Hotărârea nr. 591/2013

Hotărârea.nr. 591 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 59.000 lei, în vederea deschiderii unui Centru de instruire a voluntarilor privind modul de intervenţie în caz de dezastre şi informare a populaţiei cu privire la comportamentul adecvat în caz de dezastre

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.591 din data de 09.12.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 59.000 lei, în vederea deschiderii unui Centru de instruire a voluntarilor privind modul de intervenție în caz de dezastre și informare a populației cu privire la comportamentul adecvat în caz de dezastre

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013

Având în vedere refaratul nr.11938/20.11.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 59.000 lei, în vederea deschiderii unui Centru de instruire a voluntarilor privind modul de intervenție în caz de dezastre și informare a populației cu privire la comportamentul adecvat în caz de dezastre;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5 lit.”a”, pct.l și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 59.000 lei, din bugetul Județului Brașov, rectificat la Cap. 68.02 - Asigurări și asistentă socială, în vederea deschiderii unui Centru de instruire a voluntarilor privind modul de intervenție în caz de dezastre și informare a populației cu privire la comportamentul adecvat în caz de dezastre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală. /

PREȘEDINT

Aristotel Cănceș