Hotărârea nr. 594/2013

Hotărârea.nr. 594 - privind privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 594

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 09.12.2013;

Analizând referatul nr. 11653/13.11.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, cu unele transformări;

Având în vedere dispozițiile art. 64 și 107 din Legea nr. 188/199 privind Statutul funcționarilor publici, actualizată, art. 4, alin. (1), cap.II din Legea nr. 284/2010 - Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Red. AM

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte lex.-DCIE rf-lț 1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Președinte \ Aristotel CiSTAT DE FUNCȚII


Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov        e

în ședința din data de:

pentru anul 2013

Funcții de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

S

1

6.616

2

Vicepreședinte

S

2

11.304

3

Administrator public

s

1

6.616

Total

funcții publice

131

385.504

4

Secretar

s

II

1

6.525

5

Manaqer Public

s

principal

2

10.779

Funcții publice de conducere

18

78.766

6

Arhitect sef

s

II

1

4.766

7

Director executiv

s

li

5

23.203

8

Director exec adjunct

s

1!

2

9.281

8

Sef serviciu

s

II

S

37.072

9

Sef birou

s

II

1

4.444

Funcții publice de execuție

110

289.434

10

Consilier

s

I

superior

71

203.140

11

Consilier

s

I

principal

16

29.702

12

Consilier

s

I

asistent

2

1.975

13

Auditor

s

I

superior

4

14.220

14

Auditor

s

I

principal

1

2.155

15

Consilier juridic

s

I

superior

9

26.152

16

Consilier juridic

s

I

principal

3

4.802

17

Referent

M

III

superior

4

7.288

Posturi in regim contractual

39

66.977

18

Sef Cabinet Președinte

s

1

3.313

19

Sef Birou

s

II

1

2.720

20

Consilier

s

IA

7

17.339

21

Consilier

s

I

1

2.286

22

Consilier

s

II

2

3.525

23

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.231

24

Inspector de specialitate

s

I

1

1.842

25

Inspector de specialitate

s

II

6

12.830

26

Referent

M

IA

2

2.852

27

Casier

M/G

1

1.320

28

Arhivar

M/G

1

1.097

29

Maqaziner

M/G

1.193

30

Șofer

I

S

3.644

31

Telefonista (munc.callf)

III

2

2.142

32

Leqator manualfmunc.calif.)

II

1.151

33

Funcționar

M/G

975

34

Inqrijitor

2

1.826

35

Paznic

4

3.540

36

Muncitor calificat

II

1

1.151

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

171

459.097

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

174

477.017