Hotărârea nr. 564/2013

Hotărârea.nr. 564 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, cu suma de 0,42 mii lei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.564

din data de 09.12.2013

- privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, cu suma de 0,42 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013

Analizând referatul nr.12022/29.11.2013 întocmit de Direcția Economică -Compartimentul Venituri prin care se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, cu suma de 0,42 mii lei, sumă ce reprezintă depășirea veniturilor proprii prevăzute a se realiza pe anul 2013 la subcapitolul ”Alte amenzi, penalități și confiscări”;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ..George Barițiu” Brașov, cu suma de 0,42 mii lei, după cum urmează:

  • -  la Venituri: Secțiunea de funcționare, Cap. 35.10 „Amenzi, penalități și confiscări”, Subcapitolul 35.10.50 „Alte amenzi, penalități și confiscări”, Trim. IV +0,42 mii lei

  • -  la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare, Cap. 67.10 „Cultură, recreere și religie”, Titlul II, „Bunuri și servicii”, Articolul 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare”, Trim.IV + 0,42 mii iei

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu cXA


Difuzare:

1 ex. Direcția Economică - Compartimentul Venituri

1 ex. Serv Buget