Hotărârea nr. 57/2013

Hotărârea.nr.57 - privind scăderea din inventarul bunurilor, care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, a imobilului situat în municipiul Braşov, B-dul Saturn, nr. 43, în care funcţionează Policlinica ASTRA Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0258.475.576

E-mail: pffice@iudbrasov.ro Website: WNVi.Judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 57

din data de 11.03.2013

- privind scăderea din inventarul bunurilor, care aparțin domeniului public al județului Brașov, a imobilului situat în municipiul Brașov, B-dul Saturn, nr. 43, în care funcționează Policlinica ASTRA Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1919/25.02.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune scăderea din inventarul bunurilor, care aparțin domeniului public al județului Brașov, a imobilului situat în municipiul Brașov, B-dul Saturn, nr. 43, în care funcționează Policlinica ASTRA Brașov; în referat se face precizarea că din verificările efectuate în teren și înscrisurile în cartea funciară (nr. 115151- Brașov, nr. cadastral/nr. topografic 115151 - CI) s-a constatat că acest imobil, înscris la poziția nr. 116 din Anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002, este proprietatea municipiului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


ArLl. - Se aprobă scăderea din inventarul bunurilor, care aparțin domeniului public al județului Brașov, a imobilului situat în municipiul Brașov, B-dul Saturn, nr. 43, identificat în C.F. nr. nr. 115151- Brașov, nr. cadastral/nr. topografic 115151 - CI, în care funcționează Policlinica ASTRA Brașov, înregistrat la poziția nr. 116,


din Anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002.

Art.2.Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică, vor face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr.l la H.G.R. nr. 972/2002 nir/ind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.


PREȘEDO Aristotel Canei


:uContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu