Hotărârea nr. 589/2013

Hotărârea.nr. 589 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Secţia Română, Regiunea 3 Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea sprijinirii participării la Turneul Internaţional „WORLD POLICE FUTSAL TOURNAMENT”, care se va desfăşura în localitatea Lommel – Belgia

România




Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.589

din data de 09.12.2013


- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Internațională a Polițiștilor -Secția Română, Regiunea 3 Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea sprijinirii participării la Turneul Internațional „WORLD POLICE FUTSAL TOURNAMENT”, care se va desfășură în localitatea Lommel - Belgia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013

Având în vedere refaratul nr.11571/20.11.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Internațională a Polițiștilor - Secția Română, Regiunea 3 Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea sprijinirii participării la Turneul Internațional „WORLD POLICE FUTSAL TOURNAMENT”, care se va desfășura în localitatea Lommel - Belgia;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5 lit.”a”, pct.l și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

U                             HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Internațională a Polițiștilor -Secția Română, Regiunea 3 Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie, în vederea sprijinirii participării la Turneul Internațional „WORLD POLICE FUTSAL TOURNAMENT”, care se va desfășură în localitatea Lommel - Belgia.


Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția


Administrație Publică Locală.



PREȘEDIN Aristotel Căqce&u



Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu