Hotărârea nr. 566/2013

Hotărârea.nr. 566 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 17,56 mii lei


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.566

din data de 09.12.2013

- privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 17,56 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013

Analizând referatul nr. 12623/04.12.2013 întocmit de Direcția Economică - Compartimentul Venituri prin care se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 17,56 mii lei;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 17,56 mii lei, după cum urmează: la Venituri: Secțiunea de funcționare

Subcapitolul „Venituri din concesiuni și închirieri”, cod: 30.10.05, Trim. IV +0,55 mii lei; Subcapitolul „Contribuția de întreținere a persoanelor asistate”cod:33.10.13, Trim. IV + 10,16 mii lei;

  • -  Subcapitolul „Alte venituri”, cod:36.10.50, Trim. IV +6,85 mii lei;

TOTAL VENITURI +17,56 mii lei

la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare, Cap. 68.10 „Asigurări și asistență socială”, Titlul II, „Bunuri și servicii

  • -   Alineatul 20.01.03 „încălzit, iluminat și forță motrică”, Trim. IV + 10,71 mii lei;

  • -   Alineatul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, Trim. IV + 6,85 mii lei; TOTAL CHELTUIELI +17,56 mii lei

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Difuzare:

1 ex. Direcția Economică - Compartimentul Venituri