Hotărârea nr. 587/2013

Hotărârea.nr. 587 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Educaţie şi Sport din Liceul cu Program Sportiv Braşov şi finanţarea cu suma de 900 lei, în vederea organizării evenimentului de aniversare a 160 de ani de la înfiinţare


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.587 din data de 9.12.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația pentru Educație și Sport din Liceul cu Program Sportiv Brașov și finanțarea cu suma de 900 lei, în vederea organizării evenimentului de aniversare a 160 de ani de la înființare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Având în vedere refaratul nr. 11923/20.11.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația pentru Educație și Sport din Liceul cu Program Sportiv Brașov și finanțarea cu suma de 900 lei, în vederea organizării evenimentului de aniversare a 160 de ani de la înființare ;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5 lit.”a”, pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația pentru Educație și Sport din Liceul cu Program Sportiv Brașov și finanțarea cu suma de 900 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, Cap 67.02. - Cultură, recreere și religie, în vederea organizării evenimentului de aniversare a 160 de ani de la înființare.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


sv

Difuzare:

1 ex. Direcția Economică

1 ex. Direcția Coordonare Integrare Europeană

1 ex. Instituția Prefectului Județului Brașov Colecție