Hotărârea nr. 579/2013

Hotărârea.nr. 579 - privind însuşirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, Secţiunea II – Bunuri mobile


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.579

din data de 9.12.2013

- privind însușirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea II - Bunuri mobile

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 12770/04.12.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune introducerea a 233 de bunuri culturale mobile în anexa privind bunurile care aparțin domeniului public al județului Brașov, radierea unor poziții, precum și actualizarea și modificarea unor poziții - bunuri culturale mobile - Secțiunea II - la unele rubrici din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, respectiv, din anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

Ținând cont de adresa nr. 2230/2013 a Muzeului de Artă Brașov, adresa nr. 563/2013 a Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, Muzeului Județean de Istorie Brașov, precum și adresa nr. 627/2013 a Muzeului de Etnografie Brașov, precum și de Circulara nr. 150669/2012 a Ministerului Administrației și Internelor, la care se face trimitere în referatul Compartimentului Patrimoniu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 250/2002 și nr. 277/2002;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 8, alin. (2) din Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 3, art.6, art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă însușirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea II - Bunuri mobile, după cum urmează:

  • a. introducerea unor poziții noi (233 bunuri culturale mobile), descrise în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

  • b. actualizarea și modificarea pozițiilor 731-1105, 1107, 1111-1167, 1211-1224 și 1236 - bunuri culturale mobile - Secțiunea II- care alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, la rubricile “codul de clasificare”, “denumirea bunului”, “elemente de identificare”, “valoarea de inventar”, “situația juridică”, descrise în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

  • c. radierea pozițiilor 1106,1108,1109, 1110, 3985 (care se regăsesc în colecția „ANONIM” la noua poziție 4125), conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • d. însușirea inventarului tuturor bunurilor culturale mobile, care alcătuiesc domeniul public al județului Brașov - Secțiunea II, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, nr. 250/2002 și nr. 277/2002 se modifică și se completează corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC


Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- DIUAT -Compartiment Patrimoniu

1 ex.- DIRECȚIA ECONOMICA

1 ex.- Colecție