Hotărârea nr. 573/2013

Hotărârea.nr. 573 - privind aprobarea Convenţiei de Implementare a subproiectului „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare şi execuţie staţie de epurare nouă în localitatea Predeal, judeţul Braşov” din cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”


Consiliul Județean Brașov


CodF-16


HOTĂRÂREA nr.573 din data de 9.12.2013

- privind aprobarea Convenției de Implementare a subproiectului „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare și execuție stație de epurare nouă în localitatea Predeal, județul Brașov” din cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Având în vedere refaratul nr. 11168/2.12.2013, întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală -Compartimentul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea Convenției de Implementare a subproiectului „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare și execuție stație de epurare nouă în localitatea Predeal, județul Brașov” din cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”

în conformitate cu prevederile Legii nr.224/2007 cu modificările și completările ulterioare privind ratificarea Acordului - Cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanțării primei fazei a proiectului, H.G. 773/2013 de aprobare a Indicatorilor Tehnico - Economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare și execuție”, art.91 alin.2 lit.”d”, alin.5 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.28 si 29 din Convenție;

Ținând cont de prevederile art.59 - 62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă Convenția de Implementare a subproiectului „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare și execuție stație de epurare nouă în localitatea Predeal, județul Brașov” din cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”.

Art.2. Se aprobă modificarea art.29 din Convenție, astfel:

„Consiliul Județean Brașov se obligă să adopte măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale, pentru indentificarea altor surse de finanțare, accesibile de către UAT Predeal, prentru realizarea subproiectului”.

Art3. Președintele/Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Administrare Publică Locală și Direcția Economică.

PREȘEDINTE

Aristotel Cănces


/'o


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu