Hotărârea nr. 567/2013

Hotărârea.nr. 567 - privind aprobarea mandatului pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro
(Wim I. JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 567

din data de 9.12.2013


- privind aprobarea mandatului pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013;
Analizând referatul nr. 12856/05.12.2013 privind aprobarea mandatului pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov, în calitate de autoritate publică tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Reprezentanții Consiliului Județean Brașov vor exercita atribuțiile ce revin adunării generale ordinare și extraordinare a societății, conform actului constitutiv, în baza contractului de mandat ce va fi semnat cu Președintele Consiliului Județean Brașov, urmând ca atribuțiile referitoare la înstrăinarea acțiunilor sau a activelor, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, desemnarea membrilor consiliului de administrație, schimbarea formei juridice a societății, să fie exercitate în baza unui mandat special din partea Consiliului Județean Brașov;

Se propune, totodată, stabilirea remunerației membrilor adunării generale, care nu poate fi mai mare de 25% din indemnizația fixă lunară a directorilor generali/directorilor, pe ședință și pentru mai mult de o ședință într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 533/25.10.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 2, pct. „b”, art. 3, pct. 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 14, alin. (1) din O.G.R. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritroriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și art. 91, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


Art.l, - Se aprobă mandatul pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.2. - Reprezentanții Consiliului Județean Brașov vor exercita atribuțiile ce revin adunării generale ordinare și extraordinare a societății, conform actului constitutiv, în baza contractului de mandat ce va fi semnat cu președintele Consiliului Județean Brașov, urmând ca atribuțiile referitoare la înstrăinarea acțiunilor sau a activelor, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, desemnarea membrilor consiliului de administrație, schimbarea formei juridice a societății, să fie exercitate in baza unui mandat special din partea Consiliului Județean Brașov.

Art.3, - Se stabilește remunerația membrilor adunării generale în cuantum de 10 %, din indemnizația fixă lunară a directorilor general                                      i mult de o ședință într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare

aprobate.

Art.4. - P                                        i asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuRed.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

Președintele Consiliului Județean Brașov Instituția Prefectului Județului Brașov S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov Colecție