Hotărârea nr. 586/2013

Hotărârea.nr. 586 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Instituţia Prefectului Judeţului Braşov şi S.C. Aro Palace S.A. şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, în vederea organizării evenimentului menit să marcheze Ziua Naţională a României


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.586 din data de 9.12.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Instituția Prefectului Județului Brașov și S.C. Aro Palace S.A. și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în vederea organizării evenimentului menit să marcheze Ziua Națională a României

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Având în vedere refaratul nr. 11869/20.11.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu cu Instituția Prefectului Județului Brașov și S.C. Aro Palace S.A. și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în vederea organizării evenimentului menit să marcheze Ziua Națională a României;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5 lit.”a”, pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Instituția Prefectului Județului Brașov și S.C. Aro Palace S.A. și finanțarea cu suma de 15.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, Cap 67.02. - Cultură, recreere și religie, în vederea organizării evenimentului menit să marcheze Ziua Națională a României.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei
Europeană, Direcția Economică și Direcția

Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

sv

Difuzare:

1 ex. Direcția Economică- Serv. Buget —.

1 ex. Direcția Coordonare Integrare Europeană

1 ex. Instituția Prefectului Județului Brașov Colecție