Hotărârea nr. 581/2013

Hotărârea.nr. 581 - privind apartamentarea mansardei situată în imobilul din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, domeniul privat al județului Brașov înscrisă în Carte Funciară nr.119041, nr.top 5427/2/8


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 581

din data de 9.12.2013

- privind apartamentarea mansardei situată în imobilul din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniul privat al județului Brașov înscrisă în Carte Funciară nr.l 19041, nr.top 5427/2/8

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie

2013;

Analizând Referatul nr.12813/05.12.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului- Compartimentul Patrimoniu prin care se propune spre aprobare apartamentarea mansardei situată în imobilul din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniul privat al județului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.523/2013 privind aprobarea vânzării spațiilor medicale libere din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritopriale cu destinația de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexeactului medical;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă apartamentarea mansardei situată în imobilul din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniul privat al județului Brașov, înscrisă în Carte Funciară nr.l 19041, nr.top 5427/2/8.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


prin Direcția Investiții, Urb,


ism și Amenajarea Teritoriului.


PREȘED1 Aristotel Căi


iCU