Hotărârea nr. 569/2013

Hotărârea.nr. 569 - privind aprobarea demarării procedurilor de privatizare a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. şi S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.569

din data de 9.12.2013

privind aprobarea demarării procedurilor de privatizare a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. și S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară în data de 9.12.2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 12857/5.12.2013 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală, Compartimentul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de privatizare, prin vânzare de acțiuni sau vânzare de active, a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. și S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A., societăți comerciale la care Județul Brașov este unic acționar, precum și alocarea sumei de 100.000 lei pentru achiziția serviciului de reevaluare a acțiunilor și a activelor la cele două societăți comerciale;

Având în vedere dispozițiile art. 2 din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, precum și ale art. 91 alin. (1) lit. a și alin.(2) lit. d din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor de privatizare prin vânzare de acțiuni sau vânzare de active a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. și S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, rectificat, Cap. 70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” pentru achiziția serviciului de reevaluare a acțiunilor și a activelor la cele două societăți comerciale.

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezenteistiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JA.