Hotărârea nr. 588/2013

Hotărârea.nr. 588 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Culturală Internaţională Soleil de L'est - România şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea promovării valorilor culturale şi istorice ale judeţului

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.588

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Culturală Internațională Soleil de Lest - România și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea promovării valorilor culturale și istorice ale județului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de

Având în vedere refaratul nr. 12038/20.11.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Culturală Internațională Soleil de Lest -România și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea promovării valorilor culturale și istorice ale județului;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5 lit.”a”, pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Culturală Internațională Soleil de Lest - România și finanțarea cu suma de 5.000 lei, de la Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie, în vederea promovării valorilor culturale și istorice ale județului.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.PREȘEDINTE^ ,

Contrasemnează,


Aristotel CăncespuV

SECRETAR

Mari a Dumbrăveanu