Hotărârea nr. 592/2013

Hotărârea.nr. 592 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Culturală Conexiuni şi finanţarea cu suma de 40.000 lei, în vederea organizării evenimentului „Concert Aniversar 30 - Conexiuni”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.592 din data de 9.12.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Culturală Conexiuni și finanțarea cu suma de 40.000 lei, în vederea organizării evenimentului „Concert Aniversar 30 -Conexiuni”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Având în vedere refaratul nr.12739/04.12.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Culturală Conexiuni și finanțarea cu suma de 40.000 lei, în vederea organizării evenimentului aniversar de împlinirea a 30 de ani de la înființarea trupei locale de rock, Conexiuni;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5 lit.”a”, pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Culturală Conexiuni și finanțarea cu suma de 40.000 lei, din bugetul de venituri si cheltuieli al județului Brașov, rectificat, la Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie, în vederea organizării evenimentului „Concert Aniversar 30 -Conexiuni”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu