Hotărârea nr. 572/2013

Hotărârea.nr. 572 - privind aprobarea demarării procedurilor de licitaţie publică în vederea continuării lucrărilor aferente investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov –Ghimbav”

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Cțșnși]iHiȘ[|udețeșM^


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.572

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea demarării procedurilor de licitație publică în vederea continuării lucrărilor aferente investiției „Aeroport Internațional Brașov -Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.12.2013

Analizând referatul nr.12914/6.12.2013 întocmit de către domnul Pascu Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de licitație publică în vederea continuării lucrărilor aferente investiției „Aeroport Internațional Brașov -Ghimbav”;

Având în vedere prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 337/2006 precum și H.G. 925/2006, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.91 alin.l lit.”b”, alin.3 lit.”f’, din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă demararea procedurilor de licitație publică în vederea continuării lucrărilor aferente investiției „Aeroport Internațional Brașov -Ghimbav”.

Art.2. - Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov pentru a demara procedurile de achiziție în funcție de soluția aleasă.

Art.3. - Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov să indentifice și alte surse alternative de finanțare a investiției „Aeroport Internațional Brașov -Ghimbav”.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei Investiții, Urbanism și

Amenajarea Teritoriului și Direcția


hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu