Hotărârea nr. 59/2013

Hotărârea.nr.59 - privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru imobilul – teren – situat în Municipiul Făgăraş, str. Hurez, nr.1, aflat în administrarea Serviciului Public Judeţean de Protecţia Plantelor Braşov şi actualizarea valorii de inventar pentru poziţiile nr. 15 - 17 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.roCod F-16


BRAȘOV


HOTĂRÂREA NR. 59.

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru imobilul - teren -situat în Municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.l, aflat în administrarea Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov și actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 15 -17 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1890/27.02.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune însușirea Raportului de Evaluare întocmit în data de 01.11.2012, de către expert evaluator autorizat - membru titular - Tudor Ioan Mugurel (S.C. Oldo Silva Tei S.R.L.) pentru imobilul - teren - situat în Municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.l și actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr.15 - 17 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 2A1 și art. 2A2, precum și art. 3 din O.G.R. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Raportul de Evaluare întocmit de către expert evaluator autorizat - membru titular -Tudor Ioan Mugurel (S.C. Oldo Silva Tei S.R.L.) pentru imobilul - teren - situat în Municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.l, aflat în administrarea Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov.

Art.2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 15 - 17 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002, conform Raportului de Evaluare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3.


- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Econqihică vor face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr.l  la H.G.R. nr. 972/2002 priyfnd atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor  și comunelor din județul țfrașov.PREȘED Aristotel CăiiceBcuContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuRAPORT DE EVALUARE

01.11.2012

Obiectiv: Evaluare proprietate “teren”

Amplasament: Mun. Fagaras, str. Hurez, nr. 1

Beneficiar: Consiliul Județean Brașov

RAPORT DE EVALUARE

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CU SEDIUL IN BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

OBIECT

TEREN SITUAT IN FAGARAS STR. HUREZ NR.1, JUDEȚ BRAȘOV

PROPIETAR

STATUL ROMAN

EVALUATOR

TUDOR MUGUREL

DATA EVALUARE

01.11.2012

CUPRINS

CAPITOLUL 1

Rezumatul executiv

3

CAPITOLUL 2

Generalități

7

2.1

Scopul, obiectul si utilizatorul

2.2

Definirea valorii

CAPITOLUL 3

Ipoteze si condiții limitative

9

CAPITOLUL 4

Prezentarea datelor

12

4.1

Situația juridica

4.2

Date zona si localizare

4.3

Descrierea amplasament

4.4

Studiul pieței

CAPITOLUL 5

Analiza datelor si concluzii

16

5.1

Cea mai buna utilizare

5.2

Metode evaluare

5.3

Rezultatul evaluării. Opinie

CAPITOLUL 6

Acreditările evaluatorului

19

CAPITOLUL 7

Anexe ale raportului de evaluare

19T'IDOR

IOAN MUGUREL

Legitimația Nr. 16809 Specializarea: EPI, EBM . k

1. Rezumatul faptelor principale și concluziile importante

Prezentul raport de evaluare se referă la proprietatea imobiliară teren având o suprafață totală de 5.713,80 mp - situat în Fagaras, str. Hurez, nr.l, jud. Brașov.

Evaluarea și raportul de evaluare asupra imobilului specificat au ca utilizare înregistrarea in evidentele contabile și nu pot fi folosite în alte scopuri.

Raportul de evaluare constând în 19 pagini plus anexele ( plan de situație - ridicare topografică, fotografii ale proprietății) prezintă baza pe care s-a stabilit opinia evaluatorului.

Inspecția proprietății a fost efectuată în data de 01.11.2012 de către evaluator Tudor Mugurel, fiind investigate o serie de aspecte legate în principal de dreptul de proprietate, amplasamentului în zonă, vecinătăți, piața imobiliară locală analizată prin culegerea de date și informații privind: închirieri imobile, tranzacții recente cu proprietăți similare și terenuri libere, intervievarea unor agenți imobiliari ce activează în zonă.

Evaluarea proprietății imobiliare s-a făcut în concordanță cu standardele internaționale de evaluare IVS, codurile IVS, codul deontologic IVS.

Certific că datele prezentate simt corecte în contextul informațiilor extrase din actele legale puse la dispoziție și informațiile verbale furnizate de proprietar.

Inspecția proprietății s-a făcut vizual și în mod personal de către evaluator, împreună cu proprietarul, la data de 01.11.2012, toate investigațiile și analizele necesare fiind efectuate de evaluator.

Evaluatorul nu a avut și nu are nici un interes legat de obiectul evaluării, iar realizarea evaluării și remunerarea nu depind de valoarea raportată.

Evaluatorul nu răspunde de defectele ascunse ale imobilului care sunt cunoscute de proprietar dar care nu s-au descoperit printr-o inspecție obișnuită.


SC OLDO SILVA TEI SRL, CUI: RO 20200836, J03/2287/2006, Tel: 0728010619 www.oldo.ro, email: contact@oldo.ro

Baza de evaluare din prezentul raport este valoarea contabila. Această valoare estimată prin aplicarea metodelor și procedurilor de evaluare care reflectă natura proprietății și circumstanțele în care proprietatea respectivă va fi înregistrata in evidentele contabile. Pentru determinarea acestei valori am aplicat următoarele metode:

J Abordarea prin comparația de piața

Valoarea contabila estimata este:

VALOAREA CONTABILA

DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

258.800 LEI echivalent 57.100 EUR, respectiv 4532 LEI/MP echivalent 10 EUR/MP

VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.

Argumentele care au stat la baza elaborării opiniei de mai sus, precum și considerente privind valoarea sunt:  • a) valoarea a fost exprimată ținînd seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport;

  • b) valoarea prezentată include valoarea terenului aferent în suprafață totală de 5.713,80 mp;

  • c) valoarea estimată în valută este valabilă atât timp cât condițiile în care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii și ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifică semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent odată cu trecerea timpului și variația lor în raport cu cursul valutar nu este liniară;

  • d) valoarea este o predicție;

  • e) valoarea este subiectiva;

  • f) valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu; ____t

  • g) evaluarea este o opinie asupra unei valori.        /$^f»ooR

rt? IOâN MUGURU . (• ’ legivmathNr. 16809 \\           Specializarea-"

V.        rnl roM