Hotărârea nr. 565/2013

Hotărârea.nr. 565- privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureşenilor” cu suma de 16,75 mii lei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.565

din data de 09.12.2013

- privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 16,75 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013

Analizând referatul nr. 12623/04.12.2013 întocmit de Direcția Economică - Compartimentul Venituri prin care se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 16,75 mii lei;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 16,75 mii lei, după cum urmează: la Venituri: Secțiunea de funcționare

Subcapitolul „Taxe și alte venituri în învățământ”, cod: 33.10.05, Trim. IV +2,32 mii lei;

Subcapitolul „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă” cod:33.10.16, Trim. IV +0,63 mii lei;

  • -  Subcapitolul „Alte venituri”, cod:36.10.50, Trim. IV +13,80 mii lei; TOTAL VENITURI +16,75 mii lei

la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare, Cap. 67.10 „Cultură, recreere și religie”, Titlul II, „Bunuri și servicii

  • -  Alineatul 20.01.30 „Alte bunuri și servici pentru întreținere și funcționare”, Trim. IV +2,95 mii lei;

  • -  Alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, Trim. IV + 13,80 mii lei;

TOTAL CHELTUIELI +16,75 mii lei

Art2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prinContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu