Hotărârea nr. 582/2013

Hotărârea.nr. 582 - – privind corectarea şi modificarea poziţiei nr. 203 din anexa anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002, coloana 3 „Elemente de identificare”, cu C.F. nr. 130289 Braşov, sub nr. top. 13353/1/2/2


COXSH JUI. JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.582 din data de 9.12.2013

- privind corectarea și modificarea poziției nr. 203 din anexa anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002, coloana 3 ..Elemente de identificare”, cu C.F. nr. 130289 Brașov, sub nr. top. 13353/1/2/2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 12798/05.12.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune corectarea și modificarea poziției nr. 203 (imobilul Pavilion 4, situat în Predeal,Timișul de Sus -D.N.l) din anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002, coloana 3 „Elemente de identificare”, deoarece acest imobil este evidențiat greșit cu date de Carte funciară - 22379 Brașov, sub nr. top. 13353/1/6, având în vedere că pe acest număr topografic se află drumul de acces pentru construcțiile din zonă; în urma identificării datelor de carte funciară, ca urmare a întocmirii documentației cadastrale, s-a constatat că imobilul „Pavilion 4” este înscris în C.F. nr. 130289 Brașov (C.F. vechi nr. 22246,A+3), sub nr. top. 13353/1/2/2, iar terenul aferent este în suprafață de 1476 m.p.;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă corectarea și modificarea poziției nr. 203 (imobilul Pavilion 4) din anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002, coloana 3 „Elemente de identificare”, în sensul identificării acesteia cu următoarele date de carte funciară: „ C.F. nr. 130289 Brașov, sub nr. top. 13353/1/2/2, iar terenul aferent este în suprafață de 1476 m.p”.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


PREȘEDI Aristotel Cănd&sdu
Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu