Hotărârea nr. 593/2013

Hotărârea.nr. 593 - privind suplimentarea cu suma de 134.000 lei a sumelor alocate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, pe anul 2013, în vederea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. CONSILPREST SRL Braşov, pentru continuarea implementării proiectului „Braşovul Medieval”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.593

din data de 9.12.2013

- privind suplimentarea cu suma de 134.000 lei a sumelor alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, în vederea cooperării Județului Brașov cu S.C. CONSILPREST SRL Brașov, pentru continuarea implementării proiectului „Brașovul Medieval”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând referatul nr. 11563/7.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea suplimentării cu suma de 134.000 lei a sumelor alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, în vederea cooperării Județului Brașov cu S.C. CONSILPREST SRL Brașov, pentru continuarea implementării proiectului „Brașovul Medieval”;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art.91 alin.l lit.”d” , alin 5, lit „a” pct.13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.34, alin. 17 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea cu suma de 134.000 lei, a sumelor alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, în vederea cooperării Județului Brașov cu S.C. CONSILPREST SRL Brașov, pentru continuarea implementării proiectului „Brașovul Medieval”, după cum urmează: 70.000 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov aprobat pe anul 2013 și 64.000 lei bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov rectificat conform Hotărârii nr.558/2013 a Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu