Hotărârea nr. 584/2013

Hotărârea.nr. 584 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Revista Română de Administraţie Publică Locală şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării celei de a VI –a ediţii a evenimentului „Forumul Administraţiei Româneşti” la Braşov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.584

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Revista Română de Administrație Publică Locală și finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării celei de a VI —a ediții a evenimentului „Forumul Administrației Românești” la Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 09.12.2013

Având în vedere refaratul nr. 12052/20.11.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Revista Română de Administrație Publică Locală și finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării celei de a VI -a ediții a evenimentului „Forumul Administrației Românești” la Brașov;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5 lit.”a”, pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Revista Română de Administrație Publică


Locală și finanțarea cu suma de 10.000 lei, de la Cap. 67.02 - Cultură, în vederea organizării celei de a VI -a ediții a evenimentului „Forumul Administrației Românești” la Brașov.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția
Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu