Hotărârea nr. 585/2013

Hotărârea.nr. 585 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Community Aid Network (CAN) în vederea implementării proiectului „Platforma Naţională pentru Educaţie” la nivelul Judeţului Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.585 din data de 9.12.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Community Aid NetWork (CAN) în vederea implementării proiectului „Platforma Națională pentru Educație” la nivelul Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013

Având în vedere refaratul nr.l 1555/20.11.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Community Aid NetWork (CAN) în vederea implementării proiectului „Platforma Națională pentru Educație” la nivelul Județului Brașov;

în conformitate cu prevederile art.91, alin.5 lit.”a”, pct.l și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Community Aid NetWork (CAN) în vederea implementării proiectului „Platforma Națională pentru Educație” la nivelul Județului Brașov.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală. z


PREȘEDIN1

Aristotel Cănce


3. Contrasemnează.

4 SECRETAR