Hotărârea nr. 56/2013

Hotărârea.nr.56 - privind scăderea din inventarul bunurilor, care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, a imobilului cu destinaţia de Spital de Psihiatrie şi Neurologie Braşov – secţia Bran, ca urmare a retrocedării acestuia persoanelor îndreptăţite

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.56

din data de 11.03.2013

- privind scăderea din inventarul bunurilor, care aparțin domeniului public al județului Brașov, a imobilului cu destinația de Spital de Psihiatrie și Neurologie Brașov - secția Bran, ca urmare a retrocedării acestuia persoanelor îndreptățite

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1889/27.02.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune scăderea din inventarul bunurilor, care aparțin domeniului public al județului Brașov, a imobilului cu destinația de Spital de Psihiatrie și Neurologie Brașov - secția Bran, ca urmare a retrocedării acestuia persoanelor îndreptățite; în referat se face precizarea că acest imobil este evidențiat la pozițiile nr. 193, 194, 195, 196, 197 în Anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002; acest imobil a fost restituit foștilor proprietari, respectiv, Mușatescu Grigore Gheorghe, domiciliat în municipiul Cluj Napoca, Aleea Muscel, nr. 11, apart. 11, județul Cluj și Ștefanescu Mihai, domiciliat în municipiul Ploiești, str. Mărășești, nr. 53, județul Prahova; predarea imobilului s-a făcut în baza procesului verbal de predare - primire nr. 3593/31.03.2010, de către Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, prin reprezentant, dr. Ioan Alexandru Grigoriu. către foștii proprietari; clădirea a fost predată fizic-liberă;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă scăderea din inventarul bunurilor, care aparțin domeniului public al județului Brașov, a imobilului cu destinația de Spital de Psihiatrie și Neurologie Brașov - secția Bran, imobil înregistrat la pozițiile nr. 193, 194, 195, 196, 197 din Anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002, ca urmare a retrocedării acestuia, în condițiile legii, foștilor proprietari.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică vor face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr.l la H.G.R. nr. 972/2002 privirta atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

E.


PREȘEE HțtE, Aristotel CăncescuContrasemnează,


SECRETAR


Maria Dumbrăveanu