Hotărârea nr. 583/2013

Hotărârea.nr. 583 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia „Prima Şcoală Românească” şi finanţarea cu suma de 40.000 lei pentru promovarea muzeului Primei Şcoli Româneşti în rândul grupurilor de pensionari din Judeţul Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.583

din data de 9.12.2013

privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația „Prima Școală Românească” și finanțarea cu suma de 40.000 lei pentru promovarea muzeului Primei Școli Românești în rândul grupurilor de pensionari din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013 ;

Analizând referatul nr. 12872/06.12.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația „Prima Școală Românească” Brașov și finanțarea cu suma de 40.000 lei pentru promovarea muzeului Primei Școli Românești în rândul grupurilor de pensionari din Județul Brașov;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația „Prima Școală Românească” Brașov și finanțarea cu suma de 40.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov rectificat, conform Hotărârii nr.477/2013 a Consiliului Județean Brașov, Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie, pentru promovarea muzeului Primei Școli Românești în rândul grupurilor de pensionari din Județul Brașov.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și