Hotărârea nr. 598/2013

Hotărârea.nr. 598 - privind aprobarea statului de funcţii al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 598

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea statului de funcții ai Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie 2013;

Analizând Referatul nr. 12758/04.12.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statul de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.


MM

Difuzare:

1 ex. Instit. Prefectului Județului Brașov

1 ex. CABINET PREȘEDINTE

1 ex. DJCEP

1 ex. SRUSI

1 ex. COLECȚIE

CONSILII IL JUDEȚEAN BRAȘOV


Anexa nr.....la HCJBV nr....                                                                                          <1

STAT DE FUNCȚII

Aparatul propriu al DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Nr.crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Studii

Clasă

Grad

Grad profesional

Nr.posturi

Salariu de bază

Funcții publice dc conducere

4

13913

1

Director executiv

S

II

1

3901

2

Șef serviciu

S

II

n

3

10.012

Funcții publice dc execuție

31

56352

1

Consilier juridic

s

1

superior

2

4534

2

Consilier juridic

s

1

principal

2

2798

3

Inspector

s

I

superior

1

2926

4

Consilier

s

1

superior

1 1

24932

5

Consilier

s

1

principal

8

12200

6

Consilier

s

1

asistent

3

3974

7

Referent

M

III

superior

2

3072

8

Referent

M

III

principal

1

1028

9

Referent

M

III

asistent

1

888

Posturi în regim contractual

5

7054

1

Consilier

S

IA

1

1922

2

îngrijitor

I

1

1083

Șofer

1

1496

4

Arhivar

M

11

1

1190

5

Muncitor calificat

II

1

1363

Total aparat propriu

40

77319

Director executiv _

S'' jOUt'ir

Ioan CurcchetW'      **

/c DIRECȚIA <\ ■J? JUDEȚEANĂ iixeiai-;DE E

A PER? OAM L(.