Hotărârea nr. 576/2013

Hotărârea.nr. 576 - privind modificarea Hotărârii nr.231/2013 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.576

din data de 9.12.2013

- privind modificarea Hotărârii nr.231/2013 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând referatul nr. 10977/18.11.2013 întocmit de Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune modificarea art.2 al Hotărârii nr.231/2013 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”, precum și referatul nr.Ad 10977/05.12.2013 întocmit de Direcția Coordonare, Integrare Europeană;

Ținând cont de Scrisoarea de aprobare a aplicației (cererii de finanțare) transmisă de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Pentru Societatea Informațională, precum și Notificarea nr. 12305/25.11.2013 a Ministerului pentru Societatea Informațională privind semnarea contractului;

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Articolul 2 din Hotărârea nr.231/2013 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”, se reformulează având următorul conținut:

“Se aprobă cofinanțarea proprie din bugetul Consiliului Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect, pentru întregul Proiect, in valoare de 130.600,45 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile și 310,00 lei reprezentând valoarea neeligibilă din întreg Proiectul.

Din acest total suma de 58.537,90 lei la care se adaugă suma de 310,00 lei, se include în bugetul propriu al județului Brașov astfel:

1.800,00 - pe anul 2013

56.737,90 la care se adaugă suma de 310,00 lei - pe anul 2014

Restul de 72.062,55 lei care presupune cofinanțarea aferentă U.A.T.-urilor participante la proiect va fi inclusă în sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale ale U.A.T.-urilor respective pe anul 2014.”

Art.2. - După articolul 2 al Hotărârii nr.231/2013 a Consiliului Județean Brașov se introduce un nou articol, care va avea următorul conținut:

“Se aprobă alocarea sumei de 90.000 lei (inclusiv TVA) în bugetul Județului Brașov pe anul 2013, la Cap.83.02- “Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare” pentru finanțarea Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”.

Art.3.Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.231/2013 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”, rămân neschimbate.

Art.4. - Hotărârea nr.231/2013 a Consiliului Județean Brașov, astfel cum a fost modificată, se va republica.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de reprezentant legal al Liderului de Proiect, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

<Ă£> _