Hotărârea nr. 571/2013

Hotărârea.nr. 571 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA – CNCF CFR SA, Municipiul Braşov şi Comuna Feldioara în vederea realizării obiectivului de investiţii „ Terminal intermodal de marfă Braşov – Feldioara”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.571

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA -CNCF CFR SA, Municipiul Brașov și Comuna Feldioara în vederea realizării obiectivului de investiții „ Terminal intermodal de marfa Brașov - Feldioara”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând referatul nr.l 1892/6.12.2013 întocmit de către domnul consilier județean Veștea Mihail privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA - CNCF CFR SA, Municipiul Brașov și Comuna Feldioara în vederea realizării obiectivului de investiții „ Terminal intermodal de marfa Brașov - Feldioara”;

Având în vedere Programul Operațional Sectorial de Transport aprobat prin Decizia CE 3469/2007 și Documentul cadru de implementare elaborat de Ministerul Transporturilor;

Văzând dispozițiile art.91 alin.l lit. b și e și ale alin.(3) lit.d și alin.(6) lit.a și c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l» - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA -CNCF CFR SA, Municipiul Brașov și Comuna Feldioara în vederea realizării obiectivului de investiții „ Terminal intermodal de marfa Brașov - Feldioara”.

Art.2. - Se aprobă constituirea Unității de Implementare a proiectului din reprezentanți desemnați prin dispoziție emisă de președintele Consiliului Județean Brașov, care vor negocia condițiile de asociere și clauzele parteneriatului.

Art.3, - Parteneriatul de colaborare între Județul Brașov, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA - CNCF CFR SA, Municipiul Brașov și Comuna Feldioara în vederea realizării obiectivului de investiții „ Terminal intermodal de marfa Brașov - Feldioara”, va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Brașov.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu