Hotărârea nr. 58/2013

Hotărârea.nr.58 - privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobilul – teren – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi actualizarea valorii de inventar pentru poziţiile nr. 121 şi nr. 122 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

HOTĂRÂREA NR. 58

din data de 11.03.2013

- privind însușirea Raportului de Evaluare pentru imobilul — teren —Spitalul Clinic Județean de

Urgență Brașov și actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 121 și nr. 122 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1888/27.02.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune însușirea Raportului de Evaluare întocmit în data de 25.10.2012, de către expert evaluator autorizat - membru titular - Tudor Ioan Mugurel (S.C. Oldo Silva Tei S.R.L.) pentru imobilul - teren -Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, situat în municipiul Brașov, str. Calea București, nr. 25 - 27 (terenul fiind înregistrat, în present, fără valoare) și actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 121 și nr. 122 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 2A1 și art. 2A2, precum și art. 3 din O.G.R. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă însușirea Raportului de Evaluare, întocmit de către expert evaluator autorizat -membru titular - Tudor Ioan Mugurel (S.C. Oldo Silva Tei S.R.L.) pentru imobilul - teren -Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, situat în municipiul Brașov, str. Calea București, nr. 25 - 27.

Art2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 25 - 27 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002, conform Raportului de Evaluare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică, vor face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr.l la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum ți al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu cAK-