Hotărârea nr. 577/2013

Hotărârea.nr. 577 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Braşov, a lotului I, nr. top.2132/2/1, nr. cadastral 119766, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. George Bariţiu nr.36


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.577

din data de 9.12.2013

- privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, a lotului I, nr. top.2132/2/1, nr. cadastral 119766, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.36,

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013 ;

Analizând referatul nr. 11884/15.11.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului- Compartiment Patrimoniu prin care se supune aprobării trecerea lotului I, nr. top.2132/2/1, nr. cadastral 119766, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.36, din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov; în referat se face precizarea că prin contractul de vânzare - cumpărare nr. 2082/2013 acest corp de clădire cu anexe și terenul aferent au trecut în proprietatea privată a Consiliului Județean Brașov;

Văzând Actul de dezlipire autentificat prin încheierea de autentificare nr. 538/29.06.2013.

Ținând cont de faptul că imobilul (corp vechi), cu destinația de Spital Clinic de de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov, înregistrat în C.F. nr. 20250 Brașov, sub nr. top.2132/2/1, a fost retrocedat în natură către Parohia Evanghelică C.A.Brașov, prin Decizia nr. 1905/10.11.2008 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 258/2013 și dispozițiile art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 1 alin. 7 din OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, a lotului I, nr. top.2132/2/1, nr. cadastral 119766, compus din clădire spital P+3E, clădire grup electrogen, magazie atelier, depozit chioșc, centrală termică, depozit oxigen, stație pompe, rezervor, poartă și teren de 6725 m.p., din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.36.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.

PREȘED1 Aristotel CăiContrasemnează, SECRETAR

Mana Dumbrăveanu