Hotărârea nr. 570/2013

Hotărârea.nr.570- privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere prin licitaţie publică a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Coşbuc, nr.2, înscris în CF nr.114694 a localităţii Braşov sub nr. cadastral 114694 cu destinaţia de Bază Sportivă Olimpia


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.570

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr.2, înscris în CF nr. 114694 a localității Brașov sub nr. cadastral 114694 cu destinația de Bază Sportivă Olimpia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând referatul nr. 12432/2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de închiriere prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr.2, înscris în CF nr. 114694 a localității Brașov sub nr. cadastral 114694 cu destinația de Bază Sportivă Olimpia;

Ținând cont de Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1550/2013 încheiat între Clubul Sportiv „societatea de Patinaj Brașov” și U.A. T. Brașov, precum și de Hotărârea nr.522/2013 a Consiliului Județean Brașov - privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub încheierea de autentificare nr. 1550/10.10.2013 și aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al Județului Brașov, a imobilelor: teren, curți, construcții și construcția „Clădirea Olimpia”;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.c și alin.(4) lit.a, art.119, art.120 și art.123 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2563/14.01.2013;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l« - Se aprobă demararea procedurilor de închiriere prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr.2, înscris în CF nr. 114694 a localității Brașov sub nr. cadastral 114694 cu destinația de Bază Sportivă Olimpia.

Art.2.- Demararea procedurilor de evaluare a folosinței imobilului Bază Sportivă Olimpia și întocmirea Regulamentului de închiriere prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Brașov, str.George Coșbuc nr.2, înscris în CF nr. 114694 a localității Brașov, cu destinația de Bază Sportivă Olimpia, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.215/2001, coroborate cu Legea nr.213/1998 se va realiza prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.

Art.3." Se aprobă asocierea între Județul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj Brașov în vederea realizării în comun a unor acțiuni cu caracter sportiv de interes public județean, care să poată asigura realizarea obiectivelor asociației în sensul asigurării condițiilor de antrenament ale sportivilor secției de patinaj de performanță și nu în ultimul rând stimularea dezvoltării sportului în masa în rândul tinerilor.

Durata contractului de asociere va fi de la momentul semnării contractului până la data de 1 martie 2014, fără posibilitatea prelungirii, iar clauzele contractuale obligatorii ce vor fi prevăzute în contractul de asociere vor fi: obligația Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Brașov de a monta patinoarul mobil pe terenurile de tenis din incinta bazei Olimpia, Clubul va utiliza structura parterului clădirii pentru garderobă și închiriere patine cu obligația ca în schimb să plătească utilitățile, respectiv apa, energia electică și gazul pe toată durata contractului de asociere pentru întreg imobilul și va asigura publicitate Județului Brașov în acțiunile sportive pe care le organizează.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Economică.

Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și DirecțiaContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu