Hotărârea nr. 590/2013

Hotărârea.nr. 590 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Turistică Ghizii României şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, în vederea implementării proiectului „Un pas greşit, o şovăire şi rămâi o amintire”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.590

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Turistică Ghizii României și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în vederea implementării proiectului „Un pas greșit, o șovăire și rămâi o amintire”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013

Având în vedere refaratul nr. 12144/21.11.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Turistică Ghizii României și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în vederea implementării proiectului „Un pas greșit, o șovăire și rămâi o amintire”;

In conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5 lit.”a”, pct.l și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Turistică Ghizii României și finanțarea cu suma de 15.000 lei, de la Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie, în vederea implementării proiectului „Un pas greșit, o șovăire și rămâi o amintire”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu