Hotărârea nr. 574/2013

Hotărârea.nr. 574 - privind aprobarea anulării procedurii de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de reparare şi întreţinere a drumurilor judeţene, lucrărilor de artă, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, inclusiv echiparea drumurilor judeţene cu elemente privind siguranţa circulaţiei rutiere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 405/19.08.2013”


CONoi «JTvl «jUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.574

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea anulării procedurii de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de artă, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 405/19.08.2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 12612/02.12.2013 prin care se propune anularea procedurii de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de artă, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 405/19.08.2013;

Comisia de evaluare desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 410/11.11.2013:

  • - a încheiat procesul verbal de evaluare finală a ofertelor depuse de către operatorii economici în cadrul licitației deschise organizate, în acest sens, de către Județul Brașov pentru atribuirea contractului de delegare de gestiune;

  • - a constatat că niciunul dintre cei cinci ofertanți nu îndeplinește cerințele de eligibilitate;

  • - a decis descalificarea tuturor ofertelor depuse, procedând la restituirea plicurilor sigilate cu ofertele tehnice și financiare către fiecare ofertant;

Având în vedere dispozițiile O.G.R. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 3/2003, dispozițiile H.G.R. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G.R. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. „d” și alin. (5), lit. „a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă anularea procedurii de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de reparare și întreținere a drumurilor județene, lucrărilor de artă, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, inclusiv echiparea drumurilor județene cu elemente privind siguranța circulației rutiere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 405/19.08.2013.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Administrare Drumuri și Poduri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu