directorul centrului școlar pentru educație incluzivă este cadru didactic cu specialitatea psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie, cu o vechime de cel puțin 5 ani în învățământul special și gradul didactic II, numit prin concurs organizat de unitatea de învățământ, prin intermediul consiliului de administrație, în baza prevederilor art. 257 din Legea nr. 1/2011.

(2) Directorul centrului școlar pentru educație incluzivă încheie contract de management cu președintele consiliului județean/primarul sectorului municipiului București pe raza căruia se află unitatea de învățământ.

Art. 28. - Ocuparea posturilor în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei se realizează prin concurs, în baza prevederilor art. 248 și 254 din Legea nr. 1/2011.

Art. 29. - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei poate să angajeze colaboratori în regim de cumul sau plată cu ora, fără a depăși numărul de posturi/catedre aprobat anual.

Art. 30. - Personalul didactic auxiliar, conform art. 249 din Legea nr. 1/2011, își desfășoară activitatea având durata timpului de muncă de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.

Art. 31 - Personalul nedidactic își desfășoară activitatea cu normă de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.

Art. 32. - Domeniile de competență ale personalului didactic auxiliar și nedidactic sunt cele stipulate în normativele aflate în vigoare, precum și în Regulamentul de ordine interioară al Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei. în funcție de aceste documente se realizează evaluarea anuală a acestor categorii de personal.

Art.33. - Evaluarea anuală a personalului didactic din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei se face de către conducerea centrului și de către consiliul de administrație al acestuia, conform atribuțiilor menționate în fișa postului.

CAPITOLUL VII

Finanțarea ăi baza materială a Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei

Art. 35. - Finanțarea activității Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei se asigură de la bugetul Consiliului Județean Brașov, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliului județean, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) și art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.art. 110 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011.

Art. 36. - (1) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea centrul școlar pentru educație incluzivă fac parte din domeniul public județean și sunt în administrarea consiliului județean, în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, prin consiliile de administrație ale unității.

-(2) Celelalte componente ale bazei materiale a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei sunt de drept proprietatea acestuia și sunt administrate de către consiliile de administrație ale acestuia.

Art 37. - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei poate beneficia de sprijin material și financiar din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, în condițiile legii.

Art 38. - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei poate obține venituri proprii din activități specifice, prin contract de prestări servicii, în baza prevederilor art. 108 alin. (1) si (2) din Legea educației naționale nr.1/2011.

Art. 39. - Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului.

Art. 40. - Baza materială a Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei cuprinde următoarele spații/utilități:

1 sală de clasă;

5 cabinete pentru terapii specifice și consiliere;

1 sală de sport;

1 sală de festivități;

1 ludotecă;

1 bibliotecă/centru de documentare metodico-științifică și în domeniul legislației școlare;

 • -   baza logistică necesară desfășurării activităților de formare și de editare a materialelor didactice;

 • -   bloc alimentar;

1 dormitoar;

 • -   spălătorie;

 • -  spații dejoacă special amenajate pentru copii.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art 41. - în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei se interzic: activități de organizare și propagandă politică, prozelitismul religios sau activități care încalcă normele generale de moralitate.

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂDE RECUPERARE HiPOACUZICI BRAȘOV

BRAȘOV


I MINISTERUL EDUCAȚIEI

I NAȚIONALE


APROBAT,

y CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ORGANIGRAMACONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

/  ' î r‘ « DIRECTOR,

-,  : PR0F, GEORGETA NlCHIFOR