Hotărârea nr. 580/2013

Hotărârea.nr. 580 - privind aprobarea Regulamentului de vânzare a spaţiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresii, nr.1, proprietatea privată a judeţului Braşov, prin licitaţie publică cu strigare

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16HOTĂRÂREA NR.580

din data de 09.12.2013


- privind aprobarea Regulamentului de vânzare a spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresii, nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013


Analizând referatul nr.12728/04.12.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea


Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu prin care se propune aprobarea Regulamentului de vânzare a spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresii, nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare;

Ținând cont de HCJ nr. 523/25.10.2013 privind aprobarea vânzării spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresii, nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l) lit.c și alin (4) lit.b, art, 119 și art. 123 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și art.6, art. 18 și art.19 din OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medicale

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Artl. Se aprobă Regulamentul de vânzare a spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresii, nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu .


AristotelContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


IZDifuzare:

1 ex. Direcția Economică - Compartimentul Venituri

Anexa la HCJ nr


J.


Aprobat


Președinte,


Aristotel CăncescuPROIECT

REGULAMENT

Privind vânzarea a spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, proprietatea privată a județului Brașov

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.l. - Prezentul regulament stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor medicale libere

( construcție și teren aferent) din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, proprietate privată a Județului Brașov, denumite în continuare bunuri imobile.

Art.2. - Vânzarea bunurilor imobile se face prin licitație publică, cu strigare, având la bază raportul de evaluare, întocmit de un expert evaluator, atestat ANEVAR și însusit de plenul Consiliului Județean Brașov.

Art3. - în înțelesul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc astfel:

 • a) vânzător - Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov care are în administrare bunuri imobile (terenuri și construcții). Vânzătorul încheie contracte de vânzare-cumpărare prin Președintele Consiliului Județean Brașov sau împuterniciții acestuia, în condițiile prezentului regulament,

 • b) cumpărător - orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, căreia nu-i este oprit acest drept prin lege,

 • c) prin ‘bunuri imobile” se înțelege terenurile și construcțiile proprietate private a unității administrativ-teritorială.

CAPITOLUL II

Reguli comune privind vânzarea bunurilor imobile

Art4. - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al Județului Brașov care se vând prin licitație publica cu strigare, se aprobă de către Consiliul Județean prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție.

Art.5. -

 • (1) Comisia de vânzare a spațiilor medicale libere prin licitație publică, cu strigare, denumită în continuare comisie, este cea constituită conform dispozițiilor art.5 din OUG nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical.

(2 )Comisia are următoarele atribuții:

 • a) Propune Consiliului Județean aprobarea listei cu bunurile imobile supuse vânzării prin licitație publică,

 • b) Organizează licitația publică cu strigare ,plecând de la prețul din raportul de evaluare,

 • c) Comunică solicitantului decizia de admitere sau respingere a cererii de cumpărare a imobilului.

 • (1) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

ArL7. -

 • (1) Prețul de vânzare a imobilului va fi cel stabilit de către evaluator, în raportul de evaluare pentru imobilul supus vânzării, însușit prin hotărâre de consiliu județean și care va fi cuprins în oferta de vânzare prin licitație publică cu strigare, în cazul spațiilor libere.

 • (2) Raportul de evaluare și stabilirea prețului a unui imobil pot fi contestate la comisie, în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință a acestora de către persoana care solicită cumpărarea spațiului,, timp necesar pentru clarificarea oricăror elemente care au stat la baza acestora.

 • (3) Hotărârea Consiliului Județean prin care a fost aprobată vânzarea imobilului, poate fi contestată la instanțele de judecătorești, în condițiile legii.

Art.8. -

 • (1) La finalizarea procedurii de vânzarea fiecărui spațiu, potrivit prezentului regulament, comisia încheie un proces-verbal privind constatarea vânzării și prețul acesteia. Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei.

 • (2) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea nelegală și netemeinică a acestuia poate fi contestată, la instanțele judecătorești, în condițiile legii.

Art.9. -

 • (1) Contractul de vânzare-cumpărare a imobilului se încheie în termen de.......de zile de la data

semnării procesului-verbal de vânzare-cumpărare.

 • (2) Refuzul vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare poate fi atacat la instanțele judecătorești.

Art.10. -

 • (1) Consiliul Județean poate aproba ca prețul de vânzare a bunului imobil sa se poată achita în rate de către cumpărători, persoane fizice sau juridice.

 • (2) în celelalte cazuri, încheierea contractului de vânzare-cumpărare și achitarea integrală a prețului se vor face în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării prin hotărâre a Consiliului Județean.

 • (3) Refuzul cumpărătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare duce la revocarea hotărârii prin carea fost aprobată vânzarea.

Art.ll. -

 • (1) Vânzarea imobilelor cu plata în rate se face de către cumpărători, în următoarele condiții:

 • a) Avans de 50% din prețul de vânzare,

 • b) Rate lunare eșalonate pe un termen de până la un an, fără acordarea unor termene de grație,

 • c) Perceperea unei dobânzi renumeratorii care va fi egală cu dobânda de referință a BNR pentru perioada respective.

 • (2) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că prețul nu a fost plătit integral, vânzătorul beneficiază de privilegiul imobiliar pentru garantarea prețului datorat, privilegiu înscris din oficiu în cartea funciară, în condițiile Noului Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul ANCPI nr.633/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Vânzătorul, prin Direcția Economică, va comunica cumpărătorului, cu 15 zile înainte de scadența fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

Art.12. - Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a bunurilor imobile, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu și, în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cheltuielile se deduc din încasările obținute.

CAPITOLUL III

Vânzarea bunurilor imobile prin licitație publică

ArL13. - Vânzarea bunurilor imobile, cu excepția celor care fac obiectul vânzării directe, se realizează prin licitație publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut.

ArL14. -

 • (1) Comisia constituită conform art.5 va face public anunțul de vânzare a bunurilor imobile în termen de 15 zile dela data aprobării ei prin hotărâre de plen.

 • (2) Anunțul va cuprinde:

 • a) Denumirea și sediul vânzătorului, precum și individualizarea bunului imobil supus vânzării,

 • b) Locul, data și ora începerii licitației,

 • c) Numele, prenumele și numărul de telefon ale persoanei de contact desemnate să dea relații suplimentare,

 • d) Documentele necesare pentru participarea la licitație,

 • e)  Garanția de participare la licitație, constituită potrivit legii - garanția de participare la licitație nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare, inclusiv publicitarea și întocmirea raportuluio de evaluare,

 • f)  Taxa de participare la licitație, calculată conform prevederilor legale.

 • (3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitație:

 • a) Pentru societăți comerciale și organizații:

 • -   Copie de pe certificatul de înmatriculare, eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutive, inclusive de pe toate actele adiționale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscal,

 • -  Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română,

Dovada privind achitarea obligațiilor fiscal, prin prezentarea unui certificate de atestare fiscal, eliberat de organul fiscal competent,

 • -   Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale sau al organizației, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment,

 • b) Pentru pentru persoane fizice sau juridice, asociații:

 • -   Copie de pe actul de identitateși de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul de constituire,

 • -  Copie de pe certificatul de atestare fiscal eliberat de organul fiscal competent, după caz.

 • (4) Anunțul de vânzare se publică în una sau mai multe publicații locale și naționale de largă circulație și se afișează la sediul vânzătorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile, înainte de data organizării licitației.

Art.15. -

 • (1) Licitația are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 3 ofertanți.

 • (2) Licitația se desfășoară după regulile licitației competitive, respectiv la prețul în urcare, cu pasul de licictare stabilit valoric, de 5% din prețul de pornire.

 • (3) în cazul în care nu se oferă prețul minim de vânzare, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare, în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zilr înainte de data organizării celei de a doua licitații.

 • (4) A doua licitație e valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți.

 • (5) în cazul în care la a doua licitație nu se înregistrează o ofertă de cel puțin un preț minim de vânzare, se aplică procedura marjei de 5% prevăzută de Ordinul Consiliului Concurenței nr.136/2003.

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art.20. - Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate Președintelui, sunt obligate să pună la dispoziția comisiei, să elaboreze și să execute acele lucrări care sunt necesare pentru buna desfășurare a activității acesteia.

Art.21. - încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

Art.22. - Prezentul Regulament se aplică pentru toate spațiile prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean nr.523/25.10.2013 în condițiile Legii nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale OUG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.